logo ZBiLK
Wpisz szukany tekst...
(MM) Wydzielenie łazienek i wykonanie centralnego ogrzewania wraz z robotami towarzyszącymi w komunalnych lokalach mieszkalnych w Szczecinie w podziale na pięć części
data publikacji: 2020-11-17, termin otwarcia ofert: 2020-12-02

 Gmina Miasto Szczecin

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych

Jednostka Budżetowa

ul. Mariacka 25, 70 - 546 Szczecin

tel/ faks 91 48 86 346

michalska@zbilk.szczecin.pl

 

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.)

ogłasza przetarg nieograniczony

o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych na:

 

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych: Wydzielenie łazienek i wykonanie centralnego ogrzewania wraz z robotami towarzyszącymi w komunalnych lokalach mieszkalnych w Szczecinie w podziale na pięć części
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało umieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.11.2020r. pod numerem 609389-N-2020

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie
Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, krajowy numer identyfikacyjny 32124347000000, ul. Mariacka  25 , 70-546  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 4886333, 91 4886301, , e-mail metlerska@zbilk.szczecin.pl, , faks 91 4893831, 91 4893832.
Adres strony internetowej (URL): www.zbilk.szczecin.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić): Jednostka budżetowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Tak
http://zbilk.szczecin.pl/?type=auction&action=list&categoryid=1


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak
www.zbilk.szczecin.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak
Inny sposób: w formie pisemnej
Adres: ZBiLK ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin, pok. 9


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wydzielenie łazienek i wykonanie centralnego ogrzewania wraz z robotami towarzyszącymi w komunalnych lokalach mieszkalnych w Szczecinie w podziale na pięć części
Numer referencyjny: ZBiLK.DZP.MM.171-57-PN/20
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: maksymalnej liczby części 2

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 2

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

1. Przedmiotem zamówienia jest wydzielenie łazienek i wykonanie centralnego ogrzewania wraz z robotami towarzyszącymi w komunalnych lokalach mieszkalnych w Szczecinie, w podziale na pięć części:

1) Część 1 – Wydzielenie łazienek wraz z robotami towarzyszącymi, w niezasiedlonym lokalu mieszkalnym nr 16 w budynku przy ul. Szarotki 12 i zasiedlonym lokalu mieszkalnym nr 13 w budynku przy ul. Szarotki 14.

2) Część 2 – Wydzielenie łazienek wraz z robotami towarzyszącymi, w niezasiedlonym lokalu mieszkalnym nr 18 w budynku przy ul. Pięknej 7i zasiedlonym lokalu mieszkalnym nr 4 w budynku przy ul. Krzywoustego 49.

3) Część 3 – Wydzielenie łazienek wraz z robotami towarzyszącymi, w niezasiedlonym lokalu mieszkalnym nr 28 w budynku przy ul. Pocztowej 40 i zasiedlonym lokalu mieszkalnym nr 9 w budynku przy ul. Krzywoustego 13.

4) Część 4 – Wydzielenie łazienek wraz z robotami towarzyszącymi, w zasiedlonym lokalu mieszkalnym nr 19 w budynku przy ul. Piłsudskiego 21 i w zasiedlonym lokalu mieszkalnym nr 1 w budynku przy ul. Krakowskiej 32a.

5) Część 5 – Wydzielenie łazienek wraz z robotami towarzyszącymi, w niezasiedlonym lokalu mieszkalnym nr 14 w budynku przy ul. Szarotki 14, i niezasiedlonym lokalu mieszkalnym nr 18 w budynku przy ul. Jana Kazimierza 7.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45211341-1

45330000-9

45333000-0

45300000-0

45310000-3



II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: 

Termin wykonania zamówienia

1) W przypadku uzyskania zamówienia na jedną część (zawarcia jednej umowy) - 70 dni kalendarzowych,

2) W przypadku uzyskania zamówienia (zawarcia umowy) na dwie części

a) dla pierwszej umowy – 70 dni kalendarzowych

b) dla drugiej umowy - 120 dni kalendarzowych, liczonych od dnia protokolarnego przekazania frontu robót.

