logo ZBiLK
Wpisz szukany tekst...
Uwaga !
Zarchiwizowana wersja publikowanej treści z dnia: 2020-04-01
Lokale użytkowe, garaże komunalne, pomieszczenia gospodarcze, dzierżawy gruntówI. Zasady wynajmowania lokali użytkowych reguluje uchwała Nr XX/364/04 Rady Miasta Szczecina z 26 kwietnia 2004 r. (ze zm.) w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi.
 
Lokal użytkowy jest przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej lub statutowej przez m. in. następujące podmioty:
 
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • spółki prawa handlowego (sp. jawna, sp. partnerska, sp. komandytowa, sp. komandytowo-akcyjna, sp. z ograniczoną odpowiedzialnością, sp. akcyjna)
 • wspólników spółki cywilnej
 • organizacje pozarządowe, pożytku publicznego na prowadzenie celów statutowych (stowarzyszenia, fundacje itp.)
 • posłów RP, senatorów RP
 • posłów do Parlamentu Europejskiego
 • Rady Osiedla
 • jednostki organizacyjne Gminy
 
Zgodnie z przepisami prawa miejscowego lokale użytkowe mogą być oddawane w najem w drodze przetargu publicznego lub w trybie bezprzetargowym w drodze negocjacji.
 
Przetargi organizowane są w oparciu o Zarządzenie Nr 553/07 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 26 października 2007 r. w sprawie regulaminu negocjacji i przetargów w zakresie najmu komunalnych lokali użytkowych i garaży.
 
Ogłoszenia o przetargach zamieszczane są na stronie internetowej ZBiLK http://zbilk.szczecin.pl/bip/?type=group&action=list&id=16 oraz BIP http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11674.asp, na tablicy ogłoszeń w siedzibie ZBiLK przy ul. Mariackiej 25 i tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz w prasie lokalnej. Każdorazowo w ogłoszeniach zamieszczane są wymogi, jakie należy spełnić przystępując do przetargu.
 
II. Zarządzenie Nr 434/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 października 2019 r., w sprawie ustalenia wysokości stawek podstawowych za najem komunalnych lokali użytkowych w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 r., określa następującą wysokość stawek podstawowych za najem komunalnych lokali użytkowych:
·         3,40 zł/m2 dla przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.
·         3,00 zł/m2 dla: organizacji pozarządowych, partii politycznych, związków zawodowych, rad osiedla, jednostek organizacyjnych Gminy Szczecin – na potrzeby związane z realizacją zadań statutowych nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej; spółek prawa handlowego utworzonych przez Gminę Szczecin, w których gmina posiada 100% udziałów, na cele związane z wykonywaniem działalności statutowej; posłów na sejm RP, senatorów RP oraz posłów do parlamentu europejskiego – na potrzeby związane z prowadzeniem biura poselskiego lub senatorskiego, na czas sprawowania mandatu; podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej.
 
III.Zgodnie z art. 34 ust. 6 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (ze zm.), Rada Miasta Szczecin w drodze uchwały przyznaje pierwszeństwo na nabycie lokalu użytkowego na rzecz jego najemcy. Wniosek o sprzedaż lokalu użytkowego na rzecz najemcy należy składać w siedzibie ZBiLK przy ul. Goszczyńskiego 4a.
 
IV. Zarządzenie nr 384/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 września 2014 r. (ze zm.) w sprawie zasad gospodarowania gruntami stanowiącymi własność gminy lub własność Skarbu Państwa przeznaczonymi do wydzierżawienia pod garaże tymczasowe, określa wysokość stawek podstawowych za dzierżawę gruntu pod garażem tymczasowym - 4,00 zł/m2.
 
V. Za korzystanie z garaży murowanych, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, zgodnie zZarządzenie nr 646/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 listopada 2005 r. (ze zm.) w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi garażami, miesięczne stawki opłat netto za 1m2 wynoszą:
·         5,00 zł z tytułu najmu garażu,
·         4,00 zł z tytułu najmu garażu wybudowanego ze środków własnych ludności lub dzierżawy terenu pod takim garażem.
 
VI. Możliwość umieszczenia reklam na komunalnym mieniu Gminy oraz tryb i opłaty za wydzierżawienie nieruchomości reguluje Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 471/19 z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie wydzierżawiania, użyczania i udostępniania nieruchomości lub ich części stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, w celu umieszczania reklam, tablic reklamowych, urządzeń reklamowych oraz szyldów.
 
Obecne stawki za reklamy kształtują się następująco:
 • do 0,6 m2 - 52,50 zł
 • od 0,6 do 1 m2 - 52,50 zł plus 5,78 zł za każde rozpoczęte 0,1 m2 ponad 0,6 m2
 • od 1,0 m2 do 5,0 m2 - 75,60 zł plus 5,57 zł za każde rozpoczęte 0,1 m2 ponad 1,0 m2
 • od 5,0 m2 do 12,0 m2 - 298,20 zł plus 2,52 zł za każde rozpoczęte 0,1 m2 ponad 5,0 m2
 • powyżej 12,0 m2 - 474,60 zł plus 15,75 zł za każde rozpoczęte 1,0 m2 ponad 12,0 m2
 • Słupy informacyjno - ogłoszeniowe o średnicy do 1,4 m i wysokości do 4,00 m -189,00 zł netto miesięcznie za 1 szt.
 • Markizy z elementami reklamowymi - 46,20 zł za każdy rozpoczęty 1,0 m2 powierzchni markizy.
W przypadku reklam dwustronnych opłatę zwiększa się o 20%
 
VII. Zarządzenie nr 110/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie zasad gospodarowania pomieszczeniami gospodarczymi i budynkami gospodarczymi stanowiącymi własność Gminy Miasto Szczecin, na czas oznaczony do 3 lat, określa wysokość miesięcznej stawki czynszu netto za najem pomieszczenia gospodarczego lub budynku gospodarczego - 3,00 zł/m2.
 
VIII. Możliwość wydzierżawiania, użyczania i udostępniania nieruchomości gruntowych lub ich części, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, z wyłączeniem nieruchomości stanowiących pas drogowy w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (ze zm.) oraz wysokość opłat za dzierżawę i udostępnianie nieruchomości reguluje Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 470/19 z dnia 7 listopada 2019 r.(ze zm.)
 
 

Informacje: treść opublikowana dnia: 2020-04-01 o godzinie: 12:27:01 przez użytkownika Artur Mozolewski