logo ZBiLK
Wpisz szukany tekst...
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA ŚWIADKÓW W PRZYPADKU POZYSKIWANIA DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB INNYCH NIŻ OSOBA, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ (ART. 14 RODO)

 

 

Zgodnie z art. 14 i 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) – dalej RODO

 

- informujemy, że:

 

 

I. Administrator danych osobowych

 

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, ul. Mariacka 25, 70-456 Szczecin jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych.

 

II. Inspektor Ochrony Danych

 

 

Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym Pani/Pan może skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych pod adresem poczty elektronicznej: iod@zbilk.szczecin.pl lub korespondencyjnie na adres: Inspektor Ochrony Danych  Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, ul. Mariacka 25, 70-456 Szczecin.

 

III. Cele  i podstawy przetwarzania

 

Określono cele przetwarzania Pani/Pana danych. Jako Administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w sprawach o regulację stanu prawnego lokali mieszkalnych (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 

 

IV. Kategorie przetwarzanych danych osobowych

 

W Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie przetwarzane są dane osobowe wrażliwe oraz dane osobowe niewrażliwe w zależności od celu i podstawy przetwarzania.

 

    

 

V. Źródło pochodzenia danych osobowych

 

 

Przetwarzane Pani/Pana dane pochodzą od interesantów oraz z Rejestru mieszkańców.

 

VI. Prawa osób, których dane dotyczą:

 

 

 

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

 

c) prawo do usunięcia danych;
d) ograniczenia przetwarzania danych;

e) prawo do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a lub art. 9 ust. 2 lit a RODO;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

2. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);

b) przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

 

c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, o którym mowa w art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c. RODO.

 

VII. Prawo do sprzeciwu

 

 

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

VIII. Odbiorcy danych

 

 

 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa umowy powierzenia przetwarzania danych lub innego instrumentu prawnego.

 

Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

 

IX. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane do czasu zakończenia prowadzonego postępowania. Po zakończeniu prowadzonego postępowania dane będą następnie przechowywane w celach :

-  ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

-  wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa,

-  badań historycznych,                        

-  statystycznych.

 
W celach archiwalnych w administracji publicznej Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat lub 25 lat. Kryteria ustalenia okresu przechowywania danych osobowych zostały wskazane w Jednolitym rzeczowym wykazie akt, stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie w sprawie  wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej, Jednolitego rzeczowego wykazu akt, Instrukcji archiwalnej w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych, który Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych z siedzibą w Szczecinie zobowiązanych jest stosować na mocy art. 5 ust. 1 pkt 2 oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity Dz.U.2019.553 ze zm.).


X. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

Gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych.

 

XI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.

 

 

Informacje:

Pozycja wytworzona dnia: 2019-06-05 o godzinie: 11:33:23 przez użytkownika Anna Jaździńska-Skwark
Ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2023-06-28 o godzinie: 09:05:34 przez użytkownika Anna Jaździńska-Skwark

Publikacja treści wykonana dnia: 2023-06-28 o godzinie: 09:05:34 przez użytkownika Anna Jaździńska-Skwark

Licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 2561 razy.

Historia wersji: