logo ZBiLK
Wpisz szukany tekst...
Uwaga !
Zarchiwizowana wersja publikowanej treści z dnia: 2020-08-04
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE NAJMU LOKALI DO REMONTU
Oferta najmu lokali mieszkalnych po uprzednim przeprowadzeniu przez przyszłego najemcę prac remontowych

 

Oferta najmu lokali mieszkalnych po uprzednim przeprowadzeniu przez przyszłego najemcę prac remontowych.

 

 

 

W związku z w wejściem w życie uchwały nr XII/443/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Szczecin (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2019r.  Poz.7031), która weszła w życie z dniem 15.01.2020r Gmina Miasto Szczecin oferuje najem mieszkań na czas nieoznaczony po uprzednim przeprowadzeniu przez przyszłego najemcę niezbędnych prac remontowych.

 

 

Zmianie ulega tryb składania wniosku na dany lokal mieszkalny i ich weryfikacja.


 Oznacza to, że :

 • wnioski będzie można składać w wyznaczonym terminie podanym w ofercie,
 • wnioskodawca może złożyć wyłącznie jeden wniosek na dwa wybrane lokale mieszkalne ujęte w aktualnej ofercie, podając który z nich będzie lokalem pierwszego wyboru, a który lokalem drugiego wyboru,
 • wszystkie złożone wnioski na dany lokal będą podlegały weryfikacji pod kątem spełnienia wymagań, o których mowa poniżej,
 • do każdego wniosku naliczona zostanie punktacja uwzględniająca sytuację rodzinną, zdrowotną oraz inne wymagania, które zawarte są w tabeli kryteriów oceny punktowej podanej poniżej,
 • z wnioskodawcą, który uzyska największą liczbę punktów zostanie zawarta umowa najmu wybranego lokalu,
 • w sytuacji gdy więcej niż jeden wnioskodawca uzyska największą i taką samą liczbę punktów, o wskazaniu wnioskodawcy do zawarcia umowy najmu zadecyduje losowanie.

 

 

 

O najem lokali mieszkalnych po uprzednim przeprowadzeniu przez przyszłego najemcę prac remontowych mogą ubiegać się osoba pełnoletnia, która łącznie spełnia poniższe warunki:

 

1. Ma niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe (w przypadku gospodarstwa domowego wieloosobowego -  wszyscy jej członkowie mają niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe),

2. Jest członkiem wspólnoty samorządowej, co oznacza, że są mieszkańcami Miasta Szczecin, przebywającymi na jej terenie z zamiarem stałego pobytu,

3. Spełnia wymagane kryteria dochodowe, których wysokość zależna jest od wielkości gospodarstwa domowego

 

 

 Osoby posiadajace czasowy pobyt w Polse nie moga ubiegac się o ww. lokal

Średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego uprawniający do najmu mieszkania na czas nieoznaczony po uprzednim przeprowadzeniu prac remontowych za okres 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku :

 

Liczba osób w gospodarstwie domowym

Dochód minimalny [zł]

Dochód maksymalny [zł]

1 osoba

1 800,00 zł

3 600,00 zł

2 osoby

1 920,00 zł

5 400,00 zł

3 osoby

2 880,00 zł

6 600,00 zł

4 osoby

3 840,00 zł

7 800,00 zł

5 osób

4 800,00 zł

9 000,00 zł

6 osób

5 760,00 zł

10 200,00 zł

7 osób

6 720,00 zł

11 400,00 zł

8 osób

7 680,00 zł

12 600,00 zł

i plus o dalsze 1200 zł na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej liczbie osób.

 

 

 

Oferty lokali przygotowanych do najmu będą podawane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie oraz na stronie internetowej ZBiLK.
 Oferty będą zawierać szczegółowe informacje dotyczące lokalu, jego położenia, powierzchni, zakresu robót remontowych, w tym związanych z przebudową i modernizacją, szacunkowy koszt wykonania wymaganego zakresu robót, wysokości czynszu najmu oraz szacunkowych kosztów związanych z opłatami za media dostarczane do lokalu a także podanie terminu jego oglądania.          

 

 

Weryfikacja wniosków odbywać się będzie w pierwszej kolejności pod kątem spełnienia warunków wymienionych powyżej. Jeżeli powyższe warunki zostaną spełnione, to wniosek będzie podlegał ocenie punktowej według kryteriów oceny punktowej, w tym z wykorzystaniem informacji zawartych w załączonych do wniosku dodatkowych dokumentów.

Wnioski złożone bez wymaganych dokumentów pozostawia się bez rozpoznania, o czym wnioskodawca zostanie poinformowany.

Wnioski niekompletne lub bez wskazania konkretnego lokalu mieszkalnego nie będą rozpatrywane.Kryteria oceny punktowej:

 

Lp.

KRYTERIUM

OPIS

PUNKTACJA

UWAGI

1.

Wnioskodawcy ( gospodarstwa domowe) zamieszkujący z zamiarem stałego pobytu w Gminie

1) od 3 do 5 lat

2

Punkty nalicza się na dzień weryfikacji wniosku  przy zachowaniu ciągłości zamieszkiwania.

 

Zamieszkiwanie oznacza prowadzenie gospodarstwa domowego na terenie Gminy.

2) od 5 do 10 lat

4

3) powyżej 10 lat

6

2.

 

Wnioskodawcy ( gospodarstwa domowe) osiągający stały dochód ( np. umowa, działalność gospodarcza, renta, emerytura), w których chociaż jedna osoba potwierdzi ciągłość zatrudnienia

1) zatrudnienie powyżej 12 m-cy

10

 

Punkty nalicza się gdy chociaż jeden z wnioskodawców przedstawi dokumentację potwierdzającą ciągłość zatrudnienia i osiągany dochód do opodatkowania za okres powyżej 3 lub 12 m-cy do przed datą złożenia wniosku .

2) zatrudnienie powyżej 3 m-cy

3

3.

 Gospodarstwa domowe, w których każdy z jego członków nie przekroczył 35 roku życia.

 

5

 

4.

 

 

Stan gospodarstwa domowego wnioskodawcy i jego członków  wspólnie ubiegających się o lokal.

- za każde dziecko do ukończenia 18 roku życia

 

2

 

 

W przypadku dzieci przysposobionych lub umieszczonych w rodzinach zastępczych wymagany jest dokument potwierdzający powyższe.

Dzieci objęte wnioskiem muszą faktycznie zamieszkiwać z rodzicami

5.

Stan zdrowia wnioskodawcy lub członków jego gospodarstwa domowego wspólnie ubiegających się o lokal.

1) stopień znaczny

 

6

W przypadku orzeczeń posiadanych przez kilku członków gospodarstwa domowego przyjmuje się punkty dla jednej osoby z największą punktacją.

 

Dokumentami określającymi stopień niepełnosprawności są dokumenty wymienione w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej ora zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub w przypadku dziecka do 18 roku życia- orzeczenie o niepełnosprawności bez określonego stopnia lub decyzja o pobieraniu zasiłku pielęgnacyjnego.

2) stopień umiarkowany

4

3) stopień lekki

2

4) niepełnosprawne dziecko do 18 roku życia lub każde bez względu na wiek gdy posiada bezterminowe orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

6

6.

 

 

 

 

 

Sposób korzystania

z dotychczasowego lokalu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) w okresie 5 lat poprzedzających

złożenie wniosku - dewastacja lokalu

lub nieruchomości przez

wnioskodawcę lub członków rodziny

wspólnie ubiegających się o lokal

-20

Punktacja naliczana jest na podstawie informacji od  zarządcy,

dysponenta, właściciela lokalu.

 

2) samowolne zajęcie lokalu

-20

Punktacja  jest naliczana na podstawie dokumentów

z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego.

3) zaległości w opłatach z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego równy okresowi:

- 3 miesięcy,

 

 

 

 

-5

Zadłużenie potwierdza zarządca, dysponent lub właściciel lokalu

 

- 4 miesiące,

-8

- 5 miesięcy,

-11

- 6 i więcej miesięcy

-14

7.

Stosunek wnioskodawcy do wybranego przez siebie lokalu mieszkalnego

Rezygnacja z 3 różnych lokali , na które wnioskodawca złożył wnioski i otrzymał skierowanie do zawarcia umowy o przeprowadzenie prac remontowych oraz sytuacja ta miała miejsce w okresie 24 m-cy poprzedzających datę złożenia wniosku.

-5

 

Punktacja naliczana na podstawie wniosków składanych na lokale mieszkalne pozostających w aktach sprawy.

 

 

Dotyczy lokali oferowanych na podstawie niniejszej uchwały.

 

 

 

 

 

 

 

W sytuacji stanu epidemii, do czasu jej zakończenia lub zmiany ograniczeń wynikających z przepisów ustawy z dnia 2 marca br. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływania nimi sytuacji kryzysowych obowiązują następujące zasady:

 • ograniczona jest możliwość oglądania lokalu, wraz z ofertą będzie publikowany numer telefonu oraz email pod którym będzie można umówić się na oglądanie lokalu,
 • istnieje możliwość złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów drogą mailową na adres  : wnioskionajem@zbilk.szczecin.pl podaniem w temacie jakiej oferty najmu lokalu dotyczy wniosek ( do remontu, gotowego do zasiedlenia, oferty NON STOP). Oryginały trzeba dostarczyć do ZBiLK w terminie 7 dni od daty wysłania wniosku w formie elektronicznej,
 • istnieje możliwość złożenia kopii zeznania o wysokości osiągniętych dochodów (PIT) za rok 2019 rok w zamian za zaświadczenie właściwego miejscowo Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów, które jest wymienione w wykazie wymaganych dokumentów obowiązkowych.

 

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać w siedzibie ZBiLK w terminie wyznaczonym w ofercie.

 

Druki wniosków pobrać można ze strony internetowej www.zbilk.szczecin.pl lub osobiście w siedzibie ZBiLK przy ul. Mariackiej 25.

Szczegółowe informacje na temat zasad najmu mieszkań można uzyskać pod numerami telefonu: Biuro Obsługi Interesanta tel. 91 48 86 333 lub 91 48 86 301

 

 

WYKAZ DOKUMENTÓW:

 

Dokumenty obowiązkowe:

 • Wniosek, – plik do pobrania
 • Deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego za okresie trzech miesięcy poprzedzający złożenie wniosku, – plik do pobrania
 • Oświadczenie o posiadaniu bądź nieposiadaniu tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego  (dotyczy wszystkich członków gospodarstwa domowego) na terenie Miasta Szczecin lub w pobliskiej miejscowości, – plik do pobrania
 • Oświadczenie o stanie majątkowym (dotyczy wszystkich członków gospodarstwa domowego), – plik do pobrania
 • Zaświadczenie o dochodach za okres 3 m-cy poprzedzających złożenie wniosku potwierdzające deklarowane  dochody ( dotyczy dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego ) wraz z informacją potwierdzającą ciągłość zatrudnienia; osoby które prowadzą działalność gospodarczą potwierdzają załączone zaświadczenie o dochodach prowadzoną ewidencją ( książka przychodów i rozchodów, raporty fiskalne, ewidencja przychodów) oraz dokumentem potwierdzającym czas prowadzenia działalności na terenie Miasta Szczecin, – plik do pobrania
 • Zaświadczenie o pobieranych bądź oświadczenie o nie pobieranych zasiłkach za okres 3 m-cy poprzedzających złożenie wniosku z Referatu Świadczeń Rodzinnych,
 • Kserokopia wyroku o alimentach*  zasądzonych (oryginał do wglądu), bądź informacja o otrzymywaniu alimentów dobrowolnych,
 • Ewentualnie w razie potrzeby kserokopia wyroku o rozwodzie lub separacji*(oryginał do wglądu),

