logo ZBiLK
Wpisz szukany tekst...
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY (umowa użyczenia - wspólnota mieszkaniowa)

I. Administrator danych osobowych

Wspólnota Mieszkaniowa w nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Swarożyca 15 of zarządzana przez Gminę Miasto Szczecin – Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych z siedzibą w Szczecinie jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych.

II. Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych i realizacją praw z tym związanych w następujący sposób:
- pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, ul. Mariacka 25, 70-456 Szczecin;
- telefonicznie pod numerem telefonu 799060465;
- poprzez pocztę elektroniczną na adres: iod@zbilk.szczecin.pl.

III. Cele i podstawy przetwarzania


Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
- podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz wykonania zadania realizowa-
nego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO) na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca
2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny, ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności
lokali.

Pani/Pana dane będą mogły być przetwarzane w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń, jako uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Pani/Pana dane osobowe, w postaci numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

IV. Prawa osób, których dane dotyczą


Przysługują Pani/Panu prawa żądania od Administracji realizacji praw.

V. Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych lub innego instrumentu prawnego, jednostki operatorzy pocztowi, kancelarie prawne.

VI. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane do momentu zakończenia realizacji celu, dla którego zostały zebrane oraz do czasu przedawnienia wszelkich roszczeń wynikających ze stosunków prawnych łączących Panią/Pana z Administratorem, a po tym czasie przez okres 25 lat. Kryteria ustalenia okresu przechowywania danych osobowych zostały wskazane w Jednolitym rzeczowym wykazie akt, stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej, Jednolitego rzeczowego wykazu akt, Instrukcji archiwalnej w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych, który Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych z siedzibą w Szczecinie zobowiązanych jest stosować na mocy art. 5 ust. 1 pkt 2 oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity Dz.U.2019.553 ze zm.).

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych


Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do realizacji wskazanych celów przetwarzania.

VIII. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych


Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych/RODO.

 

Informacje:

Pozycja wytworzona dnia: 2023-10-04 o godzinie: 12:26:51 przez użytkownika Anna Jaździńska-Skwark
Ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2023-10-04 o godzinie: 12:31:31 przez użytkownika Anna Jaździńska-Skwark

Publikacja treści wykonana dnia: 2023-10-04 o godzinie: 12:31:31 przez użytkownika Anna Jaździńska-Skwark

Licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 433 razy.

Historia wersji: