logo ZBiLK
Wpisz szukany tekst...
(BW) Ogłoszenie tablicowe nr 7/2021 - Dostawa abonamentu na aktualizację programu NORMA PRO i dostawa Informatorów RMS SECOCENBUD

OGŁOSZENIE  TABLICOWE   Nr   7/2021
z dnia 01.03.2021r.    


Ogłoszenia dla zamówień o wartości  do 130 000 złotych

DOSTAWA

Dostawa abonamentu na aktualizację Programu NORMA PRO  i dostawa informatorów cenowych RMS SEKOCENBUD dla 15 stanowisk komputerowych, w edycjach kwartalnych oraz w formie elektronicznej - od I kwartału do IV kwartału 2021r.

1.    Opis przedmiotu zamówienia :   
1)    Abonament w formie elektronicznej na aktualizację programu NORMA PRO (oprogramowania do kosztorysowania robót budowlanych) dla 15 stanowisk komputerowych na płytach CD dostarczany zgodnie z cyklem wydawniczym, w  edycjach kwartalnych (4x15= 60 płyt rocznie) - nie później niż do 10 dnia trzeciego miesiąca dla  poszczególnych kwartałów 2021r.   

2)    Informatory w formie elektronicznej, aktualizujące ceny RMS SECOCENBUD dla 15  stanowisk komputerowych na płytach CD (zawierające informacje o bieżących cenach materiałów budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych oraz stawki robocizny i najmu sprzętu budowlanego z uwzględnieniem aktualnie funkcjonujących cen rynkowych - średnich, najniższych i najwyższych - w poszczególnych regionach kraju, w tym w zachodniopomorskim) - dostarczane zgodnie z cyklem wydawniczym w edycjach kwartalnych (4x15= 60 płyt rocznie)  - nie później niż do 10 dnia trzeciego miesiąca  dla poszczególnych kwartałów 2021r.

Załączniki  dotyczące ww. zamówienia można pobrać ze strony internetowej Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych (www.zbilk.szczecin.pl)

2.    Termin realizacji - od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2021r.
(Dostawa przedmiotu zamówienia za I kwartał  2021r. nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy, jednak nie później niż do dnia 15 kwietnia 2021r.)

3.    Okres gwarancji -  12 miesięcy.

4.    Osobą do kontaktu we wszelkich sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia jest Pan Rafał Misiuna kierownik  Działu Techniczno-Eksploatacyjnego ZBiLK– tel. 91 4886305 lub 91 4420563. 

5.    Termin składania ofert -  08.03.2021 r. do godz.: 9:00, 0Szczecin, ul. Mariacka 25, pok. nr 9.
      Dział Zamówień Publicznych, Beata Wieczorek tel. 91 48 86 347.
      otwarcie ofert-  08.03.2020r. o godz.:9:15, Szczecin, ul. Mariacka 25, pokój nr 9.

6.    Forma oferty :
1)    Na ofertę składają się: oryginał oferty cenowej wraz z formularzem kalkulacyjnym (wg. wzorów), odpis z właściwego rejestru lub CEiIDG - poświadczony przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem,
2)    Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie z oznaczeniem: „dostawa  … zgodnie z treścią ogłoszenia  ”

7.    Kryterium oceny ofert: Jedynym kryterium oceny ofert jest cena, określona jako ryczałt. Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza, że wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
( Wartość wynagrodzenia ryczałtowego wynikać będzie z kalkulacji zawartej w ofercie).

UWAGA!
Zamawiający zastrzega sobie prawo:
1) przeprowadzenia negocjacji, dotyczących zaoferowanej ceny,
2) unieważnienie postępowania bez podania przyczyny.
Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności, za nieterminowe złożenie oferty, w szczególności w sytuacji, gdy oferta nie zostanie złożona do pokoju nr 9 w ZBiLK przy ul. Mariackiej 25 w Szczecinie, lecz wpłynie do Biura Obsługi Klienta.
W przypadku nieuzasadnionej odmowy podpisania umowy przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana do realizacji prac, Wykonawca może zostać  wykluczony z ubiegania się o realizację zamówień o wartości do 130 000 zł.

INFORMACJA    RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) ,
− informujemy, że:
I.   Administrator danych osobowych
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie , ul. Mariacka 25,70-456 Szczecin jest Administratorem Twoich danych osobowych.
II.  Inspektor Ochrony Danych
Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych pod adresem poczty elektronicznej : iod@zbilk.szczecin.pl  
III. Cele i podstawy przetwarzania. Określono cele przetwarzania Twoich danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane w celu:
-  zawarcia z Panią/Panem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
-  wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
- ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
-  w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
IV. Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Twoich danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
V.  Okres przechowywania danych
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu, w celach:
- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, zakończeniem jej obowiązywania, rozliczeniem umowy,
-  wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa,
-  statystycznych i archiwizacyjnych,
VI.  Odbiorcy danych
Twoje dane mogą być udostępniane podmiotom i organom, którym Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom  uprawnionym do otrzymania od Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Odbiorcami danych osobowych będą również:
1) podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu uczestniczącym w naszym imieniu w wykonywaniu naszych czynności:
    a) podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne i teleinformatyczne,
    b)  podmiotom świadczącym nam usługi audytowe, pomoc prawną i usługi doradcze;
2) innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:
podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) w celu rozliczenia umowy.
Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.   
VII. Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia z Panią/Panem umowy lub wykonywania umowy, której jest Pani/Pan stroną.
IX. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)
X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.

 


Lista załączników: (BW) Ogłoszenie tablicowe nr 7/2021 - Dostawa abonamentu na aktualizację programu NORMA PRO i dostawa Informatorów RMS SECOCENBUD
NrTytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
11.WZÓR UMOWY z zał. nr 2 do umowyikona rozszerzenia załącznika133 kB2021-03-01 11:46:02
22. WZÓR oferty cenowejikona rozszerzenia załącznika57 kB2021-03-01 11:47:32
32.1 Formularz kalkulacyjny do oferty - zał. 1 do ofertyikona rozszerzenia załącznika37 kB2021-03-01 11:48:54