logo ZBiLK
Wpisz szukany tekst...
Uwaga !
Zarchiwizowana wersja publikowanej treści z dnia: 2018-05-28
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE (ogólne rozporzą-dzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO


 
informujemy, że:
 
 

I. Administrator danych osobowych

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie , ul. Mariacka 25, 70-456 Szczecin jest Adminis-tratorem Twoich danych osobowych.

 

II. Inspektor Ochrony Danych

 
Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych pod adresem poczty elektronicznej: iod@zbilk.szczecin.pl lub korespondencyjnie na adres: Zarząd Bu-dynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie , ul. Mariacka 25, 70-456 Szczecin.

III. Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Twoich danych. Jako Administrator będziemy przetwarzać Twoje dane w celu:

- zawarcia z Panią/Panem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

- wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

- ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasad-nionego w tym interesu (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

- w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

IV. Kategorie przetwarzanych danych osobowych

W Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie przetwarzane są dane osobowe wrażliwe oraz dane osobowe niewrażliwe w zależności od celu i podstawy przetwarzania.
 
 
V. Źródło pochodzenia danych osobowych

Dane osobowe pozyskane są od interesantów, osób trzecich i innych organów oraz instytucji publicznych na potrzeby prowadzonej sprawy.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą:

 

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a lub art. 9 ust. 2 lit a RODO;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 
VII. Prawo do sprzeciwu
 
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Two-ich danych, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Twoich danych os-obowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 
VIII. Odbiorcy danych

Twoje dane mogą być udostępniane podmiotom i organom, którym Zarząd Budynków i Lokali Komunal-nych w Szczecinie jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie pow-szechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzyma-nia od Zarządu Budyn-ków i Lokali Komunalnych w Szczecinie danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Odbiorcami danych osobowych będą także:
 
jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin,
 
-  podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych.
 
 
Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organiza-cji międzynarodowych.

IX. Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z terminami określonymi w Jednolitym Rze-czowym Wykazie Akt Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie

 

 

X. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do:

- zawarcia z Panią/Panem umowy lub wykonywania umowy, której jest Pani/Pan stroną,

- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

- ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasad-nionego w tym interesu (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

- w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 

 

XI. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parla-mentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)

 

 

XII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania. 
 

Informacje: treść opublikowana dnia: 2018-05-28 o godzinie: 08:05:51 przez użytkownika Anna Jaździńska-Skwark