Jak uzyskać mieszkanie?
Lokale mieszkalne
Oferty zamian międzylokatorskich
Lokale użytkowe, garaże, dzierżawy gruntów
Zajęcia gruntu, służebności
Jak załatwić sprawę w ZBiLK?
Zamówienia publiczne
Pobierz
Galeria
Dla mediów
Biuletyn Informacji Publicznej
Wspólnoty Mieszkaniowe ZBiLK
Rejestr petycji
Skargi i wnioski
Ochrona danych osobowych / RODO

Biuletyn Informacji Publicznej
Ochrona danych osobowych - RODO


UWAGA! POZYCJA ARCHIWALNA.Zmiany w polityce mieszkaniowej


O zmianach, które czekają najemców lokali komunalnych, nowych stawkach czynszu, ulgach dla najuboższych, oraz przeznaczeniu finansów na powstanie łazienek i toalet mówi Projekt uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Szczecin na lata 2016-2020. Dokument został przyjęty przez Radę Miasta 6 września 2016 r.

Projekt jest następstwem uchwały Rady Miasta z 2012 r. Wypracowana wtedy polityka mieszkaniowa zakładała:

- waloryzację czynszów za mieszkania komunalne,

- urealnienie stawek czynszu,

- system obniżek dla osób o najniższych dochodach (15, 30 i 40 proc.).

Uchwała zawierała jednak zapis o tzw. kotwicy czynszowej. Kotwica zatrzymywała poprzednią podwyżkę na poziomie 55% płaconego czynszu. Zapis w uchwale z 2012 r. powoduje, że obecnie w Szczecinie jest 6328 lokali objętych kotwicą.

Wyrównanie podziału czynszowego

Po wejściu w życie uchwały z 2012 r. Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych podpisał 5171 umów na najem lokali komunalnych. Nie są one objęte kotwicą i podlegają podwyżkom czynszu opartym na wzroście wskaźnika wartości odtworzeniowej lokalu (od 2012 r. 3,800 do 2015 - 4,106). Po czterech latach obowiązywanie uchwały powoduje duże rozbieżności, jeśli chodzi o stawki czynszu w mieszkaniach o takim samym standardzie. 

Uchwała w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Szczecin na lata 2016-2020 zakłada odblokowanie tzw. kotwicy. Jednym z celów uchwały jest zrównanie stawek czynszów i podziału lokatorów na tych, którzy zawarli umowy na najem mieszkań przed i po 2012 r.

Projekt uchwały zakłada wzrost czynszów o:

8% - dla lokali nie objętych tzw. kotwicą, co w praktyce oznacza:

- przy minimalnym czynszu wzrost z 2,42zł/m2 o 0,19zł/m2 do 2,61zł/m2; w mieszkaniu 50 m2 czynsz miesięczny wrośnie o 9,68zł i wyniesie 130,68 zł.

- przy czynszu średnim wzrost z 5,96 zł/m2 o 0,48zł/m2 do 6,44zł/m2; w mieszkaniu 50 m2 czynsz miesięczny wzrośnie o 23,84 zł i wyniesie 321,84 zł.

- przy czynszu maksymalnym wzrost z 9,50zł/m2 o 0,76/m2 do 10,26zł/m2; w mieszkaniu 50m2 czynsz miesięczny wzrośnie o 38,00 zł do 513,00 zł.

 

10% - dla lokali objętych tzw. kotwicą, co w praktyce oznacza:

przy założeniu dla poniższych wyliczeń, że stawki bazowe czynszu będą się odnosiły
do wskaźnika w. o. 3.800 zł/m2:

- przy minimalnym czynszu wzrost z 2,42zł/m2 o 0,24zł/m2 do 2,66zł/m2; w mieszkaniu 50 m2 czynsz miesięczny wzrośnie o 12,0 zł i wyniesie 133,00 zł.

- przy czynszu średnim wzrost z 5,96 zł/m2 o 0,60zł/m2 do 6,56zł/m2; w mieszkaniu 50 m2 czynsz miesięczny wzrośnie o 30,00 zł i wyniesie 328,00 zł.

- przy czynszu maksymalnym wzrost z 9,50zł/m2 o 0,95/m2 do 10,45zł/m2; w mieszkaniu 50m2 czynsz miesięczny wzrośnie o 47,50 zł do 522,50 zł.

 

 

3 mln zł. na łazienki i toalety

Zmiany stawek czynszowych zwiększą wpływy do budżetu o ok. 3 mln zł. W wyniku dyskusji
m.in. z radnymi Rady Miasta ustalono, że cała kwota będąca efektem podwyżki zostanie przeznaczona na budowę łazienek i toalet w mieszkaniach komunalnych. Wydzielenie kwoty
3 mln zł spowoduje powstanie ok. 200 łazienek i toalet rocznie. 

Zakłada się, że zmiana stawek czynszowych spowoduje zwiększenie przychodów z ok. 51 mln
do ok. 54 mln zł. Natomiast większe wpływy spowodują zmniejszenie deficytu potrzebnego
do pokrycia bieżącej eksploatacji oraz remontów bieżących i odtworzeniowych. W 2015 r. Gmina przeznaczyła na realizację powyższych wydatków ok. 74 mln zł.

W latach 2016-2020 Gmina Miasto Szczecin na poprawę stanu technicznego kamienic planuje przeznaczyć łącznie 190 mln zł. Warto zauważyć, że aż 80 % szczecińskich kamienic zostało wybudowanych przed 1945 r.

 

Większe ulgi dla najuboższych

Projekt uchwały zakłada większe obniżki czynszów dla gospodarstw o najniższych dochodach. Jeżeli spełnią one kryteria dochodowe określone w uchwale, to otrzymają obniżki większe
o 10 %. Zwiększa się stawki upustu czynszu: z 15 na 25%, z 30 na 40% i z 40 na 50%.
O obniżki mogą ubiegać się gospodarstwa niezadłużone lub takie, które zadeklarowały spłatę zaległości w ratach.

Prawo do ulg będą miały także osoby zamieszkujące lokale większe niż zapisano to w uchwale
w przypadku, gdy nie będą mogły – pomimo starań - dokonać zamiany mieszkania na mniejsze. Do tej pory osoby zamieniające mieszkania na mniejsze przestawały być objęte tzw. kotwicą,
co powodowało, że płaciły wyższy czynsz niż przed zamianą.

Uchwała w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Szczecin na lata 2016-2020 jest efektem „Drugiego Porozumienia Programowego
dla Szczecina” podpisanego 8 grudnia 2014 r. przez prezydenta miasta oraz radnych miasta.


System obniżek w celu ochrony najuboższych – progi dochodowe

 

Wartość obniżki                         [% czynszu]

Gospodarstwo domowe jednoosobowe [1 os.]

Gosp. dom. wieloosobowe                   [3 os.]

Gosp. dom. wieloosobowe

  [4 os.]

dochód do opodatkowania [zł/m-c]

dochód do opodatkowania [zł/m-c]

dochód do opodatkowania [zł/m-c]

50%

1.765,12

3.971,52

5.295,36

40%

2.206,40

4.765,83

6.354,44

25%

2.471,17

5.295,36

7.060,48