logo ZBiLK
Wpisz szukany tekst...
Obniżki czynszów

W listopadzie zaczął obowiązywać nowy system obniżek dla mieszkań o czynszu komunalnym. System wprowadził wyższe ulgi oraz nowe grupy osób, które będą mogły z nich skorzystać.

Jest to pierwszy element przyjętej przez Radę Miasta uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Szczecin na lata 2016-2020. Dokument wprowadza regulacje, które mają doprowadzić do wyrównania stawek czynszu i zakłada m.in. ułatwienie spłaty zadłużenia osobom najmującym mieszkania o czynszu komunalnym.

Nowy systemu obniżek jest jednym z głównych założeń uchwały. Jego wprowadzenie powoduje obniżenie stawek czynszu najemców mieszkań komunalnych oraz z zasobu TBS.    System obniżek ma na celu wsparcie najemców mieszkań o czynszów komunalnych, którzy osiągają najniższe dochody. W 2015 r. z obniżek skorzystało 1722 najemców. Uchwała przyjęta 6 września zakłada zwiększenie wysokości obniżek czynszu: z 15 na 25%, z 30 na 40% i z 40 na 50%. System obniżek został skonstruowany w oparciu o kryteria dochodowe w sposób gwarantujący osobom najuboższym pozostawienie wysokości czynszu na zbliżonym poziomie. Obniżki będą udzielane najemcom, których średni dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego nie przekracza określonego poziomu.

 

Poniższe przykłady obrazują efekt wsparcia osób osiągających najniższe dochody przez nowy system obniżek:

Lokal o pow. 39,18m2, ul. Karola Miarki

czynsz aktualny: 255,67 zł;                  po obniżce 40% =  153,40 zł

                                                                po obniżce 30% =  178,97 zł

                                                                po obniżce 15% =  217,32 zł

czynsz po zmianie w marcu 2017 r.:  255,67 zł + 10% = 281,24 zł

                                                               po obniżce 50% = 140,62 zł

                                                               po obniżce 40% = 168,74 zł

                                                               po obniżce 25% = 210,93 zł

RÓŻNICA (o taką kwotę mniej zapłaci najemca po zmianach korzystając z obniżki)

-  12,78 zł

-  10,23 zł

-  6,39 zł

 

 

Lokal o pow. 50,10m2, ul. Niemierzyńska

czynsz aktualny: 302,60 zł;                  po obniżce 40% =  181,56 zł

                                                             po obniżce 30% =  211,82 zł

                                                             po obniżce 15% =  257,21 zł

czynsz po zmianie w marcu 2017 r.:  302,60zł + 0% = 302,60 zł

                                                            po obniżce 50% = 151,30 zł

                                                            po obniżce 40% = 181,56 zł

                                                            po obniżce 25% = 226,95 zł

RÓŻNICA (o taką kwotę mniej zapłaci najemca po zmianach korzystając z obniżki):

-  30,26 zł

-  30,26 zł

-  30,26 zł

 

Kto otrzyma obniżkę?
Przyjęty przez Radę Miasta dokument daje nowe możliwości korzystania z obniżki najemcom lub użytkownikom lokali, którzy:

1.        nie posiadają zaległości za używanie lokalu

2.        posiadają zadłużenie, ale spłacają je w ratach w ramach zawartej ugody

3.        spełniają kryteria dochodowe uprawniające do udzielenia obniżki

4.        zajmują mieszkanie o powierzchni użytkowej nie przekraczającej:

·         50 m2 na jedną osobę,

·         60 m2  na dwie osoby,

·         70 m2  na trzy osoby,

·         80 m2  na cztery osoby,

w razie zamieszkiwania w mieszkaniu większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się powierzchnię użytkową tego lokalu o 10 m2 .

 

Limity nie dotyczą mieszkań, znajdujących się w budynkach przeznaczonych do rozbiórki, lokali wspólnych oraz osób, które złożą oświadczenie, że podejmą działania w celu zamiany lokalu na lokal mniejszy spełniający kryteria powierzchniowe do udzielenia obniżki.

