logo ZBiLK
Wpisz szukany tekst...
Przebudowa i nadbudowa budynku oraz dobudowanie windy z łącznikiem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – ul. Korzeniowskiego 7, w Szczecinie
data publikacji: 2020-04-28, termin otwarcia ofert: 2020-05-19
Uwaga!
Uwaga! pytania i odpowiedzi. Modyfikacja treści siwz z dnia 12.05.2020; ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 12.05.2020; TERMIN WIZJI LOKALNEJ; Pytania i odpowiedzi z dnia 13.05.2020r.(2);Pytania i odpowiedzi z dnia 27.05.2020r.(3-9);Modyfikacja treści siwz z dnia 27.05.2020; ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 27.05.2020; modyfikacja treści siwz z dnia 03.06.2020; ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 03.06.2020; pytania i odpowiedzi z dnia 09.06.2020 (10-15); modyfikacja treści siwz z dnia 09.06.2020; ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 09.06.2020; ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 26.06.2020; modyfikacja tresci siwz z dnia 26.06.2020 - ZMIANA TERMINU;

Ogłoszenie nr 533745-N-2020 z dnia 28-04-2020 r.

 

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych:

 

Przebudowa i nadbudowa budynku oraz dobudowanie windy z łącznikiem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – ul. Korzeniowskiego 7, w Szczecinie


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, krajowy numer identyfikacyjny 32124347000000, ul. Mariacka  25 , 70-546  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 4886333, 91 4886301, e-mail metlerska@zbilk.szczecin.pl, , faks 91 4893831, 91 4893832.

Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić): Jednostka Budżetowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Tak

http://zbilk.szczecin.pl/?type=auction&action=list&categoryid=1

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak
www.zbilk.szczecin.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie Nie

adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak

Inny sposób:

Zamawiający wymaga aby oferta została złożona w formie pisemnej

Adres: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin, pokój nr 11

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i nadbudowa budynku oraz dobudowanie windy z łącznikiem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – ul. Korzeniowskiego 7, w Szczecinie

Numer referencyjny: ZBiLK.DZP.RR.171-17-PN/20

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie podzielone jest na części: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa i nadbudowa budynku oraz dobudowanie windy z łącznikiem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – ul. Korzeniowskiego 7, w Szczecinie zgodnie ze sztuką budowlaną, polskimi i branżowymi normami oraz przez pracowników o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. 2. Podstawę wykonania przedmiotu zamówienia stanowi:

1) Projekt ochrony przeciwdźwiękowej i akustyki wnętrz i elektroakustyki Dom Kultury „Słowianin”, ul. Korzeniowskiego 7

2) Projekt budowlany – „Przebudowa i nadbudowa budynku oraz dobudowanie windy z łącznikiem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – ul. Korzeniowskiego 7” – branża architektura

3) Projekt wykonawczy – „Przebudowa i nadbudowa budynku oraz dobudowanie windy z łącznikiem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – ul. Korzeniowskiego 7” – branża architektura

4) Projekt budowlany – „Przebudowa i nadbudowa budynku oraz dobudowanie windy z łącznikiem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – ul. Korzeniowskiego 7” – branża elektryczna,

5) Projekt wykonawczy – „Przebudowa i nadbudowa budynku oraz dobudowanie windy z łącznikiem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – ul. Korzeniowskiego 7” – branża elektryczna,

6) Projekt wykonawczy – „Przebudowa i nadbudowa budynku oraz dobudowanie windy z łącznikiem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – ul. Korzeniowskiego 7” - urządzenia przeciwpożarowe

7) Projekt budowlany – „Przebudowa i nadbudowa budynku oraz dobudowanie windy z łącznikiem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – ul. Korzeniowskiego 7” – branża konstrukcyjna,

8) Projekt wykonawczy – „Przebudowa i nadbudowa budynku oraz dobudowanie windy z łącznikiem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – ul. Korzeniowskiego 7” – branża konstrukcyjna,

9) Projekt budowlany – „Przebudowa i nadbudowa budynku oraz dobudowanie windy z łącznikiem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – ul. Korzeniowskiego 7” – branża sanitarna

10) Projekt wykonawczy – „Przebudowa i nadbudowa budynku oraz dobudowanie windy z łącznikiem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – ul. Korzeniowskiego 7” – branża sanitarna,

11) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - „Przebudowa i nadbudowa budynku oraz dobudowanie windy z łącznikiem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – ul. Korzeniowskiego 7”,

opracowane przez INTERWOT mgr inż. Marek Nowak z siedzibą w Kliniskach Wielkich przy ul. Pięknej 19, 12) Decyzja Nr 1199/19 z dnia 19.08.2019 r.,

13) Decyzja Nr 1218/2019 z dnia 05.07.2019 r.

3. Zakres robót budowlanych stanowiących zadanie inwestycyjne obejmuje m.in.:

1) organizację placu budowy i zaplecza budowy

2) organizację ruchu – przejścia dla pieszych, ruch samochodowy (w tym wyłączenie z ruchu ul. Korzeniowskiego)

3) rozbiórkę stropodachu, pokrycia papowego wraz z ociepleniem,

4) rozbiórkę istniejących instalacji w tym demontaż stacji bazowej telefonii komórkowej,

5) rozbiórkę konstrukcji stropodachu - wylewka betonowa, płyty betonowe

6) rozbiórkę konstrukcji żelbetowej stropodachu (podciągi, belki stropowe)

7) rozbiórkę konstrukcji murowej ścian zewnętrznych i wewnętrznych ostatniego piętra budynku

8) wykonanie konstrukcji żelbetowej ścian (słupy żelbetowe) i konstrukcji stropodachu

9) roboty montażowe i roboty „na mokro” (podciągi, belki stropowe)

10) ocieplenie stropodachu,

11) ułożenie papy fotowoltaicznej,

12) wykonanie konstrukcji ścian wewnętrznych i zewnętrznych budynku

13) wydzielenie i przebudowa istniejących pomieszczeń sanitariatów,

14) wykonanie fundamentowania i montaż windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych ruchowo (poruszających się na wózku),

15) przebudowę sali koncertowej i pomieszczeń do niej przynależnych, w tym:

a) wzmocnienie stropu stanowiącego posadzkę sali koncertowej

b) wykonanie instalacji akustyki sali koncertowej

c) wykonanie i przebudowa istniejącej wentylacji mechanicznej wraz z wmontowaniem klimatyzatorów z wyrzutniami i czerpniami na stropodachu

16) wykonanie ekranów dźwięko - ochronnych na stropodachu,

17) przebudowę 3 klatek schodowych - dróg ewakuacyjnych

18) przebudowę antresoli przyległej do sali koncertowej

19) przystosowanie przyległych do sali koncertowej pomieszczeń dla małej gastronomi

20) wykonanie elewacji budynku o oparciu o wytyczne konserwatora zabytków

21) przebudowę instalacji centralnego ogrzewania,

22) przebudowę instalacji elektro - energetycznej dla budynku,

23) przebudowę instalacji wod-kan.

4. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacja projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, warunkami technicznymi, postanowieniami umowy, obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi oraz zasadami sztuki budowlanej i wymogami poczynionych uzgodnień. Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych i przepisami p. poż

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45110000-1

45111220-6

45111213-4

45260000-0

45261300-7

45450000-6

45233252-0

45432110-8

45320000-6

45421000-4

45421100-5

45453100-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:  18   lub dniach:

lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:

Minimalny poziom zdolności:

Zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i/lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych).

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek mogą spełniać łącznie.

Informacje dodatkowe

Potencjał podmiotu trzeciego

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych

2) Wykonawca, który polega na sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

3) Jeżeli wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach, o których mowa w pkt 1), zamawiający wymaga od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w Rozdziale V ust. 5 pkt 1 siwz

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:

Minimalny poziom zdolności:

Zmawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: a) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum:

a.1) minimum dwie roboty budowlane, polegające na budowie, przebudowie lub remoncie obiektu kubaturowego albo jego części, w zakresie wielobranżowym (tj. wykonanie robót w zakresie konstrukcji, ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych), o wartości nie mniejszej niż 6 000 000,00 zł brutto każda (słownie: sześć milionów złotych),

oraz

a.2) minimum jedną robotę budowlaną, polegające na wykonaniu systemów teletechnicznych w budynku, w szczególności: systemu sygnalizacji pożaru (SSP), sieci strukturalnej komputerowej, systemu sygnalizacji włamań i napadu oraz systemu nadzoru telewizyjnego CCTV, zrealizowaną w ramach jednej lub kilku umów W przypadku składania oferty wspólnej, warunek o którym mowa w lit. a.1) musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości. Natomiast warunek o którym mowa w lit. a.1) oraz lit. a.2) (z zastrzeżeniem wymogu określonego w zdaniu pierwszym), wykonawcy mogą spełniać łącznie.

Poprzez „budowę, przebudowę lub remont” należy rozumieć odpowiednio budowę, przebudowę lub remont w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186, ze zmianami)

Przez określenie „obiekt kubaturowy” należy rozumieć budynek lub inny obiekt budowlany, któremu można przypisać parametr objętości.

W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania.

Za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na swojej stronie internetowej. Jeżeli w tym dniu średni kurs NBP nie będzie opublikowany zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.

b) dysponuje lub będzie dysponować co najmniej:

b.1) Kierownikiem budowy

Wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:

- uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

- udział przez co najmniej 18 miesięcy w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury. z art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 282),

- co najmniej 5-letnie doświadczenie, na stanowisku kierownika budowy,

b.2) Kierownikiem robót branży sanitarnej:

Wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:

- uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej, w zakresie instalacji i urządzeń; cieplnych, gazowych, wodociągowych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych i wodociągowych,

- co najmniej 5-letnie doświadczenie, na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót w branży sanitarnej,

b.3) Kierownikiem robót branży elektrycznej:

Wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:

- uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń, lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych,

- co najmniej 5-letnie doświadczenie, na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót w branży elektrycznej.

Zamawiający nie dopuszcza łączenia ww. specjalności.

Poprzez „kierownika budowy” lub „kierownika robót” należy rozumieć kierownika budowy lub kierownika robót w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186, ze zmianami). W celu uniknięcia wątpliwości, zaleca się podanie daty wydania uprawnień i dokładne cytowanie zakresu uprawnień z posiadanego zaświadczenia, a nie jedynie ich numeru. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.

UWAGA:

 - przez „uprawnienia budowlane” zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie Prawo budowlane oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272.).

- Zamawiający na etapie składania i oceny ofert nie wymaga, aby osoby posiadające uprawnienia budowlane, a będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, poza legitymowaniem się posiadaniem uprawnień budowlanych zdobytych poza terytorium Polski, musiały dysponować odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych, by spełniły wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2- 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725, ze zmianami), dotyczące świadczenia usług transgranicznych, tj. aby uzyskały one tymczasowy wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

- na podstawie art. 104 ustawy Prawo budowlane osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.

- zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. W celu uniknięcia wątpliwości zaleca się podanie daty wydania uprawnień i dokładne cytowanie zakresu uprawnień z posiadanego zaświadczenia.

- wszystkie osoby przewidziane do realizacji zamówienia muszą biegle posługiwać się językiem polskim. W przeciwnym wypadku wykonawca udostępni wystarczającą ilość tłumaczy, wykazujących znajomość języka technicznego w zakresie terminologii budowlanej, we wszystkich specjalnościach występujących przy realizacji zamówienia.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe:

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych,

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

4) Jeżeli wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach, o których mowa w pkt 1), zamawiający wymaga od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w Rozdziale V ust. 5 pkt 1 siwz

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

b) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne; W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

a) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa ten/ci z wykonawców składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

b) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. oświadczenie oraz dowody i inne dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

c) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

oświadczenie o zastosowaniu materiałów, produktów i rozwiązań równoważnych – jeżeli wykonawca przewiduje ich zastosowanie (w przypadku, o którym mowa w Rozdziale XV ust. 5 i 6 siwz). W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny ww. dokument. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I ust. 2 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

2) kosztorys szczegółowy, sporządzony zgodnie z postanowieniami Rozdziału X siwz. W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny dokument Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

3) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V ust. 3 pkt 1) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

4) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V ust. 3 pkt 2) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

5) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V ust. 4 pkt 2) siwz, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów; Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej.

6) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I ust. 4 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III ust. 1 siwz); Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej.

7) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

1. Wadium należy wnieść w wysokości – 356 347,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta czterdzieści siedem złotych), przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego.

2. Wadium może być wnoszone:

1) w pieniądzu – przelewem na konto depozytowe zamawiającego nr 36 1020 4795 0000 9302 0292 7648, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Dokumenty, o których mowa w pkt 2) należy zdeponować w siedzibie ZBiLK przy ul. Mariackiej 25, w pokoju nr 11, przed upływem terminu składania ofert.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Okres gwarancji

20,00

Wysokość kary umownej

20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W związku z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza zmiany zawartej umowy w zakresie:

1) terminu wykonania umowy, w przypadku:

a) wystąpienia okoliczności, nieprzewidzianych lub niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,

b) wystąpienia nieprzewidzianych robót, których realizacja jest niezbędna do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i będzie miała istotny wpływ na przesunięcie terminu zakończenia robót,

c) wystąpienia nieprzewidzianych warunków realizacji: tj. wystąpi odkrycie niezinwentaryzowanych obiektów czy elementów instalacji podziemnej i będzie to miało wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy

d) wystąpienia konieczności zmiany zakresu przedmiotu umowy lub konieczności wykonania prac dodatkowych lub uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć lub działań powiązanych z przedmiotem umowy – możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilość dni nieprzekraczających okresu trwania przeszkody,

e) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, których nie można było przewidzieć na etapie wykonania projektów budowlanych i uzyskania decyzji, przez które rozumie się roboty, które nie wykraczają poza przedmiot zamówienia, wprowadzające jedynie zmiany ulepszające, zapewniające osiągniecie celu procesu budowlanego, rozwiązanie zamienne w zakresie rodzaju zastosowanych materiałów w technologii wykonywanych robót, zmiana technologii wykonania robót – możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilość dni nieprzekraczających czasu na uzyskanie odpowiednich zezwoleń lub uzgodnień lub wytycznych lub decyzji oraz wykonanie robót zamiennych,

f) wystąpienia potrzeby uzyskania zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę, w wyniku wprowadzenia koniecznych, istotnych zmian w projekcie budowlanym,

g) wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania robót przez Zamawiającego, konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, odmowy wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę – możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilość dni nieprzekraczających czasu wstrzymania całości lub części robót oraz niezbędnych na uzyskanie odpowiednich decyzji, postanowień, zezwoleń, uzgodnień lub warunków technicznych,

h) wystąpienia szczególnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie z technologią przewidzianą w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Wydłużenie czasu trwania umowy będzie równoważne z czasem trwania ich wstrzymania. Na tę okoliczność Kierownik Budowy sporządzi wpis do dziennika budowy, który potwierdzi Inspektor Nadzoru właściwy dla danej branży (Inżynier Kontraktu),

i) wystąpienia przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. „siły wyższej”, w tym klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne, epidemie) uniemożliwiającej ze względów technologicznych prowadzenie robót budowlanych lub przeprowadzenie prób lub sprawdzeń lub dokonywanie odbiorów, pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań, aby roboty mogły zostać realizowane. Na tę okoliczność Kierownik Budowy sporządzi wpis do Dziennika Budowy, który potwierdzi Inspektor Nadzoru właściwy dla danej branży – możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilość dni nieprzekraczających okresu trwania przeszkody. Strony zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania się nawzajem o wystąpieniu ww. przeszkód,

j) wystąpi czasowa niedostępność materiałów budowlanych lub urządzeń (z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Wykonawcy) mająca wpływ na terminy dostaw – możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilość dni trwania przeszkody w dostawach, mającej wpływ na termin wykonania umowy,

k) w związku ze zmianą sposobu spełnienia świadczenia lub sposobu przeprowadzenia robót lub wprowadzeniem robót zamiennych lub ograniczeniem zakresu przedmiotu umowy - możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiot umowy (wydłużenie lub skrócenie) o ilość dni nieprzekraczających czasu na wykonanie robót zamiennych lub związanych ze zmianą sposobu spełnienia świadczenia lub sposobu przeprowadzenia robót lub ograniczeniem zakresu przedmiotu umowy,

2) sposobu spełnienia świadczenia lub ograniczeniu zakresu przedmiotu umowy, w tym zmiany technologiczne, w szczególności jeżeli nastąpi:

a) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych lub urządzeń niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy:

b) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych lub urządzeń ze względu na zmiany obowiązującego prawa;

c) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych lub urządzeń z uwagi na czasową lub całkowitą niedostępność technologii lub materiałów lub urządzeń (np. zaprzestania produkcji) - zmiany te będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom.

d) zmiana technologii robót, jeżeli Wykonawca wykaże, że zaproponowana przez niego technologia przyspieszy ukończenie robót w stosunku do terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 2 ust. 1 umowy lub przyczyni się do polepszenia jakości lub obniżenia kosztów eksploatacji na etapie eksploatacji - zmiana wynagrodzenia może nastąpić tylko w takim zakresie w jakim nastąpił wzrost kosztów wykonania w porównaniu do pierwotnie przewidzianej technologii. Każda ze wskazanych w lit. od a) do d) zmian może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia na zasadach określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu

3) wynagrodzenia, w przypadku gdy:

a) w toku wykonywania robót zajdzie konieczność przeprowadzenia prac, które ilościowo będą wykraczać poza ilość opisaną w kosztorysie ofertowym, Wykonawca może żądać podwyższonego wynagrodzenia a wartość tych prac zostanie obliczona na podstawie cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym; w przypadku, gdy wartość prac ilościowo wykraczających poza ilość opisaną w kosztorysie ofertowym będzie w rozliczeniu końcowym powodowała zmianę wynagrodzenia umownego,

b) wystąpi konieczność wykonania robót naprawczych w związku z odkryciem wadliwie wykonanych robót przez poprzednich wykonawców. Na te roboty, w przypadku braku pozycji i cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym, zostaną ustalone nowe pozycje i ceny jednostkowe według zasad określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu;

c) wystąpi konieczność zastosowania rozwiązania projektowego zamiennego, bez którego wykonanie przedmiotu umowy byłoby niemożliwe lub obarczone błędem;

d) wystąpi konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;

e) wystąpi konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych z uwagi na czasową lub całkowitą niedostępność materiałów lub technologii (np. zaprzestania produkcji);

f) wystąpi konieczność wykonania robót wynikających z dokumentacji, a nie ujętych w pozycjach kosztorysu ofertowego. Na te roboty, w przypadku braku pozycji i cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym, zostaną ustalone nowe pozycje i ceny jednostkowe według zasad określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu;

g) zmiany sposobu spełnienia świadczenia lub sposobu przeprowadzenia robót lub wprowadzeniem robót zamiennych lub ograniczeniem zakresu przedmiotu umowy;

4) wynagrodzenia, przypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy pzp:

a) zmiana obowiązywać będzie od dnia zawarcia aneksu i będzie obejmować wyrównanie za okres od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w art. 142 ust. 5 ustawy, lecz nie wcześniej niż od dnia złożenia prawidłowego wniosku (oświadczenia wraz z uzasadnieniem oraz dowodami potwierdzającymi wpływ zmian, o którym mowa w lit. f)),

b) przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

c) w przypadku zmiany, o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt 2) ustawy Pzp, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o wartość zmiany całkowitego kosztu Wykonawcy, wynikającego ze zmiany wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

d) w przypadku zmiany, o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt 3) ustawy Pzp, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o wartość zmiany całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany ponieść przy uwzględnieniu tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie.

e) w przypadku zmiany, o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt 4) ustawy Pzp, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o wartość zmiany całkowitego kosztu Wykonawcy, wynikającego ze wzrostu kosztów z tytułu wpłat do pracowniczych planów kapitałowych.

f) za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w lit. b), wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia wraz z uzasadnieniem oraz odpowiednimi dowodami potwierdzającymi wpływ zmian, o których mowa w lit. c, d, e, na wynagrodzenie Wykonawcy.

5) Osób przewidzianych do realizacji umowy po stronie Wykonawcy (ujętych w wykazie), pod warunkiem, że nowe osoby będą posiadały kwalifikacje zgodne z wymogiem opisanym w siwz. Zmiana taka będzie dopuszczalna w szczególnych przypadkach losowych (choroba, wypadek, itp.) lub w sytuacji, gdy osoba przewidziana do realizacji umowy, nie wywiązuje się należycie ze swoich obowiązków lub z innej niezależnej od Wykonawcy przyczyny. Zmiana osób wymaga zgody Zamawiającego, pod rygorem odstąpienia od umowy lub zapłaty kary umownej wskazanej w § 12 ust. 1 pkt 4) umowy.

3. Wykonawca wykona wycenę robót wynikających ze zmian wskazanych w art. 144 ust. 1 ustawy pzp, w formie kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową, przy zastosowaniu następujących czynników cenotwórczych wskazanych w dostępnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu (wybór publikacji przez Wykonawcę wymaga akceptacji Zamawiającego):

1) stawka roboczogodziny „R”- średnia dla województwa zachodniopomorskiego,

2) koszty pośrednie „Kp” (R+S) – średnia dla województwa zachodniopomorskiego,

3) zysk kalkulacyjny „Z” (R+S+Kp) – średnia dla województwa zachodniopomorskiego,

4) ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą przyjmowane według średnich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu zostaną przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym również cen dostawców na stronach internetowych, ofert handlowych itp.,

5) nakłady rzeczowe – w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR.

4. Zmiana polegająca na wprowadzeniu robót zamiennych, których wartość nie zmienia wynagrodzenia umownego określonego w § 7 ust. 2 umowy, nastąpi na zasadach wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu. Każda ze wskazanych w ust. 2 pkt 3) zmian może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia na zasadach określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu.

5. Podstawą wprowadzenia zmian wskazanych w ust. 2 jest protokół zatwierdzony przez Zamawiającego i Wykonawcę oraz pisemny aneks do umowy.

6. Każdej ze stron przysługuje prawo inicjowania zmian, o których mowa w ust. 2. Konieczność dokonania zmiany, należy potwierdzić stosownymi dokumentami zawierającymi między innymi:

1) opis propozycji zmiany;

2) uzasadnienie zmiany - faktyczne i prawne wraz ze wskazaniem podstawy prawnej;

3) opis wpływu zmiany na Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz termin wykonania przedmiotu umowy, z określeniem którejkolwiek z okoliczności wskazanej w ust. 2 pkt 1) niniejszego paragrafu, jej wpływu na roboty prowadzone przez Wykonawcę; Zamawiający zastrzega sobie prawo do określenia zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze wskazaniem ust. 2 pkt 1) niniejszego paragrafu oraz z uwzględnieniem zakresu robót jakie nie były możliwe do wykonania i ich wpływu na pozostałe roboty prowadzone przez Wykonawcę;

4) opis wpływu zmiany na wysokość wynagrodzenia umownego wraz z wyceną, wg ust. 3 niniejszego paragrafu. Wprowadzenie zmian wskazanych w ust. 2 pkt 1), 2), 3) niniejszego paragrafu nastąpi aneksem do umowy, na podstawie Protokołu Konieczności opracowanego przez Zamawiającego.

7. Wszystkie okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, a które nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2020-05-19, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Postępowanie prowadzone jest w języku polskim

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej:

1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy, wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dowody bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu;

2) Ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

Wykonawcy zagraniczni:

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest zobowiązany, zgodnie z Rozdziałem V ust. 5 pkt 1) siwz do złożenia wskazanych tam dokumentów, to zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) zamiast dokumentów:

1) o których mowa w § 5 pkt 1) ww. Rozporządzenia:

– składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) oraz ust. 5 pkt 5) i 6) ustawy, 2) o których mowa w § 5 pkt 2)-4) ww. Rozporządzenia:

– składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

2. Dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1) i pkt 2) lit.

b) ww. Rozporządzenia, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2) lit. a) ww. Rozporządzenia, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 ww. Rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis §7 ust. 2 ww. Rozporządzenia stosuje się odpowiednio.

4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1) ww. Rozporządzenia, składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1) ww. Rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14) i 21) ustawy, jeżeli zamawiający wymagał zgodnie z Rozdziałem V ust. 5 pkt 1) siwz złożenia tego dokumentu. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 zdanie pierwsze ww. Rozporządzenia stosuje się.

 6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu, o którym mowa w ust. 5, złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu

Ogłoszenie nr 540081163-N-2020 z dnia 12-05-2020 r

 

 

 

Szczecin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 533745-N-2020
Data: 28-04-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, Krajowy numer identyfikacyjny 32124347000000, ul. Mariacka  25, 70-546  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 4886333, 91 4886301, e-mail metlerska@zbilk.szczecin.pl, faks 91 4893831, 91 4893832.
Adres strony internetowej (url): www.zbilk.szczecin.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6.2)
Punkt:
W ogłoszeniu jest: Termin składania otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

 Data: 2020-05-19 godzina 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

 Data: 2020-06-02 godzina 10:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.1.2)
Punkt: 2.
W ogłoszeniu jest: 

2. Wadium może być wnoszone:

1) w pieniądzu – przelewem na konto depozytowe zamawiającego nr 36 1020 4795 0000 9302 0292 7648,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Dokumenty, o których mowa w pkt 2) należy zdeponować w siedzibie ZBiLK przy ul. Mariackiej 25, w pokoju nr 11, przed upływem terminu składania ofert.
W ogłoszeniu powinno być: 

2. Wadium może być wnoszone:

1) w pieniądzu – przelewem na konto depozytowe zamawiającego nr 36 1020 4795 0000 9302 0292 7648,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w następujący sposób:

a) Dokumenty, o których mowa w pkt 2) należy zdeponować w siedzibie ZBiLK przy ul. Mariackiej 25, w pokoju nr 11, przed upływem terminu składania ofert;

b) poprzez dołączenie dokumentu do oferty;

c) w postaci elektronicznej poprzez wysłanie na adres: sekretariat-dzp@zbilk.szczecin.pl oryginału dokumentu wadialnego, tj. opatrzonego kwalifikowanym podpisem osób upoważnionych do jego wystawienia (wystawców dokumentu).

Dokumenty wadialne w postaci elektronicznej nie mogą zawierać postanowień uzależniających wygaśnięcie zobowiązań gwaranta/poręczyciela od zwrotu oryginału dokumentu wadialnego do jego wystawcy.

 

 


Ogłoszenie nr 540091617-N-2020 z dnia 27-05-2020 r.

 

Szczecin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 533745-N-2020
Data: 28/04/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, Krajowy numer identyfikacyjny 32124347000000, ul. Mariacka  25, 70-546  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 4886333, 91 4886301, e-mail metlerska@zbilk.szczecin.pl, faks 91 4893831, 91 4893832.
Adres strony internetowej (url):

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6.2)
Punkt:
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-06-02 godzina 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-06-09 godzina 10:00

 

Ogłoszenie nr 540096851-N-2020 z dnia 03-06-2020 r.

 

 

                                                                                                                                               Szczecin:                                                                                                                                              
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 533745-N-2020
Data: 28/04/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, Krajowy numer identyfikacyjny 32124347000000, ul. Mariacka  25, 70-546  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 4886333, 91 4886301, e-mail metlerska@zbilk.szczecin.pl, faks 91 4893831, 91 4893832.
Adres strony internetowej (url):

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6.2)
Punkt:
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-06-09 godzina 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-06-16 godzina 10:00Ogłoszenie nr 540101118-N-2020 z dnia 09-06-2020 r.                                                                                                  

 

Szczecin:                                                                                  
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 533745-N-2020
Data: 28/04/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, Krajowy numer identyfikacyjny 32124347000000, ul. Mariacka  25, 70-546  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 4886333, 91 4886301, e-mail metlerska@zbilk.szczecin.pl, faks 91 4893831, 91 4893832.
Adres strony internetowej (url):

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6.2)
Punkt:
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-06-16 godzina 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-06-29 godzina 10:00

 


 

Ogłoszenie nr 540113797-N-2020 z dnia 26.06.2020 r.

 

 

                                                                                                                                               Szczecin:                                                                                                                                              
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 533745-N-2020
Data: 28/04/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, Krajowy numer identyfikacyjny 32124347000000, ul. Mariacka  25, 70-546  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 4886333, 91 4886301, e-mail metlerska@zbilk.szczecin.pl, faks 91 4893831, 91 4893832.
Adres strony internetowej (url):

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6.2)
Punkt:
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-06-29 godzina 10:00

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-07-09. godzina 10:00Lista załączników
NrTytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
1Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniaikona rozszerzenia załącznika266.5 kB2020-04-28, 13:57:01
Załączniki
1Załącznik nr 1 do siwz - Formularz ofertyikona rozszerzenia załącznika76.5 kB2020-04-28, 14:13:55
2Załącznik nr 2 do siwz - Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczeniaikona rozszerzenia załącznika36.5 kB2020-04-28, 13:38:36
3Załącznik nr 3 do siwz - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i podmiotach trzecichikona rozszerzenia załącznika48.5 kB2020-04-28, 13:38:48
4Załącznik nr 4 do siwz - Wzór umowyikona rozszerzenia załącznika272.5 kB2020-04-28, 13:39:16
5Załącznik nr 1 do umowy - Klauzula informacyjnaikona rozszerzenia załącznika41 kB2020-04-28, 13:40:57
6Załącznik nr 5 do siwz - Dokumentacja projektowa część 1ikona rozszerzenia załącznika13674.2 kB2020-04-28, 13:42:00
7Załącznik nr 5 do siwz - Dokumentacja projektowa część 2ikona rozszerzenia załącznika12549.7 kB2020-04-28, 13:42:23
8Załącznik nr 5 do siwz - Dokumentacja projektowa część 3ikona rozszerzenia załącznika5003.3 kB2020-04-28, 13:42:37
9Załącznik nr 5 do siwz - Dokumentacja projektowa część 4ikona rozszerzenia załącznika10972.1 kB2020-04-28, 13:42:55
10Załącznik nr 5 do siwz - Dokumentacja projektowa część 5ikona rozszerzenia załącznika9960 kB2020-04-28, 13:43:14
11Załącznik nr 5 do siwz - Dokumentacja projektowa część 6ikona rozszerzenia załącznika6968.8 kB2020-04-28, 13:43:40
12Załącznik nr 5 do siwz - Dokumentacja projektowa część 7ikona rozszerzenia załącznika52951.3 kB2020-04-28, 13:44:20
13Załącznik nr 5 do siwz - Dokumentacja projektowa część 8ikona rozszerzenia załącznika4477.6 kB2020-04-28, 13:44:37
14Załącznik nr 5 do siwz - Dokumentacja projektowa część 9ikona rozszerzenia załącznika14668.3 kB2020-04-28, 13:44:58
15Załącznik nr 5 do siwz - Dokumentacja projektowa część 10ikona rozszerzenia załącznika20403 kB2020-04-28, 13:48:46
16Załącznik nr 5 do siwz - Dokumentacja projektowa część 11ikona rozszerzenia załącznika12663.2 kB2020-04-28, 13:49:09
17Załącznik nr 6 do siwz - Przedmiar robótikona rozszerzenia załącznika2820.8 kB2020-04-28, 13:49:40
18Załącznik nr 7 do siwz - STWiORikona rozszerzenia załącznika2131.1 kB2020-04-28, 13:50:23
19Załącznik nr 8 do siwz - Decyzja Nr 1199/19ikona rozszerzenia załącznika1299.7 kB2020-04-28, 13:50:57
20Załącznik nr 9 do siwz - Decyzja Nr 1218/2019ikona rozszerzenia załącznika1500.4 kB2020-04-28, 13:51:27
Wyjaśnienia i modyfikacje
1pytania i odpowiedzi z dnia 04.05.2020ikona rozszerzenia załącznika102.5 kB2020-05-04, 13:25:21
2modyfikacja treści siwz z dnia 12.05.2020ikona rozszerzenia załącznika102 kB2020-05-12, 13:56:35
3Zalacznik nr 1 do siwz - Formularz oferty -po modyfikacji z dnia 12.05.2020ikona rozszerzenia załącznika77 kB2020-05-12, 13:57:40
4pytania i odpowiedzi z dnia 13.05.2020 (2)ikona rozszerzenia załącznika118 kB2020-05-13, 15:48:18
5pytania i odpowiedzi z dnia 27.05.2020 (3)ikona rozszerzenia załącznika112 kB2020-05-27, 13:03:21
6pytania i odpowiedzi z dnia 27.05.2020 (4)ikona rozszerzenia załącznika105 kB2020-05-27, 13:04:13
7pytania i odpowiedzi z dnia 27.05.2020 (5)ikona rozszerzenia załącznika104.5 kB2020-05-27, 13:05:11
8pytania i odpowiedzi z dnia 27.05.2020 (6)ikona rozszerzenia załącznika102 kB2020-05-27, 13:05:50
9pytania i odpowiedzi z dnia 27.05.2020 (7)ikona rozszerzenia załącznika132.5 kB2020-05-27, 13:06:23
10pytania i odpowiedzi z dnia 27.05.2020 (8)ikona rozszerzenia załącznika114 kB2020-05-27, 13:06:57
11pytania i odpowiedzi z dnia 27.05.2020 (9)ikona rozszerzenia załącznika123 kB2020-05-27, 13:07:27
12modyfikacja treści siwz z dnia 27.05.2020ikona rozszerzenia załącznika107.5 kB2020-05-27, 13:09:31
13Instalacje ppoż. oddymiania przedmiar - zmodyfikowany w dniu 27.05.2020ikona rozszerzenia załącznika344 kB2020-05-27, 13:33:36
14Instalacje sanitarne przedmiar - zmodyfikowany w dniu 27.05.2020ikona rozszerzenia załącznika1143 kB2020-05-27, 13:34:28
15Przedmiar budowlany - zmodyfikowany w dniu 27.05.2020ikona rozszerzenia załącznika978.6 kB2020-05-27, 13:35:13
16opis Architektura projekt wykonawczy - zmodyfikowany w dniu 27.05.2020ikona rozszerzenia załącznika2040.8 kB2020-05-27, 13:36:35
17opis Konstrukcja projekt wykonawczy - zmodyfikowany w dniu 27.05.2020ikona rozszerzenia załącznika494.4 kB2020-05-27, 13:37:35
18Zestawienie stolarki rys. AW23 - zmodyfikowany w dniu 27.05.2020ikona rozszerzenia załącznika416 kB2020-05-27, 13:38:54
19STWiOR - zmodyfikowany w dniu 27.05 2020.ikona rozszerzenia załącznika1993.4 kB2020-05-27, 13:40:15
20Akustyka rysunki - nowy dokument z dnia 27.05.2020ikona rozszerzenia załącznika6559.2 kB2020-05-27, 13:41:39
21Obudowy grzejników - nowy dokument z dnia 27.05.2020ikona rozszerzenia załącznika3560.4 kB2020-05-27, 13:42:22
22Zadaszenie nad wejściem do budynku - nowy dokument z dnia 27.05.2020ikona rozszerzenia załącznika188.9 kB2020-05-27, 13:43:17
23modyfikacja treści siwz z dnia 03.06.2020ikona rozszerzenia załącznika86 kB2020-06-03, 13:19:16
24pytania i odpowiedzi z dnia 09.06.2020 (10)ikona rozszerzenia załącznika103.5 kB2020-06-09, 13:38:30
25pytania i odpowiedzi z dnia 09.06.2020 (11)ikona rozszerzenia załącznika114.5 kB2020-06-09, 13:39:17
26pytania i odpowiedzi z dnia 09.06.2020 (12)ikona rozszerzenia załącznika115 kB2020-06-09, 13:39:54
27pytania i odpowiedzi z dnia 09.06.2020 (13)ikona rozszerzenia załącznika112 kB2020-06-09, 13:40:31
28pytania i odpowiedzi z dnia 09.06.2020 (14)ikona rozszerzenia załącznika102.5 kB2020-06-09, 13:41:01
29pytania i odpowiedzi z dnia 09.06.2020 (15)ikona rozszerzenia załącznika104 kB2020-06-09, 13:41:28
30modyfikacja treści siwz z dnia 09.06.2020ikona rozszerzenia załącznika106.5 kB2020-06-09, 13:43:28
31Załącznik nr 10 do siwz - Program Prac Konserwatorskich - nowy dokument z dnia 09.06.2020ikona rozszerzenia załącznika16092.9 kB2020-06-09, 13:48:02
32Przedmiar budowlany - zmodyfikowany w dniu 09.06.2020ikona rozszerzenia załącznika229.2 kB2020-06-09, 13:49:19
33opis Architektura Projekt Wykonawczy - zmodyfikowany w dniu 09.06.2020ikona rozszerzenia załącznika2050.9 kB2020-06-09, 13:50:07
34Zestawienie stolarki rys. AW23 - zmodyfikowany w dniu 09.06.2020ikona rozszerzenia załącznika430.8 kB2020-06-09, 13:50:42
35Rysunki AW02, AW03, AW04, AW05 - zmodyfikowane w dniu 09.06.2020ikona rozszerzenia załącznika2837.2 kB2020-06-09, 13:52:07
36Rysunek S14 Rzut dachu - zmodyfikowany w dniu 09.06.2020ikona rozszerzenia załącznika327.5 kB2020-06-09, 13:57:32
37modyfikacja treści siwz z dnia 26.06.2020ikona rozszerzenia załącznika88.5 kB2020-06-26, 14:53:26
Wynik postępowania
1zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 07.07.2020ikona rozszerzenia załącznika101.5 kB2020-07-07, 15:11:43