logo ZBiLK
Wpisz szukany tekst...
Świadczenie usług konserwacji i bieżących napraw w zasobach Gminy Miasto Szczecin w podziale na trzy części
data publikacji: 2018-10-17, termin otwarcia ofert: 2018-11-23

17/10/2018    S200    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

·         I.

·         II.

·         III.

·         IV.

·         VI.

Polska-Szczecin: Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

2018/S 200-454730

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:


Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
ul. Mariacka 25
Szczecin
70-546
Polska
Osoba do kontaktów: Emilia Bielak
Tel.: +48 913516405
E-mail: bielak@zbilk.szczecin.pl
Faks: +48 914886346
Kod NUTS: PL

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zbilk.szczecin.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://zbilk.szczecin.pl/?type=auction&action=list&categoryid=2

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: Jednostka budżetowa

I.5)Główny przedmiot działalności

Budownictwo i obiekty komunalne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług konserwacji i bieżących napraw w zasobach Gminy Miasto Szczecin w podziale na trzy części

Numer referencyjny: ZBiLK.DZP.EB.171-90-PN/18

II.1.2)Główny kod CPV

50700000

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4)Krótki opis:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca będzie wykonywał:

1) usługi murowe, tynkowe i posadzkarskie,

2) usługi instalacyjne w zakresie instalacji wod-kan, c.o. i instalacji gazowych,

3) usługi elektryczne w zakresie instalacji elektrycznych,

4) usługi stolarskie, szkalrskie i ślusarskie,

5) usługi dekarsko-blacharskie,

6) naprawy placów zabaw zarządzanych przez ZBiLK, w zakresie napraw i remontów urządzeń, ogrodzenia, naprawy nawierzchni,

7) naprawy terenów wokół budynków w zakresie napraw i remontów chodników, krawężników, jezdni osiedlowych itp.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Świadczenie usług konserwacji i bieżących napraw w zasobach Gminy Miasto Szczecin, w rejonie miasta Północ, wg. zleceń jednostkowych wystawianych przez Dział Techniczno-Eksploatacyjny

Część nr: 1

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

50720000

50711000

50870000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Szczecin

II.2.4)Opis zamówienia:

1) usługi murowe, tynkowe i posadzkarskie,

2) usługi instalacyjne w zakresie instalacji wod-kan, c.o. i instalacji gazowych,

3) usługi elektryczne w zakresie instalacji elektrycznych,

4) usługi stolarskie, szklarskie i ślusarskie,

5) usługi dekarsko-blacharskie,

6) naprawy placów zabaw zarządzanych przez ZBiLK, w zakresie napraw i remontów urządzeń, ogrodzenia, napraw nawierzchni,

7) napraw terenów wokół budynków w zakresie napraw i remontów chodników, krawężników, jezdni osiedlowych itp.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 02/01/2019

Koniec: 31/12/2020

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wadium w wysokości – 5 322,00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Świadczenie usług konserwacji i bieżących napraw w zasobach Gminy Miasto Szczecin w rejonie miasta Śródmieście -Niebuszewo wg. zleceń jednostkowych wystawianych przez Dział Techniczno-Eksploatacyjny

Część nr: 2

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

50720000

50711000

50870000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Szczecin

II.2.4)Opis zamówienia:

1) usługi murowe, tynkowe i posadzkarskie,

2) usługi instalacyjne w zakresie instalacji wod-kan, c.o. i instalacji gazowych,

3) usługi elektryczne w zakresie instalacji elektrycznych,

4) usługi stolarskie, szklarskie i ślusarskie,

5) usługi dekarsko-blacharskie,

6) naprawy placów zabaw zarządzanych przez ZBiLK, w zakresie napraw i remontów urządzeń, ogrodzenia, naprawy nawierzchni,

7) napraw terenów wokół budynków, w zakresie napraw i remontów chodników, krawężników, jezdni osiedlowych itp.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 02/01/2019

Koniec: 31/12/2020

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wadium w wysokości – 3 935,00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Świadczenie usług konserwacji i bieżących napraw w zasobach Gminy Miasto Szczecin w rejonie miasta Południe wg. zleceń jednostkowych wystawianych przez Dział Techniczno-Eksploatacyjny

Część nr: 3

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

50720000

50711000

50870000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Szczecin

II.2.4)Opis zamówienia:

1) usługi murowe, tynkowe i posadzkarskie,

2) usługi instalacyjne w zakresie instalacji wod-kan, c.o. i instalacji gazowych,

3) usługi elektryczne w zakresie instalacji elektrycznych,

4) usługi stolarskie, szklarskie i ślusarskie,

5) usługi dekarsko-blacharskie,

6) naprawy placów zabaw zarządzanych przez ZBiLK, w zakresie napraw i remontów urządzeń, ogrodzenia, naprawy nawierzchni,

7) napraw terenów wokół budynków, w zakresie napraw i remontów chodników, krawężników, jezdni osiedlowych itp.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 02/01/2019

Koniec: 31/12/2020

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wadium w wysokości – 4 534,00 PLN.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i/lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 200 000,00 PLN.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zmawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:

a) wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jedną usługę główną, polegającą na świadczeniu usług remontowo – konserwacyjnych (tzw. bieżąca konserwacja techniczna) w zasobach mieszkaniowych, o łącznej wartości minimum 200 000,00 PLN brutto.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości;

b) dysponuje lub będzie dysponować minimum:

— jedną osobę z uprawnieniami do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji gazowych,

— jedną osobę z uprawnieniami do zajmowania się dozorem w zakresie obsługi, napraw i konserwacji    urządzeń i instalacji gazowych,

— jedną osobę z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,

— jedną osobą z uprawnieniami do zajmowania się eksploatacją urządzeń i instalacji energii elektrycznej,

— jedną osobą z uprawnieniami do zajmowania się dozorem w zakresie obsługi, napraw i konserwacji urządzeń i instalacji elektrycznych.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek mogą spełniać wykonawcy łącznie.

Zamawiający dopuszcza łączenie stanowisk, tylko pod warunkiem spełnienia łącznie wymagań dotyczących kwalifikacji dla danych stanowisk.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 23/11/2018

Czas lokalny: 09:00

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 21/01/2019

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 23/11/2018

Czas lokalny: 09:15

Miejsce:

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin pok. nr 14 I piętro (sala konferencyjna), POLSKA

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne. podczas otwarcia ofert zostaną odczytane informacje zgodnie z art. 86 ustawy Pzp.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak

Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Listopad 2020 r.

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)Informacje dodatkowe:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, którzy nie podlega wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach o których mowa w:

1) art. 24 ust.1 pkt 12)-13) ustawy,

2) art. 24 ust.5 pkt 1), 2), 4) i 8) ustawy,

i spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

3. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

12/10/2018

 

 

·         I.

·         II.

·         III.

·         IV.

·         VI.


 

Informacje:

Pozycja wytworzona dnia: 2018-10-17 o godzinie: 10:53:01 przez użytkownika Emilia Bielak
Ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2018-11-23 o godzinie: 10:34:57 przez użytkownika Emilia Bielak

Publikacja treści wykonana dnia: 2018-11-23 o godzinie: 10:34:57 przez użytkownika Emilia Bielak

Licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 548 razy.

Lista załączników
NrTytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
Informacja z otwarcia ofert
1informacja z otwarcia ofert z dnia 23.11.2018ikona rozszerzenia załącznika92.5 kB2018-11-23, 10:34:27
Wynik postępowania
1Informacja o wyniku postępowania z dnia 29.11.2018 r.ikona rozszerzenia załącznika92.5 kB2018-11-29, 11:08:17