logo ZBiLK
Wpisz szukany tekst...
Uwaga !
Zarchiwizowana wersja publikowanej treści z dnia: 2018-06-08
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13, 14 i 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) – dalej RODO
 
− informujemy, że:
 
  
I. Administrator danych osobowych
 
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie , ul. Mariacka 25, 70-456 Szczecin jest Administratorem Twoich danych
osobowych.

  
II. Inspektor Ochrony Danych
 
Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych pod
adresem poczty elektronicznej: iod@zbilk.szczecin.pl lub korespondencyjnie na adres: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, ul. Mariacka 25, 70-456 Szczecin.
 
III. Cele i podstawy przetwarzania
 
Określono cele przetwarzania Twoich danych. Jako Administrator będziemy przetwarzać Twoje dane w celu:
 
- zawarcia z Panią/Panem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 
- wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 
- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 
- ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 
- w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 
IV. Kategorie przetwarzanych danych osobowych
 
W Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie przetwarzane są dane osobowe wrażliwe oraz dane osobowe
niewrażliwe w zależności od celu i podstawy przetwarzania.

 
V. Źródło pochodzenia danych osobowych
  
Dane osobowe pozyskane są od interesantów, osób trzecich i innych organów oraz instytucji publicznych na potrzeby
prowadzonej sprawy.


 
VI. Prawa osób, których dane dotyczą:
  
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
 
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 
d) prawo do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a lub art. 9 ust. 1 lit a RODO;
 
e) prawo do przenoszenia danych;
 
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 
VII. Prawo do sprzeciwu
 
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Twoich danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub  Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 
VIII. Odbiorcy danych
 
Twoje dane mogą być udostępniane podmiotom i organom, którym Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie danych
osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa.
 
Odbiorcami danych osobowych będą także:
  
-  jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin,
  
-  podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych.
 
 
Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

 
IX. Okres przechowywania danych
 
Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z terminami określonymi w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie

   
X. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
 
Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do:
 
- zawarcia z Panią/Panem umowy lub wykonywania umowy, której jest Pani/Pan stroną,
 
- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 
- ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 
- w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 
 
XI. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 
Gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia ParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2 016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych.
  
 
XII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
 
Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.
 

Informacje: treść opublikowana dnia: 2018-06-08 o godzinie: 13:02:01 przez użytkownika Anna Jaździńska-Skwark