Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian
wyszukiwanie:
statystyka:
serwis odwiedzono 2170853 razy,
w dniu dzisiejszym 224 razy


Zarchiwizowana wersja publikowanej treści z dnia: 2011-05-19

Statut ZBiLK SzczecinUCHWAŁA NR IX/N/1390/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 04 listopada 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji zakładów budŜetowych pod nazwą Administracja Budynków Komunalnych od nr 1 do nr 15 i powołania sześciu zakładów budŜetowych pod nazwą Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych

 UCHWAŁA NR IX/N/1390/10
Rady Miasta Szczecin
z dnia 04 listopada 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji zakładów budŜetowych pod nazwą
Administracja Budynków Komunalnych od nr 1 do nr 15 i powołania sześciu zakładów
budŜetowych pod nazwą Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r.
Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r., Nr 28 poz. 142 i poz. 146,
Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675) oraz art. 12 pkt 8 lit. i, w związku z art. 92 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 200, poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r., Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458,
z 2009 r., Nr 92 poz. 753, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106,
poz. 675), art. 16 ust. 1 w związku z art. 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2009r., Nr 157 poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96, poz. 620,
Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXVIII/365/96 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 9 grudnia 1996 r.
w sprawie likwidacji zakładów budŜetowych pod nazwą Administracja Budynków
Komunalnych od nr 1 do nr 15 i powołania sześciu zakładów budŜetowych pod nazwą Zarząd
Budynków i Lokali Komunalnych (zm. uchwała Nr XXXVI/449/97 Rady Miasta Szczecina
z dnia 30 czerwca 1997 r., uchwała Nr XXVIII/718/2000 Rady Miasta Szczecina z dnia
25 września 2000 r., uchwała Nr XLIX/1040/02 Rady Miasta Szczecina z dnia 25 lutego
2002 r., uchwała Nr XII/244/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 24 listopada 2003 r., uchwała
Nr XLVII/ 908/ 05 Rady Miasta Szczecin z dnia 12 grudnia 2005 r., uchwała Nr VIII/263/07
Rady Miasta Szczecin z dnia 26 kwietnia 2007 r.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 uŜyte w róŜnych przypadkach wyrazy „zakłady budŜetowe” zastępuje się
uŜytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „samorządowe zakłady budŜetowe”,
2) § 2 ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„ 5) samorządowy zakład budŜetowy pn. Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
zwany dalej ZBiLK z siedzibą w Szczecinie ul. Mariacka 25”,
3) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3.1. Przedmiotem działalności ZBiLK jest wykonywanie zadań w zakresie gospodarki
mieszkaniowej i gospodarowania lokalami uŜytkowymi, w tym w szczególności:
1) Zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność:
a) Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Prezydent wykonujący zadania starosty,
b) stanowiącymi własność Gminy Miasto Szczecin, z wyłączeniem nieruchomości
posiadającymi zarządcę
2) Reprezentowanie interesów Gminy Miasto Szczecin:
a) z tytułu eksploatacji lokali, w których Gmina Miasto Szczecin posiada udział
w prawie lub ograniczone prawo rzeczowe ,
b) w przypadku podpisywania przez Gminę Miasto Szczecin umów najmu lokali
mieszkalnych z osobami trzecimi.
2. Zarządzanie zasobami nieruchomości, o których mowa w ust.1 polega na wykonywaniu
funkcji właścicielskich, z wyłączeniem zbywania nieruchomości oraz obciąŜania
ograniczonymi prawami rzeczowymi, w szczególności na:
1) prowadzeniu ewidencji całości zasobów komunalnych,
2) sprawowaniu nadzoru nad stanem technicznym oraz prawidłowością eksploatacji
budynków, budowli i lokali, którymi zarządza ZBILK,
3) ustalaniu potrzeb w uzgodnieniu z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami w zakresie
rozbiórek i remontów budynków, budowli i lokali, którymi zarządza ZBiLK,
4) prowadzeniu, nadzorowaniu i finansowaniu rozbiórek, remontów budynków, budowli
i lokali, którymi zarządza ZBiLK,
5) prowadzeniu spraw związanych z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości, którymi
zarządza ZBiLK,
6) współpracy z właściwymi przedmiotowo jednostkami organizacyjnymi Urzędu Miasta
Szczecin w zakresie gospodarki lokalami mieszkalnymi i uŜytkowymi, w zakresie
zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i obrony cywilnej oraz w zakresie organizacji
i przeprowadzania referendów i wyborów do organów ogólnokrajowych i samorządowych,
7) utrzymywanie w naleŜytym stanie gruntów; a w szczególności: utrzymywanie czystości
i zieleni, naprawa niewydzielonych dróg dojazdowych , skarp, schodów, murów oporowych
i nawierzchni stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin lub Skarbu Państwa – nie
posiadających zarządcy,
8) reprezentowaniu Gminy Miasto Szczecin oraz Prezydenta wykonującego zadania starosty
we wspólnotach mieszkaniowych,
9) zawieraniu umów na korzystanie z budynków, budowli i lokali, którymi zarządza ZBiLK,
10) prowadzeniu przetargów i zawieranie umów na korzystanie z nieruchomości,
11) prowadzeniu nadzoru nad realizacją zawartych umów w zakresie wynikającym ze statutu,
12) udziale w postępowaniach mających na celu zapoznanie się z przebiegiem granic gruntów
przyległych do nieruchomości, którymi zarządza ZBILK,
13) przyjmowaniu i rozpatrywaniu wniosków o przydział lokalu mieszkalnego,
14) zawieraniu umów najmu, w tym umów o przeprowadzenie prac remontowych
w przypadku lokali mieszkalnych stanowiących oddawanych za remont,
15) prowadzeniu spraw z tytułu wykwaterowania i zabezpieczenia mieszkalnych lokali
zamiennych,
16) prowadzeniu całości spraw związanych z zapewnieniem lokali socjalnych, w tym
wskazywaniu lokali socjalnych w celu wykonywania wyroków eksmisyjnych oraz
prowadzeniu postępowań sądowych, w których Gmina Miasto Szczecin wzywana jest do
wstąpienia do procesu w charakterze interwenienta ubocznego,
17) prowadzeniu całości spraw związanych z realizacją roszczeń o zapłatę odszkodowania za
niedostarczenie lokalu socjalnego, do którego uprawnienie orzeczono w wyroku sądowym,
w tym postępowań sądowych,
18) zapewnianiu pomieszczeń tymczasowych w celu realizacji wyroków eksmisyjnych,
19) przygotowywaniu i kierowaniu spraw do rozpatrzenia przez Społeczną Komisję
Mieszkaniową,
20) prowadzeniu spraw związanych z zamianą międzylokatorską, w tym zamianą mieszkań
na lokale stanowiące własność innych podmiotów niŜ Gmina Miasto Szczecin,
21) rozpatrywaniu wniosków o potwierdzenie uprawnień do przebywania w lokalu
mieszkalnym,
22) prowadzeniu ewidencji komunalnego zasobu mieszkaniowego w zakresie aktualizacji
stanów prawnych lokali i ich obciąŜeń,
23) regulacji stanów prawnych lokali mieszkalnych w zakresie:
a) podnajmowania, oddawania w uŜywanie części lub całości lokali mieszkalnych,
b) legalizacji pobytu w lokalu opuszczonym przez najemcę lub, w którego najem nie
wstąpiły osoby uprawnione po zgonie najemcy,
c) wstępowania w najem po zgonie najemcy,
d) inicjowania wypowiadania umów najmu w związku z wynajmem, podnajmem lub
oddawaniem w uŜywanie w całości lub części lokalu mieszkalnego bez zgody
wynajmującego, z powodu niezamieszkiwania najemcy przez okres dłuŜszy niŜ 12
miesięcy osobom, którym przysługuje tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego
oraz osobom, które wykraczają w sposób raŜący lub uporczywy przeciwko
porządkowi domowemu lub uŜywają lokalu w sposób sprzeczny z umową,
e) powiększania przedmiotu najmu (tzw. rozgęszczenia),
24) prowadzeniu całości spraw dotyczących lokali mieszkalnych i uŜytkowych związanych
z regulacją zaległości czynszowych (umorzenia, ugody, raty) za wyjątkiem spraw
zastrzeŜonych do decyzji Prezydenta Miasta,
25) rozpatrywaniu wniosków o wyraŜenie zgody na dokonanie adaptacji (rozbudowy,
zabudowy, przebudowy) w budynkach stanowiących wyłączną własność Gminy Miasto
Szczecin,
26) prowadzeniu całości spraw związanych z najmem lokali uŜytkowych, garaŜy oraz
dzierŜawą nieruchomości,
27) przekwalifikowywaniu lokali uŜytkowych na lokale mieszkalne oraz lokali mieszkalnych
na uŜytkowe,
28) współudziale w akcjach ratowniczych powstałych na skutek zdarzeń losowych,
29) wykonywaniu czynności administrowania i zarządu nieruchomością wspólną z zakresu
ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
30) pełnieniu roli inwestora zastępczego dla powierzonych zakładowi budŜetowemu
inwestycji finansowanych z budŜetu Gminy Miasto Szczecin dotyczących komunalnego
budownictwa mieszkaniowego o ile naleŜy to do zakresu działalności podstawowej,
31) wykonywaniu innych zadań związanych z gospodarowaniem lokalami mieszkalnymi oraz
lokalami uŜytkowymi”.
4) uchyla się § 5,
5) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Źródłami przychodów ZBiLK są dzierŜawa i najem nieruchomości”.
6) po § 6 dodaje się § 61 w brzmieniu:
„§ 61.1. Środki obrotowe i składniki majątkowe zakładu budŜetowego pn. Zarząd
Budynków i Lokali Komunalnych stanowią stan wyposaŜenia samorządowego
zakładu budŜetowego ZBiLK.
2. NadwyŜka środków obrotowych, ustalona na koniec okresu rozliczeniowego
pozostaje w dyspozycji ZBiLK”.
§ 2. Uchyla się statut Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych stanowiący Załącznik
nr 3 do uchwały Nr XXVIII/365/96 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 9 grudnia 1996 r. w
sprawie likwidacji zakładów budŜetowych pod nazwą Administracja Budynków
Komunalnych od nr 1 do nr 15 i powołania sześciu zakładów budŜetowych pod nazwą Zarząd
Budynków i Lokali Komunalnych (zm. uchwała Nr XXXVI/449/97 Rady Miasta Szczecina
z dnia 30 czerwca 1997 r., uchwała Nr XXVIII/718/2000 Rady Miasta Szczecina z dnia
25 września 2000 r., uchwała Nr XLIX/1040/02 Rady Miasta Szczecina z dnia 25 lutego
2002 r., uchwała Nr XII/244/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 24 listopada 2003 r., uchwała
Nr XLVII/908/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 12 grudnia 2005 r., uchwała Nr VIII/263/07
Rady Miasta Szczecin z dnia 26 kwietnia 2007 r.).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący Rady Miasta Szczecin
Bazyli Baran


informacje:
treść opublikowana dnia: 2011-05-19 o godzinie: 13:12:54 przez użytkownika Eugeniusz Pietrzak


2023-06-05
Losowania- mieszkania STBS – 06.06.2023 r.
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie informuje, że dnia 06.06.2023r. (tj. wtorek) o godz. 10:30 w sali nr 14 w siedzibie ZBiLK ...

2023-05-17
Losowania - mieszkań do remontu – 18.05.2022r. - godz. 09:00
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie informuje, że dnia 18.05.2023r. (tj. czwartek) o godzinie 09:00 w sali nr 14 w siedzibie ZBiLK przy ul. Ma...

2023-05-04
Zielone Przedogródki i Zielone Podwórka Szczecina w 2023 roku.
W dniu 26 kwietnia br odbyło się posiedzenie Komisji w sprawie wyboru projektów do realizacji inwestycji w ramach Programu Zielone Przedogródki Szczecina or...

2023-03-03
Nowy serwis z ofertą lokali do remontu na koszt przyszłego najemcy.

Informujemy, że z dniem 3 marca 2023r. został uruchomiony nowy serwis internetowy www.mieszkaniaodmiasta.pl sł...


2022-09-15
INFORMACJA dot. świadczenia dla osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy
Od 1 lipca 2022r w wyniku zmiany do ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ...Biuletyn Informacji Publicznej - Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie powered by: ppPORTAL ©