logo ZBiLK
Wpisz szukany tekst...
(MM) Wykonywanie usług transportowo-porządkowych, z lokali wskazanych przez Zamawiającego, na terenie Miasta Szczecin w podziale na dwie części
data publikacji: 2020-12-31, termin otwarcia ofert: 2022-01-12

Gmina Miasto Szczecin

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych

Jednostka Budżetowa

ul. Mariacka 25, 70 - 546 Szczecin

tel/ faks 91 48 86 346

michalska@zbilk.szczecin.pl

 

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.)

ogłasza przetarg nieograniczony

o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych na:

 

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych: Wykonywanie usług transportowo-porządkowych, z lokali wskazanych przez Zamawiającego, na terenie Miasta Szczecin w podziale na dwie części
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało umieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 31.12.2020r. pod numerem 777216-N-2020

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie
Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, krajowy numer identyfikacyjny 32124347000000, ul. Mariacka  25 , 70-546  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 4886333, 91 4886301, , e-mail metlerska@zbilk.szczecin.pl, , faks 91 4893831, 91 4893832.
Adres strony internetowej (URL): www.zbilk.szczecin.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić): Jednostka budżetowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Tak
http://zbilk.szczecin.pl/?type=auction&action=list&categoryid=1


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak
www.zbilk.szczecin.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak
Inny sposób: w formie pisemnej
Adres: ZBiLK ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin, pok. 9


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie usług transportowo-porządkowych, z lokali wskazanych przez Zamawiającego, na terenie Miasta Szczecin w podziale na dwie części
Numer referencyjny: ZBiLK.DZP.MM.171-77-PN/20
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowo – porządkowych, przy opróżnianiu lokali wskazanych przez Zamawiającego, w tym piwnic, WC usytuowanych poza obrysem lokalu, balkonów, strychów i pomieszczeń gospodarczych (wszystkie pomieszczenia przynależne do lokalu) itp. na terenie miasta Szczecin w podziale na dwie części:

1) Część 1 zamówienia – Wykonywanie usług transportowo – porządkowych przy opróżnianiu lokali po porzuceniach, zgonach, pożarach, przeprowadzkach itp. na terenie miasta Szczecin.

2) Część 2 zamówienia – Wykonywanie usług transportowo - porządkowych w przypadku eksmisji (opróżnień komorniczych) na terenie miasta Szczecin.;

II.5) Główny kod CPV: 60000000-8
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

90512000-9

90513100-7

90910000-9II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 31.12.2022

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

     

31.12.2022


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Minimalny poziom zdolności: Zmawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 samochodem z krytą powierzchnią, przystosowanym do przewozu mebli, W przypadku składania oferty na dwie części zamówienia, należy dysponować co najmniej dwoma ww. samochodami. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie


Informacje dodatkowe: 

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

4) Jeżeli wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach, o których mowa w pkt 1), zamawiający wymaga od wykonawcy przedstawienia na wezwanie o którym mowa w ust. 5, w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w ust. 5 pkt. 1 ) siwz.

 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

 

b) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne; W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.


III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I ust. 3 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

2) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V ust. 3 pkt 1) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

3) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V ust. 3 pkt 2) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V ust. 4 pkt 2) siwz, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów; Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej.

5) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I ust. 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III ust. 1 siwz); Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej.

6) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców);

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Wadium należy wnieść w wysokości:

1) dla części 1 zamówienia (Wykonywanie usług transportowo – porządkowych przy opróżnianiu lokali po porzuceniach, zgonach, pożarach, przeprowadzkach itp. na terenie miasta Szczecin.) – 3 668,00 zł (słownie: trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt osiem złotych), 2) dla części 2 zamówienia (Wykonywanie usług transportowo - porządkowych w przypadku eksmisji (opróżnień komorniczych) na terenie miasta Szczecin) – 449,00 zł (słownie: czterysta czterdzieści dziewięć złotych), przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego.

2. Wadium może być wnoszone: 1) w pieniądzu – przelewem na konto depozytowe Zamawiającego 36 1020 4795 0000 9302 0292 7648, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Dokumenty, o których mowa w pkt 2 należy zdeponować w siedzibie ZBiLK przy ul. Mariackiej 25 w pokoju nr 9, przed upływem terminu składania ofert.

3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

wysokość kary umownej

20,00

termin płatności faktury

20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:

 

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Przewiduje się możliwość zmiany wynagrodzenia wykonawcy, w przypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian, wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy Pzp


IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 12.01.2021, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
I GRUPA KAPITAŁOWA

1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dowody bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu;

2) Ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

 

II WYKONAWCY ZAGRANICZNI

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest zobowiązany, zgodnie z Rozdziałem V ust. 5 pkt 1 siwz do złożenia wskazanych tam dokumentów, to zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) zamiast dokumentów:

1) o których mowa w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia: – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, 2) o których mowa w § 5 pkt 2-4 ww. Rozporządzenia: – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

2. Dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b ww. Rozporządzenia, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. a ww. Rozporządzenia, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 ww. Rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia stosuje się odpowiednio.

4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia, składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 ww. Rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy, jeżeli zamawiający wymagał zgodnie z Rozdziałem V ust. 5 pkt 1 siwz złożenia tego dokumentu. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 zdanie pierwsze ww. Rozporządzenia stosuje się.

6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu, o którym mowa w pkt 5, złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Wykonywanie usług transportowo – porządkowych przy opróżnianiu lokali po porzuceniach, zgonach, pożarach, przeprowadzkach itp. na terenie miasta Szczecin

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Jedna usługa transportowo-porządkowa w Części 1 obejmuje:

1) opróżnienie każdego wskazanego przez zamawiającego lokalu wraz z pomieszczeniami do niego przynależnymi, ze znajdującego się w nich mienia, a także ze wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego zabudów lekkich typu szafa wnękowa, pawlacz,

2) spakowanie mienia w obecności lokatora lub zarządcy nieruchomości w odpowiednie pojemniki/worki,

3) zniesienie i załadowanie mienia do podstawionego przez Wykonawcę środka transportu, 4) uporządkowanie opróżnionych pomieszczeń, wraz z pozamiataniem i omieceniem pajęczyn, (usunięcie karniszy oraz źródeł światła takich jak żyrandole, kinkiety, świetlówki, oświetlenie typu LED, oraz oświetlenie punktowe w zabudowie karton-gips. Nie dotyczy sytuacji, w której w dniu opróżniania lokalu będzie podłączone napięcie elektryczne),

5) przetransportowanie mienia z miejsca załadunku do miejsca wskazanego przez Zamawiającego,

6) rozładowanie mienia w miejscu przeznaczenia.

7) W przypadku wykonywania usług transportowo – porządkowych dotyczących przeprowadzki lub pożaru prace wykonywane będą w sposób następujący:

a) zniesienie spakowanego już mienia,

b) załadunek i transport mebli, sprzętów i całego wyposażenia lokalu i pomieszczeń przynależnych do wskazanego lokalu, podstawionym przez Wykonawcę środkiem transportu, c) rozładunek wraz z wniesieniem transportowanego mienia do wskazanego przez Zamawiającego miejsca/lokalu.

 

Świadczenie usług w części 1 odbywać się będzie na zlecenie przez telefon/sms lub e-mail.

W celu realizacji obowiązków wynikających z umowy Wykonawca zapewni adres e-mail oraz numer telefonu, pod które przekazywane będą zlecenia. Zamawiający będzie miał prawo przekazać zlecenie w wybrany przez siebie sposób przez całą dobę.

W przypadku zleceń dotyczących lokali po porzuceniu lub zgonie, Wykonawca będzie miał obowiązek odebrać klucze do wskazanego w zleceniu lokalu, w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania zlecenia, w siedzibie Zamawiającego w Dziale Technicznym przy ul. Jagiellońskiej 34C w Szczecinie.

Termin wykonania zlecenia dotyczącego lokalu po porzuceniu lub zgonie, wynosi 18 dni kalendarzowych, liczonych od daty odbioru kluczy.

W uzasadnionych przypadkach (np. duża ilość mienia podlegająca wywozowi, np. z lokali w których zamieszkiwały osoby chorujące na syllogomanię), termin wykonania zleceń wskazanych w ust. 4 za zgodą przedstawiciela Zamawiającego, zostanie przedłużony do 31 dni kalendarzowych, liczonych od daty odbioru kluczy.

Termin (data i godzina) przystąpienia do zlecenia dotyczącego lokalu po pożarze lub przy przeprowadzce, każdorazowo zostanie wskazany w zleceniu.

Wykonanie zlecenia dotyczącego lokalu po pożarze lub przy przeprowadzce, wynosi 3 dni robocze, liczone od terminu wskazanego w zleceniu.

Wykonawca otrzyma w formie pisemnej (papierowej) potwierdzenie zlecenia przez przedstawiciela Zamawiającego, w przypadku usług wskazanych w ust. 3 przy odbiorze kluczy, natomiast w przypadku usług wskazanych w ust. 6 w siedzibie zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od daty uzyskania zlecenia.


2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60000000-8, 90512000-9, 90513100-7, 90910000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 31.12.2022


5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

wysokość kary umownej

20,00

termin płatności faktury

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Wykonywanie usług transportowo - porządkowych w przypadku eksmisji (opróżnień komorniczych) na terenie miasta Szczecin

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Jedna usługa transportowo-porządkowa w Części 2 obejmuje:

1) opróżnienie każdego wskazanego przez zamawiającego lokalu wraz z pomieszczeniami do niego przynależnymi, ze znajdującego się w nich mienia,

2) spakowanie mienia w obecności lokatora lub zarządcy nieruchomości w odpowiednie pojemnik/worki,

3) zniesienie i załadowanie mienia do podstawionego przez Wykonawcę środka transportu, 4) uporządkowanie opróżnionego pomieszczenia wraz z pozamiataniem i omieceniem pajęczyn, (usunięcie karniszy oraz źródeł światła takich jak żyrandole, kinkiety, świetlówki, oświetlenie typu LED, oraz oświetlenie punktowe w zabudowie karton-gips. Nie dotyczy sytuacji, w której w dniu opróżniania lokalu będzie podłączone napięcie elektryczne),

5) przetransportowanie mienia z miejsca załadunku do miejsca wskazanego przez przedstawiciela Zamawiającego, (wskazania mienia do przewozu rzeczy może dokonać także komornik sądowy przeprowadzający eksmisję),

6) rozładunek wraz z wniesieniem w miejscu przeznaczenia,

 

Świadczenie usług w części 2 odbywać się będzie na zlecenie przez telefon/sms lub e-mail,

W celu realizacji obowiązków wynikających z umowy Wykonawca zapewni adres e-mail oraz numer telefonu, pod które przekazywane będą zlecenia. Zamawiający będzie miał prawo przekazać zlecenie w wybrany przez siebie sposób przez całą dobę.

Zlecenia przekazywane będą nie później niż na 8 godzin przed planowaną eksmisją.

Termin (data i godzina) przystąpienia do zlecenia, każdorazowo zostanie wskazany w zleceniu. Wykonawca przystąpi do wykonania zlecenia w ściśle wyznaczonym terminie (data i godzina) i miejscu, wskazanym w zleceniu przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego

 Wykonanie zlecenia dotyczącego eksmisji, wynosi 2 dni robocze, liczone od terminu wskazanego w zleceniu. Wykonawca otrzyma w formie pisemnej (papierowej) potwierdzenie zlecenia przez przedstawiciela Zamawiającego, przy wykonywaniu usługi w dniu przeprowadzania eksmisji.,


2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60000000-8, 90512000-9, 90513100-7, 90910000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 31.12.2022


5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

wysokość kary umownej

20,00

termin płatności faktury

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Informacje:

Pozycja wytworzona dnia: 2020-12-31 o godzinie: 12:36:03 przez użytkownika Marta Michalska
Ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2020-12-31 o godzinie: 14:03:05 przez użytkownika Marta Michalska

Publikacja treści wykonana dnia: 2020-12-31 o godzinie: 14:03:05 przez użytkownika Marta Michalska

Licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 149 razy.

Lista załączników
NrTytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
1SIWZikona rozszerzenia załącznika238.5 kB2020-12-31, 12:37:50
Załączniki
101 załącznik nr 1 do siwz - formularz ofertowyikona rozszerzenia załącznika77 kB2020-12-31, 12:38:00
202 załącznik nr 2 do siwz - oświadczenie o braku podstaw do wykluczeniaikona rozszerzenia załącznika37.5 kB2020-12-31, 12:38:11
303 załącznik nr 3 do siwz - oświadczenie o spełnieniu warunków_podmioty trzecieikona rozszerzenia załącznika48 kB2020-12-31, 12:38:24
404 załącznik nr 4 do siwz - wzory umów ikona rozszerzenia załącznika65.3 kB2020-12-31, 12:38:51
Informacja z otwarcia ofert
1Informacja z otwarcia ofert z dnia 12.01.2021r., godz 09:15 ikona rozszerzenia załącznika96 kB2021-01-12, 14:34:24
2przykładowy wzór oświadczenia o grupie kapitałowejikona rozszerzenia załącznika44 kB2021-01-12, 14:34:26
Wynik postępowania
1Informacja o wyniku postępowania z dnia 20.01.2021r. (część 1 i 2)ikona rozszerzenia załącznika92.5 kB2021-01-20, 15:11:54