Przekazanie frontu robót nastąpi do 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Minimalny poziom zdolności:

Zmawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:

a) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

a.1) w przypadku składania oferty na jedną część zamówienia minimum dwie roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 zł brutto każda, obejmujące swoim zakresem wykonanie (wydzielenie) łazienki wraz z wykonaniem centralnego ogrzewania z kotłem gazowym

a.2) w przypadku składania oferty na dwie części zamówienia minimum trzy roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 zł brutto każda, obejmujące swoim zakresem wykonanie (wydzielenie) łazienki wraz z wykonaniem centralnego ogrzewania z kotłem gazowym W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości. W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania. Za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na swojej stronie internetowej. Jeżeli w tym dniu średni kurs NBP nie będzie opublikowany Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem ogłoszenia.

b) dysponuje lub będzie dysponować minimum:

b.1) jedną osobą która będzie pełniła funkcję Kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, lub inne odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących przepisów, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w ww. specjalności

b.2) jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika Robót branży sanitarnej, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniających do kierowania robotami budowlanymi w ww. specjalnościach

b.3) jedną osobą która będzie pełniła funkcję Kierownika Robót branży elektrycznej, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniających do kierowania robotami budowlanymi w ww. specjalności Zamawiający nie dopuszcza łączenia stanowisk, W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie

UWAGA: - przez „uprawnienia budowlane” zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie Prawo budowlane oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1815.). - Zamawiający na etapie składania i oceny ofert nie wymaga, aby osoby posiadające uprawnienia budowlane, a będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, poza legitymowaniem się posiadaniem uprawnień budowlanych zdobytych poza terytorium Polski, musiały dysponować odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych, by spełniły wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2- 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1117), dotyczące świadczenia usług transgranicznych, tj. aby uzyskały one tymczasowy wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. - na podstawie art. 104 ustawy Prawo budowlane osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. - zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. W celu uniknięcia wątpliwości zaleca się podanie daty wydania uprawnień i dokładne cytowanie zakresu uprawnień z posiadanego zaświadczenia. - wszystkie osoby przewidziane do realizacji zamówienia muszą biegle posługiwać się językiem polskim. W przeciwnym wypadku wykonawca udostępni wystarczającą ilość tłumaczy, wykazujących znajomość języka technicznego w zakresie terminologii budowlanej, we wszystkich specjalnościach występujących przy realizacji zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: 

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

4) Jeżeli wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach, o których mowa w pkt 1), zamawiający wymaga od wykonawcy przedstawienia, na wezwanie o którym mowa w ust. 5, w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w ust. 5 pkt 1) siwz.

 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie

 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy; W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

b) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne; W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. oświadczenie oraz dowody i inne dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.


III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1)     formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I ust. 2 siwz;

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

2) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V ust. 3 pkt 1) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

3) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V ust. 3 pkt 2) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

 4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V ust. 4 pkt 2) siwz, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów; Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej.

5) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I ust. 4 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III ust. 1 siwz); Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 6) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców) oraz firmy podwykonawców (jeżeli są znane); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Wadium należy wnieść w wysokości:

1) dla Części 1 zamówienia – 3 044,00 zł (słownie: trzy tysiące czterdzieści cztery złote),

2) dla Części 2 zamówienia – 2 720,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset dwadzieścia złotych),

3) dla Części 3 zamówienia – 2 979,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych),

4) dla Części 4 zamówienia – 2 426,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta dwadzieścia sześć złotych),

5) dla Części 5 zamówienia – 3 392,00 zł (słownie: trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote), przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego.

2. Wadium może być wnoszone:

1) w pieniądzu – przelewem na konto depozytowe Zamawiającego nr 36 1020 4795 0000 9302 0292 7648,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Dokumenty, o których mowa w pkt 2) należy zdeponować w siedzibie ZBiLK przy ul. Mariackiej 25 w pokoju nr 9, przed upływem terminu składania ofert.

3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji

20,00

wysokość kary umownej

20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:

 

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
W związku z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza zmiany zawartej umowy w zakresie:

1) terminu wykonania zamówienia, w przypadku:

a) wystąpienia okoliczności nieprzewidzianych i niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,

b) opóźnienia z rozpoczęciem lub realizacją robót z powodu nieudostępnienia lokalu lub utrudnień w jego dostępie z przyczyn leżących po stronie najemcy,

c) wystąpienia okoliczności leżącej po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania robót przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

d) wystąpienia robót zamiennych, przez które rozumie się roboty, które nie wykraczają poza przedmiot zamówienia, wprowadzające jedynie zmiany ulepszające, zapewniające osiągniecie celu procesu budowlanego, rozwiązanie zamienne w zakresie rodzaju zastosowanych materiałów w technologii wykonywanych robót, zmiana technologii wykonania robót, a ich wystąpienie będzie miało istotny wpływ na przesunięcie terminu zakończenia robót,

e) uzyskania przez Wykonawcę wymaganych przepisami prawa lub zapisami umowy uzgodnień, warunków itp., ze znaczną zwłoką,

f) wystąpienia przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. „siły wyższej”. Strony zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania się nawzajem o wystąpieniu ww. przeszkód,

g) w sytuacji gdy na termin realizacji przedmiotu umowy wpłyną lub będą mogły mieć wpływ okoliczności związane z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19), dotyczące w szczególności:

g1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji przedmiotu umowy,

g2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na Wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych,

g3) poleceń wydanych przez wojewodów, lub decyzji wydanych przez ministra ds. zdrowia, Prezesa Rady Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1-3 ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,

g4) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych,

g5) inne okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania umowy zgodnie z jej treścią

2) osób przewidzianych do realizacji umowy po stronie Wykonawcy (ujętych w wykazie), pod warunkiem, że nowe osoby będą posiadały kwalifikacje zgodne z wymogiem opisanym w siwz. Zmiana taka będzie dopuszczalna w przypadku choroby, wypadku, śmierci lub w sytuacji, gdy osoba przewidziana do realizacji umowy, nie wywiązuje się należycie ze swoich obowiązków lub z innej niezależnej od Wykonawcy przyczyny. Zmiana osób wymaga zgody Zamawiającego, pod rygorem odstąpienia od umowy lub zapłaty kary umownej wskazanej w § 12 ust. 1 pkt 5) umowy.

3) oraz w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy.


IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-12-02, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski


IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak


IV.6.5) Informacje dodatkowe:
I GRUPA KAPITAŁOWA

1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dowody bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu;

2) Ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

II WYKONAWCY ZAGRANICZNI

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest zobowiązany, zgodnie z Rozdziałem V ust. 5 pkt 1) siwz do złożenia wskazanych tam dokumentów, to zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane zamiast dokumentów:

1) których mowa w § 5 pkt 1) ww. Rozporządzenia: – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, 2) o których mowa w § 5 pkt 2)-4) ww. Rozporządzenia: – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

2. Dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1) i pkt 2) lit. b) ww. Rozporządzenia, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2) lit. a) ww. Rozporządzenia, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 ww. Rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis §7 ust. 2 ww. Rozporządzenia stosuje się odpowiednio.

4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1) ww. Rozporządzenia, składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1) ww. Rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14) i 21) ustawy, jeżeli zamawiający wymagał zgodnie z Rozdziałem V ust. 5 pkt 1) siwz złożenia tego dokumentu. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 zdanie pierwsze ww. Rozporządzenia stosuje się.

6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu, o którym mowa w ust 5, złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Wydzielenie łazienek wraz z robotami towarzyszącymi, w niezasiedlonym lokalu mieszkalnym nr 16 w budynku przy ul. Szarotki 12 i zasiedlonym lokalu mieszkalnym nr 13 w budynku przy ul. Szarotki 14

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zakres zamówienia w Części 1 obejmuje miedzy innymi:

1) Demontaż części podłogi pod projektowane pomieszczenie łazienki

2) rozebranie części ściany,

3) ocena stanu technicznego stropu, montaż płyt OSB,

4) wykonanie ściany G-K

5) montaż przewodów wentylacji

6) montaż instalacji sanitarnych

7) montaż instalacji elektrycznych

8) usunięcie luźnych tynków i uzupełnienie ubytków

9) wykonanie hydroizolacji powłokowej na płytach OSB i taśm uszczelniających

10) ułożenie wykładziny PCV na podłodze z wywinięciem na ścianę,

11) wykonanie okładziny z płytek

12) montaż stolarki

13) wykonanie powłok malarskich

14) montaż urządzeń sanitarnych

15) montaż oświetlenia, gniazd

16) wykonanie uszczelnień sylikonem

17) wykonanie centralnego ogrzewania z kotłem gazowym
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45211341-1, 45330000-9, 45333000-0, 45300000-0, 45310000-3
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:


5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji

20,00

wysokość kary umownej

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Termin wykonania zamówienia

1) W przypadku uzyskania zamówienia na jedną część (zawarcia jednej umowy) - 70 dni kalendarzowych,

2) W przypadku uzyskania zamówienia (zawarcia umowy) na dwie części

a) dla pierwszej umowy – 70 dni kalendarzowych

b) dla drugiej umowy - 120 dni kalendarzowych, liczonych od dnia protokolarnego przekazania frontu robót.

Przekazanie frontu robót nastąpi do 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Część nr:

2

Nazwa:

Wydzielenie łazienek wraz z robotami towarzyszącymi, w niezasiedlonym lokalu mieszkalnym nr 18 w budynku przy ul. Pięknej 7 i zasiedlonym lokalu mieszkalnym nr 4 w budynku przy ul. Krzywoustego 49

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zakres zamówienia w Części 2 obejmuje miedzy innymi:

1) Demontaż części podłogi pod projektowane pomieszczenie łazienki

2) ocena stanu technicznego stropu, montaż płyt OSB,

3) wykonanie ściany G-K

4) montaż przewodów wentylacji

5) montaż instalacji sanitarnych

6) montaż instalacji elektrycznych

7) usunięcie luźnych tynków i uzupełnienie ubytków

8) wykonanie hydroizolacji powłokowej na płytach OSB i taśm uszczelniających

9) ułożenie wykładziny PCV na podłodze z wywinięciem na ścianę,

10) wykonanie okładziny z płytek

11) montaż stolarki

12) wykonanie powłok malarskich

13) montaż urządzeń sanitarnych

14) montaż oświetlenia, gniazd

15) wykonanie uszczelnień sylikonem 16) wykonanie centralnego ogrzewania z kotłem gazowym
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45211341-1, 45330000-9, 45333000-0, 45300000-0, 45310000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:


5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji

20,00

wysokość kary umownej

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Termin wykonania zamówienia

1) W przypadku uzyskania zamówienia na jedną część (zawarcia jednej umowy) - 70 dni kalendarzowych,

2) W przypadku uzyskania zamówienia (zawarcia umowy) na dwie części

a) dla pierwszej umowy – 70 dni kalendarzowych

b) dla drugiej umowy - 120 dni kalendarzowych, liczonych od dnia protokolarnego przekazania frontu robót.

Przekazanie frontu robót nastąpi do 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Część nr:

3

Nazwa:

Wydzielenie łazienek wraz z robotami towarzyszącymi, w niezasiedlonym lokalu mieszkalnym nr 28 w budynku przy ul. Pocztowej 40 i zasiedlonym lokalu mieszkalnym nr 9 w budynku przy ul. Krzywoustego 13

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zakres zamówienia w Części 3 obejmuje miedzy innymi:

1) Demontaż części podłogi pod projektowane pomieszczenie łazienki

2) rozebranie części ściany

3) ocena stanu technicznego stropu, montaż płyt OSB,

4) wykonanie ściany G-K

5) montaż przewodów wentylacji

6) montaż instalacji sanitarnych

7) montaż instalacji elektrycznych

8) usunięcie luźnych tynków i uzupełnienie ubytków

9) wykonanie hydroizolacji powłokowej na płytach OSB i taśm uszczelniających

10) ułożenie wykładziny PCV na podłodze z wywinięciem na ścianę,

11) wykonanie okładziny z płytek

12) montaż stolarki

13) wykonanie powłok malarskich

14) montaż urządzeń sanitarnych

15) montaż oświetlenia, gniazd

16) wykonanie uszczelnień sylikonem

17) wykonanie centralnego ogrzewania z kotłem gazowym
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45211341-1, 45330000-9, 45333000-0, 45300000-0, 45310000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:


5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji

20,00

wysokość kary umownej

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Termin wykonania zamówienia

1) W przypadku uzyskania zamówienia na jedną część (zawarcia jednej umowy) - 70 dni kalendarzowych,

2) W przypadku uzyskania zamówienia (zawarcia umowy) na dwie części

a) dla pierwszej umowy – 70 dni kalendarzowych

b) dla drugiej umowy - 120 dni kalendarzowych, liczonych od dnia protokolarnego przekazania frontu robót.

Przekazanie frontu robót nastąpi do 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Część nr:

4

Nazwa:

Wydzielenie łazienek wraz z robotami towarzyszącymi, w zasiedlonym lokalu mieszkalnym nr 19 w budynku przy ul. Piłsudskiego 21 i w zasiedlonym lokalu mieszkalnym nr 1 w budynku przy ul. Krakowskiej 32a.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zakres zamówienia w Części 4 obejmuje miedzy innymi:

1) Demontaż części podłogi pod projektowane pomieszczenie łazienki

2) rozebranie części ściany

3) ocena stanu technicznego stropu, montaż płyt OSB,

4) wykonanie ściany G-K

5) montaż przewodów wentylacji

6) montaż instalacji sanitarnych

7) montaż instalacji elektrycznych

8) usunięcie luźnych tynków i uzupełnienie ubytków

9) wykonanie hydroizolacji powłokowej na płytach OSB i taśm uszczelniających

10) ułożenie wykładziny PCV na podłodze z wywinięciem na ścianę,

11) wykonanie okładziny z płytek

12) montaż stolarki

13) wykonanie powłok malarskich

14) montaż urządzeń sanitarnych

15) montaż oświetlenia, gniazd

16) wykonanie uszczelnień sylikonem

17) wykonanie centralnego ogrzewania z kotłem gazowym
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45211341-1, 45330000-9, 45333000-0, 45300000-0, 45310000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:


5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji

20,00

wysokość kary umownej

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Termin wykonania zamówienia

1) W przypadku uzyskania zamówienia na jedną część (zawarcia jednej umowy) - 70 dni kalendarzowych,

2) W przypadku uzyskania zamówienia (zawarcia umowy) na dwie części

a) dla pierwszej umowy – 70 dni kalendarzowych

b) dla drugiej umowy - 120 dni kalendarzowych, liczonych od dnia protokolarnego przekazania frontu robót.

Przekazanie frontu robót nastąpi do 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Część nr:

5

Nazwa:

Wydzielenie łazienek wraz z robotami towarzyszącymi, w niezasiedlonym lokalu mieszkalnym nr 14 w budynku przy ul. Szarotki 14, i niezasiedlonym lokalu mieszkalnym nr 18 w budynku przy ul. Jana Kazimierza 7

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zakres zamówienia w Części 5 obejmuje miedzy innymi:

1) Demontaż części podłogi pod projektowane pomieszczenie łazienki

2) rozebranie części ściany

3) ocena stanu technicznego stropu, montaż płyt OSB,

4) montaż przewodów wentylacji

5) montaż instalacji sanitarnych

6) montaż instalacji elektrycznych

7) usunięcie luźnych tynków i uzupełnienie ubytków

8) wykonanie hydroizolacji powłokowej na płytach OSB i taśm uszczelniających

9) ułożenie wykładziny PCV na podłodze z wywinięciem na ścianę,

10) wykonanie okładziny z płytek – glazura i terakota w pomieszczeniu łazienki

11) montaż stolarki

12) montaż urządzeń sanitarnych

13) montaż oświetlenia, gniazd

14) wykonanie uszczelnień sylikonem

15) wykonanie centralnego ogrzewania z kotłem gazowym
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45211341-1, 45330000-9, 45333000-0, 45300000-0, 45310000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:


5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji

20,00

wysokość kary umownej

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Termin wykonania zamówienia

1) W przypadku uzyskania zamówienia na jedną część (zawarcia jednej umowy) - 70 dni kalendarzowych,

2) W przypadku uzyskania zamówienia (zawarcia umowy) na dwie części

a) dla pierwszej umowy – 70 dni kalendarzowych

b) dla drugiej umowy - 120 dni kalendarzowych, liczonych od dnia protokolarnego przekazania frontu robót.

Przekazanie frontu robót nastąpi do 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Informacje:

Pozycja wytworzona dnia: 2020-11-17 o godzinie: 13:17:55 przez użytkownika Marta Michalska
Ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2021-03-11 o godzinie: 15:20:13 przez użytkownika END: Małgorzata Metlerska-Majewska

Publikacja treści wykonana dnia: 2020-11-17 o godzinie: 14:02:59 przez użytkownika Marta Michalska

Licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 588 razy.

Lista załączników
NrTytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
1SIWZikona rozszerzenia załącznika269.5 kB2020-11-17, 13:18:45
Załączniki
101 załącznik nr 1 do siwz - formularz ofertowyikona rozszerzenia załącznika105.5 kB2020-11-17, 13:19:00
202 załącznik nr 2 do siwz - oświadczenie o braku podstaw do wykluczeniaikona rozszerzenia załącznika38 kB2020-11-17, 13:19:10
303 załącznik nr 3 do siwz - oświadczenie o spełnieniu warunków_podmioty trzecieikona rozszerzenia załącznika48 kB2020-11-17, 13:19:20
404 załącznik nr 4 do siwz - wzór umowyikona rozszerzenia załącznika207.5 kB2020-11-17, 13:38:47
505 załącznik nr 5 do siwz - dokumentacja projektowa część 1ikona rozszerzenia załącznika159591.2 kB2020-11-17, 13:20:27
606 załącznik nr 6 do siwz - dokumentacja projektowa część 2ikona rozszerzenia załącznika179933.9 kB2020-11-17, 13:21:27
707 załącznik nr 7 do siwz - dokumentacja projektowa część 3ikona rozszerzenia załącznika151377.2 kB2020-11-17, 13:29:52
808 załącznik nr 8 do siwz - dokumentacja projektowa część 4ikona rozszerzenia załącznika130918.8 kB2020-11-17, 13:31:32
909 załącznik nr 9 do siwz - dokumentacja projektowa dla części 5ikona rozszerzenia załącznika136897.2 kB2020-11-17, 13:32:27
Informacja z otwarcia ofert
1Informacja z otwarcia z dnia 02.12.2020r.ikona rozszerzenia załącznika115.5 kB2020-12-02, 15:24:01
2przykładowy wzór oświadczenia o grupie kapitałowejikona rozszerzenia załącznika44 kB2020-12-02, 15:24:03
Wynik postępowania
1Informacja o wyniku postępowania z dnia 17.12.2020r. (cz. 1,2,3,4)ikona rozszerzenia załącznika94 kB2020-12-17, 15:26:41
2Informacja o wyniku postępowania z dnia 22.12.2020r. (cz. 5)ikona rozszerzenia załącznika86 kB2020-12-22, 14:46:13