Przetargi
Otwarcie ofert online
Ogłoszenia tablicowe
Plan postępowań

Biuletyn Informacji Publicznej
Ochrona danych osobowych - RODO

(ACH) Wykonanie remontu trzydziestu jeden komunalnych lokali mieszkalnych w Szczecinie, w podziale na dziesięć częścidata publikacji: 2017-09-19, termin otwarcia ofert: 2017-10-05


Ogłoszenie nr 589010-N- 2017 z dnia 19.09.2017

 

 

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych:
Wykonanie remontu trzydziestu jeden komunalnych lokali mieszkalnych w Szczecinie, w podziale na dziesięć części


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych  Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,
o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania  Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, krajowy numer identyfikacyjny 32124347000000, ul. ul. Mariacka  25 , 70-546   Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska,

tel. 91 4886333, 91 4886301, e-mail gadomska@zbilk.szczecin.pl, faks 91 4893831, 91 4893832.
Adres strony internetowej (URL): www.zbilk.szczecin.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Jednostka Budżetowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Tak
http://zbilk.szczecin.pl/?type=auction&action=list&categoryid=1


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.zbilk.szczecin.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób: w formie pisemnej
Adres:
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin, pokój nr 12


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie remontu trzydziestu jeden komunalnych lokali mieszkalnych w Szczecinie, w podziale na dziesięć części
Numer referencyjny: ZBiLK.DZP.ACH.171-47-PN/17
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:  Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
maksymalnej liczby części 3

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 3

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu trzydziestu jeden komunalnych lokali mieszkalnych w Szczecinie, w podziale na dziesięć części:

1) Część 1 zamówienia – remont lokali mieszkalnych przy ul. Batalionów Chłopskich 41/50, Batalionów Chłopskich 40/15, Ściegiennego 40/1, B. Śmiałego 47/20;

2) Część 2 zamówienia – remont lokali mieszkalnych przy ul. Wąska 2/12, Śląska 30/14, Wielkopolska 31/19;

3) Część 3 zamówienia – remont lokali mieszkalnych przy ul. Bazarowa 2/6, Papieża Jana Pawła II 35/16, Jana Kazimierza 10/12;

4) Część 4 zamówienia – remont lokalu mieszkalnego przy ul. Kolumba 6/6, Bogusława 31/16, Łokietka 10/2;

5) Część 5 zamówienia – remont lokali mieszkalnych przy ul. Niemierzyńska 28/1, Łucznicza 1/24, Niemcewicza 10/21;

6) Część 6 zamówienia – remont lokali mieszkalnych przy ul. Słowackiego 12/4a, Słowackiego 10/17, Żupańskiego 9/26;

7) Część 7 zamówienia – remont lokali mieszkalnych przy ul. Willowa 20/6, Komuny Paryskiej 2-3/210, Komuny Paryskiej 2-3/205;

8) Część 8 zamówienia – remont lokali mieszkalnych przy ul. Szarotki 5a/1, Szarotki 1/12, Sławomira 7/7a, Paproci 2/1;

9) Część 9 zamówienia – remont lokali mieszkalnych przy ul. Fieldorfa 6/3, Fieldorfa 10/5, Budziszyńska 21a/6, Dąbrówki 1a/7;

10) Część 10 zamówienia – remont lokalu mieszkalnego przy ul. Bogumiły 7/11;


II.5) Główny kod CPV: 45211341-1
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45453000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2017-12-20

II.9) Informacje dodatkowe:

 

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Minimalny poziom zdolności:

- zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i/lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż:
- dla jednej części zamówienia –   70 000 zł,

- dla dwóch części zamówienia – 150 000 zł,

- dla trzech części zamówienia – 200 000 zł,

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości
Informacje dodatkowe

Potencjał podmiotu trzeciego:

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

2) Wykonawca, który polega na sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

3) Jeżeli wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach, o których mowa w pkt 1), zamawiający wymaga od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w Rozdziale V ust 5 pkt 1 siwz

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Minimalny poziom zdolności:

- zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:

a) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu co najmniej jednego remontu lokalu we wszystkich branżach.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości b) w przypadku składania oferty na części 1-9 zamówienia dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniających do kierowania robotami budowlanymi w ww. specjalności,

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.

c) w przypadku składania oferty na część 10 zamówienia dysponuje lub będzie dysponował minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1kV, w tym jedną osobą posiadającą uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru,

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.

 

W celu uniknięcia wątpliwości, prosi się o podanie daty wydania uprawnień i dokładne cytowanie zakresu uprawnień z posiadanego zaświadczenia, a nie jedynie ich numeru.

 

UWAGA:

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 poz. 1332) osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. W związku z powyższym, zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 18.03.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe:

Potencjał podmiotu trzeciego:

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

4) Jeżeli wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach, o których mowa w pkt 1), zamawiający wymaga od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w Rozdziale V ust 5 pkt 1 siwz

 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie

 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

b) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale

 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) dokument/dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten/ci z wykonawców składających ofertę wspólną, który/którzy będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

b) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

c) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I ust. 3 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

2) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V ust. 3 pkt 1) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

3) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V ust. 3 pkt 2) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V ust. 4 pkt 2 siwz, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów; Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej.

5) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I ust. 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III ust. 1 siwz); Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej.

6) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

7) W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom, wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: - opis materiałów/produktów równoważnych – jeżeli wykonawca przewiduje ich zastosowanie (w przypadku o którym mowa w Rozdz. XV ust. 3). W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny ww. dokument. W przypadku, gdy ww. dokumenty są oświadczeniami, należy je złożyć w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia, należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak
Informacja na temat wadium
1. Wadium należy wnieść w wysokości:

1) dla Części 1 zamówienia (ul. Batalionów Chłopskich 41/50, Batalionów Chłopskich 40/15, Ściegiennego 40/1, B. Śmiałego 47/20) – 1.742,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset czterdzieści dwa złote),

2) dla Części 2 zamówienia (ul. Wąska 2/12, Śląska 30/14, Wielkopolska 31/19) – 1.324,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta dwadzieścia cztery złote),

3) dla Części 3 zamówienia (ul. Bazarowa 2/6, Papieża Jana Pawła II 35/16, Jana Kazimierza 10/12) – 1.292,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote),

4) dla Części 4 zamówienia (ul. Kolumba 6/6, Bogusława 31/16, Łokietka 10/2) – 1.925,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset dwadzieścia pięć złotych),

5) dla Części 5 zamówienia (ul. Niemierzyńska 28/1, Łucznicza 1/24, Niemcewicza 10/21) – 1.600,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych),

6) dla Części 6 zamówienia (ul. Słowackiego 12/4a, Słowackiego 10/17, Żupańskiego 9/26) – 1.238,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście trzydzieści osiem złotych),

7) dla Części 7 zamówienia (ul. Willowa 20/6, Komuny Paryskiej 2-3/210, Komuny Paryskiej 2-3/205) – 1.393,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta dziewięćdziesiąt trzy złote),

8) dla Części 8 zamówienia (ul. Szarotki 5a/1, Szarotki 1/12, Sławomira 7/7a, Paproci 2/1) – 1.750,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset pięćdziesiąt złotych),

9) dla Części 9 zamówienia (ul. Fieldorfa 6/3, Fieldorfa 10/5, Budziszyńska 21a/6, Dąbrówki 1a/7) – 1.586,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset osiemdziesiąt sześć złotych),

10) dla Części 10 zamówienia (ul. Bogumiły 7/11) – 113,00 zł (słownie: sto trzynaście złotych),

przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego.

Uwaga: Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, powinien wyraźnie oznaczyć części, na które wnosi wadium, np. w tytule przelewu.

2. Wadium może być wnoszone:

1) w pieniądzu – przelewem na konto w PKO BP nr 36 1020 4795 0000 9302 0292 7648,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - do siedziby ZBiLK przy ul. Mariackiej 25, pokój nr 12, przed upływem terminu składania ofert


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji

30,00

wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy

10,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

 

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
W związku z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza zmiany zawartej umowy w zakresie:

1) terminu wykonania zamówienia, w przypadku:

a) wystąpienia okoliczności nieprzewidzianych i niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,

b) wystąpienia okoliczności leżącej po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania robót przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej,

c) warunków atmosferycznych uniemożliwiających ze względów technologicznych prowadzenie robót – pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań, aby roboty mogły zostać zrealizowane,

d) wystąpienia robót zamiennych, przez które rozumie się roboty, które nie wykraczają poza przedmiot zamówienia, wprowadzające jedynie zmiany ulepszające, zapewniające osiągniecie celu procesu budowlanego, rozwiązanie zamienne w zakresie rodzaju zastosowanych materiałów w technologii wykonywanych robót, zmiana technologii wykonania robót, a ich wystąpienie będzie miało istotny wpływ na przesunięcie terminu zakończenia robót,

e) wystąpienia przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. „siły wyższej”. Strony zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania się nawzajem o wystąpieniu ww. przeszkód.

2) osób przewidzianych do realizacji umowy po stronie Wykonawcy (ujętych w wykazie), pod warunkiem, że nowe osoby będą posiadały kwalifikacje zgodne z wymogiem opisanym w siwz. Zmiana taka będzie dopuszczalna w przypadku choroby, wypadku, śmierci lub w sytuacji, gdy osoba przewidziana do realizacji umowy, nie wywiązuje się należycie ze swoich obowiązków lub z innej niezależnej od Wykonawcy przyczyny. Zmiana osób wymaga zgody Zamawiającego, pod rygorem odstąpienia od umowy lub zapłaty kary umownej wskazanej w § 12 ust. 1 pkt 5 umowy.

3) oraz w przypadku zaistnienia okoliczności, o których w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy.

 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-10-05, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Postępowanie prowadzone jest w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:
I. GRUPA KAPITAŁOWA

1. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej:

1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; 2) Ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

 

II. WYKONAWCY ZAGRANICZNI

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest zobowiązany, zgodnie z Rozdziałem V ust. 5 pkt 1 siwz do złożenia wskazanych tam dokumentów, to zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) zamiast dokumentów: 1) o których mowa w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia: – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, 2) o których mowa w § 5 pkt 2-4 ww. Rozporządzenia: – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 2. Dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b ww. Rozporządzenia, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. a ww. Rozporządzenia, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 ww. Rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis §7 ust. 2 ww. Rozporządzenia stosuje się odpowiednio. 4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia, składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 ww. Rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy, jeżeli zamawiający wymagał zgodnie z Rozdziałem V ust. 5 pkt 1 siwz złożenia tego dokumentu. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 zdanie pierwsze ww. Rozporządzenia stosuje się. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu, o którym mowa w ust 5, złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

remont lokali mieszkalnych przy ul. Batalionów Chłopskich 41/50, Batalionów Chłopskich 40/15, Ściegiennego 40/1, B. Śmiałego 47/20

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

CZĘŚĆ 1:

1) nr 50 w budynku przy ul. Batalionów Chłopskich 41 (powierzchnia użytkowa lokalu – 20,38 m2):

a) branża budowlana – montaż stolarki okiennej PCV wraz z montażem nawiewników higrosterowalnych -po 1 szt. na każde pomieszczenie, montaż stolarki drzwiowej( w tym drzwi do łazienki i drzwi do kuchni, montaż parapetów i podokienników, wymiana drzwi wejściowych, wymiana kratek wentylacyjnych, przecieranie tynków z przygotowaniem powierzchni pod malowanie, zabezpieczenia stolarki i podłóg przed malowaniem, ługowanie farby olejnej ze ścian, dwukrotne malowanie ścian i sufitów po uprzednim gruntowaniu i zdarciu starych powłok, malowanie rur i grzejników, wymiana wykładziny PCV z wymianą listew przyściennych na listwy systemowe ze sztucznego tworzywa-sztywne z kanałami, naprawa posadzki, utylizacja odpadów, kontrola kominiarska

b) branża sanitarna – montaż kuchni gazowej, wymiana instalacji gazu, montaż urządzeń sanitarnych, montaż wodomierzy

c) branża elektryczna – Wymiana tablicy bezpiecznikowej TM wraz z zabezpieczeniami w lokalu, wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, wykonanie pomiarów elektrycznych instalacji w lokalu oraz WLZ-tu do tabl. TL-1f i przewodu zasilającego tabl. TM, sporządzenie protokołów pomiarów, konserwacja domofonu

2) nr 15 w budynku przy ul. Batalionów Chłopskich 40 (powierzchnia użytkowa lokalu – 31,02 m2):

a) branża budowlana – konserwacja stolarki okiennej PCV i ich regulacja, montaż nawiewników higrosterowalnych -po 1 szt. na każde pomieszczenie, wymiana klamki okiennej, wyczyszczenie istniejącej stolarki: okiennej, drzwiowej i parapetów, wymiana zamków, klamek i szyldów w drzwiach wewnętrznych, wymiana drzwi wejściowych, skucie glazury, uzupełnienia tynków, wymiana kratek wentylacyjnych, przecieranie tynków z przygotowaniem powierzchni pod malowanie, zabezpieczenia stolarki i podłóg przed malowaniem, ługowanie farby olejnej ze ścian, dwukrotne malowanie ścian i sufitów po uprzednim gruntowaniu i zdarciu starych powłok, malowanie rur i grzejników, wymiana wykładziny PCV z wymianą listew przyściennych na listwy systemowe ze sztucznego tworzywa-sztywne z kanałami, naprawa posadzki, demontaż pawlaczy i obudów w przedpokoju, utylizacja odpadów, kontrola kominiarska

b) branża sanitarna – montaż kuchni gazowej, wymiana instalacji gazu, montaż urządzeń sanitarnych, wodomierzy

c) branża elektryczna – Wymiana tablicy bezpiecznikowej TM wraz z zabezpieczeniami w lokalu, wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, wykonanie pomiarów elektrycznych instalacji w lokalu oraz WLZ-tu do tabl. TL-1f i przewodu zasilającego tabl. TM, sporządzenie protokołów pomiarów, konserwacja domofonu

3) nr 1 w budynku przy ul. Ściegiennego 40 (powierzchnia użytkowa lokalu – 38,12m2):

a) branża budowlana – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, montaż rolet antywłamaniowych, uzupełnienie brakujących tynków, przygotowanie tynków pod malowanie i dwukrotne malowanie ścian, wymiana posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, wywóz gruzu, rekontrola kominiarska

b) branża sanitarna – montaż zlewozmywaka, umywalki, wanny, baterii, muszli ustępowej, montaż kuchenki gazowej, próba szczelności

c) branża elektryczna – demontaż starej instalacji, wymiana instalacji elektrycznej, montaż osprzętu, pomiary elektryczne

4) nr 20 w budynku przy ul. B. Śmiałego 47 (powierzchnia użytkowa lokalu – 33,46 m2):

a) branża budowlana – konserwacja stolarki okiennej PCV i ich regulacja, wymiana klamek okiennych, demontaż starych nawietrzaków i montaż nowych - higrosterowalnych, wymiana okna w kuchni wraz z montażem nawiewnika higrosterowalnego, wyczyszczenie istniejącej stolarki okiennej i parapetów, demontaż drzwi (2 szt.) w wejściu do mieszkania, wymiana drzwi wejściowych, uzupełnienia tynków, przecieranie tynków z przygotowaniem powierzchni pod malowanie, zabezpieczenia stolarki i podłóg przed malowaniem, dwukrotne malowanie ścian i sufitów po uprzednim gruntowaniu i zdarciu starych powłok, malowanie rur wodnych, kanalizacyjnych, i gazowych, wymiana wykładziny PCV, wymiana listew przyściennych, wyczyszczenie pieca kaflowego i montaż czujnika czadu

b) branża sanitarna – wymiana kuchenki gazowej 4p, podejścia pod gazomierz i do kuchenki, zlewozmywaka z podejściami wod.- kan., wodomierzy

c) branża elektryczna – remont istniejącej instalacji: sprawdzenie całej instalacji elektrycznej w lokalu, demontaż i ponowny montaż istniejącego osprzętu, wymiana zabezpieczeń w tablicy mieszkaniowej TM, wykonanie pomiarów elektrycznych instalacji w lokalu oraz WLZ-tu i sporządzenie protokołów pomiarów
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45211341-1, 45453000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-12-20

 

5) Kryteria oceny ofert:

 

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji

30,00

wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy

10,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

remont lokali mieszkalnych przy ul. Wąska 2/12, Śląska 30/14, Wielkopolska 31/19

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

CZĘŚĆ 2:

1) nr 12 w budynku przy ul. Wąska 2 (powierzchnia użytkowa lokalu – 39,48 m2):

a) branża budowlana – wymiana stolarki drzwiowej, wymiana wykładziny PCV, wymiana tynków, przygotowanie ścian pod malowanie z dwukrotnym malowaniem, wymiana stolarki okiennej, opinia kominiarska

b) branża sanitarna – wymiana kuchenki, kurków, podejście pod gazomierz, instalacji, próba szczelności, wymiana baterii zlewozmywakowej, wodomierzy, instalacji, wymiana zlewozmywaka, muszli ustępowej z górnopłukiem

c) branża elektryczna – wymiana tabl. licznikowo-bezp. (TLM) z zabudowaniem zabezpieczeń, wymiana instalacji oświetleniowej przewodami typu YDY 3, 4 x 1,5 mm2 w/t, gniazd wtykowych przewodem YDYp 3x2,5 mm2 w/t., wykonanie pomiarów elektrycznych

2) nr 14 w budynku przy ul. Śląska 30 (powierzchnia użytkowa lokalu – 41,32 m2):

a) branża budowlana – wymiana stolarki drzwiowej, wymiana wykładziny PCV, wymiana tynków, przygotowanie ścian pod malowanie z dwukrotnym malowaniem, regulacja stolarki okiennej, opinia kominiarska

b) branża sanitarna – Wymiana kuchenki, kurków, podejście pod gazomierz, instalacji, próba szczelności, wymiana baterii zlewozmywakowej, wodomierzy, instalacji, wymiana zlewozmywaka, muszli ustępowej z górnopłukiem

c) branża elektryczna – wymiana tablic licznikowej i bezp. (TL+TM) z zabudowaniem zabezpieczeń, wymiana osprzętu oświetl. i gniazd wtykowych, wykonanie pomiarów elektrycznych

3) nr 19 w budynku przy ul. Wielkopolska 31 (powierzchnia użytkowa lokalu – 30,10 m2):

a) branża budowlana – wymiana stolarki drzwiowej, wymiana wykładziny PCV, wymiana tynków, przygotowanie ścian pod malowanie z dwukrotnym malowaniem, wymiana stolarki okiennej, opinia kominiarska

b) branża sanitarna – wymiana kuchenki, kurków, podejście pod gazomierz, instalacji, próba szczelności, wymiana baterii zlewozmywakowej, wodomierzy, instalacji, wymiana zlewozmywaka, muszli stępowej z górnopłukiem

c) branża elektryczna – wymiana tabl. licznikowo-bezp. (TLM) z zabudowaniem zabezpieczeń, wymiana instalacji oświetleniowej przewodami typu YDY 3, 4 x 1,5 mm2 w/t, gniazd wtykowych przewodem YDYp 3x2,5 mm2 w/t., ogrzewanie elektryczne – grzejnikami akumulacyjnymi statycznymi, wykonanie pomiarów elektrycznych
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45211341-1, 45453000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-12-20
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji

30,00

wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy

10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

3

Nazwa:

remont lokali mieszkalnych przy ul. Bazarowa 2/6, Papieża Jana Pawła II 35/16, Jana Kazimierza 10/12

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

CZĘŚĆ 3:

1) nr 6 w budynku przy ul. Bazarowa 2 (powierzchnia użytkowa lokalu – 43,76 m2):

a) branża budowlana – wymiana stolarki drzwiowej, wymiana wykładziny PCV, wymiana tynków, przygotowanie ścian pod malowanie z dwukrotnym malowaniem, regulacja i wymiana stolarki okiennej, opinia kominiarska

b) branża sanitarna – wymiana kuchenki, kurków, podejście pod gazomierz, instalacji, próba szczelności, wymiana baterii zlewozmywakowej, wodomierzy, instalacji, wymiana zlewozmywaka, muszli ustępowej z górnopłukiem

c) branża elektryczna – wymiana tablic licznikowej i bezp. (TL+TM) z zabudowaniem zabezpieczeń, wymiana osprzętu oświetl. i gniazd wtykowych, wykonanie pomiarów elektrycznych

2) nr 16 w budynku przy ul. Papieża Jana Pawła II 35 (powierzchnia użytkowa lokalu – 60,00 m2):

a) branża budowlana – regulacja stolarki drzwiowej i okiennej, wymiana wykładziny PCV, wymiana tynków, przygotowanie ścian pod malowanie z dwukrotnym malowaniem, opinia kominiarska

b) branża sanitarna – próba szczelności inst. gaz., wymiana zlewozmywaka, instalacji wodnej, wodomierzy

c) branża elektryczna – wymiana całej instalacji na nową wraz z osprzętem, wykonanie wymaganych pomiarów elektrycznych

3) nr 12 w budynku przy ul. Jana Kazimierza 10 (powierzchnia użytkowa lokalu – 39,48 m2):

a) branża budowlana – regulacja i wymiana stolarki drzwiowej, wymiana wykładziny PCV, wymiana tynków, przygotowanie ścian pod malowanie z dwukrotnym malowaniem, regulacja stolarki okiennej, opinia kominiarska

b) branża sanitarna – wymiana kuchenki, kurków, podejście pod gazomierz, instalacji, próba szczelności, wymiana baterii zlewozmywakowej, wodomierzy, instalacji, wymiana zlewozmywaka, muszli ustępowej z górnopłukiem

c) branża elektryczna – wymiana tabl. licznikowo-bezp. (TLM) z zabudowaniem zabezpieczeń, wymiana instalacji oświetleniowej przewodami typu YDY 3, 4 x 1,5 mm2 w/t, gniazd wtykowych przewodem YDYp 3x2,5 mm2 w/t., grzejniki elektryczne w pokojach nr 2 i kuchni, wykonanie pomiarów elektrycznych
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45211341-1, 45453000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-12-20

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji

30,00

wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy

10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

4

Nazwa:

remont lokalu mieszkalnego przy ul. Kolumba 6/6, Bogusława 31/16, Łokietka 10/2

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

CZĘŚĆ 4:

1) nr 6 w budynku przy ul. Kolumba 6 (powierzchnia użytkowa lokalu – 71,83 m2):

a) branża budowlana – naprawa i pomalowanie pozostałych drzwi, rozebranie starej glazury na ścianach, uzupełnienie tynków, przygotowanie do malowania i pomalowanie ścian i sufitów, wymiana wykładzin PCV na podłogach

b) branża sanitarna – montaż podgrzewacza gazowego ciepłej wody użytkowej, montaż wkładu kominowego, montaż kuchni gazowej 4-palnikowej, wymiana instalacji gazu, montaż wanny, montaż wodomierzy

c) branża elektryczna – wymiana instalacji elektrycznej i tablicy TL-3f, montaż tabl. TM, montaż osprzętu, montaż ogrzewania elektrycznego, wykonanie połączeń wyrównawczych, wykonanie pomiarów elektrycznych

2) nr 16 w budynku przy ul. Bogusława 31 (powierzchnia użytkowa lokalu – 44,68 m2):

a) branża budowlana – wymiana istniejących okien drewnianych na nowe z PCV, montaż nawiewników w oknach, wymiana drzwi, rozebranie starej glazury na ścianach, uzupełnienie tynków, przygotowanie do malowania i pomalowanie ścian i sufitów, wymiana wykładzin PCV na podłogach

b) branża sanitarna – montaż zlewozmywaka, wodomierzy, ustępu, kuchni gazowej 4 palnikowej, czujników czadu

c) branża elektryczna – wymiana osprzętu w tabl. TM, sprawdzenie montaż osprzętu, pomiary elektryczne

3) nr 2 w budynku przy ul. Łokietka 10 (powierzchnia użytkowa lokalu – 69,03 m2):

a) branża budowlana – regulacja okien z PCV, wymiana starych drzwi, naprawa i pomalowanie pozostałych drzwi, zerwanie tapet, uzupełnienie tynków, przygotowanie do malowania i pomalowanie ścian i sufitów, wymiana wykładzin PCV na podłogach

b) branża sanitarna – montaż zlewozmywaka, podgrzewacza elektrycznego pojemnościowego, ustępu, kuchni gazowej, wanny, kotła c.o., wodomierzy

c) branża elektryczna – wykonanie nowego zasilania lokalu z tablicy głównej w korytarzu p/t, ułożenie nowych 3-żyłowych przewodów w/t w lokalu, montaż nowego osprzętu, wymianę tablic - licznikowej TL i bezp. TM (wyposażonej w zabezp. nadmiarowoprądowe, różnicowoprądowe, stycznik i zegar ster.), montaż grzejników akumulacyjnych statycznych o mocy 0,7 kW, 230 V w kuchni oraz 1,6 kW 230 V w pokoju), uruchomienie domofonu, wykonanie wymaganych pomiarów elektrycznych
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45211341-1, 45453000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-12-20

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji

30,00

wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy

10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

5

Nazwa:

remont lokali mieszkalnych przy ul. Niemierzyńska 28/1, Łucznicza 1/24, Niemcewicza 10/21

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

CZĘŚĆ 5:

1) nr 1 w budynku przy ul. Niemierzyńska 28 (powierzchnia użytkowa lokalu – 47,66 m2):

a) branża budowlana – wymiana okna w pok III z montażem nawiewników w istniejących oknach pcv, montaż brakującej stolarki drzwiowej z ościeżnicami, przecieranie tynków z przygotowaniem powierzchni pod malowanie, malowanie ścian i sufitów, rur w lokalu rozebranie pieca kaflowego z demontażem fundamentu i zamurowaniem otworu w przewodzie kominowym, wymiana wykładziny pcv z oblistwowaniem i ułożeniem płyty osb w lokalu, wywóz gruzu poremontowego, mycie istniejących posadzek z terakoty, wymiana zamków- wkładek w drzwiach wejściowych i montaż nr porządkowego

b) branża sanitarna – wymiana kuchenki gazowej, kotła c.o, kurków, inst. gazowej, próba szczelności, baterii umywalkowej, wannowej, wodomierza, instalacji, zlewozmywaka, umywalki, brodzik, montaż grzejnika, rury przyłącznej, zawór, próba

c) branża elektryczna – demontaż starej instalacji, montaż tablicy licznikowej, montaż tablicy mieszkaniowej TM z zabezpieczeniami, wymiana instalacji elektrycznej wraz z montażem osprzętu, pomiary elektryczne

2) nr 24 w budynku przy ul. Łucznicza 1 (powierzchnia użytkowa lokalu – 40,79 m2):

a) branża budowlana – wymiana w istniejących oknach pcv nawiewników, wymiana okna w pom w-c klatka schodowa, wymiana drzwi z ościeżnicami (wejściowe wzmocnione), przecieranie tynków z przygotowaniem powierzchni pod malowanie w całym lokalu i w-c klatka schodowa, malowanie ścian i sufitów, rur w lokalu, wymiana wykładziny pcv z oblistwowaniem i ułożeniem płyty osb (bez w-c klatka schodowa), przestawienie pieców kaflowych szt. 2 z wymiana osprzętu i montażem czujników tlenku węgla, wywóz gruzu poremontowego, rekontrola kominiarska

b) branża sanitarna – wymiana baterii zlewozmywakowej, wodomierza, zlewozmywaka, próba szczelności gazu, wymiana kuchenki, zaworów wahadła i instalacji gazowej

c) branża elektryczna – wymiana instalacji na nową wraz z osprzętem (za wyjątkiem kuchni i łazienki, w których może pozostać istn. instalacja po jej sprawdzeniu). Może pozostać tabl. licznikowa TL, natomiast należy zabudować w lokalu nową tablicę bezp. TM wyposażoną w zabezpieczenia nadprądowe i wył. różnicowoprądowy. Przewidziano ewentualną wymianę zasilania lokalu z tablicy piętrowej (wlz) oraz montaż grzejnika konwektorowego elektrycznego w kuchni. Wymiana dzwonka i unifonu. Wykonanie wymaganych pomiarów elektrycznych całej instalacji

3) nr 21 w budynku przy ul. Niemcewicza 10 (powierzchnia użytkowa lokalu – 53,80 m2):

a) branża budowlana – wymiana okien w lokalu z montażem nawiewników ,wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej z ościeżnicami i drzwiami wejściowymi, przecieranie tynków z przygotowaniem powierzchni pod malowanie, malowanie ścian i sufitów, rur w lokalu, ułożenie wykładziny pcv na płycie osb z oblistwowaniem, przestawienia piecw kaflowych w pokojach, wywóz gruzu, rekontrola kominiarska

b) branża sanitarna – wymiana kuchenki, kurków, instalacji, próba szczelności, baterii zlewozmywakowej, wodomierzy szt.2, zlewozmywak, muszlę ustępową, wymiana trójnika

c) branża elektryczna – instalacja elektryczna w całości do wymiany, w tym przewidziana także wymiana wlz (zasilanie mieszkania z TP) oraz tablicy TLM na TL i TM. W nowej tablicy mieszkaniowej TM montaż zabezpieczeń obwodów wyłącznikami nadmiarowoprądowymi oraz wyłącznikiem różnicowoprądowym. W tablicy TM dokonać rozdziału PEN na N i PE. Wykonanie pomiarów elektrycznych po zakończeniu robót montażowych
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45211341-1, 45453000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-12-20

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji

30,00

wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy

10,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

6

Nazwa:

remont lokali mieszkalnych przy ul. Słowackiego 12/4a, Słowackiego 10/17, Żupańskiego 9/26

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

CZĘŚĆ 6:

1) nr 4A w budynku przy ul. Słowackiego 12 (powierzchnia użytkowa lokalu – 15,23 m2):

a) branża budowlana – Wymiana w istniejącym oknie pcv nawiewnika, montaż zamka w drzwiach do w-c klatka schodowa (w-c pod strychem), wymiana drzwi wejściowych do pokoju, wymiana tynków ścian i stropu w pokoju z przygotowaniem powierzchni pod malowanie, malowanie ścian i sufitów, rur w lokalu, wymiana wykładziny pcv z oblistwowaniem i płyty osb w pokoju i wykładziny w w-c klatka schodowa, wywóz gruzu, rekontrola kominiarska

b) branża sanitarna – wymiana kranu z wylewką ruchomą, wodomierzy, instalacji wodnej, zlewozmywaka, muszli ustępowej

c) branża elektryczna – wymian osprzętu elektrycznego, montaż gongu, wymiana tablicy mieszkaniowej TM wraz z zabezpieczeniami, montaż grzejnika konwektorowego 1,5kW, wykonanie i uruchomienie instalacji domofonowej, montaż unifonu, pomiary elektryczne

2) nr 17 w budynku przy ul. Słowackiego 10 (powierzchnia użytkowa lokalu – 40,86 m2):

a) branża budowlana – przestawienie pieca kaflowego w pokoju I, uzupełnienie – montaż nawiewników ciśnieniowych w istniejących oknach pcv wymiana stolarki drzwiowej w całym lokalu z drzwiami wejściowymi- wzmocnionymi, przecieranie tynków ścian i stropów w całym lokalu i w w-c klatka schodowa z przygotowaniem powierzchni pod malowanie , malowanie emulsyjne ścian i stropów w lokalu i w-c klatka schodowa, zerwanie posadzki z pcv, montaż osb ( bez w-c klatka schodowa) i wykładziny w całym lokalu i w-c klatka, malowanie rur i drzwi do w-c klatka schodowa, rekontrola kominiarska, sprzątanie i wywóz gruzu poremontowego

b) branża sanitarna – wymiana kurków, kuchenki, podgrzewacza elektrycznego poj.10 litr, wahadła, instalacji próba szczelności gazu, wymiana baterii zlewozmywakowej, wodomierza wraz z plombowaniem, wymiana zlewozmywaka, demontaż wanny

c) branża elektryczna – Wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, wymiana WLZ, montaż tablicy licznikowej, montaż TM wraz z zabezpieczeniami, montaż grzejnika w kuchni1,5kW, montaż grzejnika akumulacyjnego 2,0kW pokój 2, wymiana oprawy w WC, pomiary elektryczne

3) nr 26 w budynku przy ul. Żupańskiego 9 (powierzchnia użytkowa lokalu – 39,18 m2):

a) branża budowlana – rozbiórka zabudowy ścian ( boazeria) ,wymiana okien drewnianych na okna z profili pcv z montażem nawiewników, wymiana stolarki drzwiowej z ościeżnicami, wymiana tynków stropów w pokoju II, pozostałe tynki ścian i stropów do przetarcia z przygotowaniem powierzchni do malowania, malowanie ścian i sufitów, rur w lokalu przestawienie pieca kaflowego w pokoju, wymiana wykładziny pcv z oblistwowaniem i ułożeniem płyty osb w lokalu, wywóz gruzu, rekontrola kominiarska

b) branża sanitarna – wymiana kuchenki, kurków, wahadła, instalacji i próbą szczelności, wymiana zlewozmywaka z baterią , podejściami, wymiana ustępu z płuczka i podejściami wod-kan, montaż wodomierzy skrzydełkowych z podejściami ,wymiana instalacji

c) branża elektryczna – wymiana osprzętu, wymiana tabl. licznikowej TL i mieszkaniowej TM (w lokalu) oraz KO-1, wymiana unifonu, pomiary elektryczne
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45211341-1, 45453000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-12-20

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji

30,00

wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy

10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr:

7

Nazwa:

remont lokali mieszkalnych przy ul. Willowa 20/6, Komuny Paryskiej 2-3/210, Komuny Paryskiej 2-3/205

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

CZĘŚĆ 7:

1) nr 6 w budynku przy ul. Willowa 20 (powierzchnia użytkowa lokalu – 55,64 m2):

a) branża budowlana – rozebranie zabudowy, przecieranie tynków wewnętrznych na ścianach i stropach, wymiana okien na okna PCV, założenie nawietrzaków ciśnieniowych okiennych, gruntowanie ścian i stropów, dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, malowanie rur, wykucie kratek wentylacyjnych i montaż nowych, sprawdzenie przewodów wentylacyjnych (potwierdzone protokołem) i wykonanie zaleceń, rozebranie podłóg i wykonanie nowych (płyt OSB3, wykładzina PCV, listwy przyścienne), remont balkonu (uzupełnienie tynków, malowanie, naprawa posadzki, wymiana okien), wymiana stolarki drzwiowej (drzwi wewnętrzne i zewnętrzne), uprzątnięcie terenu

b) branża sanitarna – wymiana zlewozmywaka z baterią na szafce z podejściami, wymiana wanny i kompaktu z podejściami wod-kan, montaż umywalki z baterią i podejściami wod-kan, montaż wodomierza skrzydełkowego z podejściem i plombowaniem, wymiana kuchenki gazowej 4 p. wraz z instalacją i próbą szczelności, wymiana kotła c.o. gazowego kondensacyjnego 2 funkcyjnego, wymiana wkładu kominowego, wymiana grzejnika łazienkowego, opinia kominiarska

c) branża elektryczna – demontaż starej instalacji, wymiana WLZ z TL do proj. TM, wymiana instalacji elektrycznej, montaż osprzętu, oprawy w łazience, montaż tablicy TM z zabezpieczeniami, instalacja wyrównawcza, sprawdzenie i uruchomienie instalacji domofonowej, montaż unifonu, pomiary elektryczne

2) nr 210 w budynku przy ul. Komuny Paryskiej 2-3 (powierzchnia użytkowa lokalu – 14,93 m2):

a) branża budowlana – wymiana stolarki okiennej i wymiana stolarki drzwiowej, przygotowanie tynków pod malowanie i dwukrotne malowanie ścian, wymiana wykładziny PCV

b) branża sanitarna – wymiana odcinków rur gazowych skorodowanych w lokalu, wymiana kurków gazowych przy podejściach, wymiana kuchenki gazowej, wymiana podejścia do gazomierza. Próba szczelności instalacji gazowej. Wymiana podejść dopływowych, wymiana zlewozmywaka z syfonem i z baterią, wymiana muszli klozetowej z kompaktem w łazience na piętrze, wymiana skorodowanych odcinków rur wodociągowych, wymiana zaworów, płukanie i próba szczelności na odcinkach wymienionych. Roboty dodatkowe betonowe

c) branża elektryczna – wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, wymiana tablicy mieszkaniowej wraz z zabezpieczeniami, pomiary elektryczne

3) nr 205 w budynku przy ul. Komuny Paryskiej 2-3 (powierzchnia użytkowa lokalu – 30,49 m2):

a) branża budowlana – wymiana stolarki okiennej i wymiana stolarki drzwiowej, przygotowanie tynków pod malowanie i dwukrotne malowanie ścian, wymiana wykładziny PCV

b) branża sanitarna – wymiana odcinków rur gazowych skorodowanych w lokalu, wymiana kurków gazowych przy podejściach, wymiana kuchenki gazowej, wymiana podejścia do gazomierza Próba szczelności instalacji gazowej. Wymiana podejść dopływowych, wymiana zlewozmywaka z syfonem i z baterią, wymiana muszli klozetowej z kompaktem w łazience na piętrze, wymiana skorodowanych odcinków rur wodociągowych, wymiana zaworów, montaż wodomierzy w lokalu na zimną i ciepłą wodę, płukanie i próba szczelności na odcinkach wymienionych. Roboty dodatkowe betonowe

c) branża elektryczna – wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, pomiary elektryczne
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45211341-1, 45453000-7
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-12-20
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji

30,00

wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy

10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

8

Nazwa:

remont lokali mieszkalnych przy ul. Szarotki 5a/1, Szarotki 1/12, Sławomira 7/7a, Paproci 2/1

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

CZĘŚĆ 8:

1) nr 1 w budynku przy ul. Szarotki 5a (powierzchnia użytkowa lokalu – 66,52 m2):

a) branża budowlana – regulacja i konserwacja stolarki drzwiowej i wymiana stolarki okiennej, przygotowanie tynków pod malowanie i dwukrotne malowanie ścian, wymiana wykładziny podłogowych, opinia kominiarska b) branża sanitarna – wymiana odcinków rur gazowych skorodowanych w lokalu, wymiana kurków gazowych przy podejściach, wymiana kuchenki gazowej. Próba szczelności instalacji gazowej. Wymiana podejść dopływowych, wymiana zlewozmywaka z syfonem i z baterią, wymiana wanny na natrysk z brodzikiem z baterią i umywalki z baterią, wymiana muszli klozetowej z kompaktem w łazience w lokalu, wymiana skorodowanych odcinków rur wodociągowych, wymiana zaworów, płukanie i próba szczelności na odcinkach wymienionych. Wymiana 4 szt. wodomierzy – 2 szt. na zimną wodę i 2 szt. na ciepłą wodę. Roboty dodatkowe betonowe

c) branża elektryczna – wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, montaż nowej TM z zabezpieczeniami, instalacja wyrównawcza do łazienki, pomiary elektryczne

2) nr 12 w budynku przy ul. Szarotki 1 (powierzchnia użytkowa lokalu – 22,51 m2):

a) branża budowlana – regulacja i konserwacja stolarki okiennej i wymiana stolarki drzwiowej, przygotowanie tynków pod malowanie i dwukrotne malowanie ścian, wymiana wykładziny PCV, przestawienie pieca i montaż czujnika tlenku węgla, opinia kominiarska oraz odnowienie WC na klatce schodowej

b) branża sanitarna – wymiana odcinków rur gazowych skorodowanych w lokalu, wymiana kurków gazowych przy podejściach, wymiana kuchenki gazowej, wymiana podejścia do gazomierza. Próba szczelności instalacji gazowej. Wymiana podejść dopływowych, wymiana zlewu żeliwnego z syfonem i zaworem czerpalnym, wymiana muszli klozetowej z górnopłukiem w w.c. na półpiętrze, wymiana skorodowanych odcinków rur wodociągowych, wymiana zaworów, płukanie i próba szczelności na odcinkach wymienionych

c) branża elektryczna – wymiana WLZ z tablicy licznikowej do proj. TM, wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, montaż nowych zabezpieczeń w TM, montaż grzejnika elektrycznego 1,5kW, pomiary elektryczne

3) nr 7a w budynku przy ul. Sławomira 7 (powierzchnia użytkowa lokalu – 8,44 m2):

a) branża budowlana – regulacja i konserwacja stolarki okiennej i wymiana stolarki drzwiowej, przygotowanie tynków pod malowanie i dwukrotne malowanie ścian, wymiana wykładziny PCV

b) branża sanitarna – wymiana podejść dopływowych, wymiana zlewu żeliwnego z syfonem i zaworem czerpalnym, wymiana muszli klozetowej górnopłuku w w.c. na półpiętrze, wymiana skorodowanych odcinków rur wodociągowych, wymiana zaworów, płukanie i próba szczelności na odcinkach wymienionych

c) branża elektryczna – wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem w lokalu, wymiana WLZ z TL do proj. TM, montaż grzejnika elektrycznego 1,5kW, montaż kuchenki 2 płytowej, montaż TM wraz z zabezpieczeniami w TM, pomiary elektryczne

4) nr 1 w budynku przy ul. Paproci 2 (powierzchnia użytkowa lokalu – 35,91 m2):

a) branża budowlana – wymiana stolarki drzwiowej, i okiennej w pomieszczeniu sanitarnym , montaż nawiewników oraz konserwacja okuć stolarki okiennej przygotowanie tynków pod malowanie i dwukrotne malowanie ścian i rur instalacyjnych, wymiana wykładziny PCV, ułożenie płytek terakota, opinia kominiarska

b) branża sanitarna – wymiana osprzętu wod-kan (baterie, zlewozmywak, muszla klozetowa, ), przegląd istniejącego gazowego kotła C.O. i regulacja, wymiana kuchenki gazowej i podejścia do gazomierza, próba instalacji gazowej i wodnej. Opinia kominiarska potwierdzająca prawidłowość podłączeń kotła C.O. i wentylacji pomieszczenia kuchni

c) branża elektryczna – demontaż starej instalacji, wymiana WLZ z TP do TM, wymiana instalacji elektrycznej wraz z montażem osprzętu, montaż tablicy mieszkaniowej z zabezpieczeniami, instalacja wyrównawcza, pomiary elektryczne
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45211341-1, 45453000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-12-20

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji

30,00

wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy

10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

9

Nazwa:

remont lokali mieszkalnych przy ul. Fieldorfa 6/3, Fieldorfa 10/5, Budziszyńska 21a/6, Dąbrówki 1a/7

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

CZĘŚĆ 9:

1) nr 3 w budynku przy ul. Fieldorfa 6 (powierzchnia użytkowa lokalu – 57,47 m2):

a) branża budowlana – odbicie tynków i ich uzupełnienie, przecieranie i gruntowanie tynków, malowanie ścian, sufitów i rur, montaż nawietrzaków ciśnieniowych, wykonanie podłóg i okładzin ściennych, wymiana drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, opinia kominiarska

b) branża sanitarna – wymiana zlewozmywaka z baterią na szafce z podejściami, wymiana : kompaktu, wanny z podejściami wod-kan, umywalki z podejściami wod.-kan., montaż wodomierzy skrzydełkowych z podejściem i plombowaniem, wymiana kotła gazowego na kocioł kondensacyjny dwufunkcyjny z wkładem kominowym spalinowo- powietrznym i kuchenki gazowej 4 p. wraz z instalacją i próbą szczelności. Wykonanie opinii kominiarskiej

c) branża elektryczna – sprawdzenie/usunięcie usterek instalacji elektrycznej, wymiana zabezpieczeń i wył. różnicowoprądowego z podziałem na obwody, sprawdzenie tablicy TL-1f, montaż tablicy mieszkaniowej TM, montaż osprzętu, wymiana/uruchomienie domofonu

2) nr 5 w budynku przy ul. Fieldorfa 10 (powierzchnia użytkowa lokalu – 37,08 m2):

a) branża budowlana – przecieranie i malowanie ścian i sufitów, montaż nawietrzaków okiennych, zamurowanie wentylacji w kuchni i wyprowadzenie samodzielnego przewodu wentylacyjnego ponad dach, montaż kratek wentylacyjnych, wymiana zamków w drzwiach wejściowych, montaż cyfrowego czujnika tlenku węgla, sprawdzenie przewodów kominowych i wentylacyjnych, uprzątnięcie lokalu po remoncie

b) branża sanitarna – wymiana elektrycznego podgrzewacza wody z podejściami, wymiana zlewozmywaka z baterią z podejściami, wymiana ustępu z płuczką i podejściami wod-kan, montaż wodomierzy skrzydełkowych z podejściem i plombowaniem, wymiana kuchenki gazowej 4p. wraz z instalacją i próbą szczelności. Wykonanie opinii kominiarskiej

c) branża elektryczna – sprawdzenie/usunięcie usterek instalacji elektrycznej, wymiana zabezpieczeń i wył. różnicowoprądowego z podziałem na obwody, sprawdzenie tablicy TL-1f, montaż tablicy mieszkaniowej TM, montaż osprzętu, wymiana/uruchomienie domofonu

3) nr 6 w budynku przy ul. Budziszyńska 21a (powierzchnia użytkowa lokalu – 27,45 m2):

a) branża budowlana – uzupełnienie nawiewników w oknach pcv, regulacja istniejących okien z pcv i wymiana stolarki drzwiowej, przecierka tynków sufitów i ścian, dwukrotne malowanie, wymiana wykładzin podłogowych, ułożenie kafli podłogowych w łazience

b) branża sanitarna – wymiana kuchenki gazowej 4p., kurków, wahadła, instalacji, próba szczelności, umywalki i baterii umywalkowej, wanny i baterii wannowej, wodomierzy, instalacji, zlewozmywaka i baterii zlewozmywakowej, kompaktu, kratki ściekowej i podejść odpływowych

c) branża elektryczna – demontaż instalacji i montaż nowej instalacji elektrycznej, w tym: ułożenie nowych 3-żyłowych przewodów w/t w lokalu, montaż nowego osprzętu, wymiana TM (wyposażonej w zabezp. nadmiarowoprądowe, różnicowoprądowe), wykonanie pomiarów elektrycznych

4) nr 7 w budynku przy ul. Dąbrówki 1a (powierzchnia użytkowa lokalu – 29,71 m2):

a) branża budowlana – wymiana drzwi wejściowych, wymiana drzwi wewnętrznych bez ościeżnic, przecierka tynków i pomalowanie ścian i sufitów, montaż nawiewników okiennych, montaż kratek wentylacyjnych, wymiana wykładziny podłogowej PCV wraz z listwami przypodłogowymi

b) branża sanitarna – wymiana kotła gazowego C.O. i wkładu kominowego systemowego, wymiana kuchni gazowej, próba szczelności gazu, montaż grzejnika w łazience, uzupełnienie zdemontowanej części instalacji C.O. próba szczelności instalacji C.O., wymiana zlewozmywaka, wanny, ustępu, montaż umywalki, baterii

c) branża elektryczna – doprowadzenie do kuchni nowego obwodu gniazdowego, wymiana osprzętu, montaż tablicy TM w lokalu z zabezpieczeniami, sprawdzenie i uruchomienie instalacji domofonowej, pomiary elektr.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45211341-1, 45453000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-12-20
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji

30,00

wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy

10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

10

Nazwa:

remont lokalu mieszkalnego przy ul. Bogumiły 7/11

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

CZĘŚĆ 10:

1) nr 11 w budynku przy ul. Bogumiły 7

branża elektryczna – Wymiana instalacji elektrycznej i tablicy TL-1f, montaż tablicy TM w lokalu i jej zasilenie, montaż osprzętu
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45211341-1, 45453000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-12-20
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji

30,00

wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy

10,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 


Lista załączników:
nr
tytuł załącznika
typ
rozmiar
zmodyfikowany
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
1
SIWZ
 .doc
423 Kb
2017-09-19, 08:15:51
Załączniki
1
01 Zalacznik nr 1 do siwz - formularz oferty
 .doc
94 Kb
2017-09-19, 08:16:17
2
02 zalacznik nr 2 do siwz - oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 .doc
35 Kb
2017-09-19, 08:16:35
3
03 zalacznik nr 3 do siwz - oswiadczenie o spelnaniu warunkow_podmioty trzecie
 .doc
45.5 Kb
2017-09-19, 08:16:56
4
04 zalacznik nr 4 do siwz - wzor umowy
 .doc
140.5 Kb
2017-09-19, 08:17:12
5
05 zal nr 5 do siwz - przedmiary robot cz 1
 .zip
1235.5 Kb
2017-09-19, 08:17:41
6
06 zal nr 6 do siwz - przedmiary robot cz 2
 .zip
1230.9 Kb
2017-09-19, 08:18:37
7
07 zal nr 7 do siwz - przedmiary robot cz 3
 .zip
1887.4 Kb
2017-09-19, 08:18:57
8
08 zal nr 8 do siwz - przedmiary robot cz 4
 .zip
1053.1 Kb
2017-09-19, 08:19:28
9
09 zal nr 9 do siwz - przedmiary robot cz 5
 .zip
1369.7 Kb
2017-09-19, 08:19:58
10
10 zal nr 10 do siwz - przedmiary robot cz 6
 .zip
1194 Kb
2017-09-19, 08:20:33
11
11 zal nr 11 do siwz - przedmiary robot cz 7
 .zip
1430.3 Kb
2017-09-19, 08:21:06
12
12 zal nr 12 do siwz - przedmiary robot cz 8
 .zip
1896.5 Kb
2017-09-19, 08:21:31
13
13 zal nr 13 do siwz - przedmiary robot cz 9
 .zip
1273.8 Kb
2017-09-19, 08:22:06
14
14 zal nr 14 do siwz - przedmiary robot cz 10
 .zip
390.3 Kb
2017-09-19, 08:22:42
15
15 zal nr 15 do siwz - specyfikacja techniczna
 .doc
74 Kb
2017-09-19, 08:23:13
16
16 zal nr 16 do siwz - parametry rownowaznosci
 .doc
45 Kb
2017-09-19, 08:23:35
Informacja z otwarcia ofert
1
Informacja z otwarcia ofert z dnia 05.10.2017
 .doc
137 Kb
2017-10-05, 14:56:34
2
Przykladowy wzor oswiadczenia o grupie kapitałowej
 .doc
44 Kb
2017-10-05, 14:56:47
Wynik postępowania
1
Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 10.10.2017
 .doc
112 Kb
2017-10-10, 11:36:01