Przetargi
Otwarcie ofert online
Ogłoszenia tablicowe
Plan postępowań

Biuletyn Informacji Publicznej
Ochrona danych osobowych - RODO

(ACH) Wykonanie remontu czterdziestu sześciu komunalnych lokali mieszkalnych w Szczecinie, w podziale na sześć częścidata publikacji: 2017-05-16, termin otwarcia ofert: 2017-06-02


 

Ogłoszenie nr 502512-N-2017 z dnia 16.05.2017

 

 

 

 

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych:

Wykonanie remontu czterdziestu sześciu komunalnych lokali mieszkalnych w Szczecinie,

w podziale na sześć części

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,

o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, krajowy numer identyfikacyjny 32124347000000, ul. ul. Mariacka  25 , 70-546   Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 4886333, 91 4886301, e-mail gadomska@zbilk.szczecin.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.zbilk.szczecin.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Jednostka Budżetowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://zbilk.szczecin.pl/?type=auction&action=list&categoryid=1


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.zbilk.szczecin.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin, pokój nr 12


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie remontu czterdziestu sześciu komunalnych lokali mieszkalnych w Szczecinie, w podziale na sześć części
Numer referencyjny: ZBiLK.DZP.ACH.171-29-PN/17
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
maksymalnej liczby części 3

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 3

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu czterdziestu sześciu komunalnych lokali mieszkalnych w Szczecinie, w podziale na sześć części:

1) Część 1 zamówienia – remont lokali mieszkalnych przy ul. Stołczyńska 143/2, Nad Odrą 32/5, Wiszesława 19/5, Wiszesława 19/9, Światowida 96/6, Światowida 83/1, Robotnicza 9/5;


2) Część 2 zamówienia – remont lokali mieszkalnych przy ul. Radogoska 15/23, Dubois 4/15, Dubois 4/19, Sławomira 18/31, Sławomira 18/25, Sławomira 17/24, Sławomira 15/17, Sławomira 7/14A;


3) Część 3 zamówienia – remont lokali mieszkalnych przy ul. Piłsudskiego 18/9, Jagiellońska 4/32, Śląska 11/9, Monte Cassino 7/36, Niedziałkowskiego 15A/16, Słowackiego 1/15, Krasińskiego 13/5, Krasińskiego 77/14, Krasińskiego 89/13, Niemierzyńska 6/18A, Żupańskiego 14/16, Szarotki 14/6A;


4) Część 4 zamówienia – remont lokalu mieszkalnego przy ul. 5-go Lipca 29/4, Budziszyńska 48A/6, Szpitalna 18/306, Szpitalna 18/205, Santocka 4/8, Jagiełły 23/7, Kr. Jadwigi 34/5;


5) Część 5 zamówienia – remont lokali mieszkalnych przy ul. Łokietka 32/1A, Łokietka 12/13, 3-go Maja 10/27, 3-go Maja 12/17, Bogusława 25/19, Krzywoustego 19/34, Krzywoustego 52/10, Krzywoustego 56/19, Krzywoustego 53/6;


6) Część 6 zamówienia – remont lokali mieszkalnych przy ul. Rostworowskiego 38/12, Zegadłowicza 26/3, Piastów 60/20;


II.5) Główny kod CPV: 45211341-1
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45453000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  lub dniach: 120
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia – 120 dni kalendarzowych, liczonych od dnia protokolarnego przekazania placu budowy, bez względu na to, czy wykonawca złoży ofertę na jedną, dwie czy trzy części zamówienia

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Minimalny poziom zdolności:

- zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i/lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż:
- dla jednej części zamówienia –   70 000 zł,

- dla dwóch części zamówienia – 150 000 zł,

- dla trzech części zamówienia – 200 000 zł,

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości

Informacje dodatkowe

Potencjał podmiotu trzeciego:

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

2) Wykonawca, który polega na sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

3) Jeżeli wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach, o których mowa w pkt 1), zamawiający wymaga od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w Rozdziale V ust 5 pkt 1 siwz

 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:  Minimalny poziom zdolności:

- zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:

 

a) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu co najmniej jednego remontu lokalu we wszystkich branżach.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości

 

b) w przypadku składania oferty na części 1-5 zamówienia dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniających do kierowania robotami budowlanymi w ww. specjalności,

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.

 

c) w przypadku składania oferty na część 6 zamówienia dysponuje lub będzie dysponował minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1kV, w tym jedną osobą posiadającą uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru,

 Zamawiający dopuszcza łączenie stanowisk, tylko pod warunkiem spełnienia łącznie wymagań dotyczących uprawnień (w części 6 zamówienia), dla danych stanowisk

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.

 

UWAGA:

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 poz. 290, ze zmianami) osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. W związku z powyższym, zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 18.03.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

 

Informacje dodatkowe:

Potencjał podmiotu trzeciego:

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

4) Jeżeli wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach, o których mowa w pkt 1), zamawiający wymaga od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w Rozdziale V ust 5 pkt 1 siwz

 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie

 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

b) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale

 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) dokument/dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten/ci z wykonawców składających ofertę wspólną, który/którzy będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

 

b) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

 

c) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I ust. 3 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

2) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V ust. 3 pkt 1) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

3) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V ust. 3 pkt 2) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V ust. 4 pkt 2 siwz, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów; Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej.

5) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I ust. 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III ust. 1 siwz); Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej.

6) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

7) W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom, wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty:

- opis materiałów/produktów równoważnych – jeżeli wykonawca przewiduje ich zastosowanie (w przypadku o którym mowa w Rozdz. XV ust. 3).

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny ww. dokument. W przypadku, gdy ww. dokumenty są oświadczeniami, należy je złożyć w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia, należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium
1. Wadium należy wnieść w wysokości:

1) dla Części 1 zamówienia (ul. Stołczyńska 143/2, Nad Odrą 32/5, Wiszesława 19/5, Wiszesława 19/9, Światowida 96/6, Światowida 83/1, Robotnicza 9/5) – 4.096,00 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćdziesiąt sześć złotych),


2) dla Części 2 zamówienia (ul. Radogoska 15/23, Dubois 4/15, Dubois 4/19, Sławomira 18/31, Sławomira 18/25, Sławomira 17/24, Sławomira 15/17, Sławomira 7/14A) – 4.247,00 zł (słownie: cztery tysiące dwieście czterdzieści siedem złotych),


3) dla Części 3 zamówienia (ul. Piłsudskiego 18/9, Jagiellońska 4/32, Śląska 11/9, Monte Cassino 7/36, Niedziałkowskiego 15A/16, Słowackiego 1/15, Krasińskiego 13/5, Krasińskiego 77/14, Krasińskiego 89/13, Niemierzyńska 6/18A, Żupańskiego 14/16, Szarotki 14/6A) – 4.557,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt siedem złotych),


4) dla Części 4 zamówienia (ul. 5-go Lipca 29/4, Budziszyńska 48A/6, Szpitalna 18/306, Szpitalna 18/205, Santocka 4/8, Jagiełły 23/7, Kr. Jadwigi 34/5) – 2.698,00 zł (słownie: dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych),


5) dla Części 5 zamówienia (ul. Łokietka 32/1A, Łokietka 12/13, 3-go Maja 10/27, 3-go Maja 12/17, Bogusława 25/19, Krzywoustego 19/34, Krzywoustego 52/10, Krzywoustego 56/19, Krzywoustego 53/6) – 4.346,00 zł (słownie: cztery tysiące trzysta czterdzieści sześć złotych),


6) dla Części 6 zamówienia (ul. Rostworowskiego 38/12, Zegadłowicza 26/3, Piastów 60/20) – 340,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści złotych),

przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego.

 

Uwaga: Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, powinien wyraźnie oznaczyć części, na które wnosi wadium, np. w tytule przelewu.

2. Wadium może być wnoszone:

1) w pieniądzu – przelewem na konto w PKO BP nr 36 1020 4795 0000 9302 0292 7648,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - do siedziby ZBiLK przy ul. Mariackiej 25, pokój nr 12, przed upływem terminu składania ofert.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: Nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60

okres gwarancji

30

wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy

10


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

licytacja wieloetapowa

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:

 

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
W związku z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza zmiany zawartej umowy w zakresie:

1) terminu wykonania zamówienia, w przypadku:

a) wystąpienia okoliczności nieprzewidzianych i niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,

b) wystąpienia okoliczności leżącej po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania robót przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej,

c) warunków atmosferycznych uniemożliwiających ze względów technologicznych prowadzenie robót – pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań, aby roboty mogły zostać zrealizowane,

d) wystąpienia robót zamiennych, przez które rozumie się roboty, które nie wykraczają poza przedmiot zamówienia, wprowadzające jedynie zmiany ulepszające, zapewniające osiągniecie celu procesu budowlanego, rozwiązanie zamienne w zakresie rodzaju zastosowanych materiałów w technologii wykonywanych robót, zmiana technologii wykonania robót, a ich wystąpienie będzie miało istotny wpływ na przesunięcie terminu zakończenia robót,

e) wystąpienia przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. „siły wyższej”. Strony zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania się nawzajem o wystąpieniu ww. przeszkód.

2) osób przewidzianych do realizacji umowy po stronie Wykonawcy (ujętych w wykazie), pod warunkiem, że nowe osoby będą posiadały kwalifikacje zgodne z wymogiem opisanym w siwz. Zmiana taka będzie dopuszczalna w przypadku choroby, wypadku, śmierci lub w sytuacji, gdy osoba przewidziana do realizacji umowy, nie wywiązuje się należycie ze swoich obowiązków lub z innej niezależnej od Wykonawcy przyczyny. Zmiana osób wymaga zgody Zamawiającego, pod rygorem odstąpienia od umowy lub zapłaty kary umownej wskazanej w § 12 ust. 1 pkt 5 umowy. oraz w przypadku zaistnienia okoliczności, o których w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy.

 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 02.06.2017 , godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Postępowanie prowadzone jest w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

 

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

I. GRUPA KAPITAŁOWA

1. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej:

1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu;

2) Ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

II. WYKONAWCY ZAGRANICZNI

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest zobowiązany, zgodnie z Rozdziałem V ust. 5 pkt 1 siwz do złożenia wskazanych tam dokumentów, to zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) zamiast dokumentów:

1) o których mowa w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia: – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy,

2) o których mowa w § 5 pkt 2-4 ww. Rozporządzenia: – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

2. Dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b ww. Rozporządzenia, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. a ww. Rozporządzenia, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 ww. Rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis §7 ust. 2 ww. Rozporządzenia stosuje się odpowiednio.
4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia, składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 ww. Rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy, jeżeli zamawiający wymagał zgodnie z Rozdziałem V ust. 5 pkt 1 siwz złożenia tego dokumentu. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 zdanie pierwsze ww. Rozporządzenia stosuje się. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu, o którym mowa w ust 5, złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Część nr:

1

Nazwa:

remont lokali mieszkalnych przy ul. Stołczyńska 143/2, Nad Odrą 32/5, Wiszesława 19/5, Wiszesława 19/9,
Światowida 96/6, Światowida 83/1, Robotnicza 9/5

 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

CZĘŚĆ 1:

1) nr 2 w budynku przy ul. Stołczyńska 143 (powierzchnia użytkowa lokalu – 43,46 m2):

a) branża budowlana – roboty rozbiórkowe: elementy zabudowy – ściany i sufity, płytki ceramiczne na ścianach, panele podłogowe i wykładzina; zamurowanie świetlika między kuchnią i łazienką, uzupełnienie tynków i ich szpachlowanie wraz z przemalowaniem farbą emulsyjną – ściany i sufity; obsadzenie narożników aluminiowych na krawędziach ścian; demontaż starych i montaż nowych drzwi; montaż nowych okien z PCV wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi; montaż nawietrzaków ciśnieniowych w oknach; przybicie do podłóg płyt pilśniowych; ułożenie nowej wykładziny i listew przyściennych; obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach, wywóz gruzu

b) branża sanitarna – wymiana kompletnej instalacji c.o. wraz z wymianą kotła c.o., wymiana instalacji gazowej, kuchenki gazowej w lokalu, wymiana instalacji wod-kan wraz z osprzętem i urządzeniami, montaż wodomierza, opinia kominiarska potwierdzająca prawidłowość podłączeń kotła c.o. i wentylację kuchni i łazienki

c) branża elektryczna – demontaż starej instalacji, wymiana WLZ z TP do TL, wymiana instalacji elektrycznej, montaż osprzętu, tablicy licznikowej, TM, instalacja wyrównawcza, pomiary elektryczne

 

2) nr 5 w budynku przy ul. Nad Odrą 32 (powierzchnia użytkowa lokalu – 42,14 m2):

a) branża budowlana – roboty rozbiórkowe: elementy zabudowy – ściany i sufity, płytki ceramiczne na ścianach, wykładzina; wzmocnienie konstrukcji stropu w kuchni wraz z ułożeniem izolacji z wełny mineralnej i przybiciem płyt OSB; uzupełnienie tynków i ich szpachlowanie wraz z przemalowaniem farbą emulsyjną i ściany i sufity; obsadzenie narożników aluminiowych na krawędziach ścian; demontaż starych i montaż nowych drzwi; montaż nowych okien z PCV wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi; montaż nawietrzaków ciśnieniowych w oknach; przybicie do podłóg płyt pilśniowych; ułożenie nowej wykładziny i listew przyściennych; obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach, wywóz gruzu. Remont WC poza lokalem

b) branża sanitarna – wymiana kompletnej instalacji gazowej od gazomierza do kuchenki w lokalu, montaż kuchenki gazowej, wymiana instalacji wod-kan wraz z osprzętem i urządzeniami, montaż wodomierza, opinia kominiarska

c) branża elektryczna – demontaż starej instalacji, wymiana WLZ z TP do TM, uzgodnienie schematu jednokreskowego w ENEA, wymiana instalacji elektrycznej, montaż osprzętu, tablicy licznikowej, tablicy mieszkaniowej, montaż grzejników akumulacyjnych 2,5kW w pokoju1, 2, montaż grzejnika konwektorowego 1,5kW w kuchni, pomiary elektryczne

 

3) nr 5 w budynku przy ul. Wiszesława 19 (powierzchnia użytkowa lokalu – 47,49 m2):

a) branża budowlana – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, uzupełnienie brakujących tynków, przygotowanie tynków pod malowanie i dwukrotne malowanie ścian, malowanie rur instalacyjnych, przestawienie pieców kaflowych, montaż czujników czadu, wykładzin podłogowych, odnowienie WC na klatce schodowej

b) branża sanitarna – demontaż istniejącej instalacji wod-kan wraz z istniejącymi urządzeniami, wstawienie wodomierza, wykonanie nowej instalacji wod-kan, montaż zaworu czerpalnego, montaż zlewozmywaka na szafce, montaż kuchenki gazowej i wymiana instalacji gazowej od gazomierza do kuchenki, opinia kominiarska

c) branża elektryczna – demontaż starej instalacji, wymiana instalacji elektrycznej, montaż osprzętu, montaż zabezpieczeń w istniejącej tablicy licznikowej, montaż grzejnika konwektorowego 1,5kW w kuchni, wymiana oprawy w wc, pomiary elektryczne

 

4) nr 9 w budynku przy ul. Wiszesława 19 (powierzchnia użytkowa lokalu – 47,49 m2):

a) branża budowlana – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, uzupełnienie brakujących tynków, przygotowanie tynków pod malowanie i dwukrotne malowanie ścian, malowanie rur instalacyjnych, przestawienie pieca kaflowego, montaż czujnika czadu, wykładzin podłogowych, odnowienie WC na klatce schodowej

b) branża sanitarna – demontaż istniejącej instalacji wod-kan wraz z istniejącymi urządzeniami, wstawienie wodomierza, wykonanie nowej instalacji wod-kan, montaż zaworu czerpalnego, montaż zlewozmywaka na szafce, montaż kuchenki gazowej i wymiana instalacji gazowej od gazomierza do kuchenki, opinia kominiarska

c) branża elektryczna – demontaż starej instalacji, wymiana instalacji elektrycznej, montaż osprzętu, tablicy licznikowej, TM, montaż grzejnika konwektorowego 1,5kW w kuchni, montaż grzejnika akumulacyjnego w pokoju 2 o mocy 2,0kW, wymiana oprawy w wc, pomiary elektryczne

 

5) nr 6 w budynku przy ul. Światowida 96 (powierzchnia użytkowa lokalu – 38,82 m2):

a) branża budowlana – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, uzupełnienie brakujących tynków, przygotowanie tynków pod malowanie i dwukrotne malowanie ścian, malowanie rur instalacyjnych, przestawienie pieca kaflowego, montaż czujnika czadu, wykładzin podłogowych, odnowienie WC poza lokalem

b) branża sanitarna – montaż wodomierza, wymiana instalacji wody zimnej wraz z armatura, wymiana zlewozmywaka na szafce, wymiana instalacji gazowej i kuchenki gazowej, próba szczelności instalacji gazowej, wymiana sedesu w WC wspólnym w części przyziemia, opinia kominiarska potwierdzająca prawidłowość działania wentylacji grawitacyjnej

c) branża elektryczna – demontaż starej instalacji, wymiana instalacji elektrycznej , montaż osprzętu, tablicy licznikowej, TM, montaż grzejnika konwektorowego 1,5kW w kuchni , pomiary elektryczne

 

6) nr 1 w budynku przy ul. Światowida 83 (powierzchnia użytkowa lokalu – 45,51m2):

a) branża budowlana – Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, uzupełnienie brakujących tynków, przygotowanie tynków pod malowanie i dwukrotne malowanie ścian, malowanie rur instalacyjnych, przestawienie pieca kaflowego, montaż czujnika czadu, wykładzin podłogowych, wymiana podług drewnianych i legarów, odnowienie WC poza budynkiem

b) branża sanitarna – demontaż istniejącej instalacji wod-kan wraz z istniejącymi urządzeniami, wstawienie wodomierza, wykonanie nowej instalacji wod-kan, montaż zaworu czerpalnego, montaż zlewozmywaka na szafce, podłączenie nowej istniejącej kuchenki gazowej i wymiana instalacji gazowej od gazomierza do kuchenki. Opinia kominiarska potwierdzająca prawidłowość działania wentylacji grawitacyjnej w lokalu

c) branża elektryczna – demontaż starej instalacji, wymiana WLZ z TP do TM, wymiana instalacji elektrycznej, montaż osprzętu, tablicy licznikowej, TM, montaż grzejnika konwektorowego 1,5kW w kuchni, pomiary

 

7) nr 5 w budynku przy ul. Robotnicza 9 (powierzchnia użytkowa lokalu – 32,61.m2):

a) branża budowlana – wymiana stolarki drzwiowej, konserwacja okuć stolarki okiennej z PCV, uzupełnienie brakujących tynków, przygotowanie tynków pod malowanie i dwukrotne malowanie ścian, malowanie rur instalacyjnych, rozebranie ścianki drewnianej i postawienie w technologii G-K, wymiana wykładzin podłogowych, opinia kominiarska

b) branża sanitarna – wymiana kuchenki gazowej, wstawienie wodomierza, wymiana instalacji wody zimnej i ciepłej, wymiana armatury instalacji wodnej oraz muszli klozetowej, wanny, zlewozmywaka na szafce. Montaż elektrycznego pojemnościowego podgrzewacza wody – zamontować nad zlewem w kuchni. Wymiana grzejnika c.o. wraz z osprzętem w pokoju

c) branża elektryczna – Wymiana tablicy mieszkaniowej TM, wymiana osprzętu, pomiary elektryczne, pomiary WLZ z TP do TM
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45211341-1, 45453000-7
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 120
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60

okres gwarancji

30

wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy

10

6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:

2

Nazwa:

remont lokali mieszkalnych przy ul. Radogoska 15/23, Dubois 4/15, Dubois 4/19, Sławomira 18/31, Sławomira 18/25, Sławomira 17/24, Sławomira 15/17, Sławomira 7/14A

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

CZĘŚĆ 2:

1) nr 23 w budynku przy ul. Radogoska 15 (powierzchnia użytkowa lokalu – 35,86 m2):

a) branża budowlana – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, uzupełnienie brakujących tynków, przygotowanie tynków pod malowanie i dwukrotne malowanie ścian, przestawienie pieca kaflowego, montaż czujnika czadu, wykładzin podłogowych, remont WC na klatce schodowej, opinia kominiarska

b) branża sanitarna – wymiana odcinków rur gazowych skorodowanych w lokalu, wymiana kurków gazowych przy podejściach, montaż kuchenki gazowej, Próba szczelności instalacji gazowej. Wymiana podejść dopływowych, wymiana zlewozmywaka z syfonem i z baterią, wymiana muszli klozetowej z górnopłukiem w toalecie na klatce schodowej, wymiana skorodowanych odcinków rur wodociągowych, wymiana zaworów, montaż wodomierzy 2 szt. jednego w kuchni, drugiego w toalecie, płukanie i próba szczelności na odcinkach wymienionych, montaż bojlera elektrycznego pojemnościowego. Roboty dodatkowe betonowe. Wykonanie dwuściennego komina wentylacyjnego przez strych dla wentylacji kuchni wraz z podłączeniem kratki wentylacyjnej

c) branża elektryczna – demontaż starej instalacji, wymiana WLZ z TL do TM, wymiana instalacji elektrycznej, montaż osprzętu, tablicy mieszkaniowej, montaż grzejnika akumulacyjnego 1,7kW w pokoju 2, montaż grzejnika konwektorowego 1,5kW w kuchni, pomiary elektryczne

 

2) nr 15 w budynku przy ul. Dubois 4 (powierzchnia użytkowa lokalu – 40,04 m2):

a) branża budowlana – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, uzupełnienie brakujących tynków, przygotowanie tynków pod malowanie i dwukrotne malowanie ścian, przestawienie pieca kaflowego, montaż czujnika czadu, wykładzin podłogowych, remont WC na klatce schodowej, opinia kominiarska

b) branża sanitarna – wymiana odcinków rur gazowych skorodowanych w lokalu, wymiana kurków gazowych przy podejściach, montaż kuchenki gazowej, wymiana kotła gazowego dwubiegowego, rekontrola kominiarska, montaż wkładu kwasoodpornego w przewodzie kominowym, wykonanie wentylacji kuchni przez strych przewodem dwupłaszczowym. Próba szczelności instalacji gazowej. Wymiana podejść dopływowych, wymiana zlewozmywaka z syfonem i z baterią, demontaż wanny w lokalu, wymiana muszli klozetowej z górnopłukiem w toalecie na klatce schodowej, wymiana skorodowanych odcinków rur wodociągowych, wymiana zaworów, montaż wodomierzy 2 szt. jednego w kuchni, drugiego w toalecie, płukanie i próba szczelności na odcinkach wymienionych, wymiana rurociągów dla c.o. montaż grzejników panelowych szt. 4, płukanie instalacji c.o., sprawdzenie działania na zimno i na gorąco wraz z regulacją. Legalizacja c.o. gazowego i ścianki wydzielającej pokój. Roboty dodatkowe betonowe

c) branża elektryczna – demontaż starej instalacji, wymiana WLZ z TP do TLR-1F, wymiana instalacji elektrycznej, montaż osprzętu, tablicy, montaż grzejnika akumulacyjnego 1,7kW w pokoju 2, montaż grzejnika konwektorowego 1,5kW w kuchni, pomiary elektryczne

 

3) nr 19 w budynku przy ul. Dubois 4 (powierzchnia użytkowa lokalu – 40,80 m2):

a) branża budowlana – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, uzupełnienie brakujących tynków, przygotowanie tynków pod malowanie i dwukrotne malowanie ścian, przestawienie pieca kaflowego, montaż czujnika czadu, wykładzin podłogowych, remont WC na klatce schodowej, opinia kominiarska

b) branża sanitarna – wymiana odcinków rur gazowych skorodowanych w lokalu, wymiana kurków gazowych przy podejściach, montaż kuchenki gazowej. Próba szczelności instalacji gazowej. Wymiana podejść dopływowych, wymiana zlewozmywaka z syfonem i z baterią, wymiana muszli klozetowej z górnopłukiem w toalecie na klatce schodowej, wymiana skorodowanych odcinków rur wodociągowych, wymiana zaworów, montaż wodomierzy 2 szt. jednego w kuchni, drugiego w toalecie, płukanie i próba szczelności na odcinkach wymienionych, montaż bojlera elektrycznego pojemnościowego. Roboty dodatkowe betonowe

c) branża elektryczna – demontaż starej instalacji, wymiana WLZ z TP do TM, wymiana instalacji elektrycznej, montaż osprzętu, tablicy, montaż grzejnika konwektorowego 1,5kW w kuchni, pomiary elektryczne

 

4) nr 31 w budynku przy ul. Sławomira 18 (powierzchnia użytkowa lokalu – 38,58 m2):

a) branża budowlana – odbicie luźnych tynków, rozebranie zabudowy, uzupełnienie tynków, przecieranie tynków, wykonanie zabudowy pod oknami, wymiana stolarki okiennej z montażem nawiewników, gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów, malowanie rur, wymiana kratek wentylacyjnych, przestawienie pieca kaflowego, montaż blachy przedpiecowej, cyfrowego czujnika tlenku węgla, sprawdzenie przewodów kominowych i wentylacyjnych, wymiana podłóg, wymiana stolarki drzwiowej, remont WC na klatce schodowej, uprzątnięcie lokalu po remoncie

b) branża sanitarna – wymiana zlewozmywaka z baterią z podejściami, wymiana ustępu z płuczką i podejściami wod-kan, montaż wodomierzy skrzydełkowych z podejściem i plombowaniem, wymiana kuchenki gazowej 4 p. wraz z instalacją i próbą szczelności. Wykonanie opinii kominiarskiej

c) branża elektryczna – demontaż starej instalacji, wymiana instalacji elektrycznej, montaż osprzętu, montaż zabezpieczeń w TLR-1F, montaż grzejnika konwektorowego 1,5kW w kuchni sprawdzenie i uruchomienie instalacji domofonowej, montaż unifonu, pomiary elektryczne

 

5) nr 25 w budynku przy ul. Sławomira 18 (powierzchnia użytkowa lokalu – 25,18 m2):

a) branża budowlana – odbicie luźnych tynków, rozebranie okapu i zabudowy w kuchni, uzupełnienie tynków, przecieranie tynków, wymiana stolarki okiennej z montażem nawiewników, gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów, malowanie rur, wymiana kratek wentylacyjnych, montaż blachy przedpiecowej, cyfrowego czujnika tlenku węgla, sprawdzenie przewodów kominowych i wentylacyjnych, wymiana podłóg, wymiana stolarki drzwiowej, remont WC na klatce schodowej, uprzątnięcie lokalu po remoncie

b) branża sanitarna – wymiana zlewozmywaka z baterią z podejściami, wymiana ustępu z płuczką i podejściami wod-kan, montaż wodomierzy skrzydełkowych z podejściem i plombowaniem, wymiana kuchenki gazowej 4p. wraz z instalacją i próbą szczelności. Wykonanie opinii kominiarskiej

c) branża elektryczna – demontaż starej instalacji, wymiana instalacji elektrycznej , montaż osprzętu, tablicy licznikowej, TM, montaż grzejnika konwektorowego 1,5kW w kuchni sprawdzenie i uruchomienie instalacji domofonowej, montaż unifonu, pomiary elektryczne

 

6) nr 24 w budynku przy ul. Sławomira 17 (powierzchnia użytkowa lokalu – 23,79 m2):

a) branża budowlana – odbicie luźnych tynków, rozebranie zabudowy, uzupełnienie tynków, przecieranie tynków, wykonanie zabudowy pod oknami, wymiana stolarki okiennej z montażem nawiewników, gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów, malowanie rur, wymiana kratek wentylacyjnych, przestawienie pieca kaflowego, montaż blachy przedpiecowej, cyfrowego czujnika tlenku węgla, sprawdzenie przewodów kominowych i wentylacyjnych, wymiana podłóg, wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej, wymiana 2 zamków patentowych i montaż numeru, odnowienie WC na klatce schodowej, uprzątnięcie lokalu po remoncie

b) branża sanitarna – montaż elektrycznego podgrzewacza wody, wymiana zlewozmywaka z baterią z podejściami, wymiana ustępu z płuczką i podejściami wod-kan, montaż wodomierzy skrzydełkowych z podejściem i plombowaniem, wymiana kuchenki gazowej 4p. wraz z instalacją i próbą szczelności. Wykonanie opinii kominiarskiej

c) branża elektryczna – demontaż starej instalacji, wymiana WLZ z TP do TM, wymiana instalacji elektrycznej, montaż osprzętu, tablicy licznikowej, TM, montaż grzejnika konwektorowego 1,5kW w kuchni, pomiary elektryczne

 

7) nr 17 w budynku przy ul. Sławomira 15 (powierzchnia użytkowa lokalu – 37,75 m2):

a) branża budowlana – odbicie luźnych tynków, rozebranie zabudowy, uzupełnienie tynków, przecieranie tynków, wykonanie zabudowy pod oknami, wymiana stolarki okiennej z montażem nawiewników, gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów, malowanie rur, wymiana kratek wentylacyjnych, przestawienie pieca kaflowego, montaż blachy przedpiecowej, cyfrowego czujnika tlenku węgla, sprawdzenie przewodów kominowych i wentylacyjnych, wymiana podłóg, wymiana stolarki drzwiowej, odnowienie WC na klatce schodowej, uprzątnięcie lokalu po remoncie

b) branża sanitarna – wymiana zlewozmywaka z baterią z podejściami, wymiana ustępu z płuczką i podejściami wod-kan, montaż wodomierzy skrzydełkowych z podejściem i plombowaniem, wymiana kuchenki gazowej 4 p. wraz z instalacją i próbą szczelności. Wykonanie opinii kominiarskiej

c) branża elektryczna – demontaż starej instalacji, wymiana WLZ z TP do TM, wymiana instalacji elektrycznej , montaż osprzętu, tablicy licznikowej, TM, montaż grzejnika konwektorowego 1,5kW w kuchni sprawdzenie i uruchomienie instalacji domofonowej, montaż unifonu, pomiary elektryczne

 

 

 

8) nr 14A w budynku przy ul. Sławomira 7 (powierzchnia użytkowa lokalu – 8,40 m2):

a) branża budowlana – odbicie luźnych tynków, rozebranie zabudowy, uzupełnienie tynków, przecieranie tynków, wykonanie zabudowy pod oknami, wymiana stolarki okiennej z montażem nawiewników, gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów, malowanie rur, wymiana kratek wentylacyjnych, sprawdzenie przewodów kominowych i wentylacyjnych, wymiana podłóg, wymiana stolarki drzwiowej, odnowienie WC na klatce schodowej, uprzątnięcie lokalu po remoncie

b) branża sanitarna – wymiana zlewozmywaka z baterią z podejściami, wymiana ustępu z płuczką i podejściami wod-kan, montaż wodomierzy skrzydełkowych z podejściem i plombowaniem, Wykonanie opinii kominiarskiej

c) branża elektryczna – demontaż starej instalacji, wymiana WLZ z TL do TM, wymiana instalacji elektrycznej , montaż osprzętu, tablicy licznikowej, TM, montaż kuchenki elektrycznej 2 płytowej, montaż grzejnika konwektorowego 1,5kW w kuchni sprawdzenie i uruchomienie instalacji domofonowej, montaż unifonu, pomiary elektryczne

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45211341-1, 45453000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 120
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60

okres gwarancji

30

wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy

10


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

3

Nazwa:

remont lokali mieszkalnych przy ul. Piłsudskiego 18/9, Jagiellońska 4/32, Śląska 11/9, Monte Cassino 7/36, Niedziałkowskiego 15A/16, Słowackiego 1/15, Krasińskiego 13/5, Krasińskiego 77/14, Krasińskiego 89/13, Niemierzyńska 6/18A,
Żupańskiego 14/16, Szarotki 14/6A

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

CZĘŚĆ 3:

1) nr 9 w budynku przy ul. Piłsudskiego 18 (powierzchnia użytkowa lokalu – 38,64 m2):

a) branża budowlana – regulacja stolarki okiennej z PCV, zbicie zagrzybionych tynków, odgrzybienie ścian, wykonanie tynku, przecierka tynków i dwukrotne malowanie sufitów i ścian, stolarki drzwiowej, przestawienie pieca kaflowego, montaż czujnika czadu, wymiana wykładzin podłogowych pcv, odnowienie WC na klatce schodowej

b) branża sanitarna – wymiana kuchenki, baterii zlewozmywakowej, wodomierzy, zlewozmywaka, muszli ustępowej, próba szczelności

c) branża elektryczna – instalacja elektryczna w dobrym stanie – nadaje się do użytkowania. Uzupełnienie obwodu gniazd wtykowych w kuchni. Wymiana osprzętu, tablicy licznikowej TL i mieszkaniowej TM (wyposażonej w zabezp. nadmiarowoprądowe i różnicowe). Montaż grzejnika akumulacyjnego statycznego 1,5 kW, 230 V w kuchni. Wymagane pomiary elektryczne instalacji

 

2) nr 32 w budynku przy ul. Jagiellońska 4 (powierzchnia użytkowa lokalu – 29,36 m2):

a) branża budowlana – wymiana stolarki okiennej 1szt, naprawa i regulacja istniejących okien z pcv i dopasowanie stolarki drzwiowej, przecierka tynków sufitów i ścian, dwukrotne malowanie , wymiana wykładzin podłogowych

b) branża sanitarna – wymiana kuchenki, kurków, wahadła, instalacji, próba szczelności, baterii umywalkowej, wodomierze, instalacje, zlewozmywaka, muszli ustępowej

c) branża elektryczna – Demontaż starej instalacji, wymianę tablic - licznikowej TL i bezp. TM (wyposażonej w zabezp. nadmiarowoprądowe, różnicowoprądowe, stycznik i zegar ster.),, wymiana instalacji elektrycznej, ułożenie nowych 3-żyłowych przewodów w/t w lokalu, montaż osprzętu, tablicy licznikowej, TM, montaż grzejników akumulacyjnych statycznych o mocy 1,5 kW, 230 V (w kuchni – 1 szt., oraz 2 szt. w pokoju), pomiary elektryczne

 

3) nr 9 w budynku przy ul. Śląska 11 (powierzchnia użytkowa lokalu – 46,47 m2):

a) branża budowlana – wymiana częściowa tynków i odgrzybienie ścian, przecierka tynków sufitów i ścian, malowanie emulsyjne, wymiana wykładziny oraz listew przyściennych

b) branża sanitarna – sprawdzenie kotła c.o, wymiana kuchenki, kurków, próba szczelności, baterii umywalkowej, zlewozmywakowej, wannowej, wodomierzy, zlewozmywaka, umywalki, muszli ustępowej, wanny

c) branża elektryczna – uzupełnienie instalacji oświetleniowej (pokój 1) oraz gniazd wtykowych (w kuchni). Montaż nowej tablicy TM z zabezp. nadmiarowopradowymi i różnicowoprądowym. W łazience montaż instalacji wyrównawczej podłączonej do PE w TM. Wymiana osprzętu. Wykonanie pomiarów elektrycznych całej instalacji

 

4) nr 36 w budynku przy ul. Monte Cassino 7 (powierzchnia użytkowa lokalu – 34,49 m2):

a) branża budowlana – wymiana stolarki okiennej na stolarkę z pcv i drzwiowej (drzwi zew. i wew.), rozebranie obicia ścian i uzupełnienie brakujących tynków, przecieranie tynków sufitów i ścian, dwukrotne malowanie ścian i sufitów, malowanie rur instalacyjnych, przestawienie pieca kaflowego, montaż czujnika czadu, wymiana wykładzin podłogowych. Utylizacja odpadów i gruzu

b) branża sanitarna – wymiana kuchenki, gazowego podgrzewacza wody, kurków, wahadła, instalacji, baterii zlewozmywakowej, baterii wannowej, wodomierze, zlewozmywak, muszli ustępowej, wanny, próba szczelności

c) branża elektryczna – wymiana instalacji elektrycznej w całości, montaż osprzętu, tablicy mieszkaniowej TM, montaż grzejnika akumulacyjnego statycznego w kuchni oraz konwektorowego typu łazienkowego w pom. łazienki. Ewentualna wymiana wlz do lokalu. Pomiary elektryczne instalacji

 

5) nr 16 w budynku przy ul. Niedziałkowskiego 15A (powierzchnia użytkowa lokalu – 25,86 m2):

a) branża budowlana – odbicie istniejących tynków na ścianach, rozebranie okładziny ściennej w kuchni, uzupełnienie tynków, przecieranie tynków, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, założenie nawietrzaków, gruntowanie powierzchni, dwukrotne malowanie ścian i sufitów, wstawienie nowej kratki wentylacyjnej, montaż blachy przedpiecowej, cyfrowego czujnika tlenku węgla z wbudowana bateria w pokoju i w kuchni, sprawdzenie przewodów kominowych i wentylacji, wymiana posadzek, odnowienie WC na klatce schodowej

b) branża sanitarna – demontaż gazowego podgrzewacza wody, wymiana zlewozmywaka z baterią z podejściami, wymiana ustępu z płuczką i podejściami wod-kan, montaż wodomierzy skrzydełkowych z podejściem i plombowaniem. Wykonanie opinii kominiarskiej

c) branża elektryczna – demontaż starej instalacji, wymiana instalacji elektrycznej , montaż osprzętu, tablicy licznikowej, TM, montaż kuchenki elektrycznej 2 płytowej, pomiary elektryczne

 

6) nr 15 w budynku przy ul. Słowackiego 1 (powierzchnia użytkowa lokalu – 35,52 m2):

a) branża budowlana – odbicie luźnych tynków, rozebranie zabudowy, uzupełnienie tynków, przecieranie tynków, wykonanie zabudowy pod oknami, wymiana stolarki okiennej z montażem nawiewników, gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów, malowanie rur, wymiana kratek wentylacyjnych, przestawienie pieca, montaż blachy przedpiecowej, cyfrowego czujnika tlenku węgla, sprawdzenie przewodów kominowych i wentylacyjnych, wymiana podłóg, wymiana stolarki drzwiowej, odnowienie WC na klatce schodowej, uprzątnięcie lokalu po remoncie

b) branża sanitarna – wymiana zlewozmywaka z baterią z podejściami, wymiana ustępu z płuczką i podejściami wod-kan, montaż wodomierzy skrzydełkowych z podejściem i plombowaniem, wymiana kuchenki gazowej 4p. wraz z instalacją i próbą szczelności. Wykonanie opinii kominiarskiej

c) branża elektryczna – demontaż starej instalacji, wymiana WLZ z TL do TM, wymiana instalacji elektrycznej , montaż osprzętu, tablicy licznikowej, TM, montaż grzejnika konwektorowego 1,5kW w kuchni sprawdzenie i uruchomienie instalacji domofonowej, montaż unifonu, wymiana oprawy w wc, pomiary elektryczne

 

7) nr 5 w budynku przy ul. Krasińskiego 13 (powierzchnia użytkowa lokalu – 55,76 m2):

a) branża budowlana – wymiana okien w lokalu z montażem nawiewników, wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej z ościeżnicami bez drzwi wejściowych, częściowa wymiana tynków, przecieranie tynków z przygotowaniem powierzchni pod malowanie, malowanie ścian i sufitów, rur w lokalu, wymiana paneli podłogowych z oblistwowaniem , wymiana terakoty w łazience z wc, wywóz gruzu poremontowego, rekontrola kominiarska

b) branża sanitarna – wymiana kuchenki, kurków instalacji, baterii umywalkowej, zlewozmywakowej, wannowej, wodomierzy szt.4, zlewozmywaka, umywalki, muszli ustępowej i wanny, próba szczelności,

c) branża elektryczna – instalacja elektryczna w całości do wymiany, w tym przewidziana także ewentualna wymiana wlz (zasilanie mieszkania z TP). W nowej tablicy mieszkaniowej montaż zabezpieczeń obwodów wył. nadmiarowoprądowymi oraz różnicowoprądowym. W łazience wykonanie instalacji wyrównawczej – podłączonej do PE w TM. Wykonanie pomiarów elektrycznych po zakończeniu robót montażowych

 

 

8) nr 14 w budynku przy ul. Krasińskiego 77 (powierzchnia użytkowa lokalu – 31,36 m2):

a) branża budowlana – przestawienie pieca kaflowego z montażem czujnika czadu, wymiana okien drewnianych na profile pcv w całym lokalu, wymiana drzwi wew i wejściowych w całym lokalu, przecieranie tynków z przygotowaniem powierzchni do malowania i malowaniem emulsyjnym, wymiana wykładziny pcv z oblistwowaniem i ułożeniem płyty osb w lokalu

b) branża sanitarna – Wymiana kuchenki, kurków, wahadła, instalacji, baterii zlewozmywakowej, wodomierza, instalacja wodna, zlewozmywaka, muszli ustępowej, próba szczelności

c) branża elektryczna – demontaż starej instalacji, wymiana WLZ, wymiana instalacji elektrycznej, montaż osprzętu, tablicy licznikowej, TM z zabezpieczeniami, montaż grzejnika w kuchni 1,5kW, pomiary elektryczne

 

9) nr 13 w budynku przy ul. Krasińskiego 89 (powierzchnia użytkowa lokalu – 37,08 m2):

a) branża budowlana – przestawienie pieca kaflowego Bliźniak z wymianą osprzętu i montażem 2 szt czujników czadu, przecieranie tynków z przygotowaniem podłoża pod malowanie, malowanie emulsyjne tynków, wymiana tynków (ściana okienna w pokoju II z odgrzybieniem, wymiana okna w w-c, pozostała istniejąca stolarka okienna pcv – uzupełnić nawiewniki okienne, dopasowanie i regulacja istniejącej stolarki drzwiowej, wymiana wykładziny pcv z ułożeniem płyty osb z oblistwowaniem

b) branża sanitarna – wymiana kuchenki, kurków, wahadła, instalacji, zlewozmywaka, muszli ustępowej (górnopłuk) pionu żeliwnego oraz baterii zlewozmywakowej instalacji i wodomierza, próba szczelności

c) branża elektryczna – wymiana osprzętu elektrycznego, wymiana tablicy licznikowej TLR-1F na nową wraz z zabezpieczeniami, montaż grzejnika w kuchni 1,5kW, montaż dzwonka bezprzewodowego, pomiary elektryczne