 

Jeżeli najemca zajmuje lokal, który nie spełnia kryterium metrażowego, a oświadczy, że podejmie działania w celu zamiany zajmowanego lokalu na mniejszy, gmina może udzielić obniżki czynszu do czasu dokonania zamiany.

 

W przypadku osoby bezrobotnej wymagane jest zarejestrowanie w Powiatowym Urzędzie Pracy w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku. Obniżka nie przysługuje osobie bezrobotnej, która odmówiła przyjęcia proponowanej oferty pracy.

 

Obniżki udziela się najemcy na okres 12 miesięcy.

NOWOŚĆ - Spłacajj zadłużenie - korzystaj z obniżek

Zgodnie z uchwałą o obniżki ubiega może się większa grupa najemców oraz użytkowników mieszkań o czynszu komunalnym. Nową grupę osób mogących ubiegać się o obniżkę stanowią:

· najemcy - osoby posiadające umowę najmu, którzy posiadają zaległości w opłatach oraz zawarli ugodę w spłacie zadłużenia i ją realizują,

· użytkownicy mieszkań - osoby nieposiadające umowy najmu lokalu i nie zalegają
z bieżącymi opłatami
,

· użytkownicy mieszkań - osoby nieposiadające umowy najmu lokalu mieszkalnego, które posiadają  zaległości oraz zawarli ugodę w spłacie zadłużenia i ją realizują.

 

Progi dochodowe

 

Gospodarstwo domowe ubiegające się o obniżkę powinno spełniać dochody zawarte w tabeli. Kryteria dochodu uzależnione są od poziomu najniższej emerytury, która od dnia 1 marca 2021 r. wynosi 1.250,88 zł.

 

WYSOKOŚĆ OBNIŻKI CZYNSZU/ODSZKODOWANIA

MIESIĘCZNY DOCHÓD GOSPODARSTWA 1-OS.

MIESIĘCZNY DOCHÓD GOSPODARSTWA 2-OS.

MIESIĘCZNY DOCHÓD GOSPODARSTWA 3-OS.

MIESIĘCZNY DOCHÓD GOSPODARSTWA 4-OS.

MIESIĘCZNY DOCHÓD GOSPODARSTWA 5-OS.

MIESIĘCZNY DOCHÓD GOSPODARSTWA 6-OS.

50%

2.501,76 zł

3.752,64 zł

5.628,96 zł

7.505,28 zł

9.381,60 zł

11.257,92 zł

40%

3.127,20 zł

4.503,17 zł

6.754,75 zł

9.006,33 zł

11.257,91 zł

13.509,49 zł

25%

3.502,46 zł

5.003,52 zł

7.505,28 zł

10.007,04 zł

12.508,80 zł

15.010,56 zł

 

 

 

*Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Do dochodu nie wlicza się:

- wypłaty w ramach programu 500+

- świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,

- dodatków dla sierot zupełnych,

-  jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,

- dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania,

- zasiłków pielęgnacyjnych,

- zasiłków okresowych z pomocy społecznej,

- jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,

- dodatku mieszkaniowego,

- zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny.

 

Dokumenty, które należy złożyć.

 

Aby uzyskać obniżkę niezbędne jest złożenie kompletu następujących dokumentów:

·       wniosku o udzielenie obniżki czynszu/odszkodowania za bezumowne użytkowanie,

·       deklaracji o dochodach najemcy/użytkownika i wszystkich członków gospodarstwa domowego (dochód za okres 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku),

·       zaświadczenia zakładu pracy potwierdzające deklarowane, osiągnięte przez najemcę i wszystkich członków gospodarstwa domowego dochody,

·      w przypadku pobierania renty lub emerytury - zaświadczenie z ZUS o uzyskanym dochodzie za okres 3 miesięcy przed złożeniem wniosku lub odcinki  lub potwierdzenia bankowe/wyciągi wraz z decyzją o wysokości przyznanej emerytury/renty.

 

Obniż czynsz poprzez zamianę!

