logo ZBiLK
Wpisz szukany tekst...
Zasady naboru i weryfikacji wniosków - Lokale mieszkalne o czynszu tbsowskim 4%

Uprzejmie informujemy, że od maja br. zmieniły się zasady ubiegania się o wynajem lokali mieszkalnych z zasobów Towarzystwa Budownictwa Społecznego w ramach oferty „Non-Stop”.

 

Zmianie uległ tryb składnia wniosków na dany lokal mieszkalny i jego weryfikacja. Oznacza to, że:
 • wnioski można składać przez okres 7 dni kalendarzowych licząc od daty ujęcia lokalu w ofercie,
 • wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek,
 • w ramach wniosku można wskazać dwa lokale mieszkalne ujęte w aktualnej ofercie, podając który z nich jest lokalem pierwszego wyboru, a który lokalem drugiego wyboru,
 • wszystkie złożone wnioski na dany lokal podlegają weryfikacji pod kątem spełnienia wymagań, o których jest mowa poniżej,
 • do każdego kompletnego wniosku naliczona zostaje punktacja uwzględniająca sytuację rodzinną, zdrowotną oraz inne wymagania, które zawarte są w tabeli kryteriów oceny punktowej podanej poniżej,
 • wydane zostaje upoważnienie do zawarcia umowy najmu wybranego lokalu wnioskodawcy, który uzyskał największą liczbę punktów,
 • w sytuacji gdy więcej niż jeden wnioskodawca uzyska najwyższą i taką samą liczbę punktów, o wskazaniu wnioskodawcy, któremu wydane zostanie upoważnienie do zawarcia umowy najmu wybranego lokalu, zadecyduje losowanie.

Najważniejszą zmianą zasad ubiegania się o wynajem lokalu w ramach oferty 
jest wskazanie do zawarcia umowy najmu danego lokalu wnioskodawcy, który uzyskał największą liczbę punktów, a nie wnioskodawcy, który pierwszy złożył kompletny wniosek na ten lokal.

O wynajem lokalu mogą ubiegać się osoby pełnoletnie, które łącznie spełniają poniższe wymagania:
 1. mają niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe na terenie Miasta Szczecina, a w przypadku gospodarstwa domowego wieloosobowego wszyscy jej członkowie mają niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe,
 2. są członkiem wspólnoty samorządowej, co oznacza, że są mieszkańcami Gminy Miasto Szczecin, przebywającymi na jej terenie z zamiarem stałego pobytu,
 3. spełniają wymagane kryteria dochodowe, których wysokość zależna jest od wielkości gospodarstwa domowego.
Średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego za rok poprzedni oraz za okres 
3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku uprawniający do najmu mieszkania:

PROGI DOCHODOWE GOSPODARSTW DOMOWYCH UPRAWNIAJĄCE DO WYNAJMU MIESZKAŃ Z ZASOBÓW SZCZECIŃSKIEGO TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
Liczba osób w gospodarstwie domowym Dochód minimalny [zł] Dochód maksymalny [zł]
Lokale mieszkalne wybudowane lub zmodernizowane z kredytem z BGK
Dochód maksymalny [zł]
Lokale mieszkalne pozostałe lub wybudowane/ zmodernizowane bez kredytu BGK
1 osoba 1 876,32 zł 5 912,89 zł 7 525,49 zł
2 osoby 2 001,41 zł 8 869,33zł 11 288,24 zł
3 osoby 3 002,11 zł 11 019,47 zł 13 796,74 zł
4 osoby 4 002,82 zł 12 900,84 zł 16 305,23 zł
5 osób 5 003,52 zł 15 050,99 zł 18 813,73 zł
6 osób 6 004,22 zł 17 201,13 zł 2 1322,23 zł

Oferty lokali są podawane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie oraz na stronie internetowej ZBiLK. 
Zawierają szczegółowe informacje dotyczące lokalu, jego położenia, standardu funkcjonalnego i technicznego z podaniem wysokości czynszu najmu oraz szacunkowych kosztów związanych z opłatami za media dostarczane do lokalu, a także z podaniem terminu jego oglądania.
 
Weryfikacja wniosków odbywa się w pierwszej kolejności pod kątem spełnienia warunków, wymienionych powyżej. Jeżeli warunki te będą spełnione, to wniosek będzie podlegał ocenie punktowej według kryteriów oceny punktowej, w tym z wykorzystaniem informacji zawartych w załączonych do wniosku dodatkowych dokumentów.
 
Wnioski złożone bez wymaganych dokumentów pozostawia się bez rozpoznania, o czym wnioskodawca zostanie poinformowany.
Wnioski niekompletne lub bez wskazania konkretnego lokalu mieszkalnego nie będą rozpatrywane.

Tabela - KRYTERIA OCENY PUNKTOWEJ:

Lp. KRYTERIUM OPIS PUNKTACJA UWAGI
1.
Wnioskodawcy (gospodarstwa domowe) zamieszkujący z zamiarem stałego pobytu w Gminie
1) od 3 do 5 lat 2
Punkty nalicza się na dzień weryfikacji wniosku przy zachowaniu ciągłości zamieszkiwania.
Zamieszkiwanie oznacza prowadzenie gospodarstwa domowego na terenie Gminy.
2) od 5 do 10 lat 4
3) powyżej 10 lat 6
2.
Wnioskodawcy ( gospodarstwa domowe) osiągający stały dochód ( np. umowa, działalność gospodarcza, renta, emerytura), w których chociaż jedna osoba potwierdzi ciągłość zatrudnienia
1) zatrudnienie powyżej 12 m-cy 10
Punkty nalicza się gdy chociaż jeden z wnioskodawców przedstawi dokumentację potwierdzającą ciągłość zatrudnienia i osiągany dochód do opodatkowania za okres powyżej 3 lub 12 m-cy do przed datą złożenia wniosku .
2) zatrudnienie powyżej 3 m-cy 3
3. Gospodarstwa domowe, w których każdy z jego członków nie przekroczył 35 roku życia.   5  
4. Stan gospodarstwa domowego wnioskodawcy i jego członków wspólnie ubiegających się o lokal. - za każde dziecko do ukończenia 18 roku życia 2 W przypadku dzieci przysposobionych lub umieszczonych w rodzinach zastępczych wymagany jest dokument potwierdzający powyższe.
Dzieci objęte wnioskiem muszą faktycznie zamieszkiwać z rodzicami
5.
Stan zdrowia wnioskodawcy lub członków jego gospodarstwa domowego wspólnie ubiegających się o lokal.
1) stopień znaczny 6
W przypadku orzeczeń posiadanych przez kilku członków gospodarstwa domowego przyjmuje się punkty dla jednej osoby z największą punktacją.


Dokumentami określającymi stopień niepełnosprawności są dokumenty wymienione w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej ora zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub w przypadku dziecka do 18 roku życia- orzeczenie o niepełnosprawności bez określonego stopnia lub decyzja o pobieraniu zasiłku pielęgnacyjnego.
2) stopień umiarkowany 4
3) stopień lekki 2
4) niepełnosprawne dziecko do 18 roku życia lub każde bez względu na wiek gdy posiada bezterminowe orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności 6
6.
Sposób korzystania
z dotychczasowego lokalu
1) w okresie 5 lat poprzedzających
złożenie wniosku - dewastacja lokalu
lub nieruchomości przez
wnioskodawcę lub członków rodziny
wspólnie ubiegających się o lokal
-20 Punktacja naliczana jest na podstawie informacji od zarządcy,
dysponenta, właściciela lokalu.
2) samowolne zajęcie lokalu -20 Punktacja jest naliczana na podstawie dokumentów
z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego.
3) zaległości w opłatach z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego równy okresowi:
- 3 miesięcy,
-5
Zadłużenie potwierdza zarządca, dysponent lub właściciel lokalu
- 4 miesiące, -8
- 5 miesięcy, -11
- 6 i więcej miesięcy -14
7. Stosunek wnioskodawcy do wybranego przez siebie lokalu mieszkalnego Rezygnacja z 3 różnych lokali , na które wnioskodawca złożył wnioski i otrzymał skierowanie do zawarcia umowy o przeprowadzenie prac remontowych oraz sytuacja ta miała miejsce w okresie 24 m-cy poprzedzających datę złożenia wniosku. -5 Punktacja naliczana na podstawie wniosków składanych na lokale mieszkalne pozostających w aktach sprawy.
Dotyczy lokali oferowanych na podstawie niniejszej uchwały.


W sytuacji stanu epidemii, do czasu jej zakończenia lub zmiany ograniczeń wynikających 
z przepisów ustawy z dnia 2 marca br. o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, obowiązują następujące zasady:
 • wyłączona jest możliwość oglądania lokalu, natomiast wraz z ofertą będą publikowane zdjęcia wybranych pomieszczeń w lokalu,
 • istnieje możliwość złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów drogą mailową na adres wnioskionajem@zbilk.szczecin.pl. Oryginały trzeba dostarczyć do ZBiLK w terminie 7 dni od daty wysłania wniosku w formie elektronicznej.
Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać w siedzibie ZbiLK w terminie wyznaczonym w ofercie.

Druki wniosków pobrać można ze strony internetowej www.zbilk.szczecin.pl lub osobiście
w siedzibie ZBiLK przy ul. Mariackiej 25.
Szczegółowe informacje na temat zasad najmu mieszkań można uzyskać pod numerami telefonu: Biuro Obsługi Interesanta tel. 91 48 86 333 lub 91 48 86 301

WYKAZ DOKUMENTÓW:
 
Dokumenty obowiązkowe:

 
Dokumenty nieobowiązkowe, dodatkowe dla potrzeb naliczenia punktacji:
 • Dokumentacja potwierdzająca ciągłość zatrudnienia i osiągany dochód do opodatkowania za okres powyżej 3 lub 12 m-cy przed datą złożenia wniosku,
 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego z informacją od kiedy wnioskodawca rozlicza się w US Szczecin, lub inne dokumenty potwierdzające ciągłość zamieszkiwania na terenie Gminy Miasto Szczecin,
 • Kserokopia dokumentu dotyczącego niepełnosprawności wnioskodawcy, małżonka lub innej osoby, która będzie wspólnie zamieszkiwała, w przypadku dziecka – decyzja o pobieraniu zasiłku pielęgnacyjnego* 
 • Inne wynikające ze szczególnej sytuacji osoby ubiegającej się o najem mieszkania.
 
*dołączyć jeżeli dotyczy wnioskodawcy bądź osoby lub osób współubiegających się o najem

Informacje:

Pozycja wytworzona dnia: 2020-05-08 o godzinie: 15:07:14 przez użytkownika Kamil Doering
Ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2021-05-25 o godzinie: 13:44:59 przez użytkownika Artur Mozolewski

Publikacja treści wykonana dnia: 2021-05-25 o godzinie: 13:44:59 przez użytkownika Artur Mozolewski

Licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 41001 razy.