logo ZBiLK
Wpisz szukany tekst...
KLAUZULA INFORMACYJNA dla osób otrzymujących lokal zamienny

 KLAUZULA INFORMACYJNA

 
Zgodnie z art. 13, 14 i 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.Urz. UE L  2016, Nr 119, s. 1 ze zm.) – dalej RODO

− informujemy, że:

 

I. Administrator danych osobowych

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, ul. Mariacka 25, 70-456 Szczecin jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych.


II. Inspektor Ochrony Danych

Określono cele przetwarzania Pani/Pana danych. Jako Administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu zawarcia i wykonania umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d, oraz art. 9 ust. 2 lit. b, c RODO).

 

IV. Kategorie przetwarzanych danych osobowych

W Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie przetwarzane są dane osobowe wrażliwe oraz dane osobowe niewrażliwe w zależności od celu i podstawy przetwarzania.

 

V. Źródło pochodzenia danych osobowych
Dane osobowe pozyskane są od interesantów, osób trzecich i innych organów oraz instytucji publicznych na potrzeby prowadzonej sprawy.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych,

d) ograniczenia przetwarzania danych;

e) prawo do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a lub art. 9 ust. 2 lit a RODO;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b., d. lub e RODO żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);

b) przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, o którym mowa w art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

VII. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  

VIII. Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, umowy powierzenia przetwarzania danych lub innego instrumentu prawnego, a także jednostki organizacyjne gminy oraz organy władzy publicznej.

 

Administrator  nie  będzie  przekazywał  Pani/Pana  danych  osobowych  do  państwa  trzeciego  lub
organizacji międzynarodowych.

 

IX. Okres przechowywania danych

Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres  obowiązywania  umowy  zawartej  z 
Panią/Panem, a także po jej zakończeniu  w celach:

- ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, zakończeniem obowiązywania,

-  wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa,

-  badań historycznych,                        

-  statystycznych.

 

W celach archiwalnych w administracji publicznej Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat. Kryteria ustalenia okresu przechowywania danych osobowych zostały wskazane w Jednolitym rzeczowym wykazie akt, stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie w sprawie  wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej, Jednolitego rzeczowego wykazu akt, Instrukcji archiwalnej w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych, który Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych z siedzibą w Szczecinie zobowiązanych jest stosować na mocy art. 5 ust. 1 pkt 2 oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity Dz.U.2019.553 ze zm.).


X. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia z Panią/Panem umowy lub wykonywania umowy, której jest Pani/Pan stroną.

 

XI. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych.

 

XII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pani/Pan dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.

 

 

 

 

 

Informacje:

Pozycja wytworzona dnia: 2019-10-08 o godzinie: 14:23:24 przez użytkownika Anna Jaździńska-Skwark
Ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2019-10-08 o godzinie: 14:28:23 przez użytkownika Anna Jaździńska-Skwark

Publikacja treści wykonana dnia: 2019-10-08 o godzinie: 14:28:23 przez użytkownika Anna Jaździńska-Skwark

Licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 2507 razy.

Historia wersji: