Przetargi
Otwarcie ofert online
Ogłoszenia tablicowe
Plan postępowań

Biuletyn Informacji Publicznej
Ochrona danych osobowych - RODO

(MM) Wykonanie remontu dachów budynków mieszkalnych w Szczecinie, wraz z robotami towarzyszącymi, w podziale na siedem częścidata publikacji: 2020-05-05, termin otwarcia ofert: 2020-05-20


 

Gmina Miasto Szczecin

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych

Jednostka Budżetowa

ul. Mariacka 25, 70 - 546 Szczecin

tel/ faks 91 48 86 346

michalska@zbilk.szczecin.pl

 

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.)

ogłasza przetarg nieograniczony

o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych na:

 

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych: Wykonanie remontu dachów budynków mieszkalnych w Szczecinie, wraz z robotami towarzyszącymi, w podziale na siedem części

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało umieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.05.2020r. pod numerem 535007-N-2020

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, krajowy numer identyfikacyjny 32124347000000, ul. Mariacka  25 , 70-546  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 4886333, 91 4886301, , e-mail metlerska@zbilk.szczecin.pl, , faks 91 4893831, 91 4893832.
Adres strony internetowej (URL): www.zbilk.szczecin.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić): Jednostka budżetowa

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Tak
http://zbilk.szczecin.pl/?type=auction&action=list&categoryid=1


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak
www.zbilk.szczecin.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak
Inny sposób: w formie pisemnej
Adres: ZBiLK ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin, pok. 9


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie remontu dachów budynków mieszkalnych w Szczecinie, wraz z robotami towarzyszącymi, w podziale na siedem części
Numer referencyjny: ZBiLK.DZP.MM.171-16-PN/20
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: maksymalnej liczby części 2

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 2

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dachów budynków mieszkalnych w Szczecinie, wraz z robotami towarzyszącymi, w podziale na siedem części:

1) Część 1 – Wykonanie remontu dachu budynku mieszkalnego przy ul. Kolumba 9 front;

2) Część 2 – Wykonanie remontu dachu budynku mieszkalnego przy ul. Jana Kazimierza 16 oficyna;

3) Część 3 – Wykonanie remontu dachu budynku mieszkalnego przy ul. Jagiellońskiej 28 oficyna;

4) Część 4 – Wykonanie remontu dachu budynku mieszkalnego przy ul. Parkowej 2 oficyna;
5) Część 5 – Wykonanie remontu dachu budynku mieszkalnego przy ul. Łokietka 1 oficyna;

6) Część 6 – Wykonanie remontu dachu budynku mieszkalnego przy ul. Kolejowej 10;

7) Część 7 – Wykonanie remontu dachu budynku mieszkalnego przy ul. Stołczyńskiej 134

II.5) Główny kod CPV: 45260000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45261000-4

45261910-6II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
II.9) Informacje dodatkowe: Informacja na temat terminu wykonania zamówienia w poszczególnych częściach, znajduje się w ZAŁĄCZNIKU I (INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH) - Część 1 pkt 4), Część 2 pkt 4, Część 3 pkt 4), Część 4 pkt 4), Część 5 pkt 4, Część 6 pkt 4), Część 7 pkt 4).

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 

Minimalny poziom zdolności:

Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:

a) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: minimum jedną robotę budowlaną, polegającą na:

 

a1) w przypadku składania oferty na część 1 budowie, przebudowie lub remoncie jednego dachu krytego papą i jednego dachu krytego blachą dachówkopodobną, każdy dach o wartości robót nie mniejszej niż 40 000,00 zł brutto lub jednego dachu krytego zarówno papą jak i blachą dachówkopodobną, o wartości robót nie mniejszej niż 80 000,00 zł brutto

 

a2) w przypadku składania oferty na część 2 – 3 budowie, przebudowie lub remoncie jednego dachu krytego papą, o wartości robót nie mniejszej niż 40 000,00 zł brutto,

 

a3) w przypadku składania oferty na część 4 budowie, przebudowie lub remoncie jednego dachu krytego papą, o wartości robót nie mniejszej niż 20 000,00 zł brutto,

 

a4) w przypadku składania oferty na część 5 - 7 budowie, przebudowie lub remoncie jednego dachu krytego papą, o wartości robót nie mniejszej niż 70 000,00 zł brutto, W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości.

 

W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publiczne dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.

 

b) dysponuje lub będzie dysponować co najmniej:

 

b1) jedną osobą która będzie pełniła funkcję Kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, lub inne odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących przepisów, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w ww. specjalności. z co najmniej 5-letnim doświadczeniem zawodowym na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót.

 

b2) ( w przypadku składania oferty dla części 7 ) jedną osobą posiadającą uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1kV na stanowisku eksploatacji, oraz jedną osobą posiadającą uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku dozoru,

 

Zamawiający dopuszcza łączenie stanowisk tylko osób zajmujących się eksploatacją i dozorem, pod warunkiem spełnienia łącznie wymagań dotyczących uprawnień dla tych stanowisk W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak


Informacje dodatkowe: 

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

4) Jeżeli wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach, o których mowa w pkt 1), zamawiający wymaga od wykonawcy przedstawienia, na wezwanie o którym mowa w ust. 5, w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w ust. 5 pkt 1) siwz.

 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak 

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie

 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy; W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

b) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne; W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. oświadczenie oraz dowody i inne dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.


III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I ust. 2 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

2) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V ust. 3 pkt 1) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

3) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V ust. 3 pkt 2) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V ust. 4 pkt 2) siwz, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów; Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej.

5) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I ust. 4 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III ust. 1 siwz); Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej.

6) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców) oraz firmy podwykonawców (jeżeli są znane); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Wadium należy wnieść w wysokości:

1) w Części 1 zamówienia – 3 076,00 zł (słownie: trzy tysiące siedemdziesiąt sześć złotych),

2) w Części 2 zamówienia – 1 467,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt siedem złotych),

3) w Części 3 zamówienia – 1 421,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta dwadzieścia jeden złotych),

4) w Części 4 zamówienia – 765,00 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt pięć złotych),

5) w Części 5 zamówienia – 2 373,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt trzy złote)

6) w Części 6 zamówienia – 2 537,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset trzydzieści siedem złotych),

7) w Części 7 zamówienia – 2 120,00 zł (słownie: dwa tysiące sto dwadzieścia złotych),

przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego.

Uwaga: Jeżeli wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, powinien wyraźnie oznaczyć części, na które wnosi wadium, np. w tytule przelewu.

2. Wadium może być wnoszone:

1) w pieniądzu – przelewem na konto depozytowe Zamawiającego nr 36 1020 4795 0000 9302 0292 7648,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Dokumenty, o których mowa w pkt 2) należy zdeponować w siedzibie ZBiLK przy ul. Mariackiej 25 w pokoju nr 9, przed upływem terminu składania ofert.

3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji

20,00

wysokość kary umownej

20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak


IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:

 

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
2. W związku z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza zmiany zawartej umowy w zakresie:
1) terminu wykonania zamówienia, w przypadku:
a) wystąpienia okoliczności nieprzewidzianych i niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,
b) wystąpienia szczególnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Wydłużenie czasu trwania umowy będzie równoważne z czasem trwania ich wstrzymania.
c) warunków pogodowych uniemożliwiających ze względów technologicznych prowadzenie robót – pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań, aby roboty mogły zostać zrealizowane,
d) wystąpienia robót zamiennych, przez które rozumie się roboty, które nie wykraczają poza przedmiot zamówienia, wprowadzające jedynie zmiany ulepszające, zapewniające osiągniecie celu procesu budowlanego, rozwiązanie zamienne w zakresie rodzaju zastosowanych materiałów w technologii wykonywanych robót, zmiana technologii wykonania robót, a ich wystąpienie będzie miało istotny wpływ na przesunięcie terminu zakończenia robót,
e) wystąpienia przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. „siły wyższej”. Strony zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania się nawzajem o wystąpieniu ww. przeszkód.
f) konieczności wstrzymania robót, wskutek stwierdzenia występowania w/na budynku gniazd zwierząt chronionych (ptaki, nietoperze, itp.),
2) obniżenia wynagrodzenia, w związku ze zmianą sposobu wykonania robót w szczególności przy zmianie technologii wykonania robót, ograniczeniem zakresu robót lub wprowadzeniem robót zamiennych. Wykonawca wykona wycenę robót wynikających ze zmiany sposobu przeprowadzenia robót oraz robót zamiennych w formie kosztorysu sporządzonego metodą wskazaną poniżej, przy zastosowaniu następujących czynników cenotwórczych wskazanych w dostępnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu (wybór publikacji przez Wykonawcę wymaga akceptacji Zamawiającego):
a) stawka roboczogodziny „R”- średnia dla województwa Zachodniopomorskiego,
b) koszty pośrednie „Kp” (R+S) – średnia dla województwa Zachodniopomorskiego,
c) zysk kalkulacyjny „Z” (R+S+Kp) – średnia dla województwa Zachodniopomorskiego,
d) ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą przyjmowane według średnich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu zostaną przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym również cen dostawców na stronach internetowych, ofert handlowych itp.,
e) nakłady rzeczowe – w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR,
f) roboty wynikające z ograniczenia zakresu Wykonawca wyceni zgodnie z kosztorysem ofertowym.
3) zmiany osoby wskazanej w § 8 ust. 2, może nastąpić na wniosek Wykonawcy, za pisemną zgodą Zamawiającego pod warunkiem, że nowa osoba będzie posiadała kwalifikacje zgodne z wymogiem opisanym w siwz. Zmiana taka będzie dopuszczalna w przypadkach losowych lub w sytuacji, gdy osoba przewidziana do realizacji umowy, nie wywiązuje się należycie ze swoich obowiązków lub z innej niezależnej od Wykonawcy przyczyny. Zmiana osoby wymaga zgody Zamawiającego i pisemnego aneksu do umowy, pod rygorem odstąpienia od umowy lub zapłaty kary umownej wskazanej w § 12 ust. 1 pkt. 5 4) oraz w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-05-20, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski


IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
I GRUPA KAPITAŁOWA

1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dowody bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu;

2) Ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

 

II WYKONAWCY ZAGRANICZNI

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest zobowiązany, zgodnie z Rozdziałem V ust. 5 pkt 1) siwz do złożenia wskazanych tam dokumentów, to zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane zamiast dokumentów:

1) których mowa w § 5 pkt 1) ww. Rozporządzenia: – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, 2) o których mowa w § 5 pkt 2)-4) ww. Rozporządzenia: – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

2. Dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1) i pkt 2) lit. b) ww. Rozporządzenia, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2) lit. a) ww. Rozporządzenia, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 ww. Rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis §7 ust. 2 ww. Rozporządzenia stosuje się odpowiednio.

4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1) ww. Rozporządzenia, składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1) ww. Rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14) i 21) ustawy, jeżeli zamawiający wymagał zgodnie z Rozdziałem V ust. 5 pkt 1) siwz złożenia tego dokumentu. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 zdanie pierwsze ww. Rozporządzenia stosuje się.

6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu, o którym mowa w ust 5, złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Wykonanie remontu dachu budynku mieszkalnego przy ul. Kolumba 9 front

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Powierzchnia dachu - ok 163m2

 

Zakres zamówienia w Części 1 obejmuje miedzy innymi:

a) organizacja zajęcia pasa drogowego (zabezpieczenie chodnika) w uzgodnieniu z ZDiTM,

b) wykonanie zadaszenia zabezpieczającego wzdłuż budynku (chodnika) i tymczasowego ogrodzenia terenu taśmą ostrzegawczą,

c) przygotowanie zabezpieczenia połaci dachu przed wpływami atmosferycznymi,

d) demontaż starych masztów antenowych i anten (anteny do ponownego montażu),

e) wymiana rynien na nowe z blachy ocynkowanej gr. 60mm Ø 150 mm – Ø 180 mm ( w zależności od miejsca montażu) wraz z montażem lejów spustowych,

f) wymiana rur spustowych, na rury spustowe Ø 120 mm, z blachy ocynkowanej gr. 60 mm

g) wymiana pokrycia mansard na blachę dachówkopodobną (karpiówkę) w kolorze ceglanym, po uprzednim montażu folii wstępnego krycia (bez widocznych rowków kapilarnych – zwiększona norma),

h) wymiana obróbek blacharskich na nowe z blachy ocynkowanej gr. 6 mm (pas nadrynnowy, wiatrownice, obróbki cokołu klapy wejściowej),

i) rozbiórka wszystkich warstw pokrycia z papy,

j) częściowa wymiana uszkodzonego deskowania dachu,

k) impregnacja deskowania,

l) sprawdzenie przewodów kominowych,

m) ręczne rozebranie kominów wolnostojących przy użyciu klinów i młotów,

n) przemurowanie kominów ponad dachem cegłą klinkierową, z wyprofilowaniem czap kominowych. Przemurowanie należy wykonać cegłą pełną (nie stosować cegły perforowanej), klasy F2 – odpornej na surowe warunki atmosferyczne, i klasie wytrzymałości minimum 30 (wymiary stanu obecnego),

o) uzupełnienie tynku na ścianie budynku sąsiedniego (front budynek ul. Kolumba 8)

p) montaż systemowych kompletnych przedłużeń przewodów kominowych – dwupłaszczowych, żaroodpornych ( w miejsca obecnych przedłużeń kamionkowych),

q) pomalowanie czapek kominowych lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno,

r) pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym, jednowarstwowo, papą podkładową na osnowie z włókna poliestrowego, papa modyfikowana SBS, grubości 4mm, papa mocowana mechanicznie,

s) pokrycie dachów papą termozgrzewalną, wierzchniego krycia, na osnowie z włókna poliestrowego, papa modyfikowana SBS, grubości 5,2mm,

t) montaż izoklinów 100x100 laminowanych papą,

u) obróbki z papy termozgrzewalnej,

v) montaż listew dociskających obróbki z papy termozgrzewalnej,

w) uszczelnienie listew dociskowych polimerowym uszczelniaczem, trwale elastycznym, odpornym na UV,

x) wymiana obróbki włazu dachowego,

y) montaż zabezpieczenia przed otwarciem z zewnątrz wyłazu dachowego,

z) roboty towarzyszące związane z remontem dachu,

aa) naprawy elewacji,

bb) wymiana kominków wentylacyjnych i obróbka wszystkich rur przechodzących przez połać dachową,

cc) montaż kołnierzy przy istniejących oknach w połaci mansard,

dd) montaż sztyc antenowych (zgodnie z załącznikiem nr 12) z przeniesieniem anten lokatorskich po uzgodnieniu z lokatorami,

ee) opinia kominiarska (sprawdzenie drożności przewodów po wykonanych robotach),

ff) wywiezienie i przekazanie do utylizacji materiałów z rozbiórki,

gg) likwidacja placu budowy


2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45260000-0, 45261000-4, 45261910-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 80
data rozpoczęcia:
data zakończenia:


5) Kryteria oceny ofert:

 

 

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji

20,00

wysokość kary umownej

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin będzie liczony od daty przekazania frontu robót. W przypadku uzyskania zamówienia (podpisania umowy) na więcej niż jedną część, termin dla tych części nie będzie sumowany. Przekazanie frontu robót nastąpi do 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Część nr:

2

Nazwa:

Wykonanie remontu dachu budynku mieszkalnego przy ul. Jana Kazimierza 16 oficyna

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Powierzchnia dachu - ok 119m2

 

Zakres zamówienia w Części 2 obejmuje miedzy innymi:

a) wykonanie daszków zabezpieczających nad wejściami do budynku,

b) tymczasowe ogrodzenie terenu taśmą ostrzegawczą,

c) przygotowanie zabezpieczenia połaci dachu przed wpływami atmosferycznymi,

d) demontaż starych masztów antenowych i anten (anteny do ponownego montażu),

e) demontaż i ponowny montaż istniejących rynien,

f) wymiana obróbek blacharskich na nowe z blachy ocynkowanej gr 6mm (pas nadrynnowy, obróbki cokołu klapy wejściowej),

g) rozbiórka wszystkich warstw pokrycia z papy,

h) częściowa wymiana uszkodzonego deskowania dachu,

i) częściowe wzmocnienie krokwi,

j) impregnacja deskowania,

k) wykonanie w nowym miejscu wyłazu dachowego (w środku długości krokwi),

l) sprawdzenie przewodów kominowych,

m) rozebranie ręczne kominów wolnostojących przy użyciu klinów i młotów,

n) przemurowanie uszkodzeń kominów ponad dachem cegłą pełną klasy 20 – wymiary stanu obecnego,

o) skucie uszkodzonych i odspojonych tynków ścian kominów ponad dachem,

p) wzmocnienie kominów ponad dachem siatką z włókna szklanego

q) tynkowanie przemurowanych kominów,

r) pomalowanie ścianek kominów ponad dachem farbą silikonową,

s) pomalowanie czapek kominowych lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno,

t) pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym, jednowarstwowo, papą podkładową na osnowie z włókna poliestrowego, papa modyfikowana SBS, grubości 4mm, papa mocowana mechanicznie,

u) pokrycie dachów papą termozgrzewalną, wierzchniego krycia, na osnowie z włókna poliestrowego, papa modyfikowana SBS, grubości 5,2mm,

v) montaż izoklinów 100x100 laminowanych papą,

w) obróbki z papy termozgrzewalnej,

x) montaz listew dociskających obróbki z papy termozgrzewalnej,

y) uszczelnienie listew dociskowych polimerowym uszczelniaczem, trwale elastycznym, odpornym na UV,

z) obróbki wyłazu dachowego blachą ocynkowaną gr. 6mm,

aa) roboty towarzyszące związane z remontem dachu,

bb) montaż sztyc antenowych (zgodnie z załącznikiem nr 12) z przeniesieniem anten lokatorskich, po uzgodnieniu z lokatorami,

cc) opinia kominiarska (sprawdzenie drożności przewodów po wykonanych robotach),

dd) wywiezienie i przekazanie do utylizacji materiałów z rozbiórki,

ee) likwidacja placu budowy


2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45260000-7, 45261000-4, 45261910-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 45
data rozpoczęcia:
data zakończenia:


5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji

20,00

wysokość kary umownej

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia liczony będzie od przekazania frontu robót. W przypadku uzyskania zamówienia (podpisania umowy) na więcej niż jedną część, termin dla tych części nie będzie sumowany. Przekazanie frontu robót nastąpi do 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Część nr:

3

Nazwa:

Wykonanie remontu dachu budynku mieszkalnego przy ul. Jagiellońskiej 28 oficyna

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Powierzchnia dachu - ok 131m2

 

Zakres zamówienia w Części 3 obejmuje miedzy innymi:

a) wykonanie daszków zabezpieczających nad wejściami do budynku,

b) tymczasowe ogrodzenie terenu taśmą ostrzegawczą,

c) przygotowanie zabezpieczenia połaci dachu przed wpływami atmosferycznymi,

d) demontaż starych masztów antenowych i anten (anteny do ponownego montażu),

e) rozdeskowanie dachu celem wykonania wyrównania połaci dachowej i nadania odpowiedniego spadku,

f) odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych,

g) impregnacja deskowania (impregnat z zabarwieniem umożliwiającym określenie desek impregnowanych w ramach niniejszego remontu dachu),

h) demontaż i ponowny montaż istniejących rynien,

i) częściowy montaż i częściowa wymiana obróbek blacharskich na nowe z blachy ocynkowanej gr. 6mm (pas nadrynnowy, wiatrownice, obróbki cokołu, klapy wejściowe),

j) rozbiórka wszystkich warstw pokrycia z papy,

k) częściowa wymiana uszkodzonego deskowania dachu,

l) częściowe wzmocnienie krokwi,

m) skucie uszkodzonych i odspojonych tynków ścian kominów ponad dachem,

n) wzmocnienie kominów ponad dachem siatką z włókna szklanego,

o) tynkowanie przemurowanych kominów,

p) pomalowanie ścianek kominów ponad dachem farbą silikonową,

q) poprawki tynkowania kominów,

r) pomalowanie czapek kominowych lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno,

s) pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym, jednowarstwowo, papą podkładową na osnowie z włókna poliestrowego, papa modyfikowana SBS, grubości 4mm, papa mocowana mechanicznie,

t) Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, wierzchniego krycia, na osnowie z włókna poliestrowego, papa modyfikowana SBS, grubości 5,2 mm,

u) montaż izoklinów 100x100, laminowanych papą,

v) obróbki z papy termozgrzewalnej,

w) montaż listew dociskających obróbki z papy termozgrzewalnej,

x) uszczelnienie listew dociskowych polimerowym uszczelniaczem, trwale elastycznym, odpornym na UV,

y) wymiana obróbki wyłazu dachowego, blacha ocynkowana gr. 6mm,

z) roboty towarzyszące związane z remontem dachu,

aa) montaż sztyc antenowych (zgodnie z załącznikiem nr 12) z przeniesieniem anten lokatorskich, po uzgodnieniu z lokatorami,

bb) wywiezienie i przekazanie do utylizacji materiałów z rozbiórki,

cc) likwidacja placu budowy.


2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45260000-7, 45261000-4, 45261910-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 50
data rozpoczęcia:
data zakończenia:


5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji

20,00

wysokość kary umownej

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia liczony będzie od przekazania frontu robót. W przypadku uzyskania zamówienia (podpisania umowy) na więcej niż jedną część, termin dla tych części nie będzie sumowany. Przekazanie frontu robót nastąpi do 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Część nr:

4

Nazwa:

Wykonanie remontu dachu budynku mieszkalnego przy ul. Parkowej 2 oficyna

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Powierzchnia dachu - ok 115m2

 

Zakres zamówienia w Części 4 obejmuje miedzy innymi:

a) wykonanie daszków zabezpieczających nad wejściami do budynku,

b) tymczasowe ogrodzenie terenu taśmą ostrzegawczą,

c) przygotowanie zabezpieczenia połaci dachu przed wpływami atmosferycznymi,

d) odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych,

e) impregnacja deskowania (impregnat z zabarwieniem umożliwiającym określenie desek impregnowanych w ramach remontu dachu),

f) demontaż i ponowny montaż istniejących rynien,

g) częściowy montaż i częściowa wymiana obróbek blacharskich na nowe z blachy ocynkowanej gr 6mm (pas nadrynnowy, wiatrownice, obróbki cokołu klapy wejściowej),

h) rozbiórka wszystkich warstw pokrycia z papy,

i) przemurowanie czap kominowych,

j) tynkowanie kominów z wzmocnieniem siatką,

k) pomalowanie ścianek kominów ponad dachem farbą silikonową,

l) pomalowanie czapek kominowych lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno,

m) pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym, jednowarstwowo, papą podkładową na osnowie z włókna poliestrowego, papa modyfikowana SBS, grubości 4mm, papa mocowana mechanicznie,

n) pokrycie dachów papą termozgrzewalną, wierzchniego krycia, na osnowie z włókna poliestrowego, papa modyfikowana SBS, grubości 5,2 mm,

o) montaż izoklinów 100x100 laminowanych papą,

p) obróbki z papy termozgrzewalnej,

q) montaż listew dociskających,

r) uszczelnianie listew dociskowych polimerowym uszczelniaczem, trwale elastycznym, odpornym na UV,

s) wymiana obróbki wyłazu dachowego blachą ocynkowaną gr 6mm,

t) roboty towarzyszące związane z remontem dachu,

u) wykonanie i montaż drabiny do wyłazu,

v) podniesienie wysokości wylazu dachowego,

w) uszczelnienia przy rurach wentylacyjnych i spalinowych,

x) wywiezienie i przekazanie do utylizacji materiałów z rozbiórki,

y) likwidacja placu budowy


2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45260000-7, 45261000-4, 45261910-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 25
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji

20,00

wysokość kary umownej

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE: Termin wykonania zamówienia liczony będzie od przekazania frontu robót. W przypadku uzyskania zamówienia (podpisania umowy) na więcej niż jedną część, termin dla tych części nie będzie sumowany. Przekazanie frontu robót nastąpi do 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Część nr:

5

Nazwa:

Wykonanie remontu dachu budynku mieszkalnego przy ul. Łokietka 1 oficyna

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Powierzchnia dachu - ok 232m2

 

Zakres zamówienia w Części 5 obejmuje miedzy innymi:

a) wykonanie daszków zabezpieczających nad wejściem do budynku,

b) tymczasowe ogrodzenie terenu taśmą ostrzegawczą,

c) przygotowanie zabezpieczenia połaci dachu przed wpływami atmosferycznymi,

d) demontaż starych masztów antenowych i anten ( anteny do ponownego montażu),

e) demontaż i ponowny montaż istniejących rynien,

f) demontaż starej blachy mansardy i montaż nowej blachy trapezowej, stalowej, ocynkowanej (optycznie nawiązującej do mansard dachów oficyn położonych obok),

g) wymiana obróbek blacharskich na nowe z blachy ocynkowanej gr. 6mm (pas nadrynnowy, wiatrownice, obróbki cokołu klapy wejściowej),

h) rozbiórka wszystkich warstw pokrycia z papy,

i) częściowa wymiana uszkodzonego deskowania dachu,

j) częściowe wzmocnienie krokwi,

k) impregnacja deskowania,

l) wykonanie w nowym miejscu wyłazu dachowego,

m) sprawdzenie przewodów kominowych,

n) rozebranie ręczne kominów wolnostojących przy użyciu klinów i młotów,

o) przemurowanie uszkodzeń kominów ponad dachem cegłą pełną klasy 20 – wymiary stanu obecnego,

p) skucie uszkodzonych i odspojonych tynków ścian kominów ponad dachem,

q) wzmocnienie kominów ponad dachem siatką z włókna szklanego,

r) tynkowanie przemurowanych kominów,

s) pomalowanie ścianek kominów ponad dachem farbą silikonową,

t) pomalowanie czapek kominowych lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno,

u) pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym, jednowarstwowo, papą podkładową na osnowie z włókna poliestrowego, papa modyfikowana SBS, grubość 4mm, papa mocowana mechanicznie,

v) pokrycie dachów papą termozgrzewalną, wierzchniego krycia, na osnowie z włókna poliestrowego, papa modyfikowana SBS, grubości 5,2 mm,

w) montaż izoklinów 100x100 laminowanych papą,

x) obróbki z papy termozgrzewalnej,

y) montaż listew dociskających obróbki z papy termozgrzewalnej,

z) uszczelnienie listew dociskowych polimerowym uszczelniaczem, trwale elastycznym, odpornym na UV,

aa) wymiana obróbki wyłazu dachowych blachą ocynkowaną 6mm,

bb) roboty towarzyszące związane z remontem dachu,

cc) wymiana kominków wentylacyjnych i obróbka wszystkich rur przechodzących przez połać dachową,

dd) montaż sztyc antenowych (zgodnie z załącznikiem nr 12) z przeniesieniem anten lokatorskich wraz z uzgodnieniami z lokatorami,

ee) opinia kominiarska (sprawdzenie drożności przewodów po wykonanych robotach),

ff) Wywiezienie i przekazanie do utylizacji materiałów z rozbiórki,

gg) Likwidacja placu budowy


2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45260000-7, 45261000-4, 45261910-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 75
data rozpoczęcia:
data zakończenia:


5) Kryteria oceny ofert:

 

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji

20,00

wysokość kary umownej

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia liczony będzie od przekazania frontu robót. W przypadku uzyskania zamówienia (podpisania umowy) na więcej niż jedną część, termin dla tych części nie będzie sumowany. Przekazanie frontu robót nastąpi do 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy).

Część nr:

6

Nazwa:

Wykonanie remontu dachu budynku mieszkalnego przy ul. Kolejowej 10

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Powierzchnia dachu - ok 241m2

 

Zakres zamówienia w Części 6 obejmuje miedzy innymi:

a) wykonanie zadaszenia zabezpieczającego wzdłuż budynku (chodnik) i tymczasowe ogrodzenie terenu taśmą ostrzegawczą,

b) przygotowanie zabezpieczenia połaci dachu przed wpływami atmosferycznymi,

c) demontaż starych masztów antenowych i anten (anteny do ponownego montażu),

d) wymiana rynien na nowe z blachy ocynkowanej gr 60 mm, Ø 180mm wraz z montażem lejów spustowych,

e) wymiana rur spustowych na rury spustowe Ø 150mm z blachy ocynkowanej gr. 60 mm,

f) wymiana obróbek blacharskich na nowe z blachy ocynkowanej gr. 6 mm (pas nadrynnowy, wiatrownice, obróbki cokołu klapy wejściowej),

g) rozbiórka wszystkich warstw pokrycia z papy,

h) rozdeskowanie dachu celem wykonania wyrównania połaci dachowej i nadania odpowiedniego spadku wraz z impregnacją desek,

i) częściowa wymiana uszkodzonego deskowania dachu,

j) impregnacja deskowania,

k) impregnacja częściowa konstrukcji,

l) wymiana uszkodzonych krokwi,

m) wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronne desek, z podparciem na krokwi i murłacie, o przekroju łącznym nie mniejszym niż obecna krokiew,

n) montaż łat po obu stronach krokwi celem wykonania wyrównania połaci dachowej i nadania odpowiedniego spadku,

o) sprawdzenie przewodów kominowych,

p) rozebranie ręczne kominów wolnostojących przy użyciu klinów i młotów,

q) przemurowanie kominów ponad dachem cegłą klinkierową, z użyciem zaprawy do klinkieru i wyprofilowaniem czap kominowych. Przemurowanie należy wykonać cegłą pełną (nie stosować cegły perforowanej), charakteryzującą się niska nasiąkliwością (poniżej 6%), klasy F2 – odpornej na surowe warunki atmosferyczne, i klasie wytrzymałości minimum 30 (wymiary stanu obecnego),

r) montaż systemowych kompletnych przedłużeń przewodów kominowych – dwupłaszczowych, żaroodpornych (w miejsca obecnych przedłużeń kamionkowych),

s) pomalowanie czapek kominowych lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno,

t) pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym, jednowarstwowo, papą podkładową na osnowie z włókna poliestrowego, papa modyfikowana SBS, grubości 4mm, papa mocowana mechanicznie,

u) pokrycie dachów papą termozgrzewalną, wierzchniego krycia, na osnowie z włókna poliestrowego, papa modyfikowana SBS, grubości 5,2mm,

v) montaż izoklinów 100x100 laminowanych papą,

w) obróbki z papy termozgrzewalnej,

x) montaż listew dociskających obróbki z papy termozgrzewalnej,

y) uszczelnienie listew dociskowych polimerowym uszczelniaczem, trwale elastycznym, odpornym na UV,

z) wymiana obróbki wyłazu dachowego,

aa) montaż zabezpieczenia przed otwarciem z zewnątrz wyłazu dachowego,

bb) roboty towarzyszące związane z remontem dachu,

cc) naprawy elewacji,

dd) wymiana kominków wentylacyjnych i obróbka wszystkich rur przechodzących przez połać dachową,

ee) montaż kołnierzy przy istniejących oknach w połaci mansard,

ff) montaż sztyc antenowych (zgodnie z załącznikiem nr 12) z przeniesieniem anten lokatorskich, po uzgodnieniu z lokatorami,

gg) opinia kominiarska (sprawdzenie drożności przewodów po wykonanych robotach),

hh) wywiezienie i przekazanie do utylizacji materiałów z rozbiórki,

ii) likwidacja placu budowy


2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45260000-7, 45261000-4, 45261910-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 80
data rozpoczęcia:
data zakończenia:


5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji

20,00

wysokość kary umownej

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia liczony będzie od przekazania frontu robót. W przypadku uzyskania zamówienia (podpisania umowy) na więcej niż jedną część, termin dla tych części nie będzie sumowany. Przekazanie frontu robót nastąpi do 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy).

Część nr:

7

Nazwa:

Wykonanie remontu dachu budynku mieszkalnego przy ul. Stołczyńskiej 134

 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

 

powierzchnia dachu - ok. 371m2

 

Zakres zamówienia w Części 7 obejmuje miedzy innymi:

 

a) wykonanie daszków zabezpieczających nad wejściem do budynku,

b) tymczasowe ogrodzenie terenu taśmą ostrzegawczą,

c) przygotowanie zabezpieczenia połaci dachu przed wpływami atmosferycznymi,

d) demontaż sztyc antenowych,

e) demontaż i ponowny montaż istniejących rynien,

f) częściowa wymiana rynien,

g) częściowy montaż i częściowa wymiana obróbek blacharskich na nowe z blachy ocynkowanej gr. 6mm (pas nadrynnowy, wiatrownice, obróbki cokołu),

h) miejscowa korekta spadku połaci dachowej,

i) rozbiórka wszystkich warstw pokrycia z papy,

j) przemurowania czap kominowych,

k) tynkowanie kominów ze wzmocnieniem siatką,

l) pomalowanie ścianek kominów ponad dachem farbą silikonową,

m) poprawki tynkowania kominów,

n) pomalowanie czapek kominowych lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno,

o) pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym, jednowarstwowo, papą podkładową na osnowie z włókna poliestrowego, papa modyfikowana SBS, grubości 4mm, papa mocowana mechanicznie,

p) pokrycie dachów papą termozgrzewalną wierzchniego krycia, na osnowie z włókna poliestrowego, papa modyfikowana SBS, grubości 5,2mm,

q) montaż izoklinów 100x100 laminowanych papą,

r) obróbki z papy termozgrzewalnej,

s) montaż listew dociskających,

t) uszczelnianie listew dociskowych polimerowym uszczelniaczem, trwale elastycznym, odpornym na UV,

u) roboty towarzyszące związane z remontem dachu,

v) wymiana instalacji odgromowej,

w) montaż sztyc antenowych (zgodnie z załącznikiem nr 12) z przeniesieniem anten lokatorskich, po uzgodnieniu z lokatorami,

x) demontaż istniejącej instalacji odgromowej, bez demontażu zwodów pionowych i uziemienia,

y) montaż nowej instalacji odgromowej na dachu i podłączenie jej do istniejących zwodów pionowych,

z) wykonanie pomiarów elektrycznych

aa) wywiezienie i przekazanie do utylizacji materiałów z rozbiórki,

bb) likwidacja placu budowy


2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45260000-7, 45261000-4, 45261910-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia:
data zakończenia:


5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji

20,00

wysokość kary umownej

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia liczony będzie od przekazania frontu robót. W przypadku uzyskania zamówienia (podpisania umowy) na więcej niż jedną część, termin dla tych części nie będzie sumowany. Przekazanie frontu robót nastąpi do 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy).

 


Lista załączników:
nr
tytuł załącznika
typ
rozmiar
zmodyfikowany
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
1
SIWZ
 .doc
298 Kb
2020-05-05, 11:31:31
Załączniki
1
01 załącznik nr 1 do siwz - formularz ofertowy
 .doc
92 Kb
2020-05-05, 11:34:31
2
02 załącznik nr 2 do siwz - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 .doc
37.5 Kb
2020-05-05, 11:35:58
3
03 załącznik nr 3 do siwz - oświadczenie o spełnieniu warunków_podmioty trzecie
 .doc
48 Kb
2020-05-05, 11:36:10
4
04 załącznik nr 4 do siwz - wzór umowy
 .doc
183.5 Kb
2020-05-05, 11:36:26
5
05 załącznik nr 5 do siwz - dokumentacja techniczna część 1
 .zip
3968.5 Kb
2020-05-05, 11:37:13
6
06 załącznik nr 6 do siwz - dokumentacja techniczna część 2
 .zip
3773.6 Kb
2020-05-05, 11:37:39
7
07 załącznik nr 7 do siwz - dokumentacja techniczna część 3
 .zip
3837.1 Kb
2020-05-05, 11:38:03
8
08 załącznik nr 8 do siwz - dokumentacja techniczna część 4
 .zip
3653.7 Kb
2020-05-05, 11:38:24
9
09 załącznik nr 9 do siwz - dokumentacja techniczna część 5
 .zip
3879.1 Kb
2020-05-05, 11:39:08
10
10 załącznik nr 10 do siwz - dokumentacja techniczna część 6
 .zip
4318.9 Kb
2020-05-05, 11:39:43
11
11 załącznik nr 11 do siwz - dokumentacja techniczna część 7
 .zip
6197.4 Kb
2020-05-05, 11:40:16
12
12 załącznik nr 12 do siwz - rysunek 1 mocowanie sztycy antenowej
 .zip
4975 Kb
2020-05-05, 11:41:25
Informacja z otwarcia ofert
1
Informacja z otwarcia z dnia 20.05.2020r.
 .doc
121 Kb
2020-05-20, 14:57:53
2
przykładowy wzór oświadczenia o grupie kapitałowej
 .doc
44.5 Kb
2020-05-20, 14:57:55
Wynik postępowania
1
Informacja o wyniku postępowania z dnia 25.05.2020r. (unieważnienie części 1,4,5)
 .doc
86 Kb
2020-05-25, 10:04:58
2
Informacja o wyniku postępowania z dnia 28.05.2020r. (unieważnienie części 6 i 7)
 .doc
87 Kb
2020-05-28, 14:52:27
3
Informacja o wyniku postępowania z dnia 03.06.2020r. (część 2 i 3)
 .doc
88.5 Kb
2020-06-03, 10:26:50