logo ZBiLK
Wpisz szukany tekst...
Uwaga !
Pozycja archiwalna.
Niżej wymienione informacje mogą nie być już aktualne.
(19) INSPEKTOR NADZORU BRANŻY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ – 2 etaty

DYREKTOR ZARZĄDU BUDYNKÓW I LOKALI KOMUNALNYCH

 

ogłasza

 

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

( 19 ) INSPEKTOR NADZORU BRANŻY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ – 2 etaty

 

W ZARZĄDZIE BUDYNKÓW I LOKALI KOMUNALNYCH

UL. MARIACKA 25

70-546 SZCZECIN

Opis stanowiska:

Zadaniem pracownika jest wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w zakresie posiadanych uprawnień, a w szczególności:

 

1. Wykonywanie funkcji inspektora nadzoru.

2. Sporządzanie niezbędnych dokumentów wymaganych przepisami prawa budowlanego oraz przepisami wewnętrznymi u pracodawcy.

3. Ustalanie potrzeb remontowych zasobu komunalnego.

4. Sprawowanie nadzoru nad realizację rocznych planów remontowych.

5. Zlecanie wszelkich niezbędnych ekspertyz budowlanych.

6. Weryfikowanie i opiniowanie dokumentacji techniczno - kosztorysowej

w zakresie remontów i modernizacji.

7. Przygotowywanie dokumentacji kosztorysowej na remonty budynków i lokali, nadzór nas wykonawstwem i odbiór robót od wykonawcy.

8. Sporządzanie kompletnych wniosków remontowych do działu Zamówień Publicznych.

9. Współpraca z Działem Zamówień Publicznych w zakresie przygotowania dokumentacji przetargowej z godnie z planem remontów.

10. Udział w pracach komisji przetargowej.

11. Przekazywanie budynków do remontów kapitalnych i modernizacyjnych oraz napraw bieżących wraz z prowadzeniem nadzoru inwestorskiego.

12. Egzekwowanie od wykonawców dobrej jakości wykonania robót, terminowego ich wykonania i odpowiedniego zabezpieczenia stanu BHP na budowach.

13. Terminowe rozliczanie faktur przejściowych i końcowych.

14. Dokonywanie odbiorów robót, sporządzanie protokołów odbioru.

15. Sporządzanie protokołów na roboty dodatkowe i konieczne.

16. Uczestniczenie w odbiorach technicznych pogwarancyjnych nadzorowanych budynków.

17. Kosztorysowanie, nadzór i odbiory lokali remontowanych przez przyszłego najemcę.

18. Uzgadnianie projektów modernizacji i przebudowy lokali mieszkalnych, lokali użytkowych w ścisłej współpracy z inspektorami branżowymi.

19. Współpraca z organami nadzoru budowlanego.

20. Odpisywanie w terminie na pisma.

 

 

 

Warunki pracy na stanowisku

Podstawowy system czasu pracy, 8 godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo, pięciodniowy tydzień pracy

Praca przy monitorze ekranowym oraz praca w terenie w rejonach działania ZB iLK

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%

 

Wymagania niezbędne:

 

 1. obywatelstwo polskie

 2. pełna zdolność do czynności prawych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 3. niekaralność za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,

 4. nieposzlakowana opinia,

 5. wykształcenie wyższe i co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku inspektora nadzoru albo wykształcenie średnie i co najmniej sześcioletni staż pracy na stanowisku inspektora nadzoru

 6. kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku:

  1. posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

  2. znajomość ogólnych programów komputerowych i umiejętność kosztorysowania robót,

  3. znajomość aktualnych przepisów prawa budowlanego oraz warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

  4. znajomość zasad udzielania zamówień publicznych,

  5. dobra znajomość obsługi komputera,

Wymagania dodatkowe:

 1. Członkostwo we właściwej izbie samorządu zawodowego,

 2. Dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w warunkach stresowych, pod presją czasu.

 3. Dyspozycyjność, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

 

Wymagane dokumenty:

 

 1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),

 2. List motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem,

 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 4. Kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach
  i umiejętnościach, ( aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, dokument stwierdzający przygotowanie zawodowe),

 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy ( świadectwa pracy, zaświadczenia),

 6. Ewentualne kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy,

 7. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego ( poświadczone własnoręcznym podpisem),

 8. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, poświadczone własnoręcznym podpisem,

 9. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, poświadczone własnoręcznym podpisem.

 10. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez ZBiLK. Jednocześnie oświadczam, ze udzielam zgody dobrowolnie oraz ze zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. poświadczone własnoręcznym podpisem

   

  KLAUZULA INFORMACYJNA

  Zgodnie z art. 13, 14 i 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE.L. 2016, Nr 119, s. 1) , dalej RODO− informujemy, że: I. Administrator danych osobowych Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie , ul. Mariacka 25, 70-456 Szczecin będzie Administratorem Pani/Pana danych osobowych. II. Inspektor Ochrony Danych Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym Pani/Pan może skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych pod adresem poczty elektronicznej: iod@zbilk.szczecin.pl lub listownie na adres: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, ul. Mariacka 25, 70-456 Szczecin III. Cele i podstawy przetwarzania Określono cele przetwarzania Pani/Pana danych. Jako Administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu postępowania rekrutacyjnego i zawarcia umowy o pracę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a i b oraz f RODO). Pani/Pana dane na wolne stanowisko urzędnicze przetwarzane są w oparciu o przepisy prawa (w szczególności Kodeksu pracy i/lub innych przepisów szczególnych). IV. Kategorie przetwarzanych danych osobowych W Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie przetwarzane są dane osobowe wrażliwe oraz dane osobowe niewrażliwe w zależności od celu i podstawy przetwarzania. V. Źródło pochodzenia danych osobowych Dane osobowe pozyskane są od interesantów, osób trzecich i innych organów oraz instytucji publicznych na potrzeby prowadzonej sprawy. VI. Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;d) prawo do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a lub art. 9 ust. 2 lit a RODO;e) prawo do przenoszenia danych;f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. VII. Prawo do sprzeciwu W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. VIII. Odbiorcy danych Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa umowy powierzenia przetwarzania danych lub innego instrumentu prawnego. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. IX. Okres przechowywania danych Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z odrębnych przepisów - tj. przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji. Administrator może przetwarzać dane osobowe zawarte w ofercie także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji,  w związku z wykonywaniem umowy, zakończeniem jej obowiązywania. W tym celu Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. X. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych Podanie danych jest konieczne w celu wypełnienia obowiązku prawnego, jakim jest zgodne z przepisami zatrudnianie pracownika w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych z siedzibą w Szczecinie oraz prowadzenie dokumentacji pracowniczej związanej z zatrudnieniem. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora będzie skutkować niemożnością realizacji procesu zatrudnienia. Pozostałe dane osobowe przetwarzane są na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody. XI. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu ta-kich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. XII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.

 

 

 

Oferty należy składać lub przesłać w terminie do dnia 19 kwietnia 2021

(uwaga: liczy się data wpływu do Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych)

 

na adres :

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych

sekretariat, pok. 16

ul. Mariacka 25

70-546 Szczecin

 

w opisanej imieniem i nazwiskiem zamkniętej kopercie z dopiskiem: Nabór na stanowisko ( 19 ) Inspektor nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej 2 etaty

 

Uwagi:

 1. Oferty które wpłyną do Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

 

 

 

Informacje:

Pozycja wytworzona dnia: 2021-04-02 o godzinie: 10:42:43 przez użytkownika Kamil Doering
Ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2021-05-31 o godzinie: 12:34:16 przez użytkownika Artur Mozolewski

Publikacja treści wykonana dnia: 2021-05-31 o godzinie: 12:34:16 przez użytkownika Artur Mozolewski

Licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 89 razy.