logo ZBiLK
Wpisz szukany tekst...
Lokale użytkowe, garaże komunalne, pomieszczenia gospodarcze, dzierżawy gruntówI. Zasady wynajmowania lokali użytkowych reguluje uchwała Nr XX/364/04 Rady Miasta Szczecina z 26 kwietnia 2004 r. (ze zm.) w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi.
 
Lokal użytkowy jest przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej lub statutowej przez m. in. następujące podmioty:
 
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • spółki prawa handlowego (sp. jawna, sp. partnerska, sp. komandytowa, sp. komandytowo-akcyjna, sp. z ograniczoną odpowiedzialnością, sp. akcyjna)
 • wspólników spółki cywilnej
 • organizacje pozarządowe, pożytku publicznego na prowadzenie celów statutowych (stowarzyszenia, fundacje itp.)
 • posłów RP, senatorów RP
 • posłów do Parlamentu Europejskiego
 • Rady Osiedla
 • jednostki organizacyjne Gminy
 
Zgodnie z przepisami prawa miejscowego lokale użytkowe mogą być oddawane w najem w drodze przetargu publicznego lub w trybie bezprzetargowym w drodze negocjacji.
 
Przetargi organizowane są w oparciu o Zarządzenie Nr 505/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 października 2021 r. w sprawie regulaminu przetargów na najem lokali użytkowych i garaży stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, ustalania warunków najmu oraz oddawania w najem w trybie bezprzetargowym lokali użytkowych.
 
Ogłoszenia o przetargach zamieszczane są na stronie internetowej ZBiLK http://zbilk.szczecin.pl/bip/?type=group&action=list&id=16 oraz BIP http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11674.asp, na tablicy ogłoszeń w siedzibie ZBiLK przy ul. Mariackiej 25 i tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz w prasie lokalnej. Każdorazowo w ogłoszeniach zamieszczane są wymogi, jakie należy spełnić przystępując do przetargu.
 
II. Zarządzenie Nr 452/22 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 października 2022 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podstawowych za najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin od dnia 1 stycznia 2023 r., określa następującą wysokość stawek podstawowych netto za najem 1 m2 powierzchni komunalnych lokali użytkowych:

 • 4,50 zł/m2 dla przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.
 • 4,00 zł/m2 dla: organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, partii politycznych, związków zawodowych, państwowych jednostek budżetowych, jednostek organizacyjnych Gminy Szczecin – na potrzeby związane z realizacją zadań statutowych nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej; spółek prawa handlowego utworzonych przez Gminę Szczecin, w których posiada ona 100% udziałów, na cele związane z wykonywaniem działalności statutowej; instytucji kultury, dla których organizatorem bądź współorganizatorem jest Gmina Miasto Szczecin; placówek oświatowych, działających na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe; posłów na sejm RP, senatorów RP oraz posłów do Parlamentu Europejskiego – na potrzeby związane z prowadzeniem biura poselskiego lub senatorskiego, na czas sprawowania mandatu; podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej.


 
III.Zgodnie z art. 34 ust. 6 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (ze zm.), Rada Miasta Szczecin w drodze uchwały przyznaje pierwszeństwo na nabycie lokalu użytkowego na rzecz jego najemcy. Wniosek o sprzedaż lokalu użytkowego na rzecz najemcy należy składać w siedzibie ZBiLK przy ul. Mariackiej 25.
 
IV. Zarządzenie nr 384/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 września 2014 r. (ze zm.) w sprawie zasad gospodarowania gruntami stanowiącymi własność gminy lub własność Skarbu Państwa przeznaczonymi do wydzierżawienia pod garaże tymczasowe, określa wysokość stawek podstawowych za dzierżawę gruntu pod garażem tymczasowym - 4,00 zł/m2.
 
V. Za korzystanie z garaży murowanych, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, zgodnie zZarządzenie nr 646/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 listopada 2005 r. (ze zm.) w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi garażami, miesięczne stawki opłat netto za 1m2 wynoszą:
·         5,00 zł z tytułu najmu garażu,
·         4,00 zł z tytułu najmu garażu wybudowanego ze środków własnych ludności lub dzierżawy terenu pod takim garażem.
 
VI. Możliwość umieszczenia reklam na komunalnym mieniu Gminy oraz tryb i opłaty za wydzierżawienie nieruchomości reguluje Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 471/19 z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie wydzierżawiania, użyczania i udostępniania nieruchomości lub ich części stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, w celu umieszczania reklam, tablic reklamowych, urządzeń reklamowych oraz szyldów (ze zm.)

Obecne stawki za reklamy kształtują się następująco:
 • do 0,6 m2 - 70,00 zł
 • od 0,6 do 1 m2 – 70,00 zł plus 7,80 zł za każde rozpoczęte 0,1 m2 ponad 0,6 m2
 • od 1,0 m2 do 5,0 m2 – 100,00 zł plus 7,50 zł za każde rozpoczęte 0,1 m2 ponad 1,0 m2
 • od 5,0 m2 do 12,0 m2 – 390,00 zł plus 3,50 zł za każde rozpoczęte 0,1 m2 ponad 5,0 m2
 • powyżej 12,0 m2 – 615,00 zł plus 21,00 zł za każdy rozpoczęty 1,0 m2 ponad 12,0 m2
 • słupy informacyjno - ogłoszeniowe o średnicy do 1,4 m i wysokości do 4,00 m - 255,00 zł netto miesięcznie za 1 szt.
 • markizy z elementami reklamowymi – 62,00 zł za każdy rozpoczęty 1,0 m2 powierzchni markizy.

W przypadku reklam dwustronnych opłatę zwiększa się o 20%

VII. Zarządzenie nr 110/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie zasad gospodarowania pomieszczeniami gospodarczymi i budynkami gospodarczymi stanowiącymi własność Gminy Miasto Szczecin, na czas oznaczony do 3 lat, określa wysokość miesięcznej stawki czynszu netto za najem pomieszczenia gospodarczego lub budynku gospodarczego - 3,00 zł/m2.
 
VIII. Możliwość wydzierżawiania, użyczania i udostępniania nieruchomości gruntowych lub ich części, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, z wyłączeniem nieruchomości stanowiących pas drogowy w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (ze zm.) oraz wysokość opłat za dzierżawę i udostępnianie nieruchomości reguluje Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 470/19 z dnia 7 listopada 2019 r.(ze zm.)
 


 
 

Informacje:

Pozycja wytworzona dnia: 2009-04-24 o godzinie: 10:37:56 przez użytkownika System Administrator
Ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2024-03-04 o godzinie: 12:30:44 przez użytkownika Kamil Doering

Publikacja treści wykonana dnia: 2024-03-04 o godzinie: 12:30:44 przez użytkownika Kamil Doering

Licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 250497 razy.