logo ZBiLK
Wpisz szukany tekst...
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE ZA ZAPEWNIENIE ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA OBYWATELOM UKRAINY PRZYBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP W ZWIĄZKU Z DZIAŁANIAMI WOJENNYMI PROWADZONYMI ...

 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA

 
Zgodnie z art. 13, 14 i 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1 ze zm.) – dalej RODO

 
− informujemy, że:
 
 
I. Administrator danych osobowych
Zarząd  Budynków  i  Lokali  Komunalnych  w  Szczecinie,  ul.  Mariacka  25, 70-456  Szczecin  jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych.
 
 
II. Inspektor Ochrony Danych
Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym Pani/Pan może skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych pod adresem poczty elektronicznej: iod@zbilk.szczecin.pl lub listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, ul. Mariacka 25, 70-456 Szczecin.
 
 
III. Cele i podstawy przetwarzania
Określono cele przetwarzania Pani/Pana danych. Jako Administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu realizacji wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 
 
IV. Kategorie przetwarzanych danych osobowych
W Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie przetwarzane są dane osobowe wrażliwe oraz dane osobowe niewrażliwe w zależności od celu i podstawy przetwarzania.
 
 
V. Źródło pochodzenia danych osobowych
Dane osobowe pozyskane są od osób, których dane dotyczą.
 
 
VI. Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
 
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 
c) prawo do usunięcia danych,
 
d) ograniczenia przetwarzania danych,
 
e) prawo do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a lub art. 9 ust. 2 lit a RODO;
 
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 
 
2. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d RODO;
 
b) przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 
c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, o którym mowa w art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c. RODO.
 
 
VII. Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 
 
VIII. Odbiorcy danych
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, umowy powierzenia przetwarzania danych lub innego instrumentu prawnego, a także jednostki organizacyjne gminy oraz organy władzy publicznej.

 

 
Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
 
  
IX. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane do czasu zakończenia prowadzonego postępowania. Po zakończeniu prowadzonego postępowania dane będą następnie przechowywane w celach :
 
- ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 
- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa,
 
- badań historycznych,                             
 
- statystycznych.                                         
 
 
W celach archiwalnych w administracji publicznej Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.
 
  
X. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania.
 
 
XI. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych.
 
   
XII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.

Informacje:

Pozycja wytworzona dnia: 2022-04-28 o godzinie: 12:05:44 przez użytkownika Anna Jaździńska-Skwark
Ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2022-06-15 o godzinie: 10:17:07 przez użytkownika Anna Jaździńska-Skwark

Publikacja treści wykonana dnia: 2022-06-15 o godzinie: 10:17:07 przez użytkownika Anna Jaździńska-Skwark

Licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 1514 razy.

Historia wersji: