logo ZBiLK
Wpisz szukany tekst...
Uwaga !
Zarchiwizowana wersja publikowanej treści z dnia: 2021-04-02
(18) Podinspektor - 1 etat - w Dziale Gospodarowania Lokalami Mieszkalnymi

DYREKTOR ZARZĄDU BUDYNKÓW I LOKALI KOMUNALNYCH

JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

przy ul. Mariackiej 25 w Szczecinie

ogłasza

nabór na wolne stanowisko urzędnicze

( 18 ) Podinspektor 1 etat

w Dziale Gospodarowania Lokalami Mieszkalnymi

 

Zakres zadań na ww stanowisku:

 1. Prowadzenie spraw związanych z zasiedleniem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szczecin oraz będących w dyspozycji Gminy Miasto Szczecinie.

 2. Przygotowywanie ofert lokali.

 3. Weryfikacja wniosków o przydział lokalu mieszkalnego.

 4. Wydawanie skierowań oraz upoważnień do zawarcia umów najmu lokali.

 5. Prowadzenie rejestru wydanych skierowań i upoważnień.

 6. Udzielanie odpowiedzi na pisma.

 7. Przygotowywanie raportów i i sprawozdań

 8. Przyjmowanie interesantów i czuwanie nad załatwieniem ich spraw w zakresie powierzonych obowiązków.

 9. Przygotowanie projektów oraz aktualizacja uchwał Rady Miasta Szczecin, zarządzeń i oświadczeń woli Prezydenta Miasta oraz ich realizacja.

 10. Przedkładanie materiałów niezbędnych do udzielania odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz komisji Rady Miasta Szczecin.

 11. Przygotowywanie projektów pism, w tym również odpowiedzi na skargi do akceptacji Dyrektora ZBiLK.

   

Warunki pracy na stanowisku

Podstawowy system czasu pracy.

Praca przy monitorze ekranowym.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Wymagania niezbędne

  1. Obywatelstwo polskie.

  2. Pełna zdolność do czynności prawych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

  3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

  4. Nieposzlakowana opinia.

  5. Wykształcenie średnie lub wyższe i co najmniej 4 lata ogólnego stażu pracy

6. Kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku:

- biegła obsługa komputera: (pakietu MS Word, Excel)

Wymagania dodatkowe

1. Umiejętność czytania umów cywilno-prawnych.

2. Umiejętność redagowania pism.

3. Samodzielność w pracy na zajmowanym stanowisku

4. Zaangażowanie i umiejętność pracy w zespole.

5. Odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu.

6. Rzetelność, sumienność, dokładność.

7. Umiejętność analitycznego myślenia.

8. Dobra organizacja pracy własnej.

9. Dobra znajomość obsługi komputera i podstawowych systemów (ze szczególnym uwzględnieniem pakietu MS Office, Lex)

 

Wymagane dokumenty

  1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV).

  2. List motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem.

  3. Kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie.

  4. Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach ( kursy, szkolenia).

  5. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia).

  6. Ewentualne kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy.

  7. Oświadczenie kandydata potwierdzające posiadanie obywatelstwa polskiego ( poświadczone własnoręcznym podpisem).

  8.Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (poświadczone własnoręcznym podpisem) .

  9. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (poświadczone własnoręcznym podpisem) .

  10. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez ZBiLK (poświadczone własnoręcznym podpisem).

  KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13, 14 i 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) – dalej RODO− informujemy, że:I. Administrator danych osobowych Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie , ul. Mariacka 25, 70-456 Szczecin będzie Administratorem Pani/Pana danych osobowych. II. Inspektor Ochrony Danych Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym Pani/Pan może skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych pod adresem poczty elektronicznej: iod@zbilk.szczecin.pl lub listownie na adres: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, ul. Mariacka 25, 70-456 Szczecin III. Cele i podstawy przetwarzania Określono cele przetwarzania Pani/Pana danych. Jako Administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu postępowania rekrutacyjnego i zawarcia umowy o pracę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a i b oraz f RODO). Pani/Pana dane na wolne stanowisko urzędnicze przetwarzane są w oparciu o przepisy prawa (w szczególności Kodeksu pracy i/lub innych przepisów szczególnych). IV. Kategorie przetwarzanych danych osobowych W Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie przetwarzane są dane osobowe wrażliwe oraz dane osobowe niewrażliwe w zależności od celu i podstawy przetwarzania. V. Źródło pochodzenia danych osobowych Dane osobowe pozyskane są od interesantów, osób trzecich i innych organów oraz instytucji publicznych na potrzeby prowadzonej sprawy. VI. Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;d) prawo do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit a lub art. 9 ust. 2 lit a RODO;e) prawo do przenoszenia danych;f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. VII. Prawo do sprzeciwu W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. VIII. Odbiorcy danych Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa umowy powierzenia przetwarzania danych lub innego instrumentu prawnego. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. IX. Okres przechowywania danych Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z odrębnych przepisów - tj. przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji. Administrator może przetwarzać dane osobowe zawarte w ofercie także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji,  w związku z wykonywaniem umowy, zakończeniem jej obowiązywania. W tym celu Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. X. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych Podanie danych jest konieczne w celu wypełnienia obowiązku prawnego, jakim jest zgodne z przepisami zatrudnianie pracownika w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych z siedzibą w Szczecinie oraz prowadzenie dokumentacji pracowniczej związanej z zatrudnieniem. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora będzie skutkować niemożnością realizacji procesu zatrudnienia. Pozostałe dane osobowe przetwarzane są na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody. XI. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu ta-kich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. XII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.

 

Ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać w terminie do dnia 16 kwietnia 2021 r.

(uwaga: liczy się data wpływu do Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych)

na adres :

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych

sekretariat, pok. 16

ul. Mariacka 25

70-546 Szczecin

w opisanej imieniem i nazwiskiem zamkniętej kopercie z dopiskiem: ( 18 ) Nabór na stanowisko Podinspektor w Dziale Gospodarowania Lokalami Mieszkalnymi – 1 etat

Uwagi: Oferty, które wpłyną do Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. 

Informacje: treść opublikowana dnia: 2021-04-02 o godzinie: 10:42:14 przez użytkownika Kamil Doering

Informacje:

Pozycja wytworzona dnia: o godzinie: przez użytkownika
Ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2021-04-02 o godzinie: 10:42:14 przez użytkownika Kamil Doering