logo ZBiLK
Wpisz szukany tekst...
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY (przetargi garaże, tereny pod darażami)


I. Administrator danych osobowych

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, ul. Mariacka 25, 70-456 Szczecin jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych.
 
II. Inspektor Ochrony Danych
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych i realizacją praw z tym związanych w następujący sposób:
- pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, ul. Mariacka 25, 70-456 Szczecin;
- telefonicznie pod numerem telefonu 799060465;
- poprzez pocztę elektroniczną na adres: iod@zbilk.szczecin.pl.

III. Cele i podstawy przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia postępowania przetargowego, a ich przetwarzanie jest niezbędne do:
- podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO) na podstawie ustawy z dnia. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
 
Pani/Pana dane będą mogły być przetwarzane w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń, jako uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 
Pani/Pana dane osobowe, w postaci numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

IV. Prawa osób, których dane dotyczą
Przysługują Pani/Panu prawa żądania od Administracji realizacji praw.

V. Odbiorcy danych
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych lub innego instrumentu prawnego, jednostki administracji samorządowej i rządowej, kancelarie prawne, operatorzy pocztowi.
 
VI. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane do momentu zakończenia realizacji celu, dla którego zostały zebrane oraz do czasu przedawnienia wszelkich roszczeń wynikających ze stosunków prawnych łączących Panią/Pana z Administratorem, a po tym czasie przez okres 5 lat. Kryteria ustalenia okresu przechowywania danych osobowych zostały wskazane w Jednolitym rzeczowym wykazie akt, stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej, Jednolitego rzeczowego wykazu akt, Instrukcji archiwalnej w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych, który Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych z siedzibą w Szczecinie zobowiązanych jest stosować na mocy art. 5 ust. 1 pkt 2 oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity Dz.U.2019.553 ze zm.).

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym związanym z udziałem w postępowaniu przetargowym.

VIII. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. 

Informacje:

Pozycja wytworzona dnia: 2023-10-05 o godzinie: 14:12:42 przez użytkownika Anna Jaździńska-Skwark
Ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2023-10-05 o godzinie: 14:13:30 przez użytkownika Anna Jaździńska-Skwark

Publikacja treści wykonana dnia: 2023-10-05 o godzinie: 14:13:30 przez użytkownika Anna Jaździńska-Skwark

Licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 527 razy.

Historia wersji: