logo ZBiLK
Wpisz szukany tekst...
KLAUZULA INFORMACYJNA wezwania do zapłaty

KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z art. 13, 14 i 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.Urz. UE L  2016, Nr 119, s. 1 ze zm.) – dalej RODO

informujemy, że:

 

I. Administrator danych osobowych

 

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, ul. Mariacka 25, 70-456 Szczecin jest Admi-nistratorem Pani/Pana danych osobowych.

 

II. Inspektor Ochrony Danych


Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym Pani/Pan może skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych pod adresem poczty elektronicznej: iod@zbilk.szczecin.pl lub korespondencyjnie na adres: Inspektor Ochrony Danych Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, ul. Mariacka 25, 70-456 Szczecin.

 

III. Cele i podstawy przetwarzania

 

Określono cele przetwarzania Pani/Pana danych. Jako Administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu sporządzania wezwań do zapłaty (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO).

 

IV. Kategorie przetwarzanych danych osobowych

 

W Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie przetwarzane są dane osobowe wrażliwe oraz dane osobowe niewrażliwe w zależności od celu i podstawy przetwarzania.

 

V. Źródło pochodzenia danych osobowych

Dane osobowe pozyskane są od interesantów, osób trzecich i innych organów oraz instytucji publicznych na potrzeby prowadzonej sprawy.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą:

 

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych,

d) ograniczenia przetwarzania danych;

e) prawo do cofnięcia zgody jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:

a) żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d. lub e RODO;

b) przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

 

c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, o którym mowa w art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.


VII. Prawo do sprzeciwu

 

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

VIII.  Odbiorcy danych


Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, umowy powierzenia przetwarzania danych lub innego instrumentu prawnego, a także jednostki organizacyjne gminy oraz organy władzy publicznej.

 

Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

 

IX. Okres przechowywania danych

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt III, a po tym czasie dane będą następnie przechowywane w celach :

-  ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

-  wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa,

-  badań historycznych,             

-  statystycznych.

 

W celach archiwalnych w administracji publicznej Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5, 10 lub 15 lat. Kryteria ustalenia okresu przechowywania danych osobowych zostały wskazane w Jednolitym rzeczowym wykazie akt, stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie w sprawie  wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej, Jednolitego rzeczowego wykazu akt, Instrukcji archiwalnej w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych, który Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych z siedzibą w Szczecinie zobowiązanych jest stosować na mocy art. 5 ust. 1 pkt 2 oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity Dz.U.2019.553 ze zm.).

 

X. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

 

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do realizacji celu określonego w pkt III.

 

XI. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

Gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Par-lamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

 

XII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

 

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.

 


 

Informacje:

Pozycja wytworzona dnia: 2020-10-16 o godzinie: 15:03:25 przez użytkownika Anna Jaździńska-Skwark
Ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2020-10-16 o godzinie: 15:04:48 przez użytkownika Anna Jaździńska-Skwark

Publikacja treści wykonana dnia: 2020-10-16 o godzinie: 15:04:48 przez użytkownika Anna Jaździńska-Skwark

Licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 2602 razy.

Historia wersji: