logo ZBiLK
Wpisz szukany tekst...
Uwaga !
Zarchiwizowana wersja publikowanej treści z dnia: 2022-06-17
Świadczenia dla osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy

Podmioty, w tym osoby fizyczne, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, przybyłym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będą mogły ubiegać się o świadczenie pieniężne z tego tytułu.
W związku z nowelizacją specustawy, która weszła w życie 30 kwietnia, świadczenie to będzie przysługiwać nie dłużej niż za okres 120 dni, od dnia przybycia obywatela Ukrainy do Polski.
Warunki przyznania świadczenia, maksymalną wysokość świadczenia, warunki przedłużania wypłaty świadczenia określono w rozporządzeniu Rady Ministrów. Wzór wniosku o świadczenie pieniężne również określono w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.


Zgodnie ze specustawą, wniosek o świadczenie pieniężne powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko albo nazwę składającego wniosek
 2. PESEL lub NIP składającego wniosek
 3. wskazanie okresu, na jaki zapewniono zakwaterowanie oraz liczby osób przyjętych do zakwaterowania
 4. imię i nazwisko osoby przyjętej do zakwaterowania i PESEL
 5. oświadczenie składającego wniosek o zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia
 6. numer rachunku płatniczego, na który wypłacane będzie świadczenie
 7. oświadczenie składającego wniosek pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe
 8. adres miejsca pobytu osób przyjętych na zakwaterowanie
 9. adres poczty elektronicznej i numer telefonu składającego wniosek
 10. oświadczenie, że za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia
 11. oświadczenie podmiotu składającego wniosek, że za okres wskazany w pkt. 3 nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.

Wzór wniosku o świadczenie pieniężne został określony w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej.Najważniejsze pytania i odpowiedzi!

Komu przysługuje?
Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy (którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium RP), na jego wniosek.

Kiedy nie przysługuje?
Świadczenie pieniężne nie przysługuje, jeżeli:
 • za osobę objętą zakwaterowaniem na wskazany okres wypłacono już świadczenia
 • za okres, którego dotyczy wniosek podmiot, o którym mowa w pkt. 1 otrzymał dodatkowe wynagrodzenie, w tym za wynajem
 • warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi
 • we wniosku o przyznanie świadczenia podano nieprawdę

Na jaki okres?
Świadczenie przyznawane jest za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy do Polski. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą wojewody.
Świadczenie może być przyznane do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku.Weryfikacja danych przez gminę
Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia.

W jakiej kwocie?
Wysokość świadczenia pieniężnego wynosi 40 zł na osobę dziennie.

Sposób wypłaty
Świadczenie wypłacane jest z dołu licząc od 24 lutego.

Gdzie i jak złożyć wniosek?
Wnioski o świadczenie pieniężne można składać:
 • w Szczecińskiej Agencji Mieszkaniowej Miasta przy ul. Wojska Polskiego 55, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00
 • elektronicznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej – e-PUAP. Wniosek taki opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego

Ubiegający się o świadczenie pieniężne składa oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Informacje: treść opublikowana dnia: 2022-06-17 o godzinie: 09:14:31 przez użytkownika Kamil Doering