logo ZBiLK
Wpisz szukany tekst...
Pomoc w spłacie zadłużenia

Istnieje kilka sposobów pomocy w spłacie zadłużenia z tytułu opłat czynszowych za komunalny lokal mieszkalny:
 

 • rozłożeniu płatności wierzytelności w całości lub w części na raty
 • odroczenie terminu spłaty należności
 • umorzenie zaległych opłat z tytułu używania komunalnych lokali mieszkalnych 
  
  
Ulgi
 
Kwestie udzielania ulg w spłacie należności (umarzania, odraczania terminu płatności i rozkładania na rat) reguluje aktualnie obowiązująca Uchwała Nr IX/158/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miasto Szczecin lub podległym jej jednostkom organizacyjnym, wskazania organu i osób do tego uprawnionych oraz warunkach dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 97 z dnia 12.08.2011r. poz. 1779).
Umorzenie zaległości
 
Zaległości wynikające z opłat za używanie lokalu mogą być umorzone na wniosek:
 
najemcy lokalu zadłużonego
 • osoby, która utraciła tytuł prawny do zajmowanego lokalu
 • osoby, która zamieszkiwała i pozostała w lokalu opuszczonym przez najemcę lub pozostała w lokalu, w którego najem nie wstąpiła po śmierci najemcy
 • osoby stale zamieszkującej w lokalu zobowiązanej solidarnie z najemcą do zapłaty czynszu oraz innych opłat niezależnych od właściciela
 • osoby stale zamieszkującej w lokalu zobowiązanej solidarnie z osobą, która utraciła tytuł prawny do zajmowanego lokalu, do zapłaty odszkodowania oraz innych opłat niezależnych od właściciela.
 
Dłużnicy zainteresowani uzyskaniem pomocy w spłacie zadłużenia, mogą składać wnioski na odpowiednich formularzach dostępnych w Biurze Obsługi Interesanta w Administracji Rejonu.
  
Rozkładanie zaległości na raty
 
Jeżeli lokator ze względu na trudną sytuację materialną nie był w stanie systematycznie opłacać należności za korzystanie z lokalu może wystąpić z wnioskiem o rozłożenie długu na dogodne raty.
 
Wnioski wraz załącznikami należy składać w Dziale Windykacji w Administracji Rejonu.
  
Odraczanie terminu spłaty należności
 
Odroczenie terminu zapłaty może nastąpić jedynie na wniosek dłużnika, w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności możliwościami płatniczymi dłużnika oraz uzasadnionym interesem Gminy Miasto Szczecin.
 
Wnioski wraz załącznikami należy składać w Dziale Windykacji w Administracji Rejonu.
 
Przy składaniu wniosków o rozłożenie na raty, umorzenie, odroczenie terminu spłaty zaległości, wymagane jest także przedstawienie dokumentów potwierdzających dochody wszystkich osób zamieszkujących w lokalu z okresu trzech ostatnich miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku, takich jak np.:
 
 • zaświadczenia o dochodach netto wystawione przez pracodawcę,
 • aktualne decyzje o przyznaniu/waloryzacji renty lub emerytury,
 • decyzje o wysokości świadczeń uzyskiwanych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinnej,
 • inne dokumenty potwierdzające otrzymywanie alimentów, zasiłków, stypendiów, dodatków (z wyłączeniem mieszkaniowego), zapomóg, itp.,
 • w przypadku osób bezrobotnych wymaga się przedstawienia zaświadczenia o zarejestrowaniu w Urzędzie Pracy wraz z informacją o przyznanym prawie do zasiłku z tytułu pozostawania bez pracy; od osób bezrobotnych niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy wymaga się przedstawienia stosownego zaświadczenia o niezarejestrowaniu w Urzędzie pracy.

Informacje:

Pozycja wytworzona dnia: 2013-04-08 o godzinie: 13:19:14 przez użytkownika Tomasz Owsik-Kozłowski
Ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2018-04-16 o godzinie: 09:58:21 przez użytkownika Artur Mozolewski

Publikacja treści wykonana dnia: 2018-04-16 o godzinie: 09:58:21 przez użytkownika Artur Mozolewski

Licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 23700 razy.

Lista załączników:
NrTytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1Oświadczenie - wnoszę o umorzenieikona rozszerzenia załącznika25.5 kB2013-04-08 13:24:45
2Zał. 13b wniosek o udzielenie ulgi 2012 odroczenie terminu płatnościikona rozszerzenia załącznika28 kB2013-04-08 13:25:10
3Oświadczenie zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wysokości dochodówikona rozszerzenia załącznika25 kB2013-04-08 13:26:23
4Wniosek o udzielenie ulgi - rozłożenie zaległości na raty i umorzenie odsetekikona rozszerzenia załącznika251.2 kB2016-01-22 09:03:19
5Wniosek o udzielenie ulgi - umorzenie zaległościikona rozszerzenia załącznika247.5 kB2016-01-22 09:03:27
6Oświadczenie o uznaniu długu (do wniosku o umorzenie zaległości i rozłożenie na raty)ikona rozszerzenia załącznika250.7 kB2016-01-22 09:03:35