logo ZBiLK
Wpisz szukany tekst...
Uwaga !
Pozycja archiwalna.
Niżej wymienione informacje mogą nie być już aktualne.
(4) Kierownik Działu Inwestycji – 1 etat

 Dyrektor Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych

Jednostki Budżetowej w Szczecinie

ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

( 4 ) Kierownik Działu  Inwestycji – 1 etat

Zakres zadań:

1.    Kierowanie Działem Inwestycji na zasadzie jednoosobowego kierownictwa.

2.    Organizowanie pracy oraz sprawowanie nadzoru nad pracownikami Działu Inwestycji zgodnie z przepisami prawa i wytycznymi przełożonych.

3.    Analiza potrzeb remontowych.

4.    Opracowanie propozycji zadań inwestycyjnych do budżetu.

5.    Opracowanie i aktualizacja planów inwestycyjnych rocznych i wieloletnich.

6.    Sporządzanie i realizacja rocznych i wieloletnich planów remontowych.

7.    Nadzór nad przygotowywaniem wniosków do Działu Zamówień Publicznych.

8.    Współpraca z Działem Zamówień Publicznych w zakresie przygotowania dokumentacji przetargowej zgodnie z planem remontów.

9.    Udział w pracach komisji przetargowej.

10. Prowadzenie zagadnień związanych z realizacje inwestycji z udziałem środków Unii Europejskiej.

11. Dokonywanie racjonalnego podziału pracy i określanie zakresu czynności podległych pracowników.

12. Dbanie o należytą dyscyplinę pracy i przestrzeganie tajemnicy służbowej.

13. Dbanie o przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych.

14. Nadzór nad wykonywaniem zada podległego działu określonych w Regulaminie Organizacyjnym ZBiLK.

15. Współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi ZBiLK oraz właściwymi jednostkami organizacyjnymi Urzędu Miasta oraz radami osiedli.

16. Nadzór nas sporządzaniem sprawozdań z wykonanych zadań inwestycyjnych miesięcznych, kwartalnych i rocznych.

17. Nadzór nad uzgadnianiem projektów modernizacji i przebudowy budynków i lokali mieszkalnych, adaptacji strychów, lokali użytkowych, legalizacji obiektów.

 

Warunki pracy na stanowisku;

1. Wymiar czasu pracy - pełen etat.

2. Pierwsza umowa na czas określony do 6 miesięcy.

3. Stopień zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZBiLK, w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł mniej niż   6%.

4. Praca siedząca przy monitorze ekranowym, praca w terenie.

Wymagania niezbędne:

1. Obywatelstwo polskie.

2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

3. Niekaralność za przestępstwo umyślne lub przestępstwa skarbowe umyślne.

4. Nieposzlakowana opinia.

5. Wykształcenie wyższe magisterskie.

6. Doświadczenie zawodowe co najmniej 5  lat ogólnego stażu pracy.

 

7. Kwalifikacje zawodowe wymagane na danym stanowisku:

            1. znajomość aktualnych przepisów Prawa budowlanego oraz warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

            2. dobra znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisów             wykonawczych wydanych na jej podstawie,

            3. biegła obsługa komputera, obsługa urządzeń biurowych.

Dodatkowym atutem będą:

1. Doświadczenie w zarządzaniu zespołem pracowników.

2. Doświadczenie w pracy w jednostce samorządowej lub innej jednostce sektora finansów publicznych.

3. Dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w warunkach stresowych, pod presją czasu.

4. Posiadanie prawa jazdy.

5. Posiadanie uprawnień budowlanych.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

1. Życiorys/CV i podpisany list motywacyjny.

2. Kopie dokumentów potwierdzających  wykształcenie.

3. Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy  ( świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu).

4. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (ewentualne referencje, zakresy obowiązków, kury,szkolenia).

5. Podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

6. Podpisane oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

7. Podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

8. Podpisane oświadczenie  o wyrażeniu zgody na  przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez ZBILK. Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz ze zostałam poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody  na ich przetwarzanie w każdym czasie.
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13, 14 i 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) – dalej RODO− informujemy, że:I. Administrator danych osobowych Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie , ul. Mariacka 25, 70-456 Szczecin będzie Administratorem Pani/Pana danych osobowych. II. Inspektor Ochrony Danych Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym Pani/Pan może skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych pod adresem poczty elektronicznej: iod@zbilk.szczecin.pl lub listownie na adres: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, ul. Mariacka 25, 70-456 Szczecin III. Cele i podstawy przetwarzania Określono cele przetwarzania Pani/Pana danych. Jako Administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu postępowania rekrutacyjnego i zawarcia umowy o pracę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a i b oraz f RODO). Pani/Pana dane na wolne stanowisko urzędnicze przetwarzane są w oparciu o przepisy prawa (w szczególności Kodeksu pracy i/lub innych przepisów szczególnych). IV. Kategorie przetwarzanych danych osobowych W Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie przetwarzane są dane osobowe wrażliwe oraz dane osobowe niewrażliwe w zależności od celu i podstawy przetwarzania. V. Źródło pochodzenia danych osobowych Dane osobowe pozyskane są od interesantów, osób trzecich i innych organów oraz instytucji publicznych na potrzeby prowadzonej sprawy. VI. Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;d) prawo do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a lub art. 9 ust. 2 lit a RODO;e) prawo do przenoszenia danych;f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. VII. Prawo do sprzeciwu W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. VIII. Odbiorcy danych Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa umowy powierzenia przetwarzania danych lub innego instrumentu prawnego. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. IX. Okres przechowywania danych Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z odrębnych przepisów - tj. przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji. Administrator może przetwarzać dane osobowe zawarte w ofercie także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji,  w związku z wykonywaniem umowy, zakończeniem jej obowiązywania. W tym celu Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. X. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych Podanie danych jest konieczne w celu wypełnienia obowiązku prawnego, jakim jest zgodne z przepisami zatrudnianie pracownika w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych z siedzibą w Szczecinie oraz prowadzenie dokumentacji pracowniczej związanej z zatrudnieniem. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora będzie skutkować niemożnością realizacji procesu zatrudnienia. Pozostałe dane osobowe przetwarzane są na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody. XI. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  Gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu ta-kich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. XII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.

 

Oferty należy składać lub przesłać w terminie do 5 lutego 2021 r.

(uwaga: liczy się data wpływu do Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych)

na adres:

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych,sekretariat, pok. 16

ul. Mariacka 25

70-546 Szczecin

w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ ( 4  ) Kierownik Działu Inwestycji”

Informacje:

Pozycja wytworzona dnia: 2021-01-18 o godzinie: 07:45:27 przez użytkownika Artur Mozolewski
Ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2021-01-18 o godzinie: 07:45:27 przez użytkownika Artur Mozolewski

Publikacja treści wykonana dnia: 2021-01-18 o godzinie: 07:45:27 przez użytkownika Artur Mozolewski

Licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 184 razy.