logo ZBiLK
Wpisz szukany tekst...
Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności opisuje kwestie związane z korzystaniem ze strony internetowej www.zbilk.szczecin.pl, zwaną dalej „Strona” .

 

Naszym celem jest zapewnienie Państwu poczucia bezpieczeństwa na naszej „Stronie”, dlatego też Państwa prywatność i ochrona danych osobowych są dla nas bardzo ważne. Prosimy o staranne zapoznanie się z poniższym podsumowaniem, z którego dowiedzą się Państwo w jaki sposób działa nasz Portal. Zapewniamy, że Państwa dane będą przetwarzane w sposób przejrzysty i uczciwy, oraz że dołożymy wszelkich starań, aby były traktowane z zachowaniem ostrożności i odpowiedzialnie.

 

Poniższa Polityka prywatności ma na celu poinformowanie o sposobie wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych, względem których spełniamy wszystkie wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) – dalej RODO

  

  

I. Dane Administratora

 

Administratorem Państwa danych jest Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin.


  

II. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym Państwo możecie skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych pod adresem poczty elektronicznej: iod@zbilk.szczecin.pl lub korespondencyjnie na adres: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, ul. Mariacka 25, 70-456 Szczecin.
 

III. Cele i podstawy przetwarzania

 

Administrator określił cele przetwarzania Państwa danych osobowych. Jako Administrator będziemy przetwarzać Twoje dane w celu:

 

- zawarcia z Panią/Panem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

 

- wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

 

- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

 

- ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 

- w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 


 

IV. Kategorie przetwarzanych danych osobowych

 

W Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie przetwarzane są dane osobowe wrażliwe oraz dane osobowe niewrażliwe w zależności od celu i podstawy przetwarzania.


 

V. Źródło pochodzenia danych osobowych

  

Dane osobowe pozyskiwane są od interesantów, osób trzecich i innych organów oraz instytucji publicznych na potrzeby prowadzonej sprawy.

 

VI. Prawa osób, których dane dotyczą:

  

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:

 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

 

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

 

d) prawo do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a lub art. 9 ust. 1 lit a RODO;

 

e) prawo do przenoszenia danych;

 

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Jeśli chcą Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw prosimy o przesłanie do nas wiadomości na adres: iod@zbilk.szczecin.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, ul. Mariacka 25, 70 – 546 Szczecin.


 

VII. Prawo do sprzeciwu

 

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Twoich danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub  Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.


 

VIII. Odbiorcy danych

 

Państwa dane mogą być udostępniane podmiotom i organom, którym Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie danych
osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

Odbiorcami danych osobowych będą także:

  

-  jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin,

  

-  podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych.

 

 

Administrator nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

 

IX. Okres przechowywania danych

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt III, a po tym czasie dane będą następnie przechowywane w celach:

-  ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
-  wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa,
-  badań historycznych,
-  statystycznych.

W celach archiwalnych w administracji publicznej Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5, 10, 15, 20, 25 oraz 50 lat w zależności od rodzaju sprawy. Kryteria ustalenia okresu przechowywania danych osobowych zostały wskazane w Jednolitym rzeczowym wykazie akt, stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie w sprawie  wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej, Jednolitego rzeczowego wykazu akt, Instrukcji archiwalnej w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych, który Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych z siedzibą w Szczecinie zobowiązanych jest stosować na mocy art. 5 ust. 1 pkt 2 oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity Dz.U.2019.553 ze zm.)

   

X. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

 

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do:

 

- zawarcia z Państwem umowy lub wykonywania umowy, której są Państwo stronami,

 

- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

 

- ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 

- w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 
 

XI. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

Gdy Państwo uznacie, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2 016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych.

  
 

XII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

 

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.

 

Informacje:

Pozycja wytworzona dnia: 2021-04-22 o godzinie: 08:28:00 przez użytkownika Kamil Doering
Ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2021-06-29 o godzinie: 07:40:46 przez użytkownika Artur Mozolewski

Publikacja treści wykonana dnia: 2021-06-29 o godzinie: 07:40:46 przez użytkownika Artur Mozolewski

Licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 3547 razy.

Historia wersji: