logo ZBiLK
Wpisz szukany tekst...
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE NAJMU LOKALI DO REMONTU

Oferta najmu lokali mieszkalnych po uprzednim przeprowadzeniu przez przyszłego najemcę prac remontowych

 

W związku z w wejściem w życie uchwały nr XII/443/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Szczecin (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2019r.  Poz.7031), która weszła w życie z dniem 15.01.2020r Gmina Miasto Szczecin oferuje najem mieszkań na czas nieoznaczony po uprzednim przeprowadzeniu przez przyszłego najemcę niezbędnych prac remontowych.

 

 

Zmianie ulega tryb składania wniosku na dany lokal mieszkalny i ich weryfikacja.


 Oznacza to, że :

 • wnioski będzie można składać w wyznaczonym terminie podanym w ofercie,
 • wnioskodawca może złożyć wyłącznie jeden wniosek na dwa wybrane lokale mieszkalne ujęte w aktualnej ofercie, podając który z nich będzie lokalem pierwszego wyboru, a który lokalem drugiego wyboru,
 • wszystkie złożone wnioski na dany lokal będą podlegały weryfikacji pod kątem spełnienia wymagań, o których mowa poniżej,
 • do każdego wniosku naliczona zostanie punktacja uwzględniająca sytuację rodzinną, zdrowotną oraz inne wymagania, które zawarte są w tabeli kryteriów oceny punktowej podanej poniżej,
 • z wnioskodawcą, który uzyska największą liczbę punktów zostanie zawarta umowa najmu wybranego lokalu,
 • w sytuacji gdy więcej niż jeden wnioskodawca uzyska największą i taką samą liczbę punktów, o wskazaniu wnioskodawcy do zawarcia umowy najmu zadecyduje losowanie.

 

 

 

O najem lokali mieszkalnych po uprzednim przeprowadzeniu przez przyszłego najemcę prac remontowych mogą ubiegać się osoba pełnoletnia, która łącznie spełnia poniższe warunki:

 

1. Ma niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe (w przypadku gospodarstwa domowego wieloosobowego -  wszyscy jej członkowie mają niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe),

2. Jest członkiem wspólnoty samorządowej, co oznacza, że są mieszkańcami Miasta Szczecin, przebywającymi na jej terenie z zamiarem stałego pobytu,

3. Spełnia wymagane kryteria dochodowe, których wysokość zależna jest od wielkości gospodarstwa domowego

 

 
Wnioski na lokale z wykazu stałego mogą być składane przez obywateli Ukrainy w przypadku braku zezwolenia na pobyt stały, o ile przybyli na teren Polski po 24 lutego 2022 roku, w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie.

Wysokość dochodów gospodarstwa domowego uprawniających do najmu mieszkania na czas nieoznaczony, gdzie przyszły najemca wykona na swój koszt remont.
Lokale w zamian za remont
- zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony, gdzie przyszły najemca wykonał na swój koszt remont na postawie umowy udostępnienia lokalu następuje w stosunku do osób, których udokumentowany średni dochód z 3 ostatnich miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, nie przekracza 110 % średniego miesięczego dochodu dla gospodarstwa jednoosobowego, 190 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarstwach dwuosobowych, 210 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarstwach trzyosobowych i o dalsze 40 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej liczbie osób.
Liczba osób w gospodarstwie domowym Dochód minimalny [zł] Dochód maksymalny [zł]
1 osoba 2 185,04zł 5 722,72zł
2 osoby 2 341,11zł 9 884,69zł
3 osoby 3 537,68zł 10 925,19zł
4 osoby 4 734,25zł 13 006,18zł
5 osób 5 930,82zł 15 087,17zł
6 osób 7 127,39zł 17 168,16zł
7 osób 8 323,96zł 19 249,15zł
- i plus o dalsze 2080,99 zł na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej liczbie osób. 

Oferty lokali przygotowanych do najmu będą podawane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie oraz na stronie internetowej ZBiLK.
 Oferty będą zawierać szczegółowe informacje dotyczące lokalu, jego położenia, powierzchni, zakresu robót remontowych, w tym związanych z przebudową i modernizacją, szacunkowy koszt wykonania wymaganego zakresu robót, wysokości czynszu najmu oraz szacunkowych kosztów związanych z opłatami za media dostarczane do lokalu a także podanie terminu jego oglądania.          

 

 

Weryfikacja wniosków odbywać się będzie w pierwszej kolejności pod kątem spełnienia warunków wymienionych powyżej. Jeżeli powyższe warunki zostaną spełnione, to wniosek będzie podlegał ocenie punktowej według kryteriów oceny punktowej, w tym z wykorzystaniem informacji zawartych w załączonych do wniosku dodatkowych dokumentów.

Wnioski złożone bez wymaganych dokumentów pozostawia się bez rozpoznania, o czym wnioskodawca zostanie poinformowany.

Wnioski niekompletne lub bez wskazania konkretnego lokalu mieszkalnego nie będą rozpatrywane.Kryteria oceny punktowej:

 

Lp.

KRYTERIUM

OPIS

PUNKTACJA

UWAGI

1.

Wnioskodawcy ( gospodarstwa domowe) zamieszkujący z zamiarem stałego pobytu w Gminie

1) od 3 do 5 lat

2

Punkty nalicza się na dzień weryfikacji wniosku  przy zachowaniu ciągłości zamieszkiwania.

 

Zamieszkiwanie oznacza prowadzenie gospodarstwa domowego na terenie Gminy.

2) od 5 do 10 lat

4

3) powyżej 10 lat

6

2.

 

Wnioskodawcy ( gospodarstwa domowe) osiągający stały dochód ( np. umowa, działalność gospodarcza, renta, emerytura), w których chociaż jedna osoba potwierdzi ciągłość zatrudnienia

1) zatrudnienie powyżej 12 m-cy

10

 

Punkty nalicza się gdy chociaż jeden z wnioskodawców przedstawi dokumentację potwierdzającą ciągłość zatrudnienia i osiągany dochód do opodatkowania za okres powyżej 3 lub 12 m-cy do przed datą złożenia wniosku .

2) zatrudnienie powyżej 3 m-cy

3

3.

 Gospodarstwa domowe, w których każdy z jego członków nie przekroczył 35 roku życia.

 

5

 

4.

 

 

Stan gospodarstwa domowego wnioskodawcy i jego członków  wspólnie ubiegających się o lokal.

- za każde dziecko do ukończenia 18 roku życia

 

2

 

 

W przypadku dzieci przysposobionych lub umieszczonych w rodzinach zastępczych wymagany jest dokument potwierdzający powyższe.

Dzieci objęte wnioskiem muszą faktycznie zamieszkiwać z rodzicami

5.

Stan zdrowia wnioskodawcy lub członków jego gospodarstwa domowego wspólnie ubiegających się o lokal.

1) stopień znaczny

 

6

W przypadku orzeczeń posiadanych przez kilku członków gospodarstwa domowego przyjmuje się punkty dla jednej osoby z największą punktacją.

 

Dokumentami określającymi stopień niepełnosprawności są dokumenty wymienione w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej ora zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub w przypadku dziecka do 18 roku życia- orzeczenie o niepełnosprawności bez określonego stopnia lub decyzja o pobieraniu zasiłku pielęgnacyjnego.

2) stopień umiarkowany

4

3) stopień lekki

2

4) niepełnosprawne dziecko do 18 roku życia lub każde bez względu na wiek gdy posiada bezterminowe orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

6

6.

 

 

 

 

 

Sposób korzystania

z dotychczasowego lokalu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) w okresie 5 lat poprzedzających

złożenie wniosku - dewastacja lokalu

lub nieruchomości przez

wnioskodawcę lub członków rodziny

wspólnie ubiegających się o lokal

-20

Punktacja naliczana jest na podstawie informacji od  zarządcy,

dysponenta, właściciela lokalu.

 

2) samowolne zajęcie lokalu

-20

Punktacja  jest naliczana na podstawie dokumentów

z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego.

3) zaległości w opłatach z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego równy okresowi:

- 3 miesięcy,

 

 

 

 

-5

Zadłużenie potwierdza zarządca, dysponent lub właściciel lokalu

 

- 4 miesiące,

-8

- 5 miesięcy,

-11

- 6 i więcej miesięcy

-14

7.

Stosunek wnioskodawcy do wybranego przez siebie lokalu mieszkalnego

Rezygnacja z 3 różnych lokali , na które wnioskodawca złożył wnioski i otrzymał skierowanie do zawarcia umowy o przeprowadzenie prac remontowych oraz sytuacja ta miała miejsce w okresie 24 m-cy poprzedzających datę złożenia wniosku.

-5

 

Punktacja naliczana na podstawie wniosków składanych na lokale mieszkalne pozostających w aktach sprawy.

 

 

Dotyczy lokali oferowanych na podstawie niniejszej uchwały.

 

 

 

 

 

 

 

 


Wype
łnione wnioski wraz z załącznikami należy składać w siedzibie ZBiLK w terminie wyznaczonym w ofercie.

 

Druki wniosków pobrać można ze strony internetowej www.zbilk.szczecin.pl lub osobiście w siedzibie ZBiLK przy ul. Mariackiej 25.

Szczegółowe informacje na temat zasad najmu mieszkań można uzyskać pod numerami telefonu: Biuro Obsługi Interesanta tel. 91 48 86 333 lub 91 48 86 301

 

 

WYKAZ DOKUMENTÓW:

 

Dokumenty obowiązkowe:

 • Wniosek, oryginał – plik do pobrania
 • Deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego za okresie trzech miesięcy poprzedzający złożenie wniosku, oryginał – plik do pobrania
 • Oświadczenie o posiadaniu bądź nieposiadaniu tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego  (dotyczy wszystkich członków gospodarstwa domowego) na terenie Miasta Szczecin lub w pobliskiej miejscowości, oryginał – plik do pobrania
 • Oświadczenie o stanie majątkowym (dotyczy wszystkich członków gospodarstwa domowego), oryginał – plik do pobrania
 • Zaświadczenie o dochodach za okres 3 m-cy poprzedzających złożenie wniosku potwierdzające deklarowane  dochody ( dotyczy dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego ) wraz z informacją potwierdzającą ciągłość zatrudnienia; osoby które prowadzą działalność gospodarczą potwierdzają załączone zaświadczenie o dochodach prowadzoną ewidencją ( książka przychodów i rozchodów, raporty fiskalne, ewidencja przychodów) oraz dokumentem potwierdzającym czas prowadzenia działalności na terenie Miasta Szczecin, oryginał – plik do pobrania
 • Zaświadczenie o pobieranych bądź oświadczenie o nie pobieranych zasiłkach za okres 3 m-cy poprzedzających złożenie wniosku z Referatu Świadczeń Rodzinnych, oryginał
 • Kserokopia wyroku o alimentach*  zasądzonych (oryginał do wglądu), bądź informacja o otrzymywaniu alimentów dobrowolnych,
 • Ewentualnie w razie potrzeby kserokopia wyroku o rozwodzie lub separacji*(oryginał do wglądu),

 

Dokumenty nieobowiązkowe, dodatkowe dla potrzeb naliczenia punktacji:

 

 • Dokumentację potwierdzającą ciągłość zatrudnienia i osiągany dochód do opodatkowania za okres powyżej 3 lub 12 m-cy przed data złożenia wniosku,
 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego z informacją od kiedy wnioskodawca rozlicza się  w US Szczecin, lub inne dokumenty potwierdzające ciągłość zamieszkiwania na terenie Gminy Miasto Szczecin,
 • Kserokopia dokumentu dotyczącego niepełnosprawności wnioskodawcy, małżonka lub innej osoby, która będzie wspólnie zamieszkiwała, w przypadku dziecka – decyzja o pobieraniu zasiłku pielęgnacyjnego* (oryginał do wglądu),
 • inne wynikające ze szczególnej sytuacji osoby ubiegającej się o najem mieszkania.


*dołączyć jeżeli dotyczy wnioskodawcy bądź osoby lub osób współubiegających się o najem

 

Informacje:

Pozycja wytworzona dnia: 2020-01-16 o godzinie: 09:38:09 przez użytkownika Kamil Doering
Ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2023-07-18 o godzinie: 13:14:41 przez użytkownika Kamil Doering

Publikacja treści wykonana dnia: 2023-07-18 o godzinie: 13:14:41 przez użytkownika Kamil Doering

Licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 122505 razy.

Historia wersji:


2023-07-18 - 13:14:41 - Kamil Doering 2023-05-02 - 10:28:36 - Artur Mozolewski 2022-12-01 - 07:14:08 - Artur Mozolewski 2022-07-11 - 13:54:46 - Kamil Doering 2022-07-11 - 13:52:19 - Kamil Doering 2022-07-11 - 13:46:19 - Artur Mozolewski 2022-07-07 - 15:13:35 - Kamil Doering 2022-04-20 - 12:22:59 - Kamil Doering 2022-04-15 - 08:04:26 - Kamil Doering 2021-12-01 - 12:45:04 - Artur Mozolewski 2021-08-20 - 12:01:13 - Kamil Doering 2021-07-20 - 13:39:47 - Artur Mozolewski 2021-07-20 - 13:38:35 - Artur Mozolewski 2021-07-05 - 14:32:16 - Kamil Doering 2021-05-25 - 13:39:54 - Artur Mozolewski 2021-03-01 - 10:01:59 - Kamil Doering 2021-02-23 - 12:26:03 - Kamil Doering 2021-02-05 - 13:46:17 - Kamil Doering 2021-01-13 - 12:38:07 - Kamil Doering 2020-08-04 - 14:55:34 - Kamil Doering 2020-08-04 - 14:54:46 - Kamil Doering 2020-06-17 - 14:37:00 - Kamil Doering 2020-06-09 - 13:23:36 - Kamil Doering 2020-06-09 - 13:23:06 - Kamil Doering 2020-06-09 - 13:22:39 - Kamil Doering 2020-06-09 - 13:22:12 - Kamil Doering 2020-06-09 - 13:21:29 - Kamil Doering 2020-06-09 - 13:20:18 - Kamil Doering 2020-06-09 - 13:20:18 - Kamil Doering 2020-06-09 - 13:18:45 - Kamil Doering 2020-06-09 - 13:18:08 - Kamil Doering 2020-06-09 - 13:15:27 - Kamil Doering 2020-06-09 - 13:10:22 - Kamil Doering 2020-05-27 - 10:34:50 - Artur Mozolewski 2020-05-25 - 13:17:19 - Artur Mozolewski 2020-05-25 - 12:39:39 - Artur Mozolewski 2020-05-25 - 12:36:26 - Artur Mozolewski 2020-05-25 - 12:26:06 - Artur Mozolewski 2020-05-25 - 11:49:43 - Artur Mozolewski 2020-03-02 - 11:08:00 - Artur Mozolewski 2020-01-16 - 13:58:41 - Kamil Doering 2020-01-16 - 12:31:36 - Kamil Doering 2020-01-16 - 11:56:08 - Kamil Doering 2020-01-16 - 10:59:02 - Kamil Doering 2020-01-16 - 10:20:46 - Kamil Doering 2020-01-16 - 10:08:03 - Kamil Doering 2020-01-16 - 10:02:46 - Kamil Doering 2020-01-16 - 09:51:58 - Kamil Doering 2020-01-16 - 09:38:09 - Kamil Doering
Lista załączników:
NrTytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1WNIOSEK O WYNAJĘCIE LOKALU MIESZKALNEGO - DO REMONTUikona rozszerzenia załącznika322.6 kB2023-07-18 13:12:07