logo ZBiLK
Wpisz szukany tekst...
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY (POSTĘPOWANIE BEZPRZETARGOWE, PRZETARGOWE LUB KONKURS NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH)

Administrator danych osobowych

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, ul. Mariacka 25, 70-456 Szczecin jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych.

Inspektor Ochrony Danych
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych i realizacją praw z tym związanych w następujący sposób:
- pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, ul. Mariacka 25, 70-456 Szczecin;
- telefonicznie pod numerem telefonu 799060465;
- poprzez pocztę elektroniczną na adres: iod@zbilk.szczecin.pl.

Cele i podstawy przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia postępowania bezprzetargowego, a ich przetwarzanie jest niezbędne do:
-   podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
-   wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO) na podstawie ustawy z dnia. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Prawa osób, których dane dotyczą

1. Przysługują Pani/Panu prawa :

1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania kopii danych;

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

 

2. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:

1) żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, tzw. prawo do bycia zapomnianym, gdyż podstawami przetwarzania są art. 6 ust. 1 lit. c lub e RODO;

2)  przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO:

3)  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, o którym mowa w art. 21 RODO, gdyż podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 
Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych lub innego instrumentu prawnego, jednostki administracji samorządowej i rządowej, kancelarie prawne, operatorzy pocztowi.

Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane do momentu zakończenia realizacji celu, dla którego zostały zebrane oraz do czasu przedawnienia wszelkich roszczeń wynikających ze stosunków prawnych łączących Panią/Pana z Administratorem, a po tym czasie przez okres 10 lub 25 lat. Kryteria ustalenia okresu przechowywania danych osobowych zostały wskazane w Jednolitym rzeczowym wykazie akt, stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej, Jednolitego rzeczowego wykazu akt, Instrukcji archiwalnej w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych, który Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych z siedzibą w Szczecinie zobowiązanych jest stosować na mocy art. 5 ust. 1 pkt 2 oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity Dz.U.2019.553 ze zm.).

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest to konieczne do realizacji celu przetwarzania.
 
Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W oparciu o przetwarzane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w formie profilowania.

 

 

 
 

Informacje:

Pozycja wytworzona dnia: 2023-10-05 o godzinie: 14:08:57 przez użytkownika Anna Jaździńska-Skwark
Ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2023-11-28 o godzinie: 11:10:32 przez użytkownika Anna Jaździńska-Skwark

Publikacja treści wykonana dnia: 2023-11-28 o godzinie: 11:10:32 przez użytkownika Anna Jaździńska-Skwark

Licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 505 razy.

Historia wersji: