Przetargi
Otwarcie ofert online
Ogłoszenia tablicowe
Plan postępowań

Biuletyn Informacji Publicznej
Ochrona danych osobowych - RODO

Wykonanie remontu dachów budynków wraz z robotami towarzyszącymi w podziale na sześć częścidata publikacji: 2018-03-01, termin otwarcia ofert: 2018-03-19


Ogłoszenie nr 523467 N-2018 z dnia 01-03-2018

 

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych: Wykonanie remontu dachów budynków, wraz z robotami towarzyszącymi, w podziale na sześć części

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

Nazwa projektu lub programu 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 

Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, krajowy numer identyfikacyjny 32124347000000, ul. ul. Mariacka  25 , 70-546   Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 4886333, 91 4886301, e-mailgadomska@zbilk.szczecin.pl, faks 91 4893831, 91 4893832. 

Adres strony internetowej (URL): Adres profilu nabywcy: 

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić): Jednostka Budżetowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
I.4) KOMUNIKACJA: 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Tak 

http://zbilk.szczecin.pl/?type=auction&action=list&categoryid=1

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak         www.zbilk.szczecin.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  Elektronicznie Nie

 adres 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie 
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak -  Inny sposób: 

Zamawiający wymaga aby oferta została złożona w formie pisemnej 

Adres: 
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, ul. Mariacka 25 70-546 Szczecin, pok. nr 9


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie remontu dachów budynków, wraz z robotami towarzyszącymi, w podziale na sześć części 

Numer referencyjny: ZBiLK.DZP.EB.171-12-PN/18 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 

Zamówienie podzielone jest na części: Tak

 Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
wszystkich części 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 6
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dachów budynków, wraz z robotami towarzyszącymi, w podziale na sześć części:

1)   Część 1 – Wykonanie remontu dachu z pokryciem papowym, mansard pokrycie z blachy dachówkopodobnej budynku mieszkalnego, przy ul. Kolumba 6 front;

2)   Część 2 – Wykonanie remontu dachu z pokryciem papowym, budynku mieszkalnego, przy ul. Pięknej 3;

3)   Część 3 – Wykonanie remontu dachu z pokryciem papowym budynku mieszkalnego, przy ul. Bolesława Śmiałego 25 oficyna prawa i lewa;

4)   Część 4 – Wykonanie remontu dachu z pokryciem papowym, mansard pokrycie dachówką ceramiczną karpiówką budynku mieszkalnego przy ul. Kolumba 32 front.

5)   Część 5 – Wykonanie remontu dachu z pokryciem papowym, mansard pokrycie blachodachówką budynku mieszkalnego, przy ul. Krasińskiego 90 front;

6)   Część 6 – Wykonanie remontu dachu z pokryciem papowym, mansard pokrycie dachówką ceramiczną budynku mieszkalnego, przy al. Wyzwolenia 77 front; 

II.5) Główny kod CPV: 45250000-7 

Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

45261000-4

45261910-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 

miesiącach:    lub dniach: 90 
lub data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

 

90

   

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 

Określenie warunków:  Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: Minimalny poziom zdolności: Zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i/lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100 000,00 zł, na jedną część zamówienia. W przypadku składania oferty na więcej części zamówienia ww. kwota ulega zwielokrotnieniu, W przypadku składania oferty wspólnej, ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości. 

Informacje dodatkowe Potencjał podmiotu trzeciego:

1)   Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych,

2)   Wykonawca, który polega sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

3)   Jeżeli wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach, o których mowa w pkt 1), zamawiający wymaga od wykonawcy przedstawienia, na wezwanie o którym mowa w ust. 5, w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w ust. 5 pkt 1) siwz. 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: Minimalny poziom zdolności: Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:

a)   wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: minimum jedną robotę budowlaną, polegającą na wykonaniu lub remoncie jednego dachu krytego papą o powierzchni nie mniejszej niż 300 m2, bez względu na ilość części na jaką złoży ofertę. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości. W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publiczne dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.

b)   dysponuje lub będzie dysponować minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – bez ograniczeń, lub inne odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących przepisów, z co najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót.

UWAGA: Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290), osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. W związku z powyższym, zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 18.03.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 

Informacje dodatkowe: Potencjał podmiotu trzeciego:

1)   Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych,

2)   Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

3)   W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

4)   Jeżeli wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach, o których mowa w pkt 1), zamawiający wymaga od wykonawcy przedstawienia, na wezwanie o którym mowa w ust. 5, w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w ust. 5 pkt 1) siwz.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak 

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak 

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

a)   odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy; W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

b)   oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne; W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

a)   dokument/dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten/ci z wykonawców składających ofertę wspólną, który/którzy będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem

b)   wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

c)    wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1)   formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I ust. 3 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

2)   oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V ust. 3 pkt 1) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

3)   oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V ust. 3 pkt 2) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

4)   zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V ust. 4 pkt 2) siwz, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów; Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej.

5)   odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I ust. 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III ust. 1 siwz); Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej.

6)   oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium 

1.Wadium należy wnieść w wysokości:

1)w Części 1 zamówienia (ul. Kolumba 6 front) – 1.429,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta dwadzieścia dziewięć złotych),

2)w Części 2 zamówienia (ul. Piękna 3) – 2.178,00 zł (słownie: dwa tysiące sto siedemdziesiąt osiem złotych),

3)w Części 3 zamówienia (ul. Bolesława Śmiałego 25 oficyna prawa i oficyna lewa) – 1.432,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta trzydzieści dwa złote),

4)w Części 4 zamówienia (ul. Kolumba 32 front) – 1.547,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset czterdzieści siedem złotych),

5)w Części 5 zamówienia (ul. Krasińskiego 90 front) – 2.019,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewiętnaście złotych),

6)w Części 6 zamówienia (al. Wyzwolenia 77 front) – 1.928,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset dwadzieścia osiem złotych), przed upływem terminu składania ofert.

Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego.

Uwaga: Jeżeli wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, powinien wyraźnie oznaczyć części, na które wnosi wadium, np. w tytule przelewu.

2.Wadium może być wnoszone:

1)w pieniądzu – przelewem na konto depozytowe Zamawiającego nr 36 1020 4795 0000 9302 0292 7648,

2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Dokumenty, o których mowa w pkt 2) należy zdeponować w siedzibie ZBiLK przy ul. Mariackiej 25 w pokoju nr 9, przed upływem terminu składania ofert.

3.    Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców    Przewidywana minimalna liczba wykonawców   Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:    Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:   Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 

IV.2.2) Kryteria 

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji

20,00

wysokość kary umownej

20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak 

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  Informacje dodatkowe 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania:  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:     Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:   Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 

Data: godzina:  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

W związku z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza zmiany zawartej umowy w zakresie:

1)   terminu wykonania zamówienia, w przypadku:

a)     wystąpienia okoliczności nieprzewidzianych i niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,

b)     wystąpienia szczególnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Wydłużenie czasu trwania umowy będzie równoważne z czasem trwania ich wstrzymania.

c)     warunków pogodowych uniemożliwiających ze względów technologicznych prowadzenie robót – pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań, aby roboty mogły zostać zrealizowane,

d)     wystąpienia robót zamiennych, przez które rozumie się roboty, które nie wykraczają poza przedmiot zamówienia, wprowadzające jedynie zmiany ulepszające, zapewniające osiągniecie celu procesu budowlanego, rozwiązanie zamienne w zakresie rodzaju zastosowanych materiałów w technologii wykonywanych robót, zmiana technologii wykonania robót, a ich wystąpienie będzie miało istotny wpływ na przesunięcie terminu zakończenia robót,

e)     wystąpienia przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. „siły wyższej”. Strony zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania się nawzajem o wystąpieniu ww. przeszkód.

2)   zmiany osoby wskazanej w § 8 ust. 2 umowy, może nastąpić na wniosek Wykonawcy, za pisemną zgodą Zamawiającego pod warunkiem, że nowe osoba będzie posiadała kwalifikacje zgodne z wymogiem opisanym w siwz. Zmiana taka będzie dopuszczalna w przypadkach losowych lub w sytuacji, gdy osoba przewidziana do realizacji umowy, nie wywiązuje się należycie ze swoich obowiązków lub z innej niezależnej od Wykonawcy przyczyny. Zmiana osoby wymaga zgody Zamawiającego i pisemnego aneksu do umowy, pod rygorem odstąpienia od umowy lub zapłaty kary umownej wskazanej w § 12 ust. 1 pkt. 5 umowy 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 

Data: 2018-03-19 godzina: 09:00, 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> język polski 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: 

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane 

IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej:

1)   W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy, wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dowody bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu;

2)   Ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

Wykonawcy zagraniczni

1.    Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest zobowiązany, zgodnie z Rozdziałem V ust. 5 pkt 1) siwz do złożenia wskazanych tam dokumentów, to zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) zamiast dokumentów:

1)     których mowa w § 5 pkt 1) ww. Rozporządzenia: – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) oraz ust. 5 pkt 5) i 6) ustawy,

2)     o których mowa w § 5 pkt 2)-4) ww. Rozporządzenia: – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

2.    Dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1) i pkt 2) lit. b) ww. Rozporządzenia, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2) lit. a) ww. Rozporządzenia, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

3.    Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 ww. Rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis §7 ust. 2 ww. Rozporządzenia stosuje się odpowiednio.

4.    W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

5.    Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1) ww. Rozporządzenia, składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1) ww. Rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14) i 21) ustawy, jeżeli zamawiający wymagał zgodnie z Rozdziałem V ust. 5 pkt 1) siwz złożenia tego dokumentu. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 zdanie pierwsze ww. Rozporządzenia stosuje się.

6.    W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu, o którym mowa w ust 5, złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Część nr:

1

Nazwa:

Wykonanie remontu dachu z pokryciem papowym, mansard pokrycie z blachy dachówkopodobnej budynku mieszkalnego, przy ul. Kolumba 6 front;

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

a)   wykonanie daszków zabezpieczających nad wejściami do budynku,

b)   wymiana rynien i rur spustowych na nowe z blachy cynkowo-tytanowej,

c)    wymiana obróbek blacharskich na nowe z blachy stalowej powlekanej,

d)   rozbiórka wszystkich warstw pokrycia z papy,

e)   naprawa uszkodzeń czapek kominowych,

f)    pokrycie dachu papą podkładową termozgrzewalną

g)   pokrycie dachu papą termozgrzewalną nawierzchniową,

h)   montaż izoklinów styropianowych przed wykonaniem obróbek z papy termozgrzewalnej,

i)    wykonanie obróbek z papy nawierzchniowej: kominów, wyłazu oraz przylegających ścian,

j)    wykonanie obróbek z papy nawierzchniowej styków połaci z sąsiednimi budynkami,

k)   montaż listew dociskających obróbki z papy termozgrzewalnej,

l)    wymianę pokrycia na nowe z blachy stalowej powlekanej na częściach mansardowych,

m)  wymiana uszkodzonych desek na połaciach,

n)   wymiana uszkodzonych tynków na kominach ponad dachem,

o)   oklejenie ścianek kominów siatką z włókna szklanego,

p)   pomalowanie ścianek kominów ponad dachem farbą silikonową oraz czapek kominowych lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno,

q)   wywiezienie i przekazanie do utylizacji materiałów z rozbiórki, 

2)   Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45260000-7, 45261000-4, 45261910-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:  Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: 

okres w miesiącach:    okres w dniach: 90

data rozpoczęcia: data zakończenia: 

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji

20,00

wysokość kary umownej

20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Wykonanie remontu dachu z pokryciem papowym, budynku mieszkalnego, przy ul. Pięknej 3;

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

a)   wymiana rynien i rur spustowych na nowe z blachy cynkowej,

b)   wymiana obróbek blacharskich na nowe z blachy cynkowej,

c)    rozbiórka wszystkich warstw pokrycia z papy,

d)   naprawa uszkodzeń czapek kominowych,

e)   pokrycie dachu papą podkładową termozgrzewalną

f)    pokrycie dachu papą termozgrzewalną nawierzchniową,

g)   montaż izoklinów styropianowych przed wykonaniem obróbek z papy termozgrzewalnej,

h)   wykonanie obróbek z papy nawierzchniowej: kominów, wyłazu oraz przylegających ścian,

i)    wykonanie obróbek z papy nawierzchniowej styków połaci z sąsiednimi budynkami,

j)    montaż listew dociskających obróbki z papy termozgrzewalnej,

k)   wymiana uszkodzonych desek na połaciach,

l)    wymiana uszkodzonych tynków na kominach ponad dachem,

m)  przemurowanie uszkodzeń kominów ponad dachem,

n)   oklejenie ścianek kominów siatką z włókna szklanego,

o)   pomalowanie ścianek kominów ponad dachem farbą silikonową oraz czapek kominowych lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno,

p)   wywiezienie i przekazanie do utylizacji materiałów z rozbiórki, 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45260000-7, 45261000-4, 45261910-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 

okres w miesiącach:  okres w dniach: 90

data rozpoczęcia:  data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji

20,00

wysokość kary umownej

20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

3

Nazwa:

Wykonanie remontu dachu z pokryciem papowym budynku mieszkalnego, przy ul. Bolesława Śmiałego 25 oficyna prawa i lewa;

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

a)   rozebranie starego pokrycia z papy,

b)   wykonanie nowego pokrycia z papy podkładowej oraz z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej,

c)    wymianę rynien i rur spustowych, wywiewek kanalizacyjnych z blachy cynkowej,

d)   wymianę opierzeń blacharskich z blachy cynkowej,

e)   częściową wymianę deskowania, desek okapowych,

f)    przemurowanie i spoinowanie kominów z cegły klinkierowej ponad dachem, rekontrola kominiarska,

g)   zajęcie chodnika,

h)   wymianę czyszczaków żeliwnych,

i)    naprawę elementów konstrukcji dachu,

j)    przemurowanie gzymsów i uzupełnienie gładzi cementowej,

k)   montaż łat i kontrłat,

l)    wykonanie membrany z folii dekarskiej,

m)  wymianę dachówki ceramicznej zakładkowej na mansardach,

n)   wymianę podłogi ślepej na strychu , wybranie polepy i ułożenie wełny mineralnej,

o)   wywóz i utylizację materiałów z demontażu,

p)   wymianę okienek dymnikowych strychowych (wyrób fabryczny), 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45260000-7, 45261000-4, 45261910-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:  Waluta:

 4) Czas trwania lub termin wykonania: 

okres w miesiącach:  okres w dniach: 90

data rozpoczęcia:  data zakończenia: 

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji

20,00

wysokość kary umownej

20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

4

Nazwa:

Wykonanie remontu dachu z pokryciem papowym, mansard pokrycie dachówką ceramiczną karpiówką budynku mieszkalnego przy ul. Kolumba 32 front.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

a)   rozebranie starego pokrycia,

b)   wykonanie daszków zabezpieczających nad wejściami do budynków,

c)    wykonanie nowego pokrycie dachu papą termozgrzewalną podkładową i nawierzchniową,

d)   naprawę miejscową uszkodzeń czapek kominowych,

e)   miejscowe przemurowanie kominów ponad dachem,

f)    wymianę uszkodzonych tynków kominów ponad dachem,

g)   wymianę okien połaciowych w mansardzie,

h)   wymianę pokrycia z dachówek na mansardzie wraz z wymianą łat drewnianych,

i)    wymianę pokrycia z blachy na mansardzie,

j)    miejscową wymianę uszkodzonych desek połaci dachowych,

k)   wymianę obróbek blacharskich na nowe,

l)    oklejenie ścianek kominów ponad dachem siatką z włókna szklanego,

m)  pomalowanie ścianek kominów ponad dachem,

n)   wymianę wywiewek kanalizacyjnych,

o)   wymianę na nowe rynien i rur spustowych,

p)   wywóz i utylizację materiałów z rozbiórki,

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45260000-7, 45261000-4, 45261910-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:  Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: 

okres w miesiącach:  okres w dniach: 90

data rozpoczęcia:  data zakończenia: 

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji

20,00

wysokość kary umownej

20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

5

Nazwa:

Wykonanie remontu dachu z pokryciem papowym, mansard pokrycie blachodachówką budynku mieszkalnego, przy ul. Krasińskiego 90 front;

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

a)   wykonanie daszków zabezpieczających,

b)   zajęcie chodnika, projekt organizacji ruchu,

c)wymianę obróbek blacharskich murów ogniowych, pasów nadrynnowych, kołnierzy, gzymsów itp.,

d)   przemurowanie kominów ponad dachem z cegły klinkierowej w kolorze czerwonym ze spoinowaniem,

e)   wymianę okienek strychowych na okna z pcv z zachowaniem podziału,

f)   demontaż pokrycia z blachy na mansardzie,

g)   ułożenie pokrycia z blachodachówki z blachy powlekanej na mansardzie,

h)   zerwanie istniejącego pokrycia z papy,

i)   dwuwarstwowe pokrycie dachu papą termozgrzewalną,

j)   wymianę wywiewek kanalizacyjnych z blachy cynkowej,

k)   częściową wyminę deskowania połaci dachu,

l)  wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek,

m)  częściową wymianę podłogi z desek na strychu,

n)   wymianę tynków na dwóch kominach na strychu wraz z białkowaniem,

o)   wymianę czyszczaków żeliwnych kanalizacyjnych,

p)   rekontrolę kominiarską drożności i sprawności przewodów kominowych po przemurowaniu,

q)   wywóz i utylizacja papy i gruzu, 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45260000-7, 45261000-4, 45261910-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:  Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: 

okres w miesiącach:  okres w dniach: 90

data rozpoczęcia: data zakończenia: 

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji

20,00

wysokość kary umownej

20,00

6)   INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

6

Nazwa:

Wykonanie remontu dachu z pokryciem papowym, mansard pokrycie dachówką ceramiczną budynku mieszkalnego, przy al. Wyzwolenia 77 front;

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

a)   rozebranie starego pokrycia z papy,

b)   wykonanie nowego pokrycia z papy podkładowej oraz z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej,

c)    wymianę rynien i rur spustowych, wywiewek kanalizacyjnych z blachy cynkowej,

d)   wymianę opierzeń blacharskich z blachy cynkowej,

e)   częściową wymianę deskowania, desek okapowych,

f)    przemurowanie i spoinowanie kominów z cegły klinkierowej ponad dachem, rekontrola kominiarska,

g)   zajęcie chodnika,

h)   wymianę czyszczaków żeliwnych,

i)    naprawę elementów konstrukcji dachu,

j)    przemurowanie gzymsów i uzupełnienie gładzi cementowej,

k)   montaż łat i kontrłat,

l)    wykonanie membrany z folii dekarskiej,

m)  wymianę dachówki ceramicznej zakładkowej na mansardach,

n)   wymianę podłogi ślepej na strychu , wybranie polepy i ułożenie wełny mineralnej,

o)   wywóz i utylizację materiałów z demontażu,

p)   wymianę okienek dymnikowych strychowych (wyrób fabryczny), 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45260000-7, 45261000-4, 45261910-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: 

okres w miesiącach:   okres w dniach: 90

data rozpoczęcia:  data zakończenia: 

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium

Znaczenie

cena

20,00

okres gwarancji

20,00

wysokość kary umownej

20,00

6)  INFORMACJE DODATKOWE:

 

 


Lista załączników:
nr
tytuł załącznika
typ
rozmiar
zmodyfikowany
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
1
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 .doc
258 Kb
2018-03-01, 09:17:48
Załączniki
1
załącznik nr 1 do siwz - formularz oferty
 .doc
101 Kb
2018-03-01, 09:18:10
2
załącznik nr 2 do siwz - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy
 .doc
37 Kb
2018-03-01, 09:18:27
3
załącznik nr 3 do siwz - oświadczenie o spełniniu warunków udziału i podmiotach trzecich
 .doc
48 Kb
2018-03-01, 09:18:47
4
załącznik nr 4 do siwz - wzór umowy
 .doc
154 Kb
2018-03-01, 09:19:12
5
załącznik nr 5 do siwz - Część 1 - ul. Kolumba 6 front - przedmiary robót, specyfikacja techniczna, zdjęcia
 .zip
4543.9 Kb
2018-03-01, 09:21:44
6
załącznik nr 6 do siwz - Częśc 2 - ul. Piękna 3 - przedmiary robót, specyfikacja techniczna, zdjęcia
 .zip
9870.1 Kb
2018-03-01, 09:24:59
7
załącznik nr 7 do siwz - Część 3 - ul. Bolesława Śmiałego 25 oficyna prawa i oficyna lewa - przedmiary robót, specyfikacja techniczna, zdjęcia
 .zip
8235.1 Kb
2018-03-01, 09:26:45
8
załącznik nr 8 do siwz -Część 4 ul. Kolumba 32 front - przedmiary robót, specyfikacja techniczna, zdjęcia
 .zip
1984.3 Kb
2018-03-01, 09:28:23
9
załącznik nr 9 do siwz - Część 5 - ul. Krasińskiego 90 front - przedmiary robót, specyfikacja techniczna, zdjęcia
 .zip
911.3 Kb
2018-03-01, 09:30:30
10
załącznik nr 10 do siwz - Część 6 - al. Wyzwolenia 77 front - przedmiary robót, specyfikacja techniczna, zdjęcia
 .zip
604.4 Kb
2018-03-01, 09:33:01
Informacja z otwarcia ofert
1
Informacja z otwarcia ofert z dnia 19.03.2018
 .doc
106.5 Kb
2018-03-19, 11:30:41
2
Przykładowy wzór oświadczenia o grupie kapitałowej
 .doc
44.5 Kb
2018-03-19, 11:30:55
Wynik postępowania
1
Informacja o wyniku postępowania z dnia 03.04.2018 r.
 .doc
99 Kb
2018-04-03, 12:59:59