Oferta wynajmu mieszkań
Jak uzyskać mieszkanie?
Lokale mieszkalne
Oferty zamian międzylokatorskich
Lokale użytkowe, garaże, dzierżawy gruntów
Zajęcia gruntu, służebności
Jak załatwić sprawę w ZBiLK?
Zamówienia publiczne
Pobierz
Galeria
Dla mediów
Biuletyn Informacji Publicznej
Wspólnoty Mieszkaniowe ZBiLK
Rejestr petycji
Skargi i wnioski
Ochrona danych osobowych / RODO
Zielone Podwórka Szczecina
Oferty pracy

Biuletyn Informacji Publicznej
Ochrona danych osobowych - RODO

Ogłoszenie ostatecznego wykazu osób uprawnionych do wynajęcia mieszkań do remontu.


W dniu 13 grudnia 2019 r. o godz. 13:00 Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych na stronie internetowej oraz w siedzibie opublikuje ostateczne listy osób uprawnionych do wynajęcia mieszkań do remontu. Nabór wniosków osób ubiegających się o wynajęcie mieszkania komunalnego do remontu na koszt przyszłego najemcy trwał od 20 maja do 31 maja 2019 r.

 O wynajęcie mieszkania mógł ubiegać się każdy pełnoletni mieszkaniec Gminy Miasta Szczecin o niezaspokojonych potrzebach mieszkaniowych. Każdy wniosek został poddany ocenie punktowej. Na jej podstawie sporządzone zostały wstępne wykazy złożonych wniosków (w kolejności alfabetycznej) z podaniem liczby punktów. Listy te zostały opublikowane 13 września 2019 r.
 
Osoby, które nie zgadzały się z naliczoną punktacją miały możliwość złożenia odwołania w ciągu 30 dni. Odwołania, uwagi oraz zażalenia były rozpatrywane przez Społeczną Komisję Mieszkaniową.

Lista mieszkań wraz z ich opisem, lokalizacją, szacunkowymi kosztorysami, zakresem pracy i terminem oglądania zostanie opublikowana po ogłoszeniu ostatecznego wykazu.
 
Po obejrzeniu mieszkań najemcy będą mogli składać wnioski, w których wskażą dwa lokale uwzględniając lokal pierwszego wyboru. W sytuacji, gdy jednym lokalem zainteresowanych będzie kilku chętnych o jego przyznaniu zadecyduje liczba punktów. Natomiast, jeżeli wnioskodawcy ubiegający się o to samo mieszkanie będą mieli taką samą punktację, to o przekazaniu lokalu zadecyduje losowanie. Wnioskodawcy objęci ostatecznym wykazem zobowiązani są przed wydaniem skierowania do zawarcia umowy najmu udokumentować fakt spełnienia kryterim dochodu i niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych.
 
Przed podpisaniem umowy o prace remontowe należy
 
   wpłacić kaucję w wysokości 1000 zł zabezpieczającą pokrycie należności za nierealizowanie warunków umowy
 dostarczyć kserokopię polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną zawartą w kosztorysie, z rozszerzeniem zakresu ubezpieczenia o szkody powstałe w remontowanym lokalu.