logo ZBiLK
Wpisz szukany tekst...
(RR) Świadczenie usługi całodobowej ochrony nieruchomości, w okresie od dnia podpisania umowy, do dnia 30.11.2019 r., w podziale na dwie części: 1) Część 1 zamówienia - Ochrona sprawowana w systemie dozoru osobowego 2) Część 2 zamówienia - Ochrona sprawowana w systemie monitoringu elektronicznego
data publikacji: 2017-11-03, termin otwarcia ofert: 2017-12-12

03/11/2017    S211    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

·         I.

·         II.

·         III.

·         IV.

·         VI.

Polska-Szczecin: Usługi ochroniarskie

2017/S 211-438573

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
ul. Mariacka 25
Szczecin
70-546
Polska
Osoba do kontaktów: Renata Romanowska
Tel.: +48 914886353
E-mail: romanowska@zbilk.szczecin.pl
Faks: +48 914886346
Kod NUTS: PL

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zbilk.szczecin.pl

I.2)Wspólne zamówienie

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:http://zbilk.szczecin.pl/?type=auction&action=list&categoryid=2

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: jednostka budżetowa

I.5)Główny przedmiot działalności

Budownictwo i obiekty komunalne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usługi całodobowej ochrony nieruchomości, w okresie od dnia podpisania umowy, do dnia 30.11.2019 r., w podziale na dwie części.

Numer referencyjny: ZBiLK.DZP.RR.171-58-PN/17

II.1.2)Główny kod CPV

79710000

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest całodobowa ochrona nieruchomości (również w dni świąteczne i wolne od pracy), którymi administruje ZBiLK, w podziale na dwie części:

1) Część 1 zamówienia – ochrona sprawowana w systemie stałego dozoru osobowego,

2) Część 2 zamówienia – ochrona sprawowana w systemie stałego monitoringu elektronicznego,

w nieruchomościach wskazanych przez Zamawiającego, w okresie od dnia podpisania umowy, do dnia 30.11.2019 r.

2. Ochrona mienia będzie realizowana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22.8.1997 r. o ochronie osób i mienia.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Ochrona sprawowana w systemie stałego dozoru osobowego

Część nr: 1

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

79711000

79715000

79713000

79714000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Szczecin.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest całodobowa ochrona nieruchomości (również w dni świąteczne i wolne od pracy), którymi administruje ZBiLK, sprawowana w systemie stałego dozoru osobowego, w nieruchomościach wskazanych przez Zamawiającego, w okresie od dnia podpisania umowy, do dnia 30.11.2019 r.

2. Codzienna, całodobowa ochrona nieruchomości, również w dni świąteczne i wolne od pracy, sprawowana w systemie dozoru osobowego, polegać będzie na:

1) ochronie fizycznej nieruchomości przez ciągłą i aktywną służbę osób sprawujących dozór na ochranianej nieruchomości, umundurowanych jednolicie z emblematami agencji pracowników ochrony,

2) stałym nadzorze nad bezpieczeństwem i sprawnością funkcjonowania nieruchomości,

3) przeciwdziałaniu próbom włamań, kradzieży i niszczenia mienia, penetracji nieruchomości, niedopuszczaniu do wejścia osób postronnych na teren chronionej nieruchomości,

4) podejmowaniu natychmiastowych działań ratunkowych w razie pożaru,

5) przeciwdziałaniu negatywnym skutkom innych nadzwyczajnych zdarzeń losowych oraz bezzwłoczna interwencja zmierzająca do zapobieżenia szkodzie lub jej ograniczenia,

6) sprawdzanie stanu wszelkich zamknięć, zabezpieczeń i plomb, sprawdzanie prawidłowości zamknięcia drzwi i okien, sprawdzanie stanu ogrodzenia, bram wjazdowych i oświetlenia,

7) sprawdzanie zabezpieczenia nieruchomości przed włamaniem, a w czasie porywistych wiatrów, burz sprawdzanie zamknięcia okien i innych otworów w budynku (np. klapy dymowe),

8) podejmowaniu wszelkich działań niezbędnych do prawidłowej realizacji usługi ochrony, w przypadku zdarzeń losowych natychmiastowe zawiadamiania odpowiednich służb (Policji, Straży Pożarnej lub Pogotowia Ratunkowego) oraz Zamawiającego w celu podjęcia stosownych działań,

9) niezwłocznym informowaniu upoważnionego przedstawiciela zamawiającego o wszystkich zdarzeniach istotnych dla zabezpieczenia nieruchomości, nieprawidłowościach w pracy sprzętu monitorującego, funkcjonującego oświetlenia bądź złego zabezpieczenia nieruchomości,

10) w przypadku wystąpienia awarii instalacji natychmiastowym jej usunięciu lub zabezpieczeniu poprzez odpowiednie działanie (np. zamknięcie odpowiedniego zaworu wody, gazu, wyłączenie energii elektrycznej itp.) oraz natychmiastowym powiadomieniu Zamawiającego o zaistniałych okolicznościach,

11) ochronie i zabezpieczeniu terenu nieruchomości przed działaniem osób zakłócających porządek publiczny oraz wzywanie osób do opuszczenia nieruchomości w przypadku stwierdzenia braku uprawnień do przebywania na terenie chronionej nieruchomości albo stwierdzenia zakłócania porządku,

12) reagowaniu na przypadki naruszania przepisów ochrony przeciw pożarowej oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – próby spożywania alkoholu na terenie nieruchomości,

13) zapewnieniu wsparcia co najmniej dwóch umundurowanych grup interwencyjnych składających się z co najmniej 2 osób każda, wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, wyposażonych w samochód osobowy, broń palną i przenośne środki łączności,

14) dozór mienia ma charakter prewencyjno-odstraszający, a w razie konieczności bezpośredniej interwencji w sposób zgodny z prawem, łącznie z zatrzymaniem ewentualnego sprawcy zagrożenia lub innego przestępstwa na szkodę zamawiającego

i dozorowanego mienia oraz przekazania go wezwanym funkcjonariuszom Policji,

15) osoby sprawujące dozór zobowiązane są do prowadzenia „książki raportów”, wpisywanie usterek zdarzeń o charakterze awarii, niewłaściwego zachowania, prób wejścia na teren nieruchomości osób nieuprawnionych, należy także wpisywać przyjście osób służb specjalistycznych (odczyty liczników itp.), która będzie do wglądu Zamawiającemu,

(...)

Pozostały opis zamówienia zgodnie z dokumentami zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 30/11/2019

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy, do dnia 30.11.2019 r.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Ochrona sprawowana w systemie stałego monitoringu elektronicznego

Część nr: 2

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

79711000

79715000

79713000

79714000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Szczecin.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest całodobowa ochrona nieruchomości (również w dni świąteczne i wolne od pracy), którymi administruje ZBiLK (w tym siedzib zamawiającego), w systemie stałego monitoringu elektronicznego, w nieruchomościach wskazanych przez Zamawiającego, w okresie od dnia podpisania umowy, do dnia 30.11.2019 r.

2. Codzienna, całodobowa ochrona nieruchomości, również w dni świąteczne i wolne od pracy, sprawowana w systemie stałego monitoringu elektronicznego, polegać będzie na:

1) stałym monitorowaniu sygnałów przesyłanych z lokalnego systemu alarmowego będącego własnością zamawiającego zainstalowanych we wskazanych nieruchomościach, po łączach:

a) telefonicznych,

b) radiowych,

c) telefonii komórkowej,

2) natychmiastowym wysyłaniu grupy interwencyjnej do chronionej nieruchomości, w dzień w ciągu 10 minut, a w nocy w ciągu 5 minut po odebraniu sygnału o zagrożeniu osób lub mienia w nieruchomości, w celu wyeliminowania zagrożenia oraz zabezpieczenia nieruchomości do czasu przybycia osoby uprawnionej przez Zamawiającego,

3) zawiadomieniu w razie konieczności Policji, Straży Pożarnej lub Pogotowia Ratunkowego, w celu podjęcia stosownych działań,

4) wysyłaniu grupy interwencyjnej składającej się z co najmniej 2 osób, wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, wyposażonej w samochód osobowy i przenośne środki łączności,

5) niezwłocznym informowaniu upoważnionego przedstawiciela zamawiającego o wszystkich zdarzeniach istotnych dla zabezpieczenia nieruchomości, nieprawidłowościach w pracy sprzętu monitorującego, bądź złego zabezpieczenia nieruchomości,

6) odpowiednim oznakowaniu nieruchomości objętych ochroną w formie i miejscach zaakceptowanych przez Zamawiającego.

(...)

Pozostały opis zamówienia zgodnie z dokumentami zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 30/11/2019

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy, do dnia 30.11.2019 r.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

Warunki zgodnie z dokumentami zamówienia.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

 

Data: 12/12/2017

Czas lokalny: 09:00

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 09/02/2018

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

 

Data: 12/12/2017

Czas lokalny: 09:15

Miejsce:

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych

ul. Mariacka 25, pokój nr 14 (I piętro)

70-546 Szczecin.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak

Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Październik-Listopad 2019 r.

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Tryb – przetarg nieograniczony

2. Przewiduje się udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy, polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego na warunkach określonych w umowie do niniejszego zamówienia, o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego.

3. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w:

1) art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23) ustawy pzp;

2) art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4) i 8) ustawy pzp.

4. Zamawiający wymaga wniesienia wadium, zgodnie z zasadami określonymi w Rozdz. VIII siwz.

5. Na podst. art. 24aa ustawy pzp, Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

3. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sąd.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

31/10/2017

 

Informacje:

Pozycja wytworzona dnia: 2017-11-03 o godzinie: 09:30:57 przez użytkownika Renata Romanowska
Ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2017-11-03 o godzinie: 10:19:41 przez użytkownika Renata Romanowska

Publikacja treści wykonana dnia: 2017-11-03 o godzinie: 10:19:41 przez użytkownika Renata Romanowska

Licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 1231 razy.

Lista załączników
NrTytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
Informacja z otwarcia ofert
1Informacja z otwarcia ofert z dnia 12.12.2017 r.ikona rozszerzenia załącznika112 kB2017-12-12, 12:39:37
2Przykładowy wzór oświadczenia - grupa kapitalowaikona rozszerzenia załącznika45 kB2017-12-12, 12:39:39
Wynik postępowania
1Informacja o wyniku postępowania z dnia 08.01.2018 r.ikona rozszerzenia załącznika93 kB2018-01-08, 08:17:26