logo ZBiLK
Wpisz szukany tekst...
Zasady umorzeń odsetek i zaległości

Jasne i korzystne dla dłużników zasady umorzeń odsetek lub całości zadłużenia wprowadził Dyrektor Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych. „Klucz umorzeniowy” pomóc ma zadłużonym osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz zmobilizować dłużników do zawierania ugód i spłaty swoich zobowiązań w ratach.

Wynikiem pracy nad tworzeniem korzystnego dla mieszkańców „klucza umorzeniowego” jest podpisane w ubiegłym tygodniu zarządzenie Dyrektora ZBiLK Marcina Posadzego.
 
Zarządzenia zakłada, że możliwe jest umorzenie odsetek na wniosek osoby zadłużonej, jeśli zachodzi ważny interes dłużnika oraz:
1. po upływie 12 miesięcy regularnego uiszczania rat, na które została rozłożona zaległość główna oraz płatności bieżącego czynszu;
2. po jednorazowej spłacie zaległości głównej, kosztów dochodzenia roszczeń i kosztów upomnień.
 
Możliwe jest także umorzenie 100% należności (a więc zaległości głównej, odsetek, kosztów dochodzenia roszczeń, kosztów upomnień), jeżeli zachodzi ważny interes dłużnika, a w szczególności w sytuacji:
1. gdy systematycznie regulowany jest bieżący wymiar opłat a zaległość wynika z rozliczeń za media;
2. długotrwałej choroby dłużnika lub członka gospodarstwa domowego, która to choroba ma istotny wpływ na wysokość wydatków
3. ukończenia przez dłużnika prowadzącego jednoosobowe gospodarstwo domowe 75. roku życia;
4. gdy członkami gospodarstwa domowego są małoletni;
5. solidarnej odpowiedzialności za dług dłużnika – dziecka lokatora za okres od uzyskania pełnoletności do czasu ukończenia nauki (umorzenie równe kwocie, za którą dzieci solidarnie odpowiadają z rodzicami);
6. wykonania wyroku o wydanie i opróżnienie lokalu mieszkalnego (czyli po eksmisji);
7. realizacji uprawnienia do lokalu socjalnego wynikającego z wyroku o wydanie i opróżnienie lokalu mieszkalnego poprzez wskazanie lokalu zajmowanego jako socjalnego, jeżeli dłużnik przez okres trwania umowy najmu lokalu socjalnego systematycznie uiszczał bieżące opłaty za lokal mieszkalny (umorzeniu podlega zaległość sprzed podpisania umowy najmu lokalu socjalnego);
8. zawarcia nowej umowy najmu w wyniku zamiany lokalu;
9. gdy dochód wnioskodawcy jest poniżej kryterium dochodowego określonego w §8 ust. 1 Uchwały nr XVIII/507/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 kwietnia 2012 r. nawet w przypadku skutecznej egzekucji świadczeń pieniężnych.
 
Pracownicy ZBiLK weryfikować będą prawdziwość składanych oświadczeń (dotyczących m.in. stanu majątkowego dłużników) poprzez wywiady środowiskowe i wizje w zajmowanym lokalu celem ustalenia faktycznego stanu majątkowego i rodzinnego.
 
Ponadto podpisanie umowy o rozłożeniu długu na raty i jej rzetelne realizowanie skutkować będzie zawieszeniem egzekucji świadczeń pieniężnych i wstrzymaniem naliczania odsetek. Jeśli zaś osoba zadłużona nie wywiąże się z postanowień ratalnych (tj. nie spłaci dwóch kolejnych rat w całości lub dokona dwóch kolejnych wpłat w niepełnej wysokości) niespłacona należność stanie się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami od dnia pierwotnej wymagalności należności. W tej sytuacji zawieszone postępowanie egzekucyjne zostanie wznowione.
 
Powyższe zasady stać się mogą szansą dla dłużników chcących wyjść ze swojej trudnej sytuacji. Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, kierując się powyższymi wytycznymi, zamierza zmobilizować osoby zadłużone do spłaty swoich zobowiązań w ratach, pomagając im jednocześnie np. poprzez umorzenie odsetek. Gospodarstwa domowe znajdujące się w wyjątkowo trudnym położeniu życiowym i materialnym liczyć mogą na umorzenie całego zadłużenia.
 
Informacji zainteresowanym skorzystaniem z powyższych możliwości spłaty zadłużenia lub jego umorzenia udzielać będą pracownicy windykacji we wszystkich rejonach administracji ZBiLK oraz przy ul. Mariackiej 25.

Informacje:

Pozycja wytworzona dnia: 2015-07-27 o godzinie: 14:02:04 przez użytkownika Tomasz Owsik-Kozłowski
Ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2015-07-27 o godzinie: 14:02:04 przez użytkownika Tomasz Owsik-Kozłowski

Publikacja treści wykonana dnia: 2015-07-27 o godzinie: 14:02:04 przez użytkownika Tomasz Owsik-Kozłowski

Licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 5778 razy.