logo ZBiLK
Wpisz szukany tekst...
Służebności przesyłu

Ustanowienie służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorców

Podstawa prawna: art. 47 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), art. 140, art. 285, art.289, art. 3051, art. 3054 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), art. 23, art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), art. 4 ust.2 pkt 2b załącznika do Uchwały Nr XLI/521/97 Rady Miasta Szczecin z dnia 29 grudnia 1997 r., Zarządzenie Nr 238/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 maja 2009 r. zmienione Zarządzeniem Nr 437/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 września 2009 r.
 
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1.    "Wniosek o ustanowienie służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorców".
2.    Załączniki:
·         dwa egzemplarze aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej z geodezyjnym opracowaniem zakresu służebności wraz z podaniem jej powierzchni,
·         dwa egzemplarze planszy koordynacyjnej projektu sporządzonego na kopii aktualnej mapy sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:500 z zaznaczonymi granicami wnioskowanych działek wraz z czytelnym projektem zagospodarowania terenu (dopuszcza się też inne skale: 1:250 lub 1:1000 jak również mapy ewidencyjne dla budowli napowietrznych linii elektroenergetycznych). Mapę można uzyskać w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie przy ul. Odrowąża 1.
·         karta rejestracyjna – w przypadku korzystania z elektronicznej wersji wtórnika mapy, który posłużył jako tło mapowe do sporządzenia projektu,
·         potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia uzgodnienia przedmiotowej inwestycji dokonana przez Zespół Uzgodnień Dokumentacji Projektowych działający przy Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie wraz z kopią załącznika graficznego,
·         opinia Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych (ul. Goszczyńskiego 4a, Szczecin) w zakresie wnioskowanych działek, zawierająca informację, iż wnioskowane działki ewidencyjne nie są objęte umową dzierżawy. W przypadku, gdy wnioskowane działki są objęte umową dzierżawy, konieczne jest uzupełnienie wniosku o zgodę dzierżawcy na wejście w teren oraz w przypadku osób fizycznych uzyskanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji wnioskowanej inwestycji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
·         dokument planistyczny wskazujący możliwość lokalizacji przedmiotowej inwestycji na wnioskowanych działkach (warunki zabudowy, decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, plan zagospodarowania przestrzennego),
·         podanie długości projektowanej infrastruktury osobno na każdej wnioskowanej działce z podziałem na rodzaj infrastruktury, ilość studni i/lub urządzeń naziemnych,
·         aktualny wypis z rejestru handlowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej Inwestora,
·         pełnomocnictwo do występowania w imieniu Inwestora – w przypadku składania wniosku przez osobę trzecią.
3.    Dodatkowo w przypadku infrastruktury:
·         elektroenergetycznej: informacja o rodzaju kabla elektroenergetycznego oraz wymiary w rzucie poziomym naziemnych urządzeń elektroenergetycznych,
·         teletechnicznej: schemat przekroju poprzecznego kanalizacji teletechnicznej,
·         wodociągowej, sanitarnej, kanalizacyjnej: potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia wydanego dokumentu, z którego wynikałoby, iż przedmiotową inwestycję realizuje na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci; uzgodnienie przedmiotowej inwestycji przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie; warunki przyłączeniowe,
·         wodociągowej, sanitarnej, kanalizacyjnej (realizowanej przez stowarzyszenia zwykłe): wpis do rejestru stowarzyszeń, lista członków stowarzyszenia, oświadczenie o realizacji inwestycji z programu inicjatyw lokalnych.
4.    Inne opinie pomocnicze w zależności od charakteru inwestycji.
 
II. OPŁATY:
Ustanowienie służebności przesyłu następuje za wynagrodzeniem, którego wysokość jest określona na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego. Koszty operatu szacunkowego, notarialne i sądowe ustanowienia służebności przesyłu ponosi wnioskodawca.
 
III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 210 dni, od daty złożenia kompletu dokumentów. Sprawa rozstrzygana jest w trybie cywilnoprawnym. Terminy wynikające z Kodeksu postępowania administracyjnego nie mają zastosowania.
 
IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
ZBiLK – Dział Nadzoru Właścicielskiego
 
V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.
 
VI. WNIOSEK – DO POBRANIA

 
UWAGI:
1.W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Interesanta Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych przy ul. Mariackiej 25 w Szczecinie.
2.Wniosek można uzupełnić w terminie 14 dni od daty otrzymania pisma. Nie uzupełnienie wniosku w podanym terminie spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.
3.Dokumenty nie podlegają zwrotowi.

Informacje:

Pozycja wytworzona dnia: 2014-02-06 o godzinie: 14:34:27 przez użytkownika Tomasz Owsik-Kozłowski
Ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2014-02-06 o godzinie: 14:39:02 przez użytkownika Tomasz Owsik-Kozłowski

Publikacja treści wykonana dnia: 2014-02-06 o godzinie: 14:39:02 przez użytkownika Tomasz Owsik-Kozłowski

Licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 1664 razy.