 

Dokumenty nieobowiązkowe, dodatkowe dla potrzeb naliczenia punktacji:

 

 • Dokumentację potwierdzającą ciągłość zatrudnienia i osiągany dochód do opodatkowania za okres powyżej 3 lub 12 m-cy przed data złożenia wniosku,
 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego z informacją od kiedy wnioskodawca rozlicza się  w US Szczecin, lub inne dokumenty potwierdzające ciągłość zamieszkiwania na terenie Gminy Miasto Szczecin,
 • Kserokopia dokumentu dotyczącego niepełnosprawności wnioskodawcy, małżonka lub innej osoby, która będzie wspólnie zamieszkiwała, w przypadku dziecka – decyzja o pobieraniu zasiłku pielęgnacyjnego* (oryginał do wglądu),
 • inne wynikające ze szczególnej sytuacji osoby ubiegającej się o najem mieszkania.


*dołączyć jeżeli dotyczy wnioskodawcy bądź osoby lub osób współubiegających się o najem

 

Informacje: treść opublikowana dnia: 2020-08-04 o godzinie: 14:54:46 przez użytkownika Kamil Doering

Informacje:

Pozycja wytworzona dnia: o godzinie: przez użytkownika
Ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2020-08-04 o godzinie: 14:54:46 przez użytkownika Kamil Doering

Historia wersji:


2021-12-01 - 12:45:04 - Artur Mozolewski 2021-08-20 - 12:01:13 - Kamil Doering 2021-07-20 - 13:39:47 - Artur Mozolewski 2021-07-20 - 13:38:35 - Artur Mozolewski 2021-07-05 - 14:32:16 - Kamil Doering 2021-05-25 - 13:39:54 - Artur Mozolewski 2021-03-01 - 10:01:59 - Kamil Doering 2021-02-23 - 12:26:03 - Kamil Doering 2021-02-05 - 13:46:17 - Kamil Doering 2021-01-13 - 12:38:07 - Kamil Doering 2020-08-04 - 14:55:34 - Kamil Doering 2020-08-04 - 14:54:46 - Kamil Doering 2020-06-17 - 14:37:00 - Kamil Doering 2020-06-09 - 13:23:36 - Kamil Doering 2020-06-09 - 13:23:06 - Kamil Doering 2020-06-09 - 13:22:39 - Kamil Doering 2020-06-09 - 13:22:12 - Kamil Doering 2020-06-09 - 13:21:29 - Kamil Doering 2020-06-09 - 13:20:18 - Kamil Doering 2020-06-09 - 13:20:18 - Kamil Doering 2020-06-09 - 13:18:45 - Kamil Doering 2020-06-09 - 13:18:08 - Kamil Doering 2020-06-09 - 13:15:27 - Kamil Doering 2020-06-09 - 13:10:22 - Kamil Doering 2020-05-27 - 10:34:50 - Artur Mozolewski 2020-05-25 - 13:17:19 - Artur Mozolewski 2020-05-25 - 12:39:39 - Artur Mozolewski 2020-05-25 - 12:36:26 - Artur Mozolewski 2020-05-25 - 12:26:06 - Artur Mozolewski 2020-05-25 - 11:49:43 - Artur Mozolewski 2020-03-02 - 11:08:00 - Artur Mozolewski 2020-01-16 - 13:58:41 - Kamil Doering 2020-01-16 - 12:31:36 - Kamil Doering 2020-01-16 - 11:56:08 - Kamil Doering 2020-01-16 - 10:59:02 - Kamil Doering 2020-01-16 - 10:20:46 - Kamil Doering 2020-01-16 - 10:08:03 - Kamil Doering 2020-01-16 - 10:02:46 - Kamil Doering 2020-01-16 - 09:51:58 - Kamil Doering 2020-01-16 - 09:38:09 - Kamil Doering