logo ZBiLK
Wpisz szukany tekst...
Najem socjalny lokali - informacje szczegółowe

Zgodnie z obowiązującą uchwałą nr XII/443/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Szczecin (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2019r. poz.7031) termin składania wniosków o najem socjalny lokalu określa Wynajmujący w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku.

Druki wniosków i załączników udostępnione będą po ogłoszeniu kolejnego terminu naboru.


Dochody OBOWIĄZUJĄCE OD 1 GRUDNIA 2023R.

Wysokość dochodów gospodarstwa domowego uprawniających do najmu mieszkania na czas oznaczony:
Zawarcie umowy najmu socjalnego lokali następuje w stosunku do osób, których udokumentowany średni dochód z 3 ostatnich miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie przekracza 42 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarstwach jednoosobowych, 45 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarstwach dwuosobowych i o dalsze 23 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej liczbie osób. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Gmina może zawrzeć umowę najmu socjalnego lokalu, gdy przekroczenie kryterium dochodu o którym mowa w niniejszym ustępie, wynosi nie więcej niż 10%.
Liczba osób w gospodarstwie domowym Dochód minimalny [zł] Dochód maksymalny [zł]
1 osoba 0zł 2 440,07zł
2 osoby 0zł 2 614,36zł
3 osoby 0zł 3 950,58zł
4 osoby 0zł 5 286,81zł
5 osób 0zł 6 623,04zł
6 osób 0zł 7 959,26zł
7 osób 0zł 9 295,49zł
- i plus o dalsze 1336,23 zł na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej liczbie osób.Lp. KRYTERIUM OPIS PUNKTACJA UWAGI
1.
Wnioskodawcy (gospodarstwa domowe) zamieszkujący z zamiarem stałego pobytu w Gminie
1) od 3 do 5 lat 2
Punkty nalicza się na dzień weryfikacji wniosku przy zachowaniu ciągłości zamieszkiwania. Zamieszkiwanie oznacza prowadzenie gospodarstwa domowego na terenie Gminy.
2) od 5 do 10 lat 4

3) powyżej 10 lat
 
6
1.
Bezdomność
1) bezdomni 3 1) punkty nalicza się osobom bezdomnym posiadającym zaświadczenie z aktualnym numerem ewidencyjnym o figurowaniu w MOPR
2) bezdomni przebywający w schronisku lub noclegowni 6 2) punkty nalicza się osobom bezdomnym posiadającym zaświadczenie o tym, że w ostatnich dwóch latach poprzedzających złożenie wniosku przebywały w schronisku lub noclegownie co najmniej 6 miesięcy
3) mieszkający na terenie ROD 2 3) punkty nalicza się osobom mieszkającym na terenie ROD co najmniej 2 lata przed złozeniem wniosku, co potwierdza MOPR, w tym zaświadczeniem od Zarządu ROD.
3. Wnioskodawca opuszczający po osiągnięciu pełnoletności pieczę zastępczą, uprawnione ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych. Złożenie wniosku nie później niż do ukończenia 30 roku życia 8 Osoba dokumentuje uprawnienie do pomocy w uzyskaniu odpowienich warunków mieszkaniowych zaświadczeniem z MOPR wydanym zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
4. Stan gospodarstwa domowego wnioskodawcy i jego członków wspólnie ubiegających się o lokal. - za każde dziecko do ukończenia 18 roku życia pierwsze dziecko 2 drugie dziecko 3 trzecie dziecko 4 na każde następne dziecko 4 W przypadku dzieci przysposobionych lub umieszczonych w rodzinach zastępczych wymagany jest dokument potwierdzający powyższe.
Dzieci objęte wnioskiem muszą faktycznie zamieszkiwać z rodzicami
5.
Stan zdrowia wnioskodawcy lub członków jego gospodarstwa domowego wspólnie ubiegających się o lokal.
1) stopień znaczny 6
W przypadku orzeczeń posiadanych przez kilku członków gospodarstwa domowego przyjmuje się punkty dla jednej osoby z największą punktacją.


Dokumentami określającymi stopień niepełnosprawności są dokumenty wymienione w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej ora zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub w przypadku dziecka do 18 roku życia- orzeczenie o niepełnosprawności bez określonego stopnia lub decyzja o pobieraniu zasiłku pielęgnacyjnego.
2) stopień umiarkowany 4
3) stopień lekki 2
4) niepełnosprawne dziecko do 18 roku życia lub każde bez względu na wiek gdy posiada bezterminowe orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności 6
6. Wnioskodawcy (gospodarstwa domowe), którym Gmina umożliwiła zamieszkiwanie w mieszkaniach chronionych   5 Dotyczy osób lub gospodarstw domowych zamieszkujących co najmniej przez okres 6 miesięcy przed złożeniem wniosku w mieszkaniach chronionych, posiadających pozytywną opinię MOPR oraz osoby lub gospodarstwa domowe, które w okresie 2 lat poprzedzających złożenie wniosku opuściły takie mieszkanie, a zamieszkiwały w nim przez okres co najmniej 6 miesięcy, posiadające pozytywną opinię MOPR.
7. Ocena realizacji indywidualnego programu usamodzielniania, programu wychodzenia z bezdomności lub innego indywidualnego programu pomocowego realizowanego z udziałem MOPR Ocena ujmuje zarówno zakres programu, aktywność osoby w programie i w rozwiązaniu swojej trudnej sytuacji oraz trwałość osiągniętych efektów. od 0 do 7 pkt Dotyczy programów pomocowych mających ustawowe umocowanie, o ile były realizowane przez MOPR lub przez organizację pozarządową wybraną przez MOPR.
8. Warunki mieszkaniowe w dotychczasowym miejscu zamieszkania Powierzchnia mieszkalna aktualnie zajmowanego mieszkania przypadająca na 1 osobę- poniżej 5 m2 5 Punktów nie nalicza się osobom, o których mowa w kryterium 6. Stan przegęszczenia powinien mieć miejsce w okresie co najmniej 24 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku. Punkty nalicza się w zależności od liczby zamieszkujących osób zgłoszonych u zarządcy, za które wnoszone są opłaty za korzystanie z lokalu. Punkty naliczane są również, gdy stan przegęszczenia nastąpił w wyniku urodzenia dziecka przez osobę zgłoszoną 24 miesiące przed tym faktem jako zamieszkującą w lokalu
9.
Sposób korzystania
z dotychczasowego lokalu
1) w okresie 5 lat poprzedzających
złożenie wniosku - dewastacja lokalu
lub nieruchomości przez
wnioskodawcę lub członków rodziny
wspólnie ubiegających się o lokal
-20 Punktacja naliczana jest na podstawie informacji od zarządcy,
dysponenta, właściciela lokalu oraz opinii MOPR w przypadkach zamieszkiwania w mieszkaniach chronionych (protokoły z oględzin lokalu, zdjecia itp.)
2) samowolne zajęcie lokalu -20 Punktacja jest naliczana na podstawie dokumentów
z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego.
3) zbycie odpłatne lub nieodpłatne lokalu mieszkalnego lub rezygnacja z posiadanego wcześniej tytułu prawnego do lokalu lub nieruchomości- w okresie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku -10
Zadłużenie potwierdza zarządca, dysponent lub właściciel lokalu
4) zaległości w opłatach z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego równy okresowi:  
- 3 miesiące -3
- 4 miesiące, -6
- 5 miesięcy, -8
- 6 i więcej miesięcy -10
5) utrata tytułu prawnego do lokalu poprzez wypowiedzenie umowy najmu z tytułu zadłużenia- w okresie 5 lat poprzedzających datę złożenia wniosku -10 W przypadku zbiegu okoliczności, o których mowa w poz. 4) punktów z tego kryterium nie sumuje się.

Informacje:

Pozycja wytworzona dnia: 2020-01-10 o godzinie: 13:35:24 przez użytkownika Kamil Doering
Ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2023-12-01 o godzinie: 09:15:34 przez użytkownika Kamil Doering

Publikacja treści wykonana dnia: 2023-12-01 o godzinie: 09:15:34 przez użytkownika Kamil Doering

Licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 170002 razy.

Historia wersji:


Lista załączników:
NrTytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1DEKLARACJA O WYSOKOŚCI DOCHODÓW CZŁONKÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO ZA OKRES 3 MIESIĘCYikona rozszerzenia załącznika49.5 kB2021-04-19 12:34:49
2OŚWIADCZENIE O POSIADANIU BĄDŹ NIEPOSIADANIU TYTUŁU PRAWNEGO DO LOKALUikona rozszerzenia załącznika38 kB2021-04-19 12:34:55
3OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYMikona rozszerzenia załącznika54.5 kB2021-04-19 12:35:00
4ZAŚWIADCZENIE O DOCHODACH ZA 3 MIESIĄCEikona rozszerzenia załącznika154.2 kB2021-08-13 13:58:33