logo ZBiLK
Wpisz szukany tekst...
Uwaga !
Pozycja archiwalna.
Niżej wymienione informacje mogą nie być już aktualne.
Mieszkanie z TBS – nabór wniosków

Rusza nabór wniosków osób chętnych do wynajęcia mieszkania z zasobów Towarzystw Budownictwa Społecznego. Dokumenty składać można od 22 września (tj. poniedziałek) do 21 października (tj. wtorek) w siedzibie Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, przy ul. Mariackiej 25.

W tegorocznym naborze ZBiLK nie określa liczby mieszkań, które zostaną wynajęte. Podczas przyjmowania wniosków w roku 2012 z góry została określona liczba gospodarstw (75), którym zaproponowane zostaną konkretne mieszkania. Okazało się jednak, że liczba wolnych lokali, które możemy zaoferować wnioskodawcom, wzrosła. W konsekwencji, większość osób, które złożyły wnioski w roku 2012 otrzymała propozycję zawarcia umowy najmu na lokal z zasobów TBS. Bez takiej propozycji pozostało około 20 wnioskodawców.
W bieżącym roku, po zebraniu wszystkich wniosków i ich weryfikacji (wezwanie do uzupełnienia dokumentów, punktowanie wniosków itp.) zostanie ułożona lista, na której znajdą się wszyscy wnioskodawcy, ułożeni w kolejności malejącej liczby punktów. Osobom na szczycie listy lokale zostaną zaproponowane w pierwszej kolejności. Propozycje lokali przedstawiane będą mieszkańcom w kolejności określonej przez punktację aż do czasu ogłoszenia kolejnego naboru.
 
KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
Wniosek może złożyć każdy, kto:
1. ma niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe;
2. jest osobą pełnoletnią
3. jest mieszkańcem Gminy Miasto Szczecin
4. wykaże się dochodem zgodnym z poniższymi kryteriami:

Liczba osób ubiegających się o wynajęcie lokalu z zasobów TBS
dochód minimalny gospodarstwa domowego [zł] dochód maksymalny gospodarstwa domowego [zł]
1 osoba 2.100,00 5.598,25
2 osoby 3.600,00 8.397,37
3 osoby 5.000,00 10.263,45
4 osoby 6.000,00 12.129,54
5 osób 6.900,00 13.995,62
6 osób 7.800,00 15.861,70
I o dalsze 110 zł na każdą dodatkową osobę w gospodarswie domowym o większej liczbie osób.
 
Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r.
Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z późn. zm.).

PROCEDURA ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW
Każdy wniosek zostanie poddany ocenie punktowej, w oparciu o którą sporządzony zostanie wykaz złożonych wniosków uszeregowany wg liczby przyznanych punktów. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów o umieszczeniu na wykazie i kolejności przyznawania prawa najmu zdecyduje losowanie. Wykazy podawane będą do publicznej wiadomości, a uwagi i zastrzeżenia wnioskodawców opiniowane będą przez pracowników ZB iLK.
 
PROGNOZOWANY HARMONOGRAM
 • 22 września – 31 grudnia – nabór wniosków na lokale z zasobów TBS
 • Luty 2015 – upublicznienie wstępnego wykazu wnioskodawców zgodnie z punktacją
 • Luty/Marzec 2015 – składanie odwołań od naliczonej punktacji (będzie na to 14 dni)
 • Kwiecień 2015 – rozpatrywanie odwołań i upublicznienie ostatecznej listy osób zgodnie z punktacją
Pierwsze propozycje mieszkań ZBiLK planuje przedstawiać wnioskodawcom w drugim kwartale roku 2015.
 
WYMAGANE DOKUMENTY:
Wymagane dokumenty, które należy dołączyć do wniosku: http://zbilk.szczecin.pl/?type=article&action=view&id=401 (wnioski niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia).
 
KRYTERIA PUNKTACJI WNIOSKÓW:
1. Okres zamieszkiwania w Szczecinie
 • od 3 do 5 lat - 2 pkt
 • od 5 do 10 lat - 4 pk
 • powyżej 10 lat - 6 pkt
2. Bezdomność
 • bezdomni - 1 pkt
 • bezdomni przebywający w schroniskach, noclegowniach lub mieszkający na terenie ROD - 5 pkt
3. Osoby opuszczające po osiągnięciu pełnoletniości pieczę zastępczą
 • 5 pkt
4. Stan rodziny wnioskodawcy (liczba dzieci poniżej 18 r.ż.)
 • pierwsze dziecko - 2 pkt
 • drugie dziecko - 3 pkt
 • trzecie dziecko - 4 pkt
 • każde następne dziecko - 4 pkt
5. Stan zdrowia wnioskodawcy i jego rodziny – stopień niepełnosprawności:
 • lekki - 1 pkt
 • umiarkowany - 3 pkt
 • znaczny - 5 pkt
 • niepełnosprawne dziecko - 5 pkt
6. Osoby/ rodziny mieszkające w lokalach chronionych lub treningowych
 • 5 pkt
7. Ocena realizacji programu usamodzielnienia się/ wychodzenia z bezdomności/ innego programu pomocowego
 • od 0 do 7 pkt
8. Dotychczasowe warunki mieszkaniowe (tzw. przegęszczenie)
 • 5 pkt
9. Okres oczekiwania w tzw. „starej kolejce”
 • od 3 do 5 lat - 4, 3, 2, 1, 0 pkt*
 • od 6 do 10 lat - 5, 4, 3, 2, 1 pkt*
 • od 11 do 15 lat - 6, 5, 4, 3, 2 pkt*
 • powyżej 15 lat - 7, 6, 5, 4, 3 pkt*
10. PUNKTY UJEMNE:
 • Dewastacja poprzedniego lokalu - minus 20 pkt
 • Samowolne zajęcie lokalu - minus 20 pkt
 • Posiadanie tytułu prawnego na czas nieoznaczony do innego lokalu - minus 20 pkt
 • Zbycie poprzedniego lokalu / rezygnacja z prawa do poprzedniego lokalu - minus 20 pkt
 • Niespłacane zadłużenie w zajmowanym lokalu - minus 10 pkt
 • Utrata prawa do lokalu z powodu zadłużenia - minus 10 pkt
 
 
PYTANIA I WĄTPLIWOŚCI
W przypadku pytań i wątpliwości związanych z „kolejką mieszkaniową” zapraszamy do siedziby ZBiLK przy ul. Mariackiej 25 codziennie od godziny 7.30 do 15.30 (pierwszy poniedziałek miesiąca - od 9.00 do 17.00).
Do dyspozycji zainteresowanych pozostają pracownicy Działu Zasiedleń Lokali Mieszkalnych (pok. nr 21) - 91 48 86 327; 91 43 45 455; 91 48 86 362.
 
UWAGA!
W przypadku przyjęcia propozycji wymagana jest wpłata kaucji zabezpieczającej w wysokości 12-krotności czynszu w danym lokalu.

W momencie upublicznienia ostatecznego wykazu (planowane na grudzień 2014) ostatecznie zakończy się przedstawianie propozycji wnioskodawcom z roku 2012. Dlatego też osoby, które złożyły wnioski w roku 2012, a nie otrzymały propozycji zawarcia umowy najmu mieszkania z TBS lub takiej propozycji nie przyjęły, powinny (w przypadku dalszego zainteresowania) powtórnie złożyć wniosek w obecnym naborze. Wnioski rozpatrywane będą na obowiązujących zasadach.
 
 

Informacje:

Pozycja wytworzona dnia: 2014-09-17 o godzinie: 11:38:14 przez użytkownika Tomasz Owsik-Kozłowski
Ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2014-12-09 o godzinie: 10:31:55 przez użytkownika Tomasz Owsik-Kozłowski

Publikacja treści wykonana dnia: 2014-12-09 o godzinie: 10:31:55 przez użytkownika Tomasz Owsik-Kozłowski

Licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 27786 razy.

Lista załączników:
NrTytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1Zaświadczenie o dochodachikona rozszerzenia załącznika96.9 kB2014-10-21 10:48:57