logo ZBiLK
Wpisz szukany tekst...
Uwaga !
Pozycja archiwalna.
Niżej wymienione informacje mogą nie być już aktualne.
(3) Podinspektor w Dziale Gospodarowania i Eksploatacji Gruntów i Garaży 1 etat

 Dyrektor Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych

JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

 w Szczecinie przy ul. Mariackiej 25

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 

( 3 ) Podinspektor w Dziale Gospodarowania i Eksploatacji Gruntów i Garaży

1 etat

 

Zakres zadań na stanowisku:

Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem i eksploatacją nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin i Skarbu Państwa a w szczególności:

 

1.    Wydzierżawianie /wynajmowanie na czas nieoznaczony nieruchomości gminy i Skarbu Państwa, ich kontrola i dokumentowanie.

2.    Wydzierżawianie/wynajmowanie  na okres nie dłuższy niż 3 lata nieruchomości gminy i Skarbu Państwa, ich kontrola i dokumentowanie.

3.    Przygotowywanie dokumentów do wydzierżawiania nieruchomości gruntowych na czas określony powyżej 3 lat i i dalszego procedowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa miejscowego i powszechnie obowiązującego.

4.    Dokonywanie zmian w formie aneksów warunków ustalonych w umowach dzierżawy ,  użyczenia i najmu .

5.    Wzywanie do opuszczenia gruntu i wydania go w stanie wolnym od osób i rzeczy przez podmioty  korzystające bez podstawy prawnej i obciążanie tych podmiotów.

6.    Użyczanie oraz czasowe udostępnianie nieruchomości gminy i Skarbu Państwa, ich kontrola i dokumentowanie,

7.    Przekazywanie terenów pod inwestycje realizowane na nieruchomościach gminy i Skarbu Państwa przez podmioty zewnętrzne.

8.    Opiniowanie spraw dotyczących zawierania i przedłużania umów dzierżawy na nieruchomościach gruntowych, także pod garażami,

9.    Rozpatrywanie wniosków o obniżenie czynszu z tytułu dzierżawy/najmu .

10. Sprawy związane z reprezentowaniem gminy i Skarbu Państwa w prowadzonych postępowaniach rozgraniczeniowych, podziałowych i okazania granic.

11. Nakładanie kar w przypadku stwierdzenia zajęcia nieruchomości gminy i Skarbu Państwa bez podstawy prawnej.

12. Wydawanie dyspozycji w sprawie realizacji wycinki drzew i pielęgnacji zieleni na nieruchomościach gminy i Skarbu Państwa; które nie posiadają zarządcy.

13. Aktualizacja opłat z tytułu dzierżaw nieruchomości gminy i Skarbu Państwa,

14. Przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia przetargów  na dzierżawy nieruchomości gruntowych,

15. Przygotowywanie kompletu dokumentów do bezprzetargowego przydziału
nieruchomości gruntowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Warunki pracy na stanowisku

Podstawowy system czasu pracy, 8 godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo, pięciodniowy tydzień pracy

Praca przy monitorze ekranowym, praca w terenie, częste wyjścia w teren

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%

Wymagania niezbędne:

1.    obywatelstwo polskie

2.    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3.    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

4.    nieposzlakowana opinia

5.    wykształcenie średnie i co najmniej 4 lata stażu pracy ogólnego lub wyższe i co najmniej  4 lat stażu pracy ogólnego

6.    kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku:

a)    znajomość obsługi komputera

b)    znajomość prawa w zakresie wymagań stawianych na stanowisku pracy tj. Kodeks Cywilny, Ustawa o gospodarce nieruchomościami, przepisy prawa miejscowego w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym

Wymagania pożądane (mile widziane):

1.      Dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w warunkach stresowych, pod presją czasu, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty:

1.    Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),

2.    List motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem,

3.    Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

4.    Oświadczenie kandydata (poświadczone własnoręcznym podpisem) potwierdzające posiadanie obywatelstwa polskiego

5.    Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach
i umiejętnościach  ( kursy, szkolenia),

6.    Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),

7.    Ewentualne kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy,

8.    Oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, poświadczone własnoręcznym podpisem,

9.    Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, poświadczone własnoręcznym podpisem

10. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez ZBiLK. Jednocześnie oświadczam, ze udzielam zgody dobrowolnie oraz ze zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie  dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. poświadczone własnoręcznym podpisem

KLAUZULA INFORMACYJNA       

Zgodnie z art. 13, 14 i 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE.L. 2016, Nr 119, s. 1) ,  dalej RODO− informujemy, że: I. Administrator danych osobowych Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie , ul. Mariacka 25, 70-456 Szczecin będzie Administratorem Pani/Pana danych osobowych. II. Inspektor Ochrony Danych Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym Pani/Pan może skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych pod adresem poczty elektronicznej: iod@zbilk.szczecin.pl lub listownie na adres: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, ul. Mariacka 25, 70-456 Szczecin III. Cele i podstawy przetwarzania Określono cele przetwarzania Pani/Pana danych. Jako Administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu postępowania rekrutacyjnego i zawarcia umowy o pracę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a i b oraz f RODO). Pani/Pana dane na wolne stanowisko urzędnicze przetwarzane są w oparciu o przepisy prawa (w szczególności Kodeksu pracy i/lub innych przepisów szczególnych). IV. Kategorie przetwarzanych danych osobowych W Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie przetwarzane są dane osobowe wrażliwe oraz dane osobowe niewrażliwe w zależności od celu i podstawy przetwarzania. V. Źródło pochodzenia danych osobowych Dane osobowe pozyskane są od interesantów, osób trzecich i innych organów oraz instytucji publicznych na potrzeby prowadzonej sprawy. VI. Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;d) prawo do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a lub art. 9 ust. 2 lit a RODO;e) prawo do przenoszenia danych;f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. VII. Prawo do sprzeciwu W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. VIII. Odbiorcy danych Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa umowy powierzenia przetwarzania danych lub innego instrumentu prawnego. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. IX. Okres przechowywania danych Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z odrębnych przepisów - tj. przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji. Administrator może przetwarzać dane osobowe zawarte w ofercie także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji,  w związku z wykonywaniem umowy, zakończeniem jej obowiązywania. W tym celu Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. X. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych Podanie danych jest konieczne w celu wypełnienia obowiązku prawnego, jakim jest zgodne z przepisami zatrudnianie pracownika w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych z siedzibą w Szczecinie oraz prowadzenie dokumentacji pracowniczej związanej z zatrudnieniem. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora będzie skutkować niemożnością realizacji procesu zatrudnienia. Pozostałe dane osobowe przetwarzane są na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody. XI. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  Gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu ta-kich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. XII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.

Oferty należy złożyć osobiście lub przesłać w terminie: do dnia   25 STYCZNIA 2021

(uwaga liczy się data wpływu do Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych)

lub przesyłać na adres:

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych

sekretariat, pok. 16

ul. Mariacka 25,

70-546 Szczecin

w opisanej imieniem i nazwiskiem zamkniętej kopercie z dopiskiem:

Nabór na stanowisko  ( 3 ) Podinspektor w Dziale Gospodarowania i Eksploatacji Gruntów i Garaży –  1 etat

 

 

Uwagi:

1.     Oferty które wpłyną do Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

2.     Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone zgodnie z Instrukcją kancelaryjną.

Informacje:

Pozycja wytworzona dnia: 2021-01-08 o godzinie: 12:48:20 przez użytkownika Artur Mozolewski
Ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2021-01-08 o godzinie: 12:48:20 przez użytkownika Artur Mozolewski

Publikacja treści wykonana dnia: 2021-01-08 o godzinie: 12:48:20 przez użytkownika Artur Mozolewski

Licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 190 razy.