logo ZBiLK
Wpisz szukany tekst...
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Wymiana drewnianej stolarki okiennej na stolarkę z profili PCV, w lokalach mieszkalnych zarządzanych przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
data publikacji: 2016-10-05, termin otwarcia ofert: 0000-00-00

Ogłoszenie nr 312342 - 2016 z dnia 2016-09-23 r.

 

Szczecin: Wymiana drewnianej stolarki okiennej na stolarkę z profili PCV, w lokalach mieszkalnych zarządzanych przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie 


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA –

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających 

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, krajowy numer identyfikacyjny 32124347000000, ul. ul. Mariacka  25, 70546   Szczecin, państwo , woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4886333, 91 4886301, faks 91 4893831, 91 4893832, e-mail 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Jednostka Budżetowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Wymianę drewnianej stolarki okiennej na stolarkę z profili PCV, w lokalach mieszkalnych zarządzanych przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy)

ZBiLK.DZP.RR.171.16-PN/16

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wymianie drewnianej stolarki okiennej na stolarkę z profili PCV w lokalach mieszkalnych zarządzanych przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie. 2.Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę 37 szt. stolarki okiennej, o łącznej powierzchni 84,38 m² , w tym: 1) stolarka o powierzchni powyżej 1m²-16 szt./29,18m², 2) stolarka o powierzchni powyżej 2m²-21szt./55,20m². 3. Stolarka do wymiany w poszczególnych Rejonach: 1) Rejon Północ – 10 szt./20,70m2 w tym: powyżej 1m²-7szt./13,01 m², powyżej 2m²- 3szt./7,69m²; 2) Rejon Śródmieście-Niebuszewo – 14 szt./32,38 m2, w tym: powyżej 1m²-7szt./13,21m², powyżej 2m²-7szt./19,17m²; 3) Rejon Południe – 13 szt./31,30 m2, w tym: powyżej 1m²-2szt./2,96m², powyżej 2m²- 11szt./28,34m².

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

 

II.5) Główny Kod CPV: 45421130-4
Dodatkowe kody CPV: 45421132-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

   

Postępowanie/część zostało unieważnione nie 
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/09/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT32814.44
WalutaPLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert
w tym 
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie 
Krzysztof Gralak Firma Produkcyjno Handlowo-Usługowa PATRON,  ,  ul. Nałkowskiej 2,  73-110,  Stargard,  kraj/woj. zachodniopomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 35439.60
Oferta z najniższą ceną/kosztem Oferta z najwyższą ceną/kosztem 
Waluta:

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe: 

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6  ustawy Pzp. 

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 
Zamówienie polega na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zleconych po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotowe zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu dla zamówienia podstawowego (BZP Nr 77228-2016 z dnia 05.04.2016 r.), a jego wartość uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia podstawowego.

 

Informacje:

Pozycja wytworzona dnia: 2016-10-05 o godzinie: 12:56:52 przez użytkownika Renata Romanowska
Ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2016-10-05 o godzinie: 12:57:51 przez użytkownika Renata Romanowska

Publikacja treści wykonana dnia: 2016-10-05 o godzinie: 12:57:51 przez użytkownika Renata Romanowska

Licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 1143 razy.