Zamówienia publiczne
Przetargi
Ogłoszenia tablicowe
Plan postępowań

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykonanie remontu instalacji elektrycznej w budynku mieszkalno-usługowym przy ul. Komuny Paryskiej 2/3 w Szczeciniedata publikacji: 2010-07-14, termin otwarcia ofert: 2010-07-29


„Wykonanie remontu instalacji elektrycznej

w budynku mieszkalno-usługowym

przy ul. Komuny Paryskiej 2/3 w Szczecinie”

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało umieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.07.2010 r., pod numerem 187243-2010.

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych Zakład Budżetowy, ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin,
woj. zachodniopomorskie, tel. 91 48 86 333, 91 48 86 301, faks 91 48 93 831, 91 489 38 32.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zbilk.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie remontu instalacji elektrycznej w budynku mieszkalno-usługowym przy ul. Komuny Paryskiej 2/3 w Szczecinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

1) wymianę kabla zasilającego rozdzielnię główną TG,

2) wymianę wewnętrznej linii zasilającej w budynku,

3) wymianę rozdzielnicy głównej TG,

4) zabudowę zestawów licznikowych ZL oraz tablic mieszkaniowych TM,

5) modernizację instalacji elektrycznej w części administracyjnej klatki schodowej,

6) ochrona przepięciowa oraz ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym,

7) wykonanie instalacji odgromowej,

8) wykonanie powykonawczych pomiarów elektrycznych.

2. Zakres rzeczowy robót przedstawiony został w:

1)     projekcie budowlanym,

2)     specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

3)     przedmiarze robót.

 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45.30.00.00-0, 45.31.12.00-2, 45.31.23.10-3, 45.31.23.11-0, 45.31.56.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 90.

 

 

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:

1.     Wadium należy wnieść w wysokości 4 068,00 zł (słownie: cztery tysiące sześćdziesiąt osiem złotych) w terminie do dnia 29.07.2010 r. do godziny 10.00. Decyduje data wpływu środków do zamawiającego.

2.     Wadium może być wnoszone:

1)   w pieniądzu - przelewem na konto ZBiLK w ING Bank Śląski O/Szczecin nr 93 1050 1559 1000 0022 4355 2706

2)   poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Dokumenty, o których mowa w pkt 2 należy zdeponować w siedzibie ZBiLK przy ul. Mariackiej 25 w pokój nr 10 przed upływem terminu składania ofert.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawcy wykażą, że wykonali należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum trzy roboty budowlane podobne do objętej przedmiotem zamówienia. Za jedną robotę budowlaną podobną zamawiający uzna wykonanie roboty polegającej na remoncie instalacji elektrycznej w budynku wielorodzinnym, wielopiętrowym o wartości
min. 50 000,00 zł brutto

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

 

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawcy wykażą, że dysponują lub będą dysponować minimum czterema osobami, w tym:

a)     dwiema osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania prac na stanowisku eksploatacji w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowych, o napięciu co najmniej 1kV,

b)     dwiema osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, kontrolno-pomiarowych, o napięciu co najmniej do 1 kV,  

dopuszczonymi do pracy na wysokości,

c)     jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

 

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

1)     wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

2)     wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,

3)     oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

1)     oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,

2)     aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

 

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1)     ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I ust. 3 siwz. W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument,

2)     kosztorys ofertowy zawierający pełen zakres robót niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia, ujęty w projekcie budowlanym, przedmiarze robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz siwz. W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument,

3)     odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I ust. 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III ust. 1 siwz)

4)     oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz potwierdzające, że wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż wysokość wynagrodzenia. W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

5)     oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców,
u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:

W związku z art. 144 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza zmiany zawartej umowy:

1)     wydłużenie terminu wykonania zamówienia w stosunku do wskazanego w umowie w przypadku:

a)     braku możliwości wprowadzenia Wykonawcy do lokalu(i), w okresie dłuższym niż 7 dni roboczych,

b)     zmian w dokumentacji projektowej, których konieczności wprowadzenia nie dało się przewidzieć na etapie jej opracowania,

2)     zmianę osób przewidzianych do realizacji umowy, w szczególnych przypadkach losowych, których wystąpienie uniemożliwi realizację umowy przez te osoby.

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zbilk.szczecin.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ul. Mariacka 25, pokój nr 10, 70-546 Szczecin, po okazaniu dowodu wpłaty dokonanej na konto
Nr 93 1050 1559 1000 0022 4355 2706, na kwotę 30,00 zł

 

IV.4.4) Termin składania ofert: 29.07.2010 godzina 10:00, miejsce: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
ul. Mariacka 25, pokój nr 10, 70-546 Szczecin.

Termin otwarcia ofert: 29.07.2010 godzina 10:15, miejsce: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych Zakład Budżetowy ul. Mariacka 25, 71-546 Szczecin, pokój nr 14.

 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 

 

Szczecin, dnia 14 lipca 2010 r.  

 


Lista załączników:
nr
tytuł załącznika
typ
rozmiar
zmodyfikowany
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
1
siwz
 .doc
160 Kb
2010-07-14, 11:59:39
Załączniki
1
01 Załącznik nr 1 do siwz - Oferta cenowa
 .doc
43.5 Kb
2010-07-14, 13:38:32
2
02 Załącznik nr 2 do siwz - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 .doc
34.5 Kb
2010-07-14, 13:38:55
3
03 Załącznik nr 3 do siwz - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 .doc
33 Kb
2010-07-14, 13:39:11
4
04 Załącznik nr 4 do siwz - Wykaz prac podobnych
 .doc
33 Kb
2010-07-14, 13:39:26
5
05 Załącznik nr 5 do siwz - Wykaz osób
 .doc
33.5 Kb
2010-07-14, 13:39:37
6
06 Załącznik nr 6 do siwz - Oświadczenie o posiadaniu uprawnień
 .doc
33 Kb
2010-07-14, 13:39:49
7
07 Załącznik nr 7 do siwz - Oświadczenie osób fizycznych w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 .doc
34 Kb
2010-07-14, 13:39:57
8
09 Załącznik nr 2 do umowy - Warunki gwarancji
 .doc
27.5 Kb
2010-07-14, 13:40:58
9
10 Załącznik nr 9 do siwz - Projekt budowlany, opis
 .doc
4461.5 Kb
2010-07-14, 13:41:17
10
11 Załacznik nr 9 do siwz - Projekt budowlany, schemat ideowy zabez. ADM w ZL.X.
 .pdf
131.7 Kb
2010-07-14, 13:41:49
11
11 Zalacznik nr 9 do siwz - Projekt budowlany, instalacja odgromowa
 .pdf
60.3 Kb
2010-07-14, 13:42:00
12
11 Zalacznik nr 9 do siwz - Projekt budowlany, mapa sytuacjno-wysokościowa
 .pdf
8675.5 Kb
2010-07-14, 13:42:08
13
11 Zalacznik nr 9 do siwz - Projekt budowlany, rzut I piętra
 .pdf
68.3 Kb
2010-07-14, 13:42:16
14
11 Zalacznik nr 9 do siwz - Projekt budowlany, rzut II piętra
 .pdf
68.9 Kb
2010-07-14, 13:42:27
15
11 Zalacznik nr 9 do siwz - Projekt Budowlany, rzut III piętra
 .pdf
68.7 Kb
2010-07-14, 13:42:36
16
11 Zalacznik nr 9 do siwz - Projekt budowlany, rzut IV piętra
 .pdf
66.8 Kb
2010-07-14, 13:42:44
17
11 Zalacznik nr 9 do siwz - Projekt budowlany, rzut parteru
 .pdf
59.7 Kb
2010-07-14, 13:42:53
18
11 Zalacznik nr 9 do siwz - Projekt budowlany, schemat ideowy zabez. ADM w ZL.X.L
 .pdf
134.1 Kb
2010-07-14, 13:43:01
19
11 Zalacznik nr 9 do siwz - Projekt budowlany, schemat ideowy zasilania
 .pdf
478.1 Kb
2010-07-14, 13:43:12
20
11 Zalacznik nr 9 do siwz - Projekt budowlany, tablica mieszkaniowa TM
 .pdf
170 Kb
2010-07-14, 13:43:32
21
12 Zalacznik nr 10 do siwz - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
 .pdf
110.3 Kb
2010-07-14, 13:43:46
22
13 Zalacznik nr 11 do siwz - Przedmiar robot
 .pdf
84.9 Kb
2010-07-14, 13:44:00
23
08 Załącznik nr 8 do siwz - Wzór umowy
 .doc
107 Kb
2010-07-14, 13:40:16
Wynik postępowania
1
Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 09 sierpnia 2010 r.
 .doc
64.5 Kb
2010-08-09, 14:28:22