logo ZBiLK
Wpisz szukany tekst...
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Wykonanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w lokalach mieszkalnych w budynku wielorodzinnym przy ulicy Nehringa 39 w Szczecinie wraz z rozbiórką toalet podwórzowych, likwidacją zbiornika bezodpływowego oraz podłączeniem budynku do sieci kanalizacyjnej rozdzielczej
data publikacji: 2016-10-05, termin otwarcia ofert: 0000-00-00

Ogłoszenie nr 313000 - 2016 z dnia 2016-09-24 r.

 

Szczecin: Wykonanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w lokalach mieszkalnych w budynku wielorodzinnym przy ulicy Nehringa 39 w Szczecinie wraz z rozbiórką toalet podwórzowych, likwidacją zbiornika bezodpływowego oraz podłączeniem budynku do sieci kanalizacyjnej rozdzielczej 


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA –

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających 

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, krajowy numer identyfikacyjny 32124347000000, ul. ul. Mariacka  25, 70546   Szczecin, państwo , woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4886333, 91 4886301, faks 91 4893831, 91 4893832, e-mail 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Jednostka Budżetowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Wykonanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w lokalach mieszkalnych w budynku wielorodzinnym przy ulicy Nehringa 39 w Szczecinie wraz z rozbiórką toalet podwórzowych, likwidacją zbiornika bezodpływowego oraz podłączeniem budynku do sieci kanalizacyjnej rozdzielczej

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy)

ZBiLK.DZP.RR.171-42-WR/16

II.2) Rodzaj zamówienia:

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

Wykonanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w lokalach mieszkalnych w budynku wielorodzinnym przy ulicy Nehringa 39 w Szczecinie wraz z rozbiórką toalet podwórzowych, likwidacją zbiornika bezodpływowego oraz podłączeniem budynku do sieci kanalizacyjnej rozdzielczej

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

 

II.5) Główny Kod CPV: 45330000-9
Dodatkowe kody CPV: 45453000-7,

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

   

Postępowanie/część zostało unieważnione nie 
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/09/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT312830.72
WalutaPLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert
w tym 
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie 
HD CONSTRUCTION Spółka z o. o.,  ,  ul. Ruska 45/2,  70-132,  Szczecin,  kraj/woj. zachodniopomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 330000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem Oferta z najwyższą ceną/kosztem 
Waluta:

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe: 

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4)  ustawy Pzp. 

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 
Prowadzone uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie (ogłoszenie w BZP nr 124239-2016 z dnia 07.07.2016 r.), zostało unieważnione w oparciu o postanowienia art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym, zaistniała przesłanka wskazana w art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy, zgodnie z którą, Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nie zostały złożone żadne oferty, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

 

Informacje:

Pozycja wytworzona dnia: 2016-10-05 o godzinie: 12:59:25 przez użytkownika Renata Romanowska
Ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2021-03-11 o godzinie: 11:38:26 przez użytkownika END: Marta Michalska

Publikacja treści wykonana dnia: 2016-10-05 o godzinie: 12:59:25 przez użytkownika Renata Romanowska

Licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 1893 razy.