logo ZBiLK
Wpisz szukany tekst...
Świadczenie usług konserwacji i bieżących napraw w zasobach Gminy Miasto Szczecin w podziale na trzy części
data publikacji: 2019-04-24, termin otwarcia ofert: 2019-05-24

Usługi - 192028-2019

24/04/2019    S80    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

·         I.

·         II.

·         III.

·         IV.

·         VI.

Polska-Szczecin: Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

2019/S 080-192028

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi


Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
ul. Mariacka 25
Szczecin
70-546
Polska
Osoba do kontaktów: Emilia Bielak
Tel.: +48 913516405
E-mail:
dzp@zbilk.szczecin.pl
Kod NUTS:
PL

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zbilk.szczecin.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://zbilk.szczecin.pl/?type=auction&action=list&categoryid=2

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/InstrukcjaUzytkownikaSystemuMiniPortalePUAP.pdf

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: Jednostka budżetowa

I.5)Główny przedmiot działalności

Budownictwo i obiekty komunalne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług konserwacji i bieżących napraw w zasobach Gminy Miasto Szczecin w podziale na 3 części

Numer referencyjny: ZBiLK.DZP.EB.171-12-PN/19

II.1.2)Główny kod CPV

50700000

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4)Krótki opis:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca będzie wykonywał:

1) usługi murowe, tynkowe i posadzkarskie,

2) usługi instalacyjne w zakresie instalacji wod-kan, c.o. i instalacji gazowych,

3) usługi elektryczne w zakresie instalacji elektrycznych,

4) usługi stolarskie, szklarskie i ślusarskie,

5) usługi dekarsko-blacharskie,

6) naprawy placów zabaw zarządzanych przez ZBiLK, w zakresie napraw i remontów urządzeń, ogrodzenia, naprawy nawierzchni,

7) naprawy terenów wokół budynków w zakresie napraw i remontów chodników, krawężników, jezdni osiedlowych itp.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 2

Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Świadczenie usług konserwacji i bieżących napraw w zasobach Gminy Miasto Szczecin, w rejonie miasta Północ, wg. zleceń jednostkowych wystawianych przez Dział Techniczno-Eksploatacyjny.

Część nr: 1

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

50720000

50711000

50870000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Szczecin, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca będzie wykonywał:

1) usługi murowe, tynkowe i posadzkarskie,

2) usługi instalacyjne w zakresie instalacji wod-kan, c.o., i instalacji gazowych,

3) usługi elektryczne w zakresie instalacji elektrycznych,

4) usługi stolarskie, szklarskie i ślusarskie,

5) usługi dekarsko-blacharskie,

6) naprawy placów zabaw zarządzanych przez ZBiLK, w zakresie napraw i remontów urządzeń, ogrodzenia, napraw nawierzchni,

7) napraw terenów wokół budynków w zakresie napraw i remontów chodników, krawężników, jezdni osiedlowych itp.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 31/12/2020

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Świadczenie usług konserwacji i bieżących napraw w zasobach Gminy Miasto Szczecin w rejonie miasta Śródmieście-Niebuszewo wg. zleceń jednostkowych wystawionych przez Dział Techniczno-Eksploatacyjny

Część nr: 2

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

50720000

50711000

50870000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Szczecin, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca będzie wykonywał:

1) usługi murowe, tynkowe i posadzkarskie,

2) usługi instalacyjne w zakresie instalacji wod-kan, c.o., i instalacji gazowych,

3) usługi elektryczne w zakresie instalacji elektrycznych,

4) usługi stolarskie, szklarskie i ślusarskie,

5) usługi dekarsko-blacharskie,

6) naprawy placów zabaw zarządzanych przez ZBiLK, w zakresie napraw i remontów urządzeń, ogrodzenia, naprawy nawierzchni,

7) napraw terenów wokół budynków, w zakresie napraw i remontów chodników, krawężników, jezdni osiedlowych itp.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 31/12/2020

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Świadczenie usług konserwacji i bieżących napraw w zasobach Gminy Miasto Szczecin w rejonie miasta Południe wg zleceń jednostkowych wystawianych przez Dział Techniczno- Eksploatacyjny.

Część nr: 3

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

50720000

50711000

50870000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Szczecin, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca będzie wykonywał:

1) usługi murowe, tynkowe i posadzkarskie,

2) usługi instalacyjne w zakresie instalacji wod-kan, c.o., i instalacji gazowych,

3) usługi elektryczne w zakresie instalacji elektrycznych,

4) usługi stolarskie, szklarskie i ślusarskie,

5) usługi dekarsko-blacharskie,

6) naprawy placów zabaw zarządzanych przez ZBiLK, w zakresie napraw i remontów urządzeń, ogrodzenia, naprawy nawierzchni,

7) napraw terenów wokół budynków, w zakresie napraw i remontów chodników, jezdni osiedlowych itp.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 31/12/2020

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający wezwie wykonawcę którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń .i/lub dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:a) dokument/dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten/ci z wykonawców składających ofertę wspólną, który/którzy będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnianie tego warunku.

Ww. dokument należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i/lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 200,000,00 PLN.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej 1 z wykonawców w całości. Ww. dokument należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i/lub dokumentów na potwierdzenie, spełniania warunków udziału w postępowaniu:

b) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie wykonawcy, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają 1 wspólny ww. wykaz.

Ww. oświadczenie, dowody i inne dokumenty należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

c) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają 1 wspólny ww. wykaz.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem,

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zmawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:

a) wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 1 usługę główną, polegającą na świadczeniu usług remontowo-konserwacyjnych (tzw. bieżąca konserwacja techniczna) w zasobach mieszkaniowych, o łącznej wartości minimum 200 000,00 PLN brutto;

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej 1 z wykonawców w całości. Ww. dokument należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

b) dysponuje lub będzie dysponować minimum:

b.1) 1 osobą, posiadającą kwalifikacje do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji, w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno- pomiarowym, urządzeń i instalacji gazowych,

b.2) 1 osobę posiadającą kwalifikacje do wykonywania pracy na stanowisku dozoru, w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno- pomiarowym, urządzeń i instalacji gazowych,

b.3) 1 osobę posiadającą kwalifikacje do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji, w zakresie obsługi, konserwacji, remontów montażu i kontrolno – pomiarowym, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych,

b.4) 1 osobą posiadającą kwalifikacje do wykonywania pracy na stanowisku dozoru, w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno- pomiarowym, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych,

b.5) 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub inne odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących przepisów, uprawniających do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek mogą spełniać wykonawcy łącznie. Ww. dokument należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Zamawiający dopuszcza łączenie stanowisk, tylko pod warunkiem spełnienia łącznie wymagań dotyczących kwalifikacji dla danych stanowisk.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy określone zostały we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 24/05/2019

Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 23/07/2019

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 24/05/2019

Czas lokalny: 10:30

Miejsce:

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, ul. Mariacka 25, Szczecin, pok. nr 14 I piętro (sala konferencyjna), POLSKA

Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści informacje o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy, na stronie internetowej zamawiającego www.zbilk.szczecin.pl

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak

Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Listopad 2020

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

2. Dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy złożyć wraz z formularzem oferty o którym mowa w Rozdziale I ust.2 SIWZ:

1) JEDZ, zgodnie z Rozdziałem V ust. 3 SIWZ;

2) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V ust. 4 pkt 2 SIWZ, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów;

3) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I ust. 5 zdanie 2 SIWZ lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III ust. 1 SIWZ);

4) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców oraz firmy podwykonawców są znane);

3. Zamawiający dopuszcza, aby wykonawca w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, w części IV - Kryteria kwalifikacji wypełnił tylko sekcję α. W takim przypadku wykonawca nie musi wypełnić żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ.

4.Na podstawie art. 24aa ustawy zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6.O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w Pzp (art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23) ustawy oraz (art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4) i 8).

7.Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia dokumentów na potwierdzenie że:

1) wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, z powodów określonych w ust. 1, tj.:

a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego,

b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

c) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

d) informacji KRK;

e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;

f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;

g) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych;

2) wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu tj. dokumenty wymienione w Sekcji III niniejszego ogłoszenia.

8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP składa dokumenty zgodnie z Rozdziałem VI SIWZ.

9. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

10.Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w wysokości:

1) dla części 1 zamówienia (rejon miasta Północ) w wysokości – 7 112,00 PLN (słownie: siedem tysięcy sto dwanaście złotych),

2) dla części 2 zamówienia (rejon miasta Śródmieście- Niebuszewo) w wysokości – 5 230,00 PLN (słownie pięć tysięcy dwieście trzydzieści złotych),

3) dla części 3 zamówienia (rejon miasta Południe) w wysokości – 6 046,00 PLN (słownie: sześć tysięcy czterdzieści sześć złotych)

11. Z powodu limitu znaków kompletny wykaz dokumentów oraz zasady ich składania określone są w dokumentacji przetargowej - Rozdział V SIWZ.

12.Komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się za pośrednictwem Poczty elektronicznej pod adresem dzp@zbilk.szczecin.pl

13. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem dedykowanego Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePuap pod adresem (https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia.)

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa  02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga.

2. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszcza na SIWZ na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

11. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.

12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

13. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

14. Sąd rozpatruje skargę niezwłocznie, nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu skargi do sądu.

15. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

19/04/2019

 

Informacje:

Pozycja wytworzona dnia: 2019-04-24 o godzinie: 13:40:04 przez użytkownika Emilia Bielak
Ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2019-04-24 o godzinie: 15:07:06 przez użytkownika Emilia Bielak

Publikacja treści wykonana dnia: 2019-04-24 o godzinie: 15:07:06 przez użytkownika Emilia Bielak

Licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 578 razy.

Lista załączników
NrTytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
Informacja z otwarcia ofert
1informacja z otwarcia ofert z dnia 24.05.2019 r.ikona rozszerzenia załącznika97.5 kB2019-05-24, 11:50:38
Wynik postępowania
1Informacja o wyniku postępowania dla części 2 z dnia 29.05.2019 r.ikona rozszerzenia załącznika91 kB2019-05-29, 12:56:16
2Informacja o wyniku postępowania z dnia 10.06.2019 r. dla części 1 i części 3ikona rozszerzenia załącznika94 kB2019-06-10, 11:06:39