logo ZBiLK
Wpisz szukany tekst...
Uwaga !
Zarchiwizowana wersja publikowanej treści z dnia: 2020-03-04
Lokale użytkowe i garaże komunalne
Zasady wynajmowania lokali użytkowych Zasady i tryb nabycia lokali użytkowych Możliwość umieszczenia reklamy na komunalnym mieniu Gminy

Zasady wynajmowania lokali użytkowych Zasady i tryb nabycia lokali użytkowych Możliwość umieszczenia reklamy na komunalnym mieniu Gminy
 
I. Zasady wynajmowania lokali użytkowych reguluje uchwała Nr XX/364/04 Rady Miasta Szczecina z 26 kwietnia 2004 r. (ze zm.) w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi.
 
Lokal użytkowy jest przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej przez m. in. następujące podmioty:
 
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • spółki prawa handlowego (sp. jawna, sp. partnerska, sp. komandytowa, sp. komandytowo-akcyjna, sp. z ograniczoną odpowiedzialnością, sp. akcyjna)
 • wspólników spółki cywilnej
 • organizacji pozarządowe, pożytku publicznego na prowadzenie celów statutowych (stowarzyszenia, fundacje itp.)
 • posłów RP, senatorów RP
 • Radom Osiedlowym
 • jednostkom organizacyjnym Gminy
 
Zgodnie z przepisami prawa miejscowego lokale użytkowe mogą być oddawane w najem w drodze przetargu lub w trybie bezprzetargowym w drodze negocjacji.
 
Przetargi organizowane są w oparciu o Zarządzenie Nr 553/07 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia
26 października 2007 r. w sprawie regulaminu negocjacji i przetargów w zakresie najmu komunalnych lokali użytkowych i garaży.
 
Ogłoszenia o przetargach zamieszczane są na stronie internetowej ZBiLK, czyli: www.zbilk.szczecin.pl, na tablicy ogłoszeniowej w siedzibie ZBiLK przy ul. Mariackiej 25 oraz w prasie lokalnej. Każdorazowo w ogłoszeniach zamieszczane są wymogi, jakie należy spełnić przystępując do przetargu. Podstawowym wymogiem jest prowadzenie działalności gospodarczej.
 
II. Zarządzenie Nr 462/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 października 2012 r., w sprawie ustalenia wysokości stawek podstawowych za najem komunalnych lokali użytkowych w okresie od dnia 1 stycznia do grudnia 31 grudnia 2013 r., określa następującą wysokość stawek podstawowych za najem komunalnych lokali użytkowych:
 • 3,00 zł/m2 dla przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (ze zm.)
 • 2,65 zł/m2 dla: organizacji pozarządowych, partii politycznych, związków zawodowych, rad osiedla, jednostek organizacyjnych Gminy Szczecin – na potrzeby związane z realizacją zadań statutowych nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej; spółek prawa handlowego utworzonych przez Gminę Szczecin, w których gmina posiada 100% udziałów, na cele związane z wykonywaniem działalności statutowej; posłów na sejm RP, senatorów RP oraz posłów do parlamentu europejskiego – na potrzeby związane z prowadzeniem biura poselskiego lub senatorskiego, na czas sprawowania mandatu; podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej.
 
III. Zgodnie z art. 34 ust. 6 Ustawy o gospodarce nieruchomościami (ze zm.), Rada Miasta Szczecin w drodze uchwały przyznaje pierwszeństwo na nabycie lokalu użytkowego na rzecz jego najemcy. Wniosek o sprzedaż lokalu użytkowego na rzecz najemcy należy składać w odpowiednim Rejonie w zależności od miejsca usytuowania najmowanego lokalu.
 
IV. Możliwość umieszczenia reklam na komunalnym mieniu Gminy oraz tryb i opłaty za wydzierżawienie nieruchomości reguluje Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 573/11 z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie udostępniania nieruchomości w celu umieszczenia reklam i oznaczeń przedsiębiorcy.
 
Obecne stawki za reklamy kształtują następująco:
 • do 0,6 m2 - 50,00 zł
 • od 0,6 do 1 m2      - 50,00 zł plus 5,50 zł za każde rozpoczęte 0,1 m2 ponad 0,6 m2
 • od 1,0 m2 do 5,0 m2 - 72 zł plus 5,30 zł za każde rozpoczęte 0,1 m2 ponad 1,0 m2
 • od 5,0 m2 do 12,0 m2 - 284 zł plus 2,40 zł za każde rozpoczęte 0,1 m2 ponad 5,0 m2
 • powyżej 12,0 m2 - 452,00 zł plus 15,00 zł za każde rozpoczęte 1,0 m2 ponad 12,0 m2
 • Słupy informacyjno - ogłoszeniowe o średnicy do 1,4 m i wysokości do 4,00 m – 180,00 zł netto miesięcznie za 1 szt.
 • Markizy z elementami reklamowymi – 44,00 zł za każdy rozpoczęty 1,0 m2 powierzchni markizy.
W przypadku reklam dwustronnych opłatę zwiększa się o 20%

Kliknij tutaj, aby pobrać wnioski (sekcja - LOKALE UŻYTKOWE, GRUNTY, GARAŻE)

Informacje: treść opublikowana dnia: 2020-03-04 o godzinie: 10:07:16 przez użytkownika Artur Mozolewski