 

Gmina będzie aktywnie uczestniczyć w procesie zamian mieszkań komunalnych poprzez pomoc ich użytkownikom, którzy mają kłopoty finansowe. Proponowana będzie zamiana lokalu na inny, tańszy w utrzymaniu.


Gdzie składać wnioski?


Wnioski o obniżkę wraz z kompletem załączników należy składać w siedzibach zarządców mieszkaniowego zasobu komunalnego, którymi są:

- Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych – ul. Jagiellońska 33, tel. 91 48 86 369, 91 42 16 620

- Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego ul. Boh. Getta Warszawskiego 1, w kancelarii (na parterze) lub w pokoju nr 3 (parter)

- tel. 91 430 91 00 lub 91 430 91 121,

- Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” ul. Winogronowa 11F , tel. 91 461 36 92, ul. Mariacka 24 tel. 91 433 64 37. 


Kliknij tutaj, aby pobrać wnioski (sekcja - OBNIŻKI CZYNSZÓW)

Informacje:

Pozycja wytworzona dnia: 2013-04-08 o godzinie: 10:31:55 przez użytkownika Tomasz Owsik-Kozłowski
Ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2021-04-14 o godzinie: 11:53:07 przez użytkownika Artur Mozolewski

Publikacja treści wykonana dnia: 2021-04-14 o godzinie: 11:53:07 przez użytkownika Artur Mozolewski

Licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 50078 razy.

Historia wersji:


2021-04-14 - 11:53:07 - Artur Mozolewski 2021-04-14 - 11:49:53 - Artur Mozolewski 2020-06-02 - 14:49:43 - Kamil Doering 2019-08-30 - 12:51:45 - Kamil Doering 2019-08-16 - 08:57:16 - Kamil Doering 2019-08-16 - 08:56:43 - Kamil Doering 2019-03-21 - 12:20:46 - Artur Mozolewski 2018-09-20 - 13:48:24 - Artur Mozolewski 2017-06-22 - 15:19:36 - Marcin Nieradka 2016-11-08 - 13:57:33 - Marcin Nieradka 2016-11-08 - 13:52:32 - Marcin Nieradka 2016-03-17 - 09:31:02 - Tomasz Owsik-Kozłowski 2016-02-29 - 13:17:48 - Tomasz Owsik-Kozłowski 2016-02-29 - 13:17:04 - Tomasz Owsik-Kozłowski 2016-02-23 - 08:57:42 - Tomasz Owsik-Kozłowski 2015-02-27 - 09:42:50 - Tomasz Owsik-Kozłowski 2015-02-27 - 09:42:26 - Tomasz Owsik-Kozłowski 2014-11-18 - 13:07:10 - Tomasz Owsik-Kozłowski 2014-10-31 - 12:48:00 - Tomasz Owsik-Kozłowski 2014-06-16 - 12:24:28 - Tomasz Owsik-Kozłowski 2014-05-21 - 10:06:35 - Tomasz Owsik-Kozłowski 2014-04-14 - 09:19:59 - Tomasz Owsik-Kozłowski 2014-04-09 - 18:31:49 - Tomasz Owsik-Kozłowski 2014-04-09 - 18:29:43 - Tomasz Owsik-Kozłowski 2014-03-12 - 08:51:26 - Tomasz Owsik-Kozłowski 2014-03-10 - 10:46:00 - Tomasz Owsik-Kozłowski 2014-03-10 - 10:44:26 - Tomasz Owsik-Kozłowski 2014-03-10 - 10:34:54 - Tomasz Owsik-Kozłowski 2013-12-04 - 09:17:50 - Tomasz Owsik-Kozłowski 2013-12-04 - 09:17:31 - Tomasz Owsik-Kozłowski 2013-04-11 - 09:24:41 - Tomasz Owsik-Kozłowski 2013-04-09 - 09:50:57 - Tomasz Owsik-Kozłowski 2013-04-08 - 14:24:41 - Tomasz Owsik-Kozłowski 2013-04-08 - 14:23:54 - Tomasz Owsik-Kozłowski 2013-04-08 - 10:32:26 - Tomasz Owsik-Kozłowski 2013-04-08 - 10:31:55 - Tomasz Owsik-Kozłowski