logo ZBiLK
Wpisz szukany tekst...
KLAUZULA INFORMACYJNA (MONITORING WIZYJNY)

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

I. Administrator danych osobowych

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, ul. Mariacka 25, 70-456 Szczecin jest Administratorem Pani/Pani danych osobowych w postaci wizerunku, cech szczególnych osób i numerów identyfikacyjnych.

II. Inspektor Ochrony Danych

Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym Pani/Pan może skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych pod adresem poczty elektronicznej: iod@zbilk.szczecin.pl lub korespondencyjnie na adres: Inspektor Ochrony Danych Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, ul. Mariacka 25, 70-456 Szczecin.

 

III. Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Pani/Pana danych. Jako Administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w systemie monitoringu wizyjnego w celu bezpieczeństwa pracowników i osób przebywających na terenie Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych z siedzibą w Szczecinie oraz zapewnienie niezbędnej ochrony mienia, dokumentów i pozostałych nośników zawierających zbiory danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z art. 22 2  ustawy z dnia 26 czerwca 1974  r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U.2019.1040 ze zm.).

 

IV. Kategorie przetwarzanych danych osobowych

W Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie przetwarzane są dane osobowe wrażliwe oraz dane osobowe niewrażliwe w zależności od celu i podstawy przetwarzania.

 

VI. Źródło pochodzenia danych osobowych

Dane osobowe pozyskane są od interesantów, osób trzecich i innych organów oraz instytucji publicznych na potrzeby prowadzonej sprawy.

 

VII. Zasięg monitoringu wizyjnego

Monitoringiem wizyjnym w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych z siedzibą w Szczecinie objęto:

-  zadaszony łącznik i podwórze oraz parking przy budynku  położonym przy ul. Jagiellońskiej 33 w Szczecinie;

-  wejście do budynku, parking oraz śmietnik w Szczecinie – ul. Bł. Wincentego Kadłubka 24a.

 

W systemie monitoringu wizyjnego nagrywany jest tylko obraz, który to nie podlega bieżącej obserwacji.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą:


Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

a)  prawo do informacji;

b)  prawo dostępu do swoich danych;

c)  prawo do udostępnienia danych;

d) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

e) ograniczenia przetwarzania danych;

e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

f) prawo do wniesienia sprzeciwu;

g) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym).

 

Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.

VIII. Prawo do sprzeciwu


W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana
danych, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

IX. Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, umowy powierzenia przetwarzania danych lub innego instrumentu prawnego, osoby poszkodowane w sytuacjach zarejestrowanych przez system monitoringu wizyjnego.

 

Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.


X. Okres przechowywania danych


Pani/Pana dane osobowe z zapisów z monitoringu przechowywane będą aż do nadpisania (w zależności od wielkości nagrań) przez 5 dni. W przypadku gdy nagranie obrazu stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub nagrania mogą stanowić dowód w postępowaniu, okres przechowywania nagrań zostanie przedłużony do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tego okresu nagrania obrazu będą niszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.

XI. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych


Podanie danych
i przebywanie w obszarze objętym monitoringu (nagrywaniem) jest dobrowolne.

 

XII. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych


Gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych.

 

XIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji


Pani/Pana dane będą  przetwarzane w sposób  zautomatyzowany, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym w formie profilowania.

 

 

 

 

                                                                                             

 

 

Informacje:

Pozycja wytworzona dnia: 2020-03-13 o godzinie: 14:50:28 przez użytkownika Anna Jaździńska-Skwark
Ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2020-03-13 o godzinie: 14:50:28 przez użytkownika Anna Jaździńska-Skwark

Publikacja treści wykonana dnia: 2020-03-13 o godzinie: 14:50:28 przez użytkownika Anna Jaździńska-Skwark

Licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 2510 razy.

Historia wersji: