logo ZBiLK
Wpisz szukany tekst...
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY (INFORMACJA PUBLICZNA)

Administrator danych osobowych

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, ul. Mariacka 25, 70-456 Szczecin jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych.

 

Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych i realizacją praw z tym związanych w następujący sposób:
- pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie,  ul. Mariacka 25, 70-456 Szczecin;
- telefonicznie pod numerem telefonu 799060465;
- poprzez pocztę elektroniczną na adres: iod@zbilk.szczecin.pl.

Cele i podstawy przetwarzania

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu związanym z rozpoznaniem wniosku o udostępnienie informacji publicznej, a ich przetwarzanie jest niezbędne do:
- wypełnienia   obowiązku   prawnego   ciążącego   na   Administratorze   oraz   wykonania   zadania
realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO) w związku z art. 4 ust. 1 pkt. 4
ustawy o informacji publicznej.

 

Prawa osób, których dane dotyczą
1. Przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
d) ograniczenia przetwarzania danych,

2. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:

1) żądania  usunięcia  Pani/Pana  danych  osobowych,  tzw.  prawo  do  bycia zapomnianym,  gdyż podstawami przetwarzania są art. 6 ust. 1 lit. c lub e RODO;
2) przenoszenia  Pani/Pana  danych  osobowych,  o  którym  mowa  w  art.  20  RODO:
3) wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, o którym mowa w art. 21 RODO, gdyż podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych lub innego instrumentu prawnego, jednostki administracji samorządowej i rządowej, kancelarie prawne, operatorzy pocztowi.

 

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane do czasu zakończenia prowadzonego postępowania. Po zakończeniu prowadzonego postępowania dane będą następnie przechowywane w celach:
- ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa,
- badań historycznych,
- statystycznych.

 

W celach archiwalnych w administracji publicznej Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat. Kryteria ustalenia okresu przechowywania danych osobowych zostały wskazane w Jednolitym rzeczowym wykazie akt, stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej, Jednolitego rzeczowego wykazu akt, Instrukcji archiwalnej w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych, który Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych z siedzibą w Szczecinie zobowiązanych jest stosować na mocy art. 5 ust. 1 pkt 2 oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity Dz.U.2019.553 ze zm.).

 

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do realizacji określonego w pkt III.

Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W oparciu o przetwarzane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w formie profilowania.

  

 

 

 

 

Informacje:

Pozycja wytworzona dnia: 2019-08-30 o godzinie: 09:42:49 przez użytkownika Anna Jaździńska-Skwark
Ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2023-11-28 o godzinie: 11:14:23 przez użytkownika Anna Jaździńska-Skwark

Publikacja treści wykonana dnia: 2023-11-28 o godzinie: 11:14:23 przez użytkownika Anna Jaździńska-Skwark

Licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 2473 razy.

Historia wersji: