logo ZBiLK
Wpisz szukany tekst...
Uwaga !
Zarchiwizowana wersja publikowanej treści z dnia: 2018-05-28
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozpo-
rządzenie o ochronie danych (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO

− informujemy, że:

 

  

I. Administrator danych osobowych

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie , ul. Mariacka 25, 70-456 Szczecin jest Adminis-tratorem Twoich danych osobowych.

  

II. Inspektor Ochrony Danych

 

Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych pod adre-sem poczty elektronicznej: iod@zbilk.szczecin.pl lub korespondencyjnie na adres: Zarząd Budynków i Lokali Ko-munalnych w Szczecinie , ul. Mariacka 25, 70-456 Szczecin.

III. Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Twoich danych. Jako Administrator będziemy przetwarzać Twoje dane w celu:
 
- zawarcia z Panią/Panem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 
- wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO),


- ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasad-

nionego w tym interesu (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

- w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 
IV. Kategorie przetwarzanych danych osobowych

W Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie przetwarzane są dane osobowe wrażliwe oraz dane osobowe niewrażliwe w zależności od celu i podstawy przetwarzania.

 

V. Źródło pochodzenia danych osobowych

  
Dane osobowe pozyskane są od interesantów, osób trzecich i innych organów oraz instytucji publicznych na potrzeby prowadzonej sprawy.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą:

  

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

 

 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

 

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

 

d) prawo do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a lub art. 9 ust. 2 lit a RODO;

 

e) prawo do przenoszenia danych;

 

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

VII. Prawo do sprzeciwu

 
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich da- nych, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Twoich danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub
Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

VIII. Odbiorcy danych

 
Twoje dane mogą być udostępniane podmiotom i organom, którym Zarząd Budynków i Lokali Komu-nalnych w Szczecinie jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzy-mania od Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów pra-wa.
 
Odbiorcami danych osobowych będą także:

  

jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin,

  

-  podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych.

 

 

Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organiza-cji międzynarodowych.

IX. Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z terminami określonymi w Jednolitym Rze-czowym Wykazie Akt Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie

   

X. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
 

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do:

- zawarcia z Panią/Panem umowy lub wykonywania umowy, której jest Pani/Pan stroną,
 

- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

- ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasad-nionego w tym interesu (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 

- w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 

XI. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

Gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych.

  

XII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.


 


 
 
 

Informacje: treść opublikowana dnia: 2018-05-28 o godzinie: 08:29:42 przez użytkownika Anna Jaździńska-Skwark