 

10) nr 18A w budynku przy ul. Niemierzyńska 6 (powierzchnia użytkowa lokalu – 12,40 m2):

a) branża budowlana – odbicie luźnych tynków, uzupełnienie tynków, przecieranie tynków, wymiana stolarki okiennej z montażem nawiewników, gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów, malowanie rur, wymiana kratek wentylacyjnych, sprawdzenie przewodów kominowych i wentylacyjnych, wymiana zamków w drzwiach wejściowych i montaż numeru, odnowienie WC w prześwicie bramowym, uprzątniecie terenu budowy

b) branża sanitarna – wymiana zlewozmywaka z baterią z podejściami, wymiana ustępu z płuczką i podejściami wod-kan, montaż wodomierzy skrzydełkowych z podejściem i plombowaniem, Wykonanie opinii kominiarskiej

c) branża elektryczna – montaż kuchenki elektrycznej 2 płytowej, wymiana TL, wymiana osprzętu, montaż grzejnika konwektorowego 1,5kW w kuchni, sprawdzenie i uruchomienie instalacji domofonowej, montaż unifonu, pomiary elektryczne

 

11) nr 16 w budynku przy ul. Żupańskiego 14 (powierzchnia użytkowa lokalu – 36,90 m2):

a) branża budowlana – naprawa tynków, przecieranie tynków z przygotowaniem powierzchni do malowania, malowanie ścian i sufitów, rur w lokalu, wymiana okien w lokalu z montażem nawiewników, wymiana stolarki drzwiowej z ościeżnicami, montaż cyfrowego czujnika tlenku węgla, montaż płyty przypiecowej, kontrola kominiarska, wymiana wykładziny PCV z oblistwowaniem i ułożeniem płyty OSB3 w lokalu, odnowienie WC na klatce schodowej

b) branża sanitarna – demontaż instalacji c.o. naczynia zbiorczego, kotła, wymiana zlewozmywaka z baterią na szafce z podejściami, wymiana ustępu z płuczką i podejściami wod-kan, montaż wodomierzy skrzydełkowych z podejściem i plombowaniem, wymiana kuchenki gazowej 4 p. wraz z instalacją i próbą szczelności. Wykonanie opinii kominiarskiej

c) branża elektryczna – demontaż starej instalacji, wymiana instalacji elektrycznej, montaż osprzętu, tablicy licznikowej, TM, montaż grzejnika konwektorowego 1,5kW w kuchni, montaż grzejników akumulacyjnych w pokoju 1 – 2,0kW, pokój 2 -1,7kW, pomiary elektryczne

 

12) nr 6A w budynku przy ul. Szarotki 14 (powierzchnia użytkowa lokalu – 20,77 m2):

a) branża budowlana – wymiana stolarki drzwiowej (wejściowe-1szt i wewnętrzne -2szt, okiennej -1szt, regulacja okien pcv, rozebranie ścianki działowej i postawienie nowej z płyt gk, drobna naprawa tynków, przecierka tynków i dwukrotne malowanie sufitów i ścian, malowanie rur instalacyjnych, wymiana wykładzin podłogowych pcv, odnowienie WC na klatce schodowej

b) branża sanitarna – wymiana baterii zlewozmywakowej, wodomierzy szt.2, instalacji, zlewozmywaka, muszli ustępowej

c) branża elektryczna – wymiana całej instalacji elektrycznej wraz z wymianą zasilania lokalu (wlz). Montaż nowego osprzętu, tablicy licznikowej TL, tablicy mieszkaniowej TM (wyposażonej w zabezp. nadmiarowoprądowe, różnicowoprądowe, stycznik i zegar ster.). Montaż grzejników akumulacyjnych statycznych w pokoju i w kuchni. Wymiana oprawy w WC. Pomiary elektryczne wykonanej instalacji

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45211341-1, 45453000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 120
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60

okres gwarancji

30

wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy

10

6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:

4

Nazwa:

remont lokalu mieszkalnego przy ul. 5-go Lipca 29/4, Budziszyńska 48A/6, Szpitalna 18/306, Szpitalna 18/205,
Santocka 4/8, Jagiełły 23/7, Kr. Jadwigi 34/5

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

CZĘŚĆ 4:

1) nr 4 w budynku przy ul. 5 Lipca 29 (powierzchnia użytkowa lokalu – 35,09 m2):

a) branża budowlana – odbicie luźnych tynków, uzupełnienie tynków, przecieranie tynków, wymiana stolarki okiennej z montażem nawiewników, gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów, malowanie rur, wymiana kratek wentylacyjnych, montaż blachy przedpiecowej, cyfrowego czujnika tlenku węgla, sprawdzenie przewodów kominowych i wentylacyjnych, wymiana podłóg, wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej, montaż 2 zamków patentowych i numeru na drzwiach wejściowych, odnowienie WC na klatce schodowej, uprzątnięcie lokalu po remoncie

b) branża sanitarna – wymiana zlewozmywaka z baterią z podejściami, wymiana ustępu z płuczką i podejściami wod-kan, montaż wodomierzy skrzydełkowych z podejściem i plombowaniem, wymiana kuchenki gazowej 4p. wraz z instalacją i próbą szczelności. Wykonanie opinii kominiarskiej

c) branża elektryczna – demontaż starej instalacji, wymiana instalacji elektrycznej, montaż osprzętu, tablicy mieszkaniowej TM, montaż grzejnika konwektorowego 1,5kW w kuchni, wymiana oprawy w wc, pomiary elektryczne

 

2) nr 6 w budynku przy ul. Budziszyńska 48A (powierzchnia użytkowa lokalu – 62,20 m2):

a) branża budowlana – przygotowanie powierzchni do malowania , malowanie sufitów i ścian farbami emulsyjnymi ułożenie płytek glazura, posadzka z płytek typu terakota, wymiana listew panelowych, mycie okien , mycie stolarki drzwiowej, mycie posadzek i pastowanie, drzwiowej, wywóz śmieci po robotach budowlanych

b) branża sanitarna – roboty gazowe: wymiana kuchenki, pieca gazowego 2-f, montaż filtrów osadnikowych, próba szczelności, uruchomienie kotła montaż kanału spalinowego, opinia kominiarska, montaż zaworów przelotowych, wykonanie podejść do kotła, płukanie instalacji c.o., próby regulacja c.o, wymiana urządzeń i podejść (zlewozmywak, umywalka, wanna, muszla, spłuczka, baterie), wymiana wodomierza, płukanie instalacji, próba szczelności inst. wodnej

c) branża elektryczna – demontaż starej instalacji, wymiana instalacji WLZ z TL do TM, montaż nowej instalacji wraz z osprzętem, montaż TM montaż i uruchomienie inst. domofonowej, pomiary elektryczne

 

3) nr 306 w budynku przy ul. Szpitalna 18 (powierzchnia użytkowa lokalu – 33,30 m2):

a) branża budowlana – przetarcie tynków , malowanie sufitów i ścian , malowanie krat okiennych, wymiana posadzek na wykładzinę PCV wraz z listwami przyściennymi, warstwa wyrównawcza pod posadzki, wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami, wymiana stolarki drzwiowej, remont WC na korytarzu, wywóz śmieci po robotach budowlanych

b) branża sanitarna – wymiana kuchenki 4-pal, podejść gazowych, próba szczelności, opinia kominiarska, wymiana urządzeń i podejść (zlewozmywak, umywalka, baterie), wymiana wodomierzy 2kpl , płukanie instalacji, próba szczelności inst. wodnej

c) branża elektryczna – demontaż starej instalacji, wymiana instalacji WLZ z TL do TM, montaż nowej instalacji wraz z osprzętem, montaż TM

 

4) nr 205 w budynku przy ul. Szpitalna 18 (powierzchnia użytkowa lokalu – 33,30 m2):

a) branża budowlana – przygotowanie powierzchni do malowania, malowanie sufitów i ścian farbami emulsyjnymi, malowanie rur oraz krat w oknach balkonowych, położenie płyt OSB, wymiana posadzek PCV, wraz z listwami przyściennymi, skucie płytek ze ścian typu glazura, wykonanie tynków na ścianach, wymiana płytek terakota, wymiana stolarki okiennej na PCV, wywóz odpadów , śmieci po robotach budowlanych

b) branża sanitarna – wymiana kuchenki 4-pal,podejść gazowych, próba szczelności, opinia kominiarska, wymiana urządzeń i podejść (zlewozmywak, umywalka, baterie), wymiana wodomierzy 2 szt, płukanie instalacji, próba szczelności inst. wodnej

c) branża elektryczna – demontaż starej instalacji, wymiana instalacji WLZ z TL do TM, montaż nowej instalacji wraz z osprzętem, montaż TM

 

5) nr 8 w budynku przy ul. Santocka 4 (powierzchnia użytkowa lokalu – 34,94 m2):

a) branża budowlana – przygotowanie powierzchni do malowania, malowanie sufitów i ścian z gruntowaniem, wymiana posadzki z PCV z wymianą listew przyściennych, wykonaniem przybicia płyt OSB, wymiana stolarki okiennej z nawiewnikami oraz z parapetami, wymiana stolarki drzwiowej, wywóz odpadów po robotach

b) branża sanitarna – wymiana kuchenki 4-pal, podejść gazowych, próba szczelności, opinia kominiarska, wymiana urządzeń i podejść (zlewozmywak, umywalka, demontaż wanny i montaż brodzika, muszla, spłuczka, baterie). Montaż podgrzewacza wody elektrycznego, wymiana wodomierza, płukanie instalacji, próba szczelności inst. wodnej

c) branża elektryczna – demontaż starej instalacji, wymiana instalacji WLZ z TL do TM, montaż nowej instalacji wraz z osprzętem, montaż TM montaż i uruchomienie inst. domofonowej, pomiary elektryczne

 

6) nr 7 w budynku przy ul. Jagiełły 23 (powierzchnia użytkowa lokalu – 36,85 m2):

a) branża budowlana – Odbicie luźnych tynków, rozebranie okładziny z płyt w przedpokoju, uzupełnienie tynków, przecieranie tynków, wykonanie zabudowy pod oknami, wymiana stolarki okiennej z montażem nawiewników, gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów, malowanie rur, wymiana kratek wentylacyjnych, montaż blachy przedpiecowej, cyfrowego czujnika tlenku węgla, sprawdzenie przewodów kominowych i wentylacyjnych, wymiana podłóg, wymiana stolarki drzwiowej, odnowienie WC na klatce schodowej

b) branża sanitarna – wymiana zlewozmywaka z baterią z podejściami wod.- kan, wymiana ustępu z płuczką na kompakt i podejściami wod-kan, montaż wodomierzy skrzydełkowych z podejściem i plombowaniem. Wymiana kuchenki gazowej 4p. wraz z instalacją i wykonaniem próby szczelności. Wykonanie opinii kominiarskiej

c) branża elektryczna – demontaż starej instalacji, wymiana WLZ z TP do TM, wymiana instalacji elektrycznej , montaż osprzętu, tablicy licznikowej, TM, montaż grzejnika konwektorowego 1,5kW w kuchni, montaż grzejnika akumulacyjnego 1,7kW w pokoju 2, pomiary elektryczne

 

7) nr 5 w budynku przy ul. Kr. Jadwigi 34 (powierzchnia użytkowa lokalu – 14,39 m2):

a) branża budowlana – wymiana istniejących okien drewnianych na nowe z PCV, wymiana uszkodzonych drzwi wewnętrznych, naprawa i pomalowanie pozostałych drzwi, rozebranie starej glazury na ścianach, przygotowanie do malowania i pomalowanie ścian i sufitów, wymiana wykładzin PCV na podłogach

b) branża sanitarna – montaż zlewozmywaka, wodomierzy, wymiana ustępu

c) branża elektryczna – wymiana instalacji elektrycznej, montaż tablicy TM w lokalu, wykonanie WLZ do istniejącej tabl. TL-1f i do tabl. TM, montaż osprzętu, montaż pieców akumulacyjnych w pokojach, montaż kuchenki elektrycznej w kuchni

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45211341-1, 45453000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 120
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60

okres gwarancji

30

wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy

10


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

Część nr:

5

Nazwa:

remont lokali mieszkalnych przy ul. Łokietka 32/1A, Łokietka 12/13, 3-go Maja 10/27, 3-go Maja 12/17, Bogusława 25/19, Krzywoustego 19/34, Krzywoustego 52/10, Krzywoustego 56/19, Krzywoustego 53/6

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

CZĘŚĆ 5:

1) nr 1A w budynku przy ul. Łokietka 32 (powierzchnia użytkowa lokalu – 40,77 m2):

a) branża budowlana – wymiana istniejących okien drewnianych na nowe z PCV, naprawa i pomalowanie drzwi, rozebranie starej glazury na ścianach, przestawienie pieca kaflowego, montaż czujnika czadu, uzupełnienie tynków, przygotowanie do malowania i pomalowanie ścian i sufitów, wymiana wykładzin PCV na podłogach

b) branża sanitarna – montaż zlewozmywaka, ustępu, wodomierzy, czujników czadu

c) branża elektryczna – wymiana instalacji elektrycznej montaż tablicy TM w lokalu, montaż osprzętu, montaż kuchenki elektrycznej 2-płytowej w kuchni

 

2) nr 13 w budynku przy ul. Łokietka 12 (powierzchnia użytkowa lokalu – 38,98 m2):

a) branża budowlana – odbicie luźnych tynków, rozebranie zabudowy w przedpokoju, uzupełnienie tynków, przecieranie tynków, wykonanie zabudowy pod oknami, wymiana stolarki okiennej z montażem nawiewników, gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów, malowanie rur, wymiana kratek wentylacyjnych, przestawienie pieca kaflowego, montaż blachy przedpiecowej, cyfrowego czujnika tlenku węgla, sprawdzenie przewodów kominowych i wentylacyjnych, wymiana podłóg, wymiana stolarki drzwiowej, odnowienie WC na klatce schodowej, uprzątnięcie lokalu po remoncie

b) branża sanitarna – demontaż gazowego podgrzewacza wody wraz z instalacją, wymiana zlewozmywaka z baterią z podejściami, wymiana ustępu z płuczką i podejściami wod-kan, montaż wodomierzy skrzydełkowych z podejściem i plombowaniem, wymiana kuchenki gazowej 4p. wraz z instalacją i próbą szczelności. Wykonanie opinii kominiarskiej

c) branża elektryczna – demontaż starej instalacji, wymiana WLZ z TP do TM, wymiana instalacji elektrycznej, montaż osprzętu, tablicy licznikowej, TM, montaż grzejnika konwektorowego 1,5kW w kuchni sprawdzenie i uruchomienie instalacji domofonowej, montaż unifonu, pomiary elektryczne

 

3) nr 27 w budynku przy ul. 3 Maja 10 (powierzchnia użytkowa lokalu – 40,50 m2):

a) branża budowlana – wymiana istniejących okien drewnianych na nowe z PCV, wymiana uszkodzonych drzwi, naprawa i pomalowanie pozostałych drzwi, rozebranie starej glazury na ścianach, przestawienie pieca kaflowego, montaż czujnika czadu, uzupełnienie tynków, przygotowanie do malowania i pomalowanie ścian i sufitów, wymiana wykładzin PCV na podłogach

b) branża sanitarna – montaż kuchni gazowej 4-pal, czujników czadu, zlewozmywaka, ustępu, wodomierzy

c) branża elektryczna – wymiana instalacji elektrycznej, montaż tablicy TM w lokalu, montaż osprzętu, montaż pieca akumulacyjnego

 

4) nr 17 w budynku przy ul. 3 Maja 12 (powierzchnia użytkowa lokalu – 59,57 m2):

a) branża budowlana – wymiana istniejących okien drewnianych na nowe z PCV, wymiana uszkodzonych drzwi, naprawa i pomalowanie pozostałych drzwi, przestawienie pieca kaflowego, montaż czujnika czadu, rozebranie starej glazury, boazerii, kasetonów i tapet na sufitach i ścianach, skucie uszkodzonych oraz uzupełnienie tynków, przygotowanie do malowania i pomalowanie ścian i sufitów, wymiana wykładzin PCV na podłogach

b) branża sanitarna – montaż kuchni gazowej 4-pal, czujników czadu, zlewozmywaka, ustępu, wodomierzy

c) branża elektryczna – wymiana instalacji elektrycznej, montaż tablicy TM2 w lokalu, montaż osprzętu

 

5) nr 19 w budynku przy ul. Bogusława 25 (powierzchnia użytkowa lokalu – 36,29 m2):

a) branża budowlana – wymiana istniejących okien drewnianych na nowe z PCV, wymiana uszkodzonych drzwi wewnętrznych, naprawa i pomalowanie pozostałych drzwi, rozebranie starej glazury na ścianach, przygotowanie do malowania i pomalowanie ścian i sufitów, wymiana wykładzin PCV na podłogach

b) branża sanitarna – montaż kuchni gazowej 4 palnikowej, czujników czadu, zlewozmywaka, ustępu, wodomierzy

c) branża elektryczna – wymiana instalacji elektrycznej, montaż tablicy TM w lokalu i jej zasilenie, montaż osprzętu, montaż grzałek w piecu kaflowym w pokoju 1, montaż pieca akumulacyjnego

 

6) nr 34 w budynku przy ul. Krzywoustego 19 (powierzchnia użytkowa lokalu – 38,70 m2):

a) branża budowlana – odbicie luźnych tynków, rozebranie zabudowy, uzupełnienie tynków, przecieranie tynków, wymiana stolarki okiennej z montażem nawiewników, gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów, malowanie rur, wymiana kratek wentylacyjnych, przestawienie pieca kaflowego, montaż blachy przedpiecowej, cyfrowego czujnika tlenku węgla, sprawdzenie przewodów kominowych i wentylacyjnych, wymiana podłóg, wymiana stolarki drzwiowej, odnowienie WC na klatce schodowej, uprzątnięcie lokalu

b) branża sanitarna – wymiana zlewozmywaka z baterią z podejściami, wymiana ustępu z płuczką i podejściami wod-kan, montaż wodomierzy skrzydełkowych z podejściem i plombowaniem, wymiana kuchenki gazowej 4p. wraz z instalacją i próbą szczelności. Wykonanie opinii kominiarskie

c) branża elektryczna – demontaż starej instalacji, wymiana WLZ z TP do TM, wymiana instalacji elektrycznej, montaż osprzętu, tablicy licznikowej, TM, montaż grzejnika konwektorowego 1,5kW w kuchni, pomiary elektr.

 

7) nr 10 w budynku przy ul. Krzywoustego 52 (powierzchnia użytkowa lokalu – 47,55 m2):

a) branża budowlana – odbicie luźnych tynków, rozebranie zabudowy, uzupełnienie tynków, przecieranie tynków, wymiana stolarki okiennej z montażem nawiewników, gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów, malowanie rur, wymiana kratek wentylacyjnych, przestawienie pieca, montaż blachy przedpiecowej, cyfrowego czujnika tlenku węgla, sprawdzenie przewodów kominowych i wentylacyjnych, wymiana podłóg, wymiana stolarki drzwiowej, odnowienie WC na klatce schodowej, uprzątnięcie lokalu po remoncie

b) branża sanitarna – wymiana zlewozmywaka z baterią z podejściami, wymiana ustępu z płuczką i podejściami wod-kan, montaż wodomierzy skrzydełkowych z podejściem i plombowaniem, wymiana kuchenki gazowej 4p. wraz z instalacją i próbą szczelności. Wykonanie opinii kominiarskiej

c) branża elektryczna – demontaż starej instalacji, wymiana WLZ z TP do TM, wymiana instalacji elektrycznej , montaż osprzętu, tablicy licznikowej, TM, montaż grzejnika konwektorowego 1,5kW w kuchni, pomiary elektr.

 

8) nr 19 w budynku przy ul. Krzywoustego 56 (powierzchnia użytkowa lokalu – 31,04 m2):

a) branża budowlana – przetarcie tynków, wymiana płytek terakotowych, malowanie sufitów i ścian malowanie grzejników i rur, malowanie stolarki drzwiowej, wymiana stolarki drzwiowej – drzwi wejściowe, montaż płyt OSB, wymiana paneli na wykładzinę PCV, montaż listew przyściennych panelowych , wykonanie tynków w WC, wymiana kratek wentylacyjnych, wywóz odpadów po robotach budowlanych

b) branża sanitarna – wymiana kuchenki, kurków, wahadła, próba szczelności, zlewozmywaka, wanny, muszli ustępowej oraz baterii zlewozmywakowej, wannowej i wodomierzy

c) branża elektryczna – wymiana instalacji elektrycznej i tablicy licznikowej TL-1f, montaż tablicy bezpiecznikowej TM, montaż osprzętu

 

9) nr 6 w budynku przy ul. Krzywoustego 53 (powierzchnia użytkowa lokalu – 85,68 m2):

a) branża budowlana – Przecieranie tynków, skasowanie zacieków, malowanie farbami emulsyjnymi sufitów i ścian, ułożenie tapety, malowanie rur, wymiana kratek wentylacyjnych, rozebranie sufitu z paneli, wymiana stolarki okiennej , rozbiórka pieca, wywóz odpadów po robotach budowlanych

b) branża sanitarna – wymiana kotła c.o II Funk, kuchenki, kurka, inst. gazowej, próba szczelności inst. gazowej i c.o.

c) branża elektryczna – wymiana instalacji w przedpokoju, wymiana zabezpieczeń w tablicy licznikowej TL-1f, uzupełnienie osprzętu

 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45211341-1, 45453000-7
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 120
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60

okres gwarancji

30

wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy

10

6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:

6

Nazwa:

remont lokali mieszkalnych przy ul. Rostworowskiego 38/12, Zegadłowicza 26/3, Piastów 60/20

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

CZĘŚĆ 6:

1) nr 12 w budynku przy ul. Rostworowskiego 38

branża elektryczna – Wymiana instalacji elektrycznej i tablicy TL-1f, montaż tablicy TM w lokalu i jej zasilenie, montaż osprzętu.

2) nr 3 w budynku przy ul. Zegadłowicza 26

branża elektryczna – Wymiana instalacji elektrycznej i tablicy TL-1f, montaż tablicy TM w lokalu i jej zasilenie, montaż osprzętu.

3) nr 20 w budynku przy al. Piastów 60

branża elektryczna – Wymiana instalacji elektrycznej, montaż tablicy TM w lokalu i jej zasilenie, montaż osprzętu

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45211341-1, 45453000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 120
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60

okres gwarancji

30

wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy

10


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 


Lista załączników:
nr
tytuł załącznika
typ
rozmiar
zmodyfikowany
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
1
SIWZ
 .doc
457 Kb
2017-05-16, 08:35:10
Załączniki
1
01 zalacznik nr 1 do siwz - formularz ofertowy
 .doc
86 Kb
2017-05-16, 08:35:32
2
02 zalacznik nr 2 do siwz - oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 .doc
35 Kb
2017-05-16, 08:35:47
3
03 zalacznik nr 3 do siwz - oswiadczenie o spelnaniu warunkow_podmioty trzecie
 .doc
45 Kb
2017-05-16, 08:36:06
4
04 zalacznik nr 4 do siwz - wzor umowy
 .doc
140 Kb
2017-05-16, 08:36:22
5
05 zal nr 5 do siwz - przedmiary robot cz 1
 .zip
3266.4 Kb
2017-05-16, 08:36:43
6
06 zal nr 6 do siwz - przedmiary robot cz 2
 .zip
3857.5 Kb
2017-05-16, 08:37:35
7
07 zal nr 7 do siwz - przedmiary robot cz 3
 .zip
4837.1 Kb
2017-05-16, 08:37:57
8
08 zal nr 8 do siwz - przedmiary robot cz 4
 .zip
2356.2 Kb
2017-05-16, 08:38:30
9
09 zal nr 9 do siwz - przedmiary robot cz 5
 .zip
3462.1 Kb
2017-05-16, 08:38:55
10
10 zal nr 10 do siwz - przedmiary robot cz 6
 .zip
3531.7 Kb
2017-05-16, 08:39:21
11
11 zal nr 11 do siwz - specyfikacja techniczna
 .doc
60 Kb
2017-05-16, 08:39:49
12
12 zal nr 12 do siwz - parametry rownowaznosci
 .doc
33.5 Kb
2017-05-16, 08:40:07
Informacja z otwarcia ofert
1
Informacja z otwarcia ofert z dnia 02.06.2017
 .doc
132 Kb
2017-06-02, 13:25:20
2
Przykładowy wzór oświadczenia o grupie kapitałowej
 .doc
44 Kb
2017-06-02, 13:26:41
Wynik postępowania
1
Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 12.06.2017
 .doc
107 Kb
2017-06-12, 07:42:27