logo ZBiLK
Wpisz szukany tekst...
Świadczenie usług konserwacji i bieżących napraw w zasobach (100%) Gminy Miasto Szczecin w podziale na trzy części
data publikacji: 2016-11-07, termin otwarcia ofert: 2016-12-12
Uwaga!
modyfikacja treści siwz z dnia 08.11.2016 r., sprostowanie z dnia 08.11.2016 r.

05/11/2016    S214    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

·         I.

·         II.

·         III.

·         IV.

·         VI.

Polska-Szczecin: Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

2016/S 214-389819

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
ul. Mariacka 25  Szczecin  70-546 
Polska
Tel.: +48 914886347
E-mail: 
bielak@zbilk.szczecin.pl
Faks: +48 914886346
Kod NUTS: PL

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zbilk.szczecin.pl

I.2)Wspólne zamówienie

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zbilk.szczecin.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: Jednostka budżetowa

I.5)Główny przedmiot działalności

Budownictwo i obiekty komunalne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług konserwacji i bieżących napraw w zasobach (100 %) Gminy Miasto Szczecin w podziale na trzy części.

Numer referencyjny: ZBiLK.EB.171-53-PN/16

II.1.2)Główny kod CPV

50700000

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4)Krótki opis:

Świadczenie usług konserwacji i bieżących napraw w zasobach (100 %) Gminy Miasto Szczecin, wg. zleceń jednostkowych wystawianych przez administrację Rejonu Północ, Rejonu Śródmieście Niebuszewo, Rejonu Południe.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 1

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Świadczenie usług konserwacji i bieżących napraw w zasobach Gminy Miasto Szczecin, wg. zleceń jednostkowych wystawianych przez administrację Rejonu Północ

Część nr: 1

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

50700000

50720000

50870000

50711000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Szczecin.

II.2.4)Opis zamówienia:

2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca będzie wykonywał:

1) usługi murowe, tynkowe i posadzkarskie,

2) usługi instalacyjne w zakresie instalacji wod-kan, c. o. i instalacji gazowych,

3) usługi elektryczne w zakresie instalacji elektrycznych,

4) usługi stolarskie, szklarskie i ślusarskie,

5) usługi dekarsko – blacharskie,

6) naprawy placów zabaw zarządzanych przez ZBiLK, w zakresie napraw i remontów urządzeń, ogrodzenia, naprawy nawierzchni,

7) napraw terenów wokół budynków w zakresie napraw i remontów chodników, krawężników, jezdni osiedlowych itp.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 31/12/2018

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy nie wcześniej jednak niż od 2.1.2017 do 31.12.2018.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Świadczenie usług konserwacji i bieżących napraw w zasobach (100 %) Gminy Miasto Szczecin, wg. zleceń jednostkowych wystawianych przez administrację Rejonu Śródmieście - Niebuszewo

Część nr: 2

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

50700000

50720000

50711000

50870000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Szczecin.

II.2.4)Opis zamówienia:

1) usługi murowe, tynkowe i posadzkarskie,

2) usługi instalacyjne w zakresie instalacji wod-kan, c. o. i instalacji gazowych,

3) usługi elektryczne w zakresie instalacji elektrycznych,

4) usługi stolarskie, szklarskie i ślusarskie,

5) usługi dekarsko – blacharskie,

6) naprawy placów zabaw zarządzanych przez ZBiLK, w zakresie napraw i remontów urządzeń, ogrodzenia, naprawy nawierzchni,

7) napraw terenów wokół budynków w zakresie napraw i remontów chodników, krawężników, jezdni osiedlowych itp.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 31/12/2018

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy nie wcześniej jednak niż od 2.1.2017 do 31.12.2018.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Świadczenie usług konserwacji i bieżących napraw w zasobach (100 %) Gminy Miasto Szczecin, wg. zleceń jednostkowych wystawianych przez administrację Rejonu Południe

Część nr: 3

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

50700000

50720000

50711000

50870000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL

II.2.4)Opis zamówienia:

1) usługi murowe, tynkowe i posadzkarskie,

2) usługi instalacyjne w zakresie instalacji wod-kan, c. o. i instalacji gazowych,

3) usługi elektryczne w zakresie instalacji elektrycznych,

4) usługi stolarskie, szklarskie i ślusarskie,

5) usługi dekarsko – blacharskie,

6) naprawy placów zabaw zarządzanych przez ZBiLK, w zakresie napraw i remontów urządzeń, ogrodzenia, naprawy nawierzchni,

7) napraw terenów wokół budynków w zakresie napraw i remontów chodników, krawężników, jezdni osiedlowych itp.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 31/12/2018

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy nie wcześniej jednak niż od 2.1.2017 do 31.12.2018.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

Warunki zgodne z dokumentami zamówienia.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 12/12/2016

Czas lokalny: 09:00

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 10/02/2017

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 12/12/2016

Czas lokalny: 09:15

Miejsce:

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ul. Mariacka 25 70-546 Szczecin pok. nr 14 I piętro (sala konferencyjna).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak

Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Listopad 2018 r.

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w:

1) art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23) ustawy;

2) art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4) i 8) ustawy

2. Wykaz dokumentów, które należy złożyć w postępowaniu i zasady ich składania określone są w Rozdziale V SIWZ.

3. Zamawiający wymaga wniesienia wadium zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale VIII SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1.  Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga.

2.  Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

3.  Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

03/11/2016

·         I.

·         II.

·         VI.

·         VII.

Polska-Szczecin: Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

2016/S 215-391819

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2016/S 214-389819)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
ul. Mariacka 25  Szczecin 70-546
Polska
Tel.: +48 914886347
E-mail: 
bielak@zbilk.szczecin.pl
Faks: +48 914886346
Kod NUTS: PL

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zbilk.szczecin.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług konserwacji i bieżących napraw w zasobach (100 %) Gminy Miasto Szczecin w podziale na trzy części.

Numer referencyjny: ZBiLK.EB.171-53-PN/16

II.1.2)Główny kod CPV

50700000

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4)Krótki opis:

Świadczenie usług konserwacji i bieżących napraw w zasobach (100 %) Gminy Miasto Szczecin, wg. zleceń jednostkowych wystawianych przez administrację Rejonu Północ, Rejonu Śródmieście Niebuszewo, Rejonu Południe.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

04/11/2016

VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 214-389819

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: IV.2.2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Zamiast:

Data: 12/12/2016

Czas lokalny: 9:00

Powinno być:

Data: 14/12/2016

Czas lokalny: 9:00

Numer sekcji: IV.2.7

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia

Zamiast:

Data: 12/12/2016

Czas lokalny: 9:15

Powinno być:

Data: 14/12/2016

Czas lokalny: 9:15

VII.2)Inne dodatkowe informacje:


 

Informacje:

Pozycja wytworzona dnia: 2016-11-07 o godzinie: 14:48:15 przez użytkownika Emilia Bielak
Ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2016-11-08 o godzinie: 12:15:36 przez użytkownika Emilia Bielak

Publikacja treści wykonana dnia: 2016-11-08 o godzinie: 12:15:36 przez użytkownika Emilia Bielak

Licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 1725 razy.

Lista załączników
NrTytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
Informacja z otwarcia ofert
1Informacja z otwarcia ofert z dnia 14.12.2016 r.ikona rozszerzenia załącznika101 kB2016-12-14, 12:17:24
Wynik postępowania
1Informacja o wyniku postępowania z dnia 22.12.2016 r.ikona rozszerzenia załącznika97 kB2016-12-22, 13:48:32