logo ZBiLK
Wpisz szukany tekst...
Wydzierżawienie gruntu

 

Kto może starać się o wydzierżawienie gruntu?

O wydzierżawienie gruntu od Gminy Miasto Szczecin starać się może każdy, zarówno osoby fizyczne (prowadzące jak i nieprowadzące działalności gospodarczej), jak i osoby prawne.

 

 

Możliwości wydzierżawienie gruntów gminnych

 • W trybie przetargowym z wyjątkiem przypadków opisanych w § 9 Zarządzenia nr 470/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 listopada 2019 roku ze zmianami, dopuszczających możliwość wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym,
 • Szczegółowe zasady wydzierżawiania nieruchomości reguluje:
  • Uchwała Nr XLI/521/97 Rady Miasta Szczecina z dnia 29 grudnia 1997 r. – dotyczy wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata,
  • Zarządzenie Nr 470/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 listopada 2019 roku (zm. Zarządzenie nr 157/20, Zarządzenie nr 579/20, Zarządzenie nr 46/21) – dotyczy wydzierżawiania lub najmu na okres do trzech lat.


 

 

Potrzebne dokumenty?

Procedurę wydzierżawienia wszczyna się na wniosek zainteresowanego, poprzez wypełnienie i złożenie wniosku o wydzierżawienie gruntu w Biurze Obsługi Interesantów (BOI), w pokój nr 1 w budynku ZBiLK przy ul. Goszczyńskiego 4a lub w Biurze Obsługi Interesantów (BOI), w budynku ZBiLK przy ul. Mariacka 25.

 

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Dwa egzemplarze mapy sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:500 z zaznaczoną lokalizacją terenu;
 2. Opinię Rady Osiedla;
 3. Opis proponowanej działalności;
 4. Oświadczenie o niezaleganiu z opłatami wobec Gminy Miasto Szczecin z tytułu podatku od nieruchomości, wieczystego użytkowania gruntu, opłat z tytułu umowy najmu, dzierżawy, zajmowania nieruchomości bez tytułu prawnego.
 5. Klauzulę informacyjną RODO. 

 

W przypadku dzierżawy na cele inwestycyjne:

 1. Decyzję o warunkach zabudowy – w przypadku braku uchwalonego planu;
 2. Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego - w przypadku chwalonego planu. 

Tylko kompletne wnioski będą rozpatrywane.
 

 

Gdzie załatwisz sprawę?

Dzierżawami gminnych gruntów zajmuje się Dział Gospodarowania i Eksploatacji Gruntów i Garaży ZBiLK przy ul. Goszczyńskiego 4a.

 

 

Kto może pomóc w wypełnieniu wniosków?

Pracownicy Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych Działu Eksploatacji Gruntów i Garaży odpowiadają za wszelkie formalności związane z wydzierżawieniem nieruchomości komunalnych i pomagają zainteresowanym przejść przez niezbędne procedury.

 

 

Jak długo czekasz na załatwienie sprawy?

Czas realizacji wniosku uzależniony jest od okresu na jaki ma zostać wydzierżawiony grunt i związaną z nim procedurą:

 • do trzech lat w drodze bezprzetargowej – do 120 dni od daty wpłynięcia wniosku,
 • do trzech lat w drodze przetargu – do 3 miesięcy i dłużej w uzasadnionych przypadkach,
 • na czas nieoznaczony w ramach kontynuacji umowy dzierżawy – do 90 dni od daty wpłynięcia wniosku
 • powyżej trzech lat, na czas oznaczony w drodze bezprzetargowej – do 150 dni od daty wpłynięcia wniosku,
 • powyżej trzech lat, na czas oznaczony w drodze przetargu – do 4 miesięcy i dłużej w uzasadnionych przypadkach.

 

 

Kiedy możesz złożyć wniosek?

Wniosek wraz z załącznikami możesz złożyć w ZBiLK przy ul. Goszczyńskiego 4a osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu – od 7:30 do 15:30, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub mailowo na adres sekretariat-ddg@zbilk.szczecin.pl 

 

 

Czy musisz płacić za załatwienie sprawy?

ZBiLK nie pobiera opłat za załatwienie sprawy.

 

 

Jaki dokument otrzymam?

 • Umowę dzierżawy po podpisaniu przez Dyrektora ZBiLK,
 • Protokół z przetargu po podpisaniu przez Dyrektora ZBiLK, w przypadku wydzierżawienia gruntu w trybie przetargu wraz z umową.

 

 

Na czym polega przetarg?

 •  
 • Wyróżniamy cztery rodzaje przetargów:
  • przetarg ustny nieograniczony;
  • przetarg ustny ograniczony;
  • przetarg pisemny nieograniczony;
  • przetarg pisemny ograniczony.
 •  
 • Przetargi na dzierżawę gruntów komunalnych  organizowane przez ZBiLK najczęściej mają formę przetargu ustnego nieograniczonego i polegającą na licytacji jak najwyższej stawki czynszu za 1 m². Licytacja kończy się po ustaniu postąpień i trzykrotnym wywołaniu najwyższej stawki zaproponowanej przez uczestnika przetargu,
 • Decyzję w sprawie formy przetargu podejmuje kierownik jednostki, na zasadach określonych w Regulaminie przetargów, stanowiącym Załącznik do Zarządzenia Nr 289/10 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przetargów na dzierżawę lub najem nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa, powiatu lub własność Gminy Miasto Szczecin. W uzasadnionych przypadkach, Prezydent Miasta Szczecin lub właściwy Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin mogą wyrazić zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia przetargu, na wniosek kierownika jednostki.

 

Informacje:

Pozycja wytworzona dnia: 2016-11-28 o godzinie: 08:54:03 przez użytkownika Artur Mozolewski
Ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2022-06-09 o godzinie: 09:20:24 przez użytkownika Kamil Doering

Publikacja treści wykonana dnia: 2022-06-09 o godzinie: 09:20:24 przez użytkownika Kamil Doering

Licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 21172 razy.

Historia wersji: