Przetargi
Otwarcie ofert online
Ogłoszenia tablicowe
Plan postępowań

Biuletyn Informacji Publicznej
Ochrona danych osobowych - RODO

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, dotyczącego zadania pn. „Przebudowa i nadbudowa budynku oraz dobudowanie windy z łącznikiem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – ul. Korzeniowskiego 7, w Szczeciniedata publikacji: 2020-04-29, termin otwarcia ofert: 2020-05-14UWAGA!
Uwaga! Pytania i odpowiedzi; Pytania i odpowiedzi (2); modyfikacja treści siwz; ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 08.05.2020;


Ogłoszenie nr 524824-N-2020 z dnia 29-04-2020 r
.

 

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych:

 

 

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, dotyczącego zadania pn. „Przebudowa i nadbudowa budynku oraz dobudowanie windy z łącznikiem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

i zagospodarowaniem terenu – ul. Korzeniowskiego 7, w Szczecinie”


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, krajowy numer identyfikacyjny 32124347000000, ul. Mariacka  25 , 70-546  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 4886333, 91 4886301, , e-mail metlerska@zbilk.szczecin.pl, , faks 91 4893831, 91 4893832.

Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić): Jednostka Budżetowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Tak

http://zbilk.szczecin.pl/?type=auction&action=list&categoryid=1


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak
www.zbilk.szczecin.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie Nie

adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak

Inny sposób:

Zamawiający wymaga aby oferta została złożona w formie pisemnej

Adres: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin, pokój nr 11

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, dotyczącego zadania pn. „Przebudowa i nadbudowa budynku oraz dobudowanie windy z łącznikiem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – ul. Korzeniowskiego 7, w Szczecinie”

Numer referencyjny: ZBiLK.DZP.RR.171-15-PN/20

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu [IK] tj. świadczenie usług związanych z zarządzaniem, koordynacją, kontrolą, nadzorem i rozliczeniem realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i nadbudowa budynku oraz dobudowanie windy z łącznikiem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – ul. Korzeniowskiego 7, w Szczecinie”, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186, ze zmianami).

2. Budynek wpisany jest do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego - nr rejestru 1171,
Nr decyzji Kl.3-5340/214/90 z dn. 12.12.1990 r.

3. Zamawiający załącza zakres przedmiotu umowy nad którym będzie sprawowany nadzór Inżyniera Kontraktu, stanowiący załącznik nr 5 do siwz - dokumentacja projektowa.

4. Zakres robót budowlanych stanowiących zadanie inwestycyjne obejmuje m.in.:

1) organizację placu budowy i zaplecza budowy

2) organizację ruchu – przejścia dla pieszych, ruch samochodowy (w tym wyłączenie z ruchu
ul. Korzeniowskiego)

3) rozbiórkę stropodachu, pokrycia papowego wraz z ociepleniem,

4) rozbiórkę istniejących instalacji w tym demontaż stacji bazowej telefonii komórkowej,

5) rozbiórkę konstrukcji stropodachu - wylewka betonowa, płyty betonowe

6) rozbiórkę konstrukcji żelbetowej stropodachu ( podciągi, belki stropowe)

7) rozbiórkę konstrukcji murowej ścian zewnętrznych i wewnętrznych ostatniego piętra budynku

8) wykonanie konstrukcji żelbetowej ścian (słupy żelbetowe) i konstrukcji stropodachu

9) roboty montażowe i roboty „na mokro” (podciągi , belki stropowe)

10) ocieplenie stropodachu,

11) ułożenie papy fotowoltaicznej,

12) wykonanie konstrukcji ścian wewnętrznych i zewnętrznych budynku

13) wydzielenie i przebudowa istniejących pomieszczeń sanitariatów,

14) wykonanie fundamentowania i montaż windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych ruchowo (poruszających się na wózku).

15) przebudowę sali koncertowej i pomieszczeń do niej przynależnych, w tym:

a) wzmocnienie stropu stanowiącego posadzkę sali koncertowej

b) wykonanie instalacji akustyki sali koncertowej

c) wykonanie i przebudowa istniejącej wentylacji mechanicznej wraz z wmontowaniem klimatyzatorów z wyrzutniami i czerpniami na stropodachu

16) wykonanie ekranów dźwięko - ochronnych na stropodachu.

17) przebudowę 3 klatek schodowych - dróg ewakuacyjnych

18) przebudowę antresoli przyległej do sali koncertowej

19) przystosowanie przyległych do sali koncertowej pomieszczeń dla małej gastronomi

20) wykonanie elewacji budynku o oparciu o wytyczne konserwatora zabytków

21) przebudowę instalacji centralnego ogrzewania,

22) przebudowę instalacji elektro - energetycznej dla budynku,

23) przebudowę instalacji wod-kan.

6. Zakres czynności Wykonawcy w ramach przedmiotu zamówienia obejmie: Świadczenie usług związanych z zarządzaniem, koordynacją, rozliczeniem, kontrolą i nadzorem nad realizacją robót budowlanych, wraz z pełnieniem funkcji wielobranżowego inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa oraz prowadzeniem niezbędnych działań związanych z prawidłową realizacją umowy z Wykonawcą robót budowlanych w celu wykonania zadania inwestycyjnego zgodnie z dokumentacją projektowo-kosztorysową, w ustalonym w umowie terminie oraz w celu skutecznego wyegzekwowania od Wykonawcy robót budowlanych wymagań określonych w umowie oraz prawidłowego rozliczenia zadania inwestycyjnego. Wykonawca będzie działał zgodnie z rolą, jaką przypisano mu w zakresie uprawnień i obowiązków określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz wynikających z aktualnych przepisów.

7. Szczegółowy zakres robót nad którym będzie sprawowany nadzór Inżyniera Kontraktu zawiera:

1) Projekt ochrony przeciwdźwiękowej i akustyki wnętrz i elektroakustyki Dom Kultury „Słowianin”, ul. Korzeniowskiego 7

2) Projekt budowlany – „Przebudowa i nadbudowa budynku oraz dobudowanie windy z łącznikiem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – ul. Korzeniowskiego 7” – branża architektura 3

) Projekt wykonawczy – „Przebudowa i nadbudowa budynku oraz dobudowanie windy z łącznikiem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – ul. Korzeniowskiego 7” – branża architektura

4) Projekt budowlany – „Przebudowa i nadbudowa budynku oraz dobudowanie windy z łącznikiem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – ul. Korzeniowskiego 7” – branża elektryczna,

5) Projekt wykonawczy – „Przebudowa i nadbudowa budynku oraz dobudowanie windy z łącznikiem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – ul. Korzeniowskiego 7” – branża elektryczna,

6) Projekt wykonawczy – „Przebudowa i nadbudowa budynku oraz dobudowanie windy z łącznikiem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – ul. Korzeniowskiego 7” - urządzenia przeciwpożarowe

7) Projekt budowlany – „Przebudowa i nadbudowa budynku oraz dobudowanie windy z łącznikiem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – ul. Korzeniowskiego 7” – branża konstrukcyjna,

8) Projekt wykonawczy – „Przebudowa i nadbudowa budynku oraz dobudowanie windy z łącznikiem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – ul. Korzeniowskiego 7” – branża konstrukcyjna,

9) Projekt budowlany – „Przebudowa i nadbudowa budynku oraz dobudowanie windy z łącznikiem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – ul. Korzeniowskiego 7” – branża sanitarna

10) Projekt wykonawczy – „Przebudowa i nadbudowa budynku oraz dobudowanie windy z łącznikiem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – ul. Korzeniowskiego 7” – branża sanitarna,

11) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - „Przebudowa i nadbudowa budynku oraz dobudowanie windy z łącznikiem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – ul. Korzeniowskiego 7”, opracowane przez INTERWOT mgr inż. Marek Nowak z siedzibą w Kliniskach Wielkich przy ul. Pięknej 19,

12) Decyzja Nr 1199/19 z dnia 19.08.2019 r.,

13) Decyzja Nr 1218/2019 z dnia 05.07.2019 r.

8. Podstawę prawną wykonania czynności IK stanowią:

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, ze zmianami),

2) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843),

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065, ze zmianami),

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.1389, ze zmianami),

5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129, ze zmianami),

6) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462, ze zmianami),

7) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463, ze zmianami),

8) inne decyzje i uzgodnienia wydane w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego oraz inne ustalenia wg. wskazań Zamawiającego.

II.5) Główny kod CPV: 71247000-1

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

71248000-8

71520000-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta: (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:  18   lub dniach:

lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

1. Termin realizacji zamówienia:

1) Zespół Inżyniera kontraktu będzie wykonywał swoje obowiązki od dnia podpisania umowy z Wykonawcą robót budowlanych, poprzez czas realizacji zadania inwestycyjnego, do dnia zatwierdzenia Raportu Końcowego, z zastrzeżeniem obowiązków w okresie rękojmi,

2) Planowany termin zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych – II kwartał 2020 r.

3) Planowany okres realizacji umowy z Wykonawcą robót budowlanych – 18 miesięcy,

4) Planowany termin zakończenia robót budowlanych – listopad 2021 r.,

5) Wymagany przez Zamawiającego termin złożenia Raportu końcowego – nie dłużej niż 30 dni od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót, z zastrzeżeniem obowiązków w okresie gwarancji i rękojmi na roboty budowlane.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:

Minimalny poziom zdolności:

Zmawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:

1) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum jedną usługę, polegającą na zarządzaniu kontraktem, nadzorowaniu robotami, koordynacją i kontrolą robót budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie lub rozbudowie lub nadbudowie budynku wpisanego do rejestru zabytków lub budynku znajdującego się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 4 000 000,00 zł brutto,

W przypadku składania oferty wspólnej, ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości.

2) dysponuje lub będzie dysponował minimum 1 osobą na każde z wymienionych poniżej stanowisk:

a) Kierownik zespołu Inżyniera Kontraktu – Inspektor nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej: Wymagane kwalifikacje:

- uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub inne odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących przepisów, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w ww. specjalności.

Wymagane doświadczenie zawodowe:

- co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania uprawnień), w tym pełnienie funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru, przy realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej, polegającej na remoncie lub przebudowie lub rozbudowie lub nadbudowie budynku wpisanego do rejestru zabytków lub budynku znajdującego się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków,

- udział przez co najmniej 18 miesięcy w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury. z art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 282),

b) Inspektor nadzoru branży sanitarnej

Wymagane kwalifikacje:

- uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej, w zakresie instalacji i urządzeń; cieplnych, gazowych, wodociągowych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w ww. specjalności Wymagane doświadczenie zawodowe: - co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania uprawnień),

c) Inspektor nadzoru branży elektrycznej:

 Wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:

- uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w ww. specjalności,

- co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania uprawnień).

d) Specjalista ds. akustyki:

Wymagane wykształcenie i doświadczenie zawodowe:

- wyższe techniczne w specjalności akustyka lub inżynieria dźwięku

- doświadczenie w pełnieniu co najmniej jednego nadzoru nad robotami budowlanymi w zakresie ochrony przeciwdźwiękowej i akustyki wnętrz

e) Specjalista ds. rozliczeń Wymagane wykształcenie i doświadczenie zawodowe:

- wykształcenie min. średnie techniczne lub ekonomiczne,

- doświadczenie w rozliczaniu finansowym co najmniej jednej roboty budowlanej, o wartości nie mniejszej niż 4 000 000,00 zł brutto

Zamawiający dopuszcza łączenie maksymalnie dwóch stanowisk, wskazanych w lit. b), c), d) i e), tylko pod warunkiem spełnienia łącznie wymagań dotyczących kwalifikacji i doświadczenia dla danych stanowisk.

W przypadku składania oferty wspólnej, ww. warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie.

UWAGA:

- przez „uprawnienia budowlane” zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie Prawo budowlane oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272.).

- Zamawiający na etapie składania i oceny ofert nie wymaga, aby osoby posiadające uprawnienia budowlane, a będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, poza legitymowaniem się posiadaniem uprawnień budowlanych zdobytych poza terytorium Polski, musiały dysponować odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych, by spełniły wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2- 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725, ze zmianami), dotyczące świadczenia usług transgranicznych, tj. aby uzyskały one tymczasowy wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

- na podstawie art. 104 ustawy Prawo budowlane osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.

- zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. W celu uniknięcia wątpliwości zaleca się podanie daty wydania uprawnień i dokładne cytowanie zakresu uprawnień z posiadanego zaświadczenia.

- wszystkie osoby przewidziane do realizacji zamówienia muszą biegle posługiwać się językiem polskim. W przeciwnym wypadku wykonawca udostępni wystarczającą ilość tłumaczy, wykazujących znajomość języka technicznego w zakresie terminologii budowlanej, we wszystkich specjalnościach występujących przy realizacji zamówienia.

Poprzez:

1) „remont lub przebudowę lub rozbudowę lub nadbudowę” należy rozumieć odpowiednio remont, przebudowę, rozbudowę, nadbudowę

2) „budynek” – należy przez to rozumieć budynek

w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186, ze zmianami).

W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania.

Za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na swojej stronie internetowej. Jeżeli w tym dniu średni kurs NBP nie będzie opublikowany zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.

 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

 

Informacje dodatkowe:

Potencjał podmiotu trzeciego:

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych,

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

4) Jeżeli wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach, o których mowa w pkt 1), zamawiający wymaga od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w Rozdziale V ust. 5 pkt 1 siwz

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

2) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne; W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie wykonawcy, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I ust. 2 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

2) wykaz cen według wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do siwz W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

3) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V ust. 3 pkt 1) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

4) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V ust. 3 pkt 2) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

5) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V ust. 4 pkt 2) siwz, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów; Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej.

6) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I ust. 4 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III ust. 1 siwz); Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej.

7) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

1. Wadium należy wnieść w kwocie 11 058,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy pięćdziesiąt osiem złotych), przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego.

2. Wadium może być wnoszone:

1) w pieniądzu – przelewem na konto depozytowe zamawiającego nr 36 1020 4795 0000 9302 0292 7648, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Dokumenty, o których mowa w pkt 2) należy zdeponować w siedzibie ZBiLK przy ul. Mariackiej 25, w pokoju nr 11, przed upływem terminu składania ofert.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Doświadczenie Kierownika Zespołu Inżyniera Kontraktu

20,00

Wysokość kary umownej, o której mowa w § 12 ust. 2 pkt 2) wzoru umowy

20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeniesienia praw wynikających z umowy na inny podmiot bez uzyskania wcześniejszej zgody Inżyniera.

3. Zamawiający na podstawie art. 144 ustawy pzp przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy polegających na:

1) zmianie terminu realizacji przedmiotu umowy;

2) zmianie wynagrodzenia;

3) zmianie Kierownika Zespołu IK lub zmianie osoby ze składu Zespołu IK;

4) przedłużeniu okresu rękojmi za wady-w przypadku przedłużenia okresu rękojmi za wady Wykonawcy robót budowlanych.

4. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy może nastąpić, w przypadku:

1) wydłużenia lub skrócenia czasu trwania robót budowlanych lub zmiany planowanego okresu realizacji robót budowlanych;

2) konieczności dostosowania do zmian w przepisach prawa dotyczących realizacji robót budowlanych, zwłaszcza zmian norm i warunków technicznych, w sytuacji kiedy zmiany te wymagają objęcia treścią umowy;

3) wprowadzania zmian w założeniach i rozwiązaniach architektonicznych dokumentacji projektowej w sytuacji, kiedy wprowadzane zmiany wymagają objęcia treścią umowy.

5. Zmiana wynagrodzenia umownego będzie możliwa w następujących przypadkach:

1) skrócenia terminu realizacji robót budowlanych lub przystąpienia przez IK do pełnienia funkcji w trakcie realizacji tych robót budowlanych, będzie wykonywał obowiązki wynikające z umowy w terminie krótszym niż planowane 18 miesięcy, zgodnie z § 9 ust. 6 niniejszej umowy;

2) przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych, będzie wykonywał, w trakcie realizacji robót budowlanych, obowiązki wynikające z umowy ponad planowane 18 miesięcy, zgodnie z § 9 ust. 7 niniejszej umowy,

3) w przypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy pzp.

6. Zmiana polegająca na zmianie osób wymienionych w ust. 3 pkt 3 niniejszego paragrafu następować może na wniosek Inżyniera, zgodnie z procedurą określoną w § 2 ust. 3-4 niniejszej umowy.

7. Zmiana wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 5 pkt 3, obowiązywać będzie od dnia zawarcia aneksu i będzie obejmować wyrównanie za okres od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 5 pkt 3), lecz nie wcześniej niż od dnia złożenia prawidłowego wniosku (oświadczenia wraz z uzasadnieniem oraz dowodami potwierdzającymi wpływ zmian, o którym mowa w ust. 12).

8. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

9. W przypadku zmiany, o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt 2) ustawy Pzp, wynagrodzenie Inżyniera ulegnie modyfikacji o wartość zmiany całkowitego kosztu Inżyniera, wynikającego ze zmiany wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

10. W przypadku zmiany, o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt 3) ustawy Pzp, wynagrodzenie Inżyniera ulegnie modyfikacji o wartość zmiany całkowitego kosztu Inżyniera, jaki będzie on zobowiązany ponieść przy uwzględnieniu tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie.

11. W przypadku zmiany, o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt 4) ustawy Pzp, wynagrodzenie Inżyniera ulegnie modyfikacji o wartość zmiany całkowitego kosztu Inżyniera, wynikającego ze wzrostu kosztów z tytułu wpłat do pracowniczych planów kapitałowych.

12. Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 8, wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Inżyniera oświadczenia wraz z uzasadnieniem oraz odpowiednimi dowodami potwierdzającymi wpływ zmian, o których mowa w ust. 9, 10, 11, na wynagrodzenie Inżyniera.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2020-05-14, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Postępowanie prowadzone jest w języku polskim

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej:

1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy, wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dowody bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu;

2) Ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

Wykonawcy zagraniczni:

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest zobowiązany, zgodnie z Rozdziałem V ust. 5 pkt 1) siwz do złożenia wskazanych tam dokumentów, to zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) zamiast dokumentów:

1) o których mowa w § 5 pkt 1) ww. Rozporządzenia: – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) oraz ust. 5 pkt 5) i 6) ustawy,

2) o których mowa w § 5 pkt 2)-4) ww. Rozporządzenia: – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

2. Dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1) i pkt 2) lit. b) ww. Rozporządzenia, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2) lit. a) ww. Rozporządzenia, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 ww. Rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis §7 ust. 2 ww. Rozporządzenia stosuje się odpowiednio.

4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1) ww. Rozporządzenia, składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1) ww. Rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14) i 21) ustawy, jeżeli zamawiający wymagał zgodnie z Rozdziałem V ust. 5 pkt 1) siwz złożenia tego dokumentu. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 zdanie pierwsze ww. Rozporządzenia stosuje się.

6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu, o którym mowa w ust. 5, złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu

   

Ogłoszenie nr 540079438-N-2020 z dnia 08-05-2020 r.

 

Szczecin:


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 524824--N-2020
Data: 29/04/2020

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, Krajowy numer identyfikacyjny 32124347000000, ul. Mariacka  25, 70-546  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 4886333, 91 4886301, e-mail metlerska@zbilk.szczecin.pl, faks 91 4893831, 91 4893832.
Adres strony internetowej (url):

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest:

Termin składania otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

 

Data: 2020-05-14 godzina 10:00

W ogłoszeniu powinno być:

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2020-05-18 godzina: 10:00

 

 

 


Lista załączników:
nr
tytuł załącznika
typ
rozmiar
zmodyfikowany
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
1
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 .doc
246 Kb
2020-04-29, 07:54:47
Załączniki
1
Załącznik nr 1 do siwz - Formularz oferty
 .doc
74.5 Kb
2020-04-29, 07:55:09
2
Załącznik nr 1a do siwz - Wykaz cen
 .doc
36 Kb
2020-04-29, 07:56:11
3
Załącznik nr 2 do siwz - Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
 .doc
41 Kb
2020-04-29, 07:56:30
4
Załącznik nr 3 do siwz - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i podmiotach trzecich
 .doc
49 Kb
2020-04-29, 07:56:46
5
Załącznik nr 4 do siwz - Wzór umowy
 .doc
217.5 Kb
2020-04-29, 10:24:11
6
Załącznik nr 1 do umowy - Informacja RODO
 .doc
41.5 Kb
2020-04-29, 07:57:27
7
Załącznik nr 5 do siwz - Dokumentacja projektowa część 1
 .zip
13674.3 Kb
2020-04-29, 07:59:29
8
Załącznik nr 5 do siwz - Dokumentacja projektowa część 2
 .zip
12549.7 Kb
2020-04-29, 07:59:50
9
Załącznik nr 5 do siwz - Dokumentacja projektowa część 3
 .zip
5003.3 Kb
2020-04-29, 08:00:04
10
Załącznik nr 5 do siwz - Dokumentacja projektowa część 4
 .zip
10972.2 Kb
2020-04-29, 08:00:21
11
Załącznik nr 5 do siwz - Dokumentacja projektowa część 5
 .zip
9960 Kb
2020-04-29, 08:00:38
12
Załącznik nr 5 do siwz - Dokumentacja projektowa część 6
 .zip
6968.8 Kb
2020-04-29, 08:00:54
13
Załącznik nr 5 do siwz - Dokumentacja projektowa część 7
 .zip
52951.6 Kb
2020-04-29, 08:01:32
14
Załącznik nr 5 do siwz - Dokumentacja projektowa część 8
 .zip
4477.6 Kb
2020-04-29, 08:01:51
15
Załącznik nr 5 do siwz - Dokumentacja projektowa część 9
 .zip
14668.4 Kb
2020-04-29, 08:02:15
16
Załącznik nr 5 do siwz - Dokumentacja projektowa część 10
 .zip
20403.1 Kb
2020-04-29, 08:02:44
17
Załącznik nr 5 do siwz - Dokumentacja projektowa część 11
 .zip
12663.4 Kb
2020-04-29, 08:03:04
18
Załącznik nr 5 do siwz - Dokumentacja projektowa część 12
 .zip
2357.9 Kb
2020-04-29, 08:03:22
19
Załącznik nr 5 do siwz - Dokumentacja projektowa część 13
 .zip
2130.9 Kb
2020-04-29, 08:03:39
20
Załącznik nr 5 do siwz - Dokumentacja projektowa część 14
 .zip
2820.3 Kb
2020-04-29, 08:17:03
Wyjaśnienia i modyfikacje
1
pytania i odpowiedzi z dnia 08.05.2020
 .doc
102 Kb
2020-05-08, 13:40:30
2
pytania i odpowiedzi z dnia 08.05.2020 (2)
 .doc
104 Kb
2020-05-08, 14:01:09
3
modyfikacja treści siwz z dnia 08.05.2020
 .doc
94.5 Kb
2020-05-08, 14:03:35
4
Zalacznik nr 1 do siwz - Formularz oferty -po modyfikacji z dnia 08.05.2020
 .doc
74.5 Kb
2020-05-08, 14:06:16
Informacja z otwarcia ofert
1
informacja z otwarcia ofert z dnia 18.05.2020 r.
 .doc
121.5 Kb
2020-05-18, 14:45:15
2
przykładowy wzór oświadczenia - grupa kapitałowa
 .doc
45.5 Kb
2020-05-18, 14:46:32
Wynik postępowania
1
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 08.07.2020
 .doc
100 Kb
2020-07-08, 10